Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1906, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    £jllllllllMIIIII!IIIIIIIIIUIimiltllllllllllIIIIIIIIIIIIIIU
I Z přáfolokých kruhů I
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIMIIIIIf?
DKAPOLIS N Dttk — Ctěná
redakce! Slíbil jsem Vám Že v
příštím svém dopise 'zmíním ne o
dalších obyvatelích této krajiny
O Kusech podrobní zmínil jsem
ho předešle Leč jsou tu i jiné
Rozdílné národnosti ovšem že i
fVši neboť ty vítr rozvál po ce
lém světe Stane-li se někdy že
ti severní točny najdou nějakou
tu pevninu první kdo tam kal
hoty roztrhá bude jisté Čech Puti
Urázda na něhož se zajisté pama
tují mnozí Ncbrasčané usazen
jest blíže řeky Missouri Krajan
tento jest znamenitým lovcem a
letošního roku dostal již 3 jeleny
A poněvadž má dobré srdce po
slal í mně půlku a tak jsem mí ve
svém životé poprvé pochutnal na
jelení pečínce Pan Urázda jest
člověk dobrého charakteru ťisluž
ný ku každému Každého kdo k
němu zavítá ochotně pohostí
Mne" je zdo takřka pravou rukou
neboť cokoliv polřebuju jdu be
ze vitého k němu a jisté to obdr
žím Cizí lidé vykonali pro rnně
mnoho ale vlastní ti vyštvali mě
jako zloěinee Také jsem v této
krajině letos volil Nevěděl jsem
koho vlastně zvolit mám poně
vadž jedni chválili toho jíní za
řte onoho Pokřižoval jsem voleb
ní lístek jak asi zdálo se mně že
to bude nejlepší A takových
jako já bylo tu více A tako
vým způsobem dostane se do úřa
du ělověk kterého lid si nepřeje
Jak jsem se doslechl dopadla
volba dobře Jelo se na sucho
ale jaká pomoc! Každý takový
kdo nechá st! koupit za trochu
kořalky je tuze Spatný voliě —
Srdečný pozdrav vňem čtenářům
tohoto listu J F Vávra
HA V SPKINUS Neb — Ctě
ná redakce! Jest tomu již hezky
dlouho co jsem do časopisu Vaše
ho nepsal Proto chápu ho pé
ra a dnes píšu Předně musím
se Vám zmínit že nám zde napa
dalo trochu sněhu takžo farmá
řům se cesty pokazily na odváže
ní obilí Co se týéc mne já mno
ho té sklizně nemám poněvadž
zaměstnání mé je tesařina a zedni
čina Nyní js!m jíž so svým ře
meslem u konce a z té příčiny
zbývá mně trochu času abych
mohl čtenářům tohoto časopisu
několik slov napsali Psal bych
pozemcích ale o těch již p Frank
Cilek psal v čísle minulém Psal
že jdou stále nahoru To jest též
skutečná pravda a nepochybuji
že v krátkém čase budou mí ti
zdejší pozemky tutéž cenu jako
ve východní Nebrasce Člověk
s malým kapitálem pomalu 'zde
už nesvede nic o tom jsem pře
svědčen Nu vše se mění Rád
čtu v časopise tomto zprávy jak
jinde pokračují Vždyť už žádné
jiné zábavy ani nemám Nu
abych nelhal také jsem byl na
Den Díkuvzdání v llay Sprinjrs
na zábavě Jak jsem vstoupil
do síně hned přistoupil ke mně
jakýsi pán řekl muč "Hallo" a
ptal se mě anglicky mám li vstu
penku Udělal jsem hlavou po
Miněk že ne Na to on vyndal t
náprsní kapsy jakousi tobolku a
vstupenku mně dal Ptal jsem
se co za ni Žádá a on odvětili
"One dollar" Sáhl jsem do
kapsy a ocliotuň zaplatil Svlékl
jmmu si (ivrelmík zavěsil do kou
ta na hřebík klobouk pak raději
drM jmuu v ruce aby nmi jj
uikdo neproměnil Hudba po
ěuU hrútj První hyU čtvřrylka
iu tu ík jtu měl trochu t I -U
třvitM Počkal jíem na
druhý koutek To tua byl kráttý
valčík Al chyba tiťboř na
mnfl UAni dívč# neíbjlo TfHl
bl dvojkrok VyioWil jwiu
abych Wl nťktťrí to děvče k
tanci ! Cky byly whny ul
zadány Pro jinou jsern se ne
