Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 26, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ' ' - tu v i V - w i - 1 -v i i a aii -ř iw l r vnM tM "-"Í'HB '
1
CS 4c —
7 —
Atl ' lirtnlui Vnik rn uihiu]
7
A PÁDU
Založen 1871
Oimilia Neb ve Htřcdu dne 2(í pronlnce 11)00
Itoéník XXXVI-Císlo ?2
c 1 VŠEM OT ČTENÁŘŮM
A PŘÍZNIVCŮM NAŠIM
PŘEJE
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
)
Iiodakce a vydavot'lHtvo "Pokroku"
9999 99
Zprávy amorické
Zpráva ministra obchodu a práce
Ministr obchodu a práce vydnl
právS výroííní zprávu v které po
rovnává dělnické ioinřry ve Spoj
Státech 8 poměry v krajinách ji
ných Jak zc zprávy té vysvítá
největSího rozmuhu doznal ob
chod masem Nejprůmyslnejsí stá
ty jsou New York Tennsylvanía
Illinois a Massachusetts Počet
dčlnictva zaměstnaného v továr-
j nách v posledních měsících obná-
Sel 5625542 z ěehož připadá na
f muže 77 a půl procenta na ženy
19 a půl procenta a na dítky 3 pro
centa V 25 státech bylo patrno
že dětská práce ubývá kdežto v
26 státech dětská práce doznala
přírůstku líovněž zajímavý jest
výkaz pnstchovalectva V právě
minulém bezném obchodním roce
obnášel poěet přistěhovalců 1
178785 z kterých vsak vráceno
bvlo 12432 a 65618 se jich dobro
S3voli5' vrátilo po krátkém pobytu
#ve Spoj Sútech Tento počet
přistěhovalců je o 152286 vějsí
než
byl v roce předcházejícím
VětSí část byla jich z východní
Evropy Na prvém místě stojí
Itahe se svými 273120 vystěho
i 265130 a Itusko s 215665 vystě
hovalci Z ostatních evropských
zemí poměrně počet vystěhovnleů
poklesl
- Otázka rozpuitění černošské
♦ ho pluku
' Vysvětlení jež podal president
senátu v záležitosti rozpuštění
černošského praporu jest nejráz
nějším a nejbřitštějším sdělením
jaké se kdy dostalo kongresu
President se vší rozhodností pro
I masu ze vojíni jiz napaan v srp-
nu Brownville v Texasu byli vra
f zi a měli by býti trestáni smrtí
Dále obviňuje president všechny
kdo byli se záležitostí tou ve sj)o
i jení připomíná ostře povinnosti
vojínů povinnosti bělochů naproti
černošskému plemeni a povinnosti
- tohoto plemene k bělochům pro
hlašuje že se má s lidmi jednali
JK) jejich zásluze a no podle ple
mene že povinností armády v do-
bě míru jest chránění a no ničení
Zločin černošskými vojíny spá
VVchaný oznuěuju za uejícrnějní v
dřjinách urinády f'Ast vojínů
rozpuštěného pruporu spáclmla
vraždu druhá ěúst titulu nu ni
upoluvlnnou tím le ji kryla ?
i venla vw "spiknuti ndiVnlm" Pre
[ sident prohlásil v pchloluiém
případ l ta tak xakrot l n # má
k tomu ÚHtavnI právo juko vrchth
velitel armátly Spojenýeh Států
Výroinl iprivi tneiiitátni komiit
Výr práv liiexUtátul itbilnnl
lil komua předlnliuit byla lno l'J
pronincD kotijřmui Jexi to jiji dva
cátá výrobní ipráv NVjdůlrJi
třjii lákon IrtotuilMi r'ku přijmu
lý loto 20 řťtvnd jt ďliitkťl
Jiákoili rejfidujícíhu iIhIh V1
různý a důležitých zvláštno
stech Spojená rosol uce přijmu
lá téhož dne odročila právoplat
nost zákona toho nŽ do 28 srpna u
opnivený zákon jest v platností od
oné doby Komise nepředložila
jakási odporučení pro další amend
ment regulujících pravidel ve své
zprávě ale praví že takové doda
tky k nimž snad dospěje a jež
uzná za nutné budou předloženy
ve zvláštním poselství kongresu
během přítomného zasedání O
tázky vzniklé dle nového zákona
jsou četné a některé z nich velice
obtížné Komise viděla se nuce
nou věnovali znaěnou ěást svého
