Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1906, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OMAHA
'Či
t — V Nobotu minulého týdne
i vrátila se z návštěvy ve Htaré via-
sti pí Marie TccháČová h dcerou
h1 Annou Pani PecháČová do
Evropy odjela koncem srpnu a ná
vitčva její platila hlavně stařičko
matce paní Františce Kotvové v
Olešné u 8v Dobrotivé na Zbirov
sku již neviděla plných 'JO let
Jak se právě dovídáme líbilo se
ve staré vlasti paní Pecháčovó' i
h dceři znamenité a valné osvěže
ny vrátily e do svého domova
zpět
— V pondčlí veéer odjel do
Chicaga p Václav Kaba známý
majitel řeznického závodu na již
13 ulici Téhož duo došla jej te
legrafická zpráva z Chicaga 111
že stařičká matka jeho která ne
dávno přijela do této země za svý
mi dětmi zemřela Pnu Itaba
nemeškal n odjel za smutnou svou
povinností aby súčastniti mohl se
pohřbu Panu Kabovi vyslovuje
me svojí nejupřímnější soustrast
y— -Méstská rada ve schůzi své
předmin úterý večer přijala přes
veto mayora Dahlmana novou or
dinanci kterouž se nařizuje Oma
ha & Couneil Hluffs Street Kail
way Co vydávati na požádání
přestupní lístky na všech místech
kde se trati této společnosti se
tkávají nebo křižují tak aby ce
stujícím umožněno 1ylo dosíci
konečného cíle za jedno jízdné s
tou však podmínkou že přestupní
lístek nemá býti vydán nikomu
kdo mohl by vykonati okružní ee
stuza jedno jízdné Nováordinanco
vejde v platnost 10 ledna V té
že schůzí přijata jednohlasné re
voluce kterouž se ťiřad plynární-
ho komisaře prohlašuje za nutný
I Itesoluce ta je předběžným kro
I kem k podání ordinance v témž
Jí smyslu Komisař bude jmenován
'lmayorem a schválen městskou ra-
AdoM Služné oblnáfieti bude $1500
_! a! 1 IÍ 1 I
rocne a povinnosti Komisare uuuu
zkouŠeti jakost čistotu a osvětlo
vací sílu plynu vyráběného a pro
dávaného v Omaze Rovněž při
jata jednohlasně resoluee radní
ho Bedforda kterouž se povoluje
$300 na zřízení městské robotár
ny pod mostem Douglas ul Or
dinance pravidlu jící řízení auto
mobilů a prodej lihovin v lékár
nách čteny byly ponejprv a po
druhé načež odkázány byly práv
nímu výboru l)lo prvé ordinan
ce dopustí se přestupku každý
kdo by dovolil říditi automobil o
obě pod 18 rok stáří dle druhé
ordinance mají lékárníci požado-
vati předpisu lékařského od osob
Vládajících lihoviny mohou tyto
prodati jen pro lékařskou potřebu
u nesmí dovoliti aby lihoviny pi
ty byly v lékárně
PO CELÝ TENTO TÝDEN
VELKÝ VÝPRODEJ
u Aloisie Zelené na William ul
Nťixlklúilojte n HjFti' bťliMii tohoto
týdna clo hojné ('oíoImwh-Iio obchodu
jmn( 'Munfi Vthvíi divy tu tn ulti
tf í'tótc tuto i-n vi m mftlo
múJcta nakoupit!:
$2000 $1500 $1000 koékv (tmu
rnrf)'po $100 $100 kotky ta $150
Víi $125
' $100 déUké pletené vinen kut Alky a
Čepičky po 25o
iMk vlnrní Klitl {rádlo po 12ýn
$125 dětské watry pu 23c
$150 di'tké kbty vwh litrv
VflkoiUl u $125
$130 limnl vlněn tAtkv na hlavu
im 15fl a 25C
$1000 tenkl dlouhé limnl kahéty
Vrft barev prku A trimované p" tl00
a 1100
r zaaé jupky (irMig Mťk) h aoc
1 A4li0 ieaké bílé aw-tcray a lift
tfiilaké int mI1 kultl (riéwva
i) t SAC
MHhké 41 (klaadO dva Ary
Mulaké bil fukavi ! fte lk