odvážil jiti ježto jsem so obával
abych nedostal košíčkem což by
mně ovsem tuze vhod nebylo Za
bručel jsem si pro sebe žo jo sho
da dollaru a pomyslil jsem si co
by tu bylo za ty peníze doutníku
Sedl jsem si na lavici a pozoroval
jsern jak so někteří bosi n těmi
sličnými děvčaty podivně kroutí
Zůstal jsem tam seděli až do je
denácté hodiny ale tuze mnoho
jsem se nepobavil Konečně mě
to dívání omrzelo a vzal jsem
svňj svrchník a nepozorované
jsem se vytratil Jak zábava ta
skončila nevím Podruhé vezmu
si lehčí střevíce a potom jim dám
co proto Končím dopis s po
zdravem všem Čtenářům a čtenář
kám John Havránek
OLKNVJMJ Alinn — Ctěná
redakce 1 Žádám za laskavé oti
štění těchto řádku aby také jed
nou přišly na světlo zprávy z na
šeho okolí Nejprve začnu o po
časí Počasí máme jaké kdo chce
Jednou jo pěkně podruhé prší a
na to zase zaěfie mrznout Že až za
kamna musíme utéci aby nám uši
neumrzly A tak se to stálo stří
dá Čas je na nynější dobu veli
ce deštivý ale máme nejlepfií na
ději že bude počasí přiměřené
Nikdy nebylo tak zle aby zase ne
mohlo býlí dobře A nám ko
nečné tak zle není Úrodu jsme
měli ucházející takže jistí co má
mo a ještě něco se odprodá aby
zbyly nějaké ty " Washingtony"
na běžná vydání Pšenice sypala
průměrné Pí buši Ti po akru oves
W bušlfi ječmen ÍH buSIft a len
15 buSIfi Korná je letošního ro
ku královnou Ta vydařila se
nud všechno očekávání znamenitě
neoť sypala přes Jó bušlu dobré
jakostí Rovněž musím se zmí
nit že náš Rád Záře Západu Z
Č M II uspořádá dýchánek ve
spolkové síni dne 30 prosince s
pestrým programem Vstupné
obnáší jeden dollar Hned na to
spolek Komenský ČSDPJ uspo
řádá na Sylvestra 31 prosince
dýchánek pro členy spolku a jich
přátele v nové síni Vstupné ob
náší 25 centu O dobrou obslu
hu a vše ostatní je dostatečné-postaráno
Je žádoueno aby vši
chni bratří sestry a jejích přátelé
v plném poctu se súěíistnilí Spo
lek Komenský si vzal za účel po
řádati ušlechtilé zábavy vždy tni
ukončení roku Toto je už čtvr
tý večírek Komenského a všechny1
těšily se hojné účasli u oblibě
Myslím žo i tento náležitě so vy
daří Slečnu A Funfár se již
kvapem pozdravuje po operaci
již nedávno musela podstoupit i
Jak známo byla operována na
slepé střevo a operaci tu provedl
dr Palmer Albert Lea Minn
Ur Palmer provedl za poslední
týden 5 operací na slepé střevo
Jo to až ku podivu jak mnoho
osob neduhem tím trpí Dr Pal
mer všechny operace šťastně pro
vedl nemocným duří se dobře a
v době nejbližšl odebéřou se ku
svým domovům Všichni Dra
Pulmeru velice- si chválí a jsou
tuze spokojeni s jeho prací Dále
musím se zmínili že zdo dleli ná
vštěvou pánové A Mojíš a K
Wild z Mosin Wis u p Josefa
Křikouua jenž o hW dubu leží
na lůžku připoután Po vykoná
ní návštěvě odebrali opětně do
svých domuvň Přáli bychom si
aby mi co nejdříve zase imvšti
vili Přeji ctěné redakci veselé
vátkv a hjiiot nových odběru
tel S poťdraxcni všem čtená
řům n čtenářkám
Karrl Funfár
ST Iouis Mo - ctěná r
ii i
nauce: rotiťvaiu ťřic ca
— - - f
kdy lívba j pMpUtitl činím
tak jiko vJichnl pořádní lidí
ponKadi nechci M pokazili tu
sklonku fuU (j( injií Si) f g 5
mciiciVK ivitf jHifádněho odluV
ríe! Vím kdv! ělověk HA
dluh dává chybuje Sám dával
jsem hodně na dluh tisíce dollari
jsem ztratil ale vzdor tomu pře
ce jenom jsem jesto živ Nyní
je ovšem pozdě bycha honit Zde
tedy naleznete předplatné na mně