času udministraění konstrukcí to
hoto zákona a ůpruvě rozhodnutí
a pravidel týkajících se jeho vý
známu a" užití Tato usneSení a
pravidla dle nového zákona týkají
se následujících předmětů! P
něžní splátky za dopravu tarify
nových drah : sazby na velkou
vzdilenost dražší než na lokálu
dopravu a snížení takových sazeb
na velkou vzdálenost na jednoden
ní oznámení až do 31 prosince
1906 výletní sazby n ustanovení
takovýchto sazeb na krátké ozná
mení azby pro celé družiny u
stanovení a uveřejnění sazeb na
mezistátní dopravy vydávání svo
bodných lístků doprava pozemko
vých a přístéhovttloekých agentů
svobodná a snížená doprava pro
kněze doprava dohnžeěů nad zi
vým dobytkem drůbeží ovocem a
zeleninou vývozní wazba na bavl
nu a jiné zboží a užívání amendo
váného zákona v případech přc
tím před komisí předléhojícíeh
Komise dosud vyšetřuje poměry
vztahující se na výrobu a rozvá
žení uhlí a oleje a nedostatek do
právních vozů po celé zemi Před
běžné zprávy drah komisi předlo
žené nasvědčují o pozoruhodném
vzrůstu obchodu oproti předehá
zejícímu roku
Zasedání 59 kongresu
V pondělí minulého týdne před
čítáno bylo v senátu poselství
presidentovo týkající se Panamy
obecných pozemků a lodního muž
stva Na to usnesl se senát
souhlasu se sněmovnou poslanců
aby vánoční prázdniny ustanove
ny byly od 20 prosince až do 3
ledna Senát nařídil dálo vyše
třování trustu pro výrobu hospo
dářských strojů a uložil soudní
ckému výboru k vyšetření jakým
způsobem mohl by kongres zakro
čiti proti dětské práci — V po
slanecké sněmovně toho dne byla
věnována valná ěást předčítání
presidentova poselství Ostatek
času věnován byl záležitostem in
diánským — V úterý byla v soná
tu přijata celá řada předloh Mezi
jinými přijata byla též předloha
jíž se nařizuje aby minUterNtvo
práce vyšetřilo jakým upůsobem
dala by o ubnteyit t dětská práce
Dále přijata byla předloha jíl se
tttniťiijrt vidlím pujeka vynořit
pru ifuiiiestowmtkiiii výstavu v ob
insu $1000000 Dál ěteno bylo
toseUtví jedltitjlel o japontké o-
láifee V IMislttUťeké Micinovtiě
tuho dno jt-dualu se o lnliAiinkýi li
Ale?itMUelt a při jut a bylu předlo
i povolující penise lut niV O
tatni éni ktráveit !1 iáU2itotmi
okrenu rulumbijnkeho — V stře
lu podal prenident v Hfitátit vy-
vit Util uhleduí i-tiipttitěid dir-
miki'h pluku O tito ikú
aut i bvbt tleUi itiitiii rkuvá-
dobu příští Senátor Lodgc po
dal návrh aby presidentovo posel
ství vytištěno bylo znovu normál
ním pravopisem Návrh tento
byl přijat — V poslanecké sně
movně jednáno bylo o tom aby
korporace zabývající se mezistát
ním obchodem byly povinny po
dávali výkazy své komisí pro me
zistátní obchod Dále projedná
vána byla předloha aby lhůta k u
sazení se na domovinách v Sho
shonské reservaci byla prodlouže
na Po té bylo odhlasováno od
ročení na vánoční prázdniny a
kongresnící rozjeli se do svých do
movů
Proces i Heřmanem Bílým
Záhadná událost o níž předešle
podrobně jsme se zmínili během
tohoto týdne nedošla ani o píď ku
předu Pouze jedna nová okol
nost přitížila postavení šarlatána
líilého Profesor Walter llaines
jenž podrobil analys! vnitřnosti
zemřelých tří dcer Vrzalových
nalezl dne 18 prosince v žalud
cích Marie a Kily Vrzalové jed —
Kým byl dívkám jod podán a za
jakých okolností bude musití po
lieie teprve zjistili což ovšem ne
bude věcí snadnou poněvadž jed
na z osob jež jsou z hrozného či
nu travičství podezřívány jest již
mrtva Profesor líaines poda!