hedvábné arh vl# rukavičky 18
a tik
i K VUa vlk vjb řkaf#h kra
Vk m JML
) V pHtrn Vwit peroucí
Ak& IxUtX
— Ve středu ráno přiřkla po
rota ve spolkovém obvodním sou
du nezletilému Paul Adamsovi
$7000 náhrady za ztracené oko u
jiné trvalé zranění Dne 20 dub
na t r vrazil do chlapce na St
Mary's ave vůz Adams Express
Co Expressní společnost se z
rozsudku toho odvolá k vyššímu
soudu
Jelikož potfebujctuin nutno mlnU
pro volké 'JiHoby různého boří které
nám nyní kuidodimné u velkém výboru
docliál rozhodli Jhiiiu mu 7Ámhy uuíicli
MtfcvíuQ kteró vleo nu okliidó míti nu-
budiiinc m mdaii než poloviční cenu
prodávat! JoMt to "barmani" a proto
hI poHjiAfitc dokud JuhI z čeho mí vybru-
ti John a S A David
Willow Springs Urewing Co
zakoupila cenný pruh pozemku
nalézající se mezi 3 ul a Burling
ton tratěmi a táhnoucí so na se
ver od Ilickory ul k uličce 132
stopy severně od Pum ul Zmí
něná pívovarní společnost zapo
čne s jara se stavbou nového pivo
varu v ceně $75000
— V pátek v 8 :20 hod ráno ve
šli do zastttvárny a klenotnického
obchodu Joe Sonncnberga ř 1305
Douglas ul odvážní lupiči Ed
Klliott alias Harris a James Wil-
son alias Mitclieli a žádali na Hon
nonbergovi aby jítn vydal své pe
níze Soiincnbcrií považoval to
za Žert avšak brzy se přesvědčil
že to lupiči míní do opravdy Lu
piči vytušivše revolvery 4 zahnali
Sonnenberga a klerka Michaela
Morriseyho do zadního pokoje
kdež je svázali provazy načež si
jali vyprazdňovati tři pokladny
V práci té vyrušeni bylí přícho
dem Franka Hwana jenž si přišel:
dát spravit hodinky Když i jej
lupiči doprovodili do zadního po
koje a poručili mu ulehnouti na
zem vrátili se do obchodu a iutpl
nivše si kapsy své šperky a dia
manty dali se na útěk Zatím se
Sonnerťberg sprostíl vazby osvo
bodil i Morriseyho načež nastala
honba za lupiči Hasič Sum ÍJrows
zvěděv o loupoii vzal Movrisey
mu revolver u pustil so zaiprcha
jícínii lotrasy S Wilsonem vy
měnil několik ran z revolveru a
však beze všeJio účinku Když
se konečně lupiči od sebe oddělili
pronásledoval (Jross s velKrým zá
stupem občanů Elliotta a zahnali
jej do Cambridge hotelu kriež byl
brzy na to zatčen tajnýi u Ileit
feldtem a policistou Cíoodxichem
Ježto náhodou Klliott měl 1 u sebe
veškeru kořist jejíž cenu Sonnen-
berg odhadl na $C54C nepřišel
klenotník ani o jediný skvost
Wilsonovi podařilo se up rchnouti
a doNitd nebyl vypátrán V sobotu
ráno odkázal policejní soudce
Crawford Elliotta k dist xiktníinu
soudu pod zárukou $100 00
— - Krajan V Kubee b Adlieí na
jižní 14 ul roznemohl sí j těžee na li
zápal plie a dosud ualéz & si' v lé
11 v a
icursKcm ošetřovaní la k h umní
bylo sděleno netuoe pon talu obra
cí se k lepšímu takže mi k pan Ku
bee nejlepši naději na i azdraveni
Přejfiiu' inilému krajant l aby sta
lo se tak v době nejblift íl
-— Před soudcem Keili tivi pro
jednávána lj'la minuly lýilen ža
loba pí Kd Doylové p rot i Frau
ku Fraňkovi Paní Do ylová bla
v iiajimi u panu Fraúkt i u iíťelitť
la se vystěhovati fcdyi ji pan Fra
m" k vypověděl x domu K dyi pak
ani Hiinoť( hoiuIuíIio r vtk ati ne
mohl se p Franěk lúj fmu iee rba
viti vvivikII jediHKme Mtaveni
25
K vánocům a novému roku!