velmi milý časopis vás který
je nyní velíce spořádaný Mladý
lid muže z něho mnoho pouěení
čerpati Tož vám tedy přeji mno-
ho zdaru a srdečný pozdrav čte
nářům a čtenářkám
Thomas Florian
DWKJUT Neb 0 prosince —
Ctěná redakce! Zasýlám $100 na
ná milý "Pokrok Západu" což
nemohu opomenout neb tak laci
ný a tak užitečný list nesmím za
nedbati Prosím zašlete mí se
znam knéh a nějaké" divadelní
kusy Musíme zase něco dělat
aby nám zima utekla Za prémii
prosím pošlete tni kalendář "lb-
sed Lídu" na nějž přikládám 15
centu S úctou Váš
( IJ M Dobruský
WFSTON Neb — Ctěná re
dakce! Jak vám známo farmě
ři tiyní končí svojí práci Jak
kdo pracoval takovou nyní sklízí
odměnu Jak volby dopadly ví
te samí dobře a rovněž i o podrob
nostech volby v našem okresu vše
dobře je vám známo IJ nás ob
čané projevovali tuze malou účast
pří volbách IJ nás' bylo 175 o
právnéných voličů leč volilo jich
pouze ÍÍO většinou fo Amerikánu
Pomalu budeme ztráceli u Ame
rikánů cenu a budeme se miisítí
spokojili s tím co nám dají Ale
to stálé domlouvání naším kraja
nům připadá mně jako házení plev
do větru Stále jenom domlou
váme povzbuzujeme ale přece
není to mnoho platné To slon
žíž ku vědomí že taková práce
za níž nenásledují skutky nebu
de nám nikdy nic platná Líd
sjednotili v jednu mohutnou moc
není tak snadnou věcí juk by se
na první pohled zdálo Zvláště
zde v Ameríetf kde všude je tolik
moudrosti a rozumu zdá se tako
vá práeo marnou "Moře přeliti
je prací snadnější nežli sjednoti
li liti" pravil jeden dokonalý
kněz "Láska věrnost upřím
nost svornost a milování vespo
lek" tyto vlastnosti by si mělo
osvojit! lidstvo Bez těchto vlast
noslí nelze člověku docílili poko
je jehož je nám nejvíco potře
bí" Ale ovšem mezi námi zako
řeněn jest klam podvody lico
měrnictví což nám vždy jest jen
k veliké škodě Zvláště nepěk
ným úkazem jest řevnivost mezi
spolky — Zaběhnemc-li do minu
losti vidíme že národ náš sám to
byl který svobody si neváže sám
si škodil Dobře známa jsou
slova Ferdinandova když vytý
kal Čechům žo stali so mu nevěr
nými "Čechové zasadili jste- rá
nu sami sobě Dlouho budeto
hledati svobodu ulo marně" O
tom dalo by se mnoho psáti —
Den Díkůvzdání jsme šťastně od
byli Mnozí měli opravdu za co
děkovat Sklidili hojnou úrodu a
i nu všem ostatním bylo jim hoj
ně požehnáno Těm kterým o
sud nepopřál hojné úrody nebo
jim potlouklo ti se slzami v očích
doufají v lepší budoucno Vo
staré vlasti utrpěli také veliké
množství škod Nu nenaříkejte
bratři Í já dostal letošního roku
vinou nedbalého dřívějšího renty
ře špatnou úrodu Za to ale jsem
byl pořádně potltjěcn tu což
nezapomenu do hw Sel jsem
ilue 21 listopadu tu poštu Nu
vfívjné cchlé však byl jun pře
pdderi mým bývalým nuttýfcm a
jeho Mmu Pobili mě notně
taki jetu musl hbslitti pro tu-b
lékařkA pomoťi Takovtt jedná
ni jf iMověka nedostojím a kaidý
musí jj odsoudili Srdečný po
itlriv vVm čtenářům a čtcnAř
Um J Kastl
-51
l
v
Vrt
4
t Neuralgie
i
ti
4
li))
ti
ti
Sil
T5 Affm A"tS
i
4
9
St
Jakob
Oel
Oitvliltcnf léčivý prostře-
d(tt o více neí 30 roků
i
Cena 2c a loc
Ur
i'
Ir
i
-UK
Uti
to
PIVO
Btorzovo pivo vaří o
y ldnoin x iicJ:Inih1i!Ii o
noJiri(l'riiřjHÍh plvovoru
nu hv6ió NiU pivovar Jiyt
judiilm b tuho inullio kv
Clu iťjoh kusrH volllťím
nilkl uilum opatřeny Jwm
kHfliiil ukloní civnltřpolf)
vunýinl a ziloldinulenou
udUHiavou potrulii ku do
prav 6 piva % UíWÍ niipl
huviicíiii dtrojtfin pUmoUo