svoji zprávu koronerovi Hoffman
oví dne 18 pros pozdě odpoledne
a prohlásil že v Žaludcích Kily a
Marie bylo nalezeno dosti jedu
by způsobil smrt Po oznámen
výsledku lučebníka byla konána
v úřadovně koronerově dlouhá
konference na níž podílel uo pro
fesor Jíaíncs dr Lewke lékař z
koronerovy úřadovny a policejní
inspektor Shippy Následkem toho
bude mkvest nad mrtvolou pan
Vrzalové znovu odložen Také
soud-s Hermanem Hílým bude od
ložen
Drobné zprávy
Mývalý senátor Urown z Utah
který byl postřelen předminulou
sobotu v jistém hotelu ve Wash
ingtoně pí Bradleovou ze Salt
Jjake City podlehl svým zraněním
ve středu minulého týdne
Školní rada v #an Francisku
přece jenom učinila Japoncům ja
kýli ústupek Rozhodla totiž
právě minulých dnech že dítky
které vychodily gramární školu
mohou navštěvovati vysoké Školy
bělochů Nižší třídy však musí
prodělali ve škole orientální
Japonský kousal v Honolulu
sděluje že japonské loďstvo jež
příštího února připluje k Houolu
lu nezavítá do Han Franciska
jak se všeobecně za to mělo Ja
ponci neehtí aby se stávající na
pjetl ještě přitížilo
Do Sau FratieUlut ('al přibyl
nedávných dnech uprchlý ruský
důstojník Pctrovký t Vladivo
Moku Týž byl ve Vlmlivostoku
zatčen x té příčiny že přistižen
yl v domě revolucionáře Poda
ilo se mu však prebiionti a utéct
b Ameriky
Sekretář Taft vydil v itedtv
uýeli dn tli pni vit ti Kubě A tnut
ntej jiným pral £ Kuba byla
v S'p"J- SUty ibiiril nahraná
Kdvlv n i ní v) pukla rtvoluťt
riiriner uud Drover banka
ve BVtiei urk'U r ueuuw u-
iidi k lak při-hlídkou nyní by
o ijitťiit itrMibt ' píe fi-
(otMo) irt banky mvinčiti
U obelnulováníu! ii metikmi
Mm
1 CSPDJ
tm tli ilontvtie mlltiltni lbi na dítikáírt
Bratři a lestry:—
I 'Neházejí nám Vánoce a Nový
Kok 1907 K této době přejeme
Vám mnoho blaha zdaru zdraví a
štěstí a naší milé Jednotě přejern
z plna srdce uby i ona v nastáva
jícím novém roce zdárně prospí
vala a učinila pokrok rovněž ve
svém vzrůstu Nejenom vzrůst
členstva přáli bychom si ale záro
veí j vzrůst našich spolků Nuže
dejme si novoroční dárek ve slibu
že každý vždy a všude bude se
snažit o získání nových sil k Jed
notě naší To bude krásný dárek
a ten potěší nás opravdu nejvíce
ftťastný a veselý nový rok z
gruntu srdce všem přejí
Václav Tyra Franta A Krch
předseda tajemník
Členstvu a spolkům Č S DPJ
Od poslední naší zprávy nevy
skytly se žádné zvláštní zprávy
Jenom o tom dlužno se zmíniti že
mezi spolky našimi nastala nyn
potěšitelná činnost a dbalost aby
co nejvíce členů pro spolky naší
milé Jednoty bylo získáno
příští naší zprávě zmíníme se
tom podrobněji Jedno ještě
dnes připomínáme Hratři naSi
neměli by nikdy leniti u stále pra
covatí ku vzrůstu a prospěchu
haší milé Jednoty Snažme se
seznámili mezi sebou vyměňujme
názory své v orgánu našem I tím
budeme přispívali k rozkvětu na
ší Jednoty Rubriku "Od nás
pro nás" jež objevila se v posled
ním čísle každý z nás zajisté s
porozuměním uvítal Jen sou
činnosti všech nás je třeba aby
orgán nas byl zajímavým a vše
stranně vyhovoval' Slyšte co (
věcí té soudí jeden z bratří na
šich jenž v právě minulých dnech
zaslal mně dopis který zde do-
slovně podávám: "Bratře tajem
niku :— Nebylo by to v zájmu na
ši Jednoty aby Bratří více do or
gánu dopisovali a tím Jednotě
nasi prospěli? Tříbením názorů
jednotlivců velice by se Jednotě
naši prospělo Naši bratři měli
by více do orgánu dopisovati tak
aby orgán stal se společnou ho-
vornou" Ten bratr má jistě
srdce pro Jednotu naši na pravém
miste Tomu mela by být s po
chopením podána ruka a dán dů
kaz Že více bratrů podobně cítí