dovolujeme i upozornitl ná naSe PKAVX PŘÍKOCDNÍ AÍNA
jakož 1 na naSe výtdné HROZNOVÉ BRANDY A SMVOVICI
KORBEIy SKC íumící víuo jct vyrábSno po francouzkém
r-puMobu (kvašené v lahvfch) a vyrovná ie tfim nejvyhláSenčjííínt
importovaném fiampařlMkm vínům -Lékaři je vřele odporučují
nemocném a ulaným
Žádejte rozhodní o KORBELOVÁ VÍNA a nemá-ll jich
Váí hottlntký na akladč objednejte přímo u náa
KORBEL & cnOS lne
684-686 záp 12tá ul Chicago
w-mT-S '- ±m ivinm
inir
—-Předminulé úterý zatčen byl
profesor" Julius Lund chiropo-
dist 416 Karbach block pro m-
zákonitě provozovaní prakce lé
kařské 1JMid povolán byl k pí
D Folsomow-bydlící v č 021 Vá
již 13 ul jež trpěla jakousi kož
ní nemocí Irmú natřel celé tělo
paní Folsomové smíšeninou iódu
a kollodia nislwlkem čehož byla
nebohá oběť jricsvědomitého dry
áčníka na celém těle hrozně po
pálena n mimo to stížena byla o-
travou Předminulou neděli veeer
obžalovaného yevinným Obháj
ci H K llowellovi oznámili ihned
že požádají o nový soud a nazna
čili zároveň že se v případu nut
nosti odvolají k nejvysšímu sou
du a vynasniží se aby rozsudek
ten byl zrušen Ne j vyšší trest
jaký muže býti llowellovi uložen
jest poknta v obnosu 3000 aneb
rok vězení anebo oboje dle uznání
— Divadlo "Amorův šíp" o
němž minule jsme se zmínili se
hráno bude jak se právě dovídá
me v lednu příštího roku
— Krajany naše v nynějším
předvánočním období upozorňuje
me na to aby vánoční své dárky
zejména vína likéry a pod opa
třovali si u firem českých které
obslouží je daleko levněji než kte-
ipovolán byl k ní policejní lékař Jtězství okresního návladního Sla
líarris jenž později odpřísáhl na baiigha a jeho příručí 8 K How-
" - i ií- e: :~í tt y „
u i „l„ WitfAr rrot ' renonv uniiy vnu uoooniu)--
iií „i xr„ me zeiména na českou firmu
Vflll 1 IIIIMII I I I M Ml II I I V ¥ I "
nesení rozsudku proti uhelnému
trustu považuje se za důležité ví-
ui o '2 Mopy A lil o h nt
pani iKtylová opuí'iěji d " u
padU a ritiuhi e tm rtt a
idovnlrt pním Fruňkti n YtkMi
n A hrady v4k mbtali Ntt i jo
linh erntu sm l
Ul rtuhtsll h x ěiM' kdy #ra
nti itruyu ji tjinniot p %
Fraikovo a tudii iM iurtiw tm m ěu
iíitMto polniUiVNit PurU i i ta
fU-UÍ aoudťf Vtn4 Uk4 m $h
tti tom toiwuW —
iiinda zatykač Stav paní lolso
mové zhoršil se tou měrou že by-
a ve čtvrtek v noci dopravena do
'r O I 1 1 V Y - f
nemocnice sv #1 osení rreuoezny
výslech s liiitrdeni jenž byl pro
puštěn na záruku měl býti odbý
ván před policejním soudcem v
sobotu ráno avšak na žádost práv
ního jeho zástupce odložen byl na
)říští pátek Stav paní Folsomo
vé vzbuzuje vážné obavy
Ve stivdu kolem 7 hod ve-
V 1 1 „1 v j
eer zastřelen nýt nesiusinou iwi-
íodou 14k-tý Ployd Inpalls by
dlící s rodiči svými v č 2417 sev
) ni 0')i(fiHi Viríitrcin svvm Cía-
eiiem Obu mladíci prohlíželi po
WW 1 1
veceri v kuenyni maiy revotver
jejž byli týž den přinesli od puška -
ře a nabili jej Tíevolver v rukou
(Jalenovveh pojednou spustil a
Flovd skácel se k zemi Oalen
popadl ihned bratra svého do ná
ruče a běžel s nim do úřadovny
Dra W L Uosse kteryz náhodou
nebyl doma když pak se za něko
lik minut vrátil byl již chlapec
mrtev uulen v hroznem zoiitai
ství svém chtěl se sprovodit i se
Květa Usmrcený chlapce byl sy
nem llarrv Iniallse sazeče WorUl-
Iltlaldu
Saimiťl K llowi ll ]tředsda
oniaské uhelné bursy uznán byl
porotou vinným z obmezování ob-
etiotiu i orota na nu zuseiai ie
krajan p Antoniu Dokulil je ě
iVVi iil 17 ul„ dohodht m na
roHttdkii tom minulou střeilti hhí
v !' luxliu ráno p 3áhodiiiué úřa
dě V hod ráno doručen byl
roiMiidek dittriktuímu Notidei Suť
tonovi ) olJrtl-viv i právní jeho
álilpet byli ihned telefonicky
jKivoliini uby jej leehli Kdyl
přiruči ditnktniho klrrka fial
Iutfber roiiudek pfrtVtl jevila e
ia tváHeh několika přitomtiýrh
obebHltiiki ithliiti vt'lkv ikUmáni
(KVkivalo ftt loti! vieolievtiě Je
m r"tjbudj nchb "wH I
cil dal záruku v obnosu $0000
kterouž podepsal John K Van
Dorn
— 1'ředminulé úterý Imiťce p°
1 Y ' 1 I
Dijw nou veeer zpozorován oyi
oheň v obrovském skladišti kočá
ru na jižní Main ul mezi 13 a 14
ave v Couneil Hluffs a ač hasiči
v brzktt se dostavili přece celá
budova i se zásobami byla zničena
Požár vznikl neznámým dosud
způsobem a zuřil patrně delší již
dobu než byl objeven Jižní část
budovy používala Union Transfer
Company kdežto část severní by
la neobydlena Celková škoda
požárem způsobená odhaduje se
na $150000 kdežto pojištění ob
náší asi $80000
me
Schneider & Klein na jižní 13 ul
ii níž krajané naleznou bohatý
výběr všech druhfi vín likérů a
kořajek Rovněž J V Kašpar
na již 13 ulici jest hotov krajany
obsloužit! vínem i likéry ze své
ho hojně zásobeného skladu Ko
nečně upozorňujeme na firmu M
Wollstein & Co jež nedávno pře
stěhovala se do nových místností
naproti Union nádraží a připrave
na jest vyříditi jakoukoliv objed
návku do oboru prodeje lihovin
spadající velice rychle Pro
čtěte si důkladně oznámky výše
jmenovaných firem u nenoste pe
níze k