mlívl anií by pri&lo e
vJui lit'in do ity ku JeuU
llžu jMte opatrným jřl kou
pí 11 chtHite JukoHt a íliítu
požiuiiiťe HtorJiovo pfvo
nudo VamdoJlhU výunů
obutnatL Ul
Ston Brewíng Co
OMAHA
sum
"Mtorzovo nivo" vroúkvaM vAvbu
pf-ední obnbodofei Nemá-li je váS do í
plňto tti n&m o ceny na přímou dodavku j
český lékař a ranhojič
Úřadovna v KarbacU bločku číslo pt
koje 303 — Tel 1761
Úřadnf hodiny: Od 10 do 12 a od 3 dol
Obydli sev vých roh 16 a Martba v
Úřndnl bodiny: vcíer Tel Doug187
Omaha Neb 3
NAŠE PRÉMIE
Jako obyčejně tak i letos nabízíme celoročním předplatitelům n
Pokrok Zíípadu (Pokrok Creteský Pokrok Kansaský Pokroky Di
kotKký Pokrok Iowský Pokrok) rňzné cenné a praktické prémie s
nepatrný jen doplatek Prémie naňe jsou vhodnou ozdobou domá
noKliu výber jich jest tak hojný že každý ná5 předplatitel nalézt
mezi nimi některou jež e mu bude zamlouvati
Tyto druhy kalendářů máme v zásobS pro naše celoroční pře
platitéle jíž kí mohou vybrati dle libosti jeden z nich: '
PEČÍRKÚV NÁRODNÍ KALENDÁŘ — NejoblíbenŽjší kale
dúř tento jest letos pečlivěji vypraven než kdykoliv před tím Je
tomu již f0 let co kalendář tento koná roční svou pouť mezi lid l
Hký IJ příležitosti té přiložena jest ku kalendáři místo obvyk'
ho obrazu titulního podobizna MUDra Josefa Pečírky zakladat(
kalendáře tohoto Tento padesátý ročník obsahuje tolik četby uš
ehtílé a nanejvýS poutavé že jej zvláště ct čtenářstvu našemu dor
ruřujeine Krámská cena tohoto kalendáře jest 35c předplatiteli
poskytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c
VELKÝ SLOVANSKÝ KALENDÁŘ — Kalendář tento obi
hujtí 24 povídky a články poučné rňznó drobnosti a mimo krás'(
veiký obraz titulní reprodukci malby proslulého umělce Jožy Upr
"Na panském" má 61 vyobrazení v textu Krámská cena pěkné
kalendáře tohoto je 35c předplatitelům poskytneme jej jako prci
za doplatek jou lue
i i i
KALENDÁř BESED LIDU — Obsah oblíbeného kalendí
tohoto sestává z 26 povídek a článků poučných a různých drob)
stí Jako titulní obraz přináší původní kresbu L Nováka "Selí '
povstání na Královéhradecká r 1628" a 58 jiných vyobrazení
textu Krámská cena kalendáře tohoto je 35c předplatitelům 'i
skytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c '
KALENDÁŘ AMERIKÁN — Tento uejvětší a nejlepší čes
kalendář ve Spojených Státech vydaný jehož krámská cena je 5' j
budeme poskytovati předplatitelům našim jako prémii za dopla
jen 30o f
Mimo kalendáře nabízíme celoročním předplatitelům našich
stň obrazy umělecky barvotiskem neb tušováním provedené za :
sledující mírný doplatek t ?'
Mistr Jan Hus loučí so svými přáteli před upálením v
Kostnici 50c
Obraz Husa a Žižky po 15c
Podobizny presidentů Spojených Států 20o
Večeřo Páni 20c
Kuznó obrazy svatých po 15c
Dále dovolujeme si oznámili že obdrželi jsmo zásobu čes
nngliokých a anlicko-českých klovníků jakož i tluraačů jel pro
me m tyto ceny i '
Jonáíův česko anglický slovník #150 f
JomUiv anijlieko-český ulovuik 175
Joliúsav tlumaí 150
Mimo to mátne celou íúsobu pěkní knihy j "100 tlťklamael
ndáiloi" od níjpřťdařjUch českých fcpUovattflů jil oabUímo za i '
"Na marjáneft" (The Villaga Tavfrn) laMka rro dr3 ruce '
piano ii 25c
Zvouee přátťlo uví k hojníwu předpliceui a podporováni nf l
riníjiiho čťskího časopUu douřámt fo hojni vyuíitkujt fJilři
ktl nml poskytovaní S vit úctou
rylnvutlM vo I oliioU'M'
t
f