Nuže kdo začne prvyf V tomto
měsíci konají se všude volby a v
lednu nově zvolení úředníci úřa
dy nastoupí Při této příležito
stí znovu onak uii že všude
kIe poměry tomu jen trochu do
volují mělo by se dbát i aby od-
azy zněly od muže na ženu a od
ženy na muže Stal se totiž pří-
ad z něhož mnozí by nudili si
vzít i poučení Mr Fr Schůdek
člen spolku Oeský Lev ě 13 ze-
mřel 27 září l!0(i Már jsa 46 ro
kú jMijištěit nu 11000 Odka
řitěl mt ženu a děti stejným di
etu Poitř vtnU bvlo 8 dítek bv-
o í dědiců tm ttéi na každého
tíipitditlo l 1000 NejMuršírmi
litétl bylo 17 liejmladšiiiui rok
tex poručnika lákonitě ustanove-
něho tieinůie no pojistka dětem
vyplatit Potíže manželce v ob-
nomi no dollaru Není iřt tom
vylmuViui ntolnoM ! trnut býti
MtvoUu právník který práet Ji-
td ti bude ČÍUtL Uitvněl po
ruěitik vydáni Winl itrmůí hra-
liti Vi'hu Mnoho li iMitoltt
onomu dědici zbude? Br předse
da tohoto spolku oznámil 3 listo
padu že poruěník ustanoven ne
ní iiyli bychom rádii aby po
jistky vyplaceny byly v době co
možno nojkratJSÍ ale takto proza
tím není to nioŽné Kdyby od
kaz zněl na manželku tu mohla
ona již dávno peníze v rukou mít
a jistě že by děcka svá néošídila
Všecko mohlo býti vyřízeno bez
dlouhých a nepříjemných prací a
obtíží Uznejte sami mám-li prav
du Kdo by nesouhlasil ať udá
z jakých příčin nesouhlasí v orgá
nu příštím Tím způsobem rao-'
hla by zahájena býti hovorna
Žádostí o členství nepište olův
kem nýbrž inkoustem Jsou to li
stiny které dobře se ošetřují a
mnohdy musí ukázati se i soudu
Z té příčiny je třeba aby psány
byly vždy inkoustem
Dno 15 ledna o 10 hod ranní
bude se odbývati výroční schůze
výboru za účelem prohlédnutí'
knih účtů a jiných žáležitostí po
třebných a prospěšných Jednotě
Výsledek toho oznámen bude v
orgánu
S bratrským pozdravem v Lá
sce Bratrství a Svornosti
Václav Tyra Franta A Krch
předseda tajemník
Otrávení
Chceme zde npozorniti na to že
mnoho lidí zemře tak zvanou se-be-otravou
totiž jedem který se
ve vlastním těle jejich sám vyrá
bí Není-li pokrm který jíte
zcela dobře stráven začne se roz'
kládatí ve vnitřnostech a tvoří ži
votu nebezpečné jedy — toxíny '
Nezdaří-Ii se Vám těchto jedů
rychle se zbavili upadáte v růz
né choroby Jste krátce řečeno
otráveni a podle množství jedu tr
píte více nebo méně Snad odbu
dete to jenom malou nevolností
snad v těžkou nemoc upadnete
proto sluší každé odchylce od oby-'
Čejuého zdraví věuovati dobrou
pozornost V těchto sloupcích
často jsme upozornili čtenářstvo
na Trinerovo Léčivé Hořké Víno
které v takových případech jest
odporučení hodným Ono povzbu
zuje zažívací ustrojí k úsilné čin
nosti zvyšuje dělnou sílu jeho a
tím je přiměje k dokonalému zpra
cování přijatých pokrmů Vše
chny škodlivá a nepotřebné sou
částky potravy jsou jím vypuzeny
a v těle zbudou jen součástky vý
živné které tvoří novou krev a při
nášejí udržují a zvyšují tělesnou
sílu Jak bude zažívání Vaše po
rušeno hned vezměte tento lék V
lékárnách Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago 111
Far moři pozor!
Zdo Jest pro Vás néco
zcela nového!
Jest Vint tajiité viem mámo
ie naše slavné povoláni bylo od
jaiaiva povalováno ta " Popelku' '
a rolník ta tvora který nemá míti
na lUrosti nei jen robit a klanět
ie ilatému teleti
Žijeme v dobe pokroku I Sta
rý ten cop muiíme odhodit doba
tunu je xite I BlUii vyt vétlent na
letněte na 13 stránce tohoto eula
Vál pro právo a loravedlnoit
vm J f DRÁBEK
tua Vátu Ba LIIh
— — ™— — —
Uk t fUluťllÍlU ttattitini a ut lulk
ní utir 'Xrtt pán' ((
i J
i '
b'
7
i 1
1
%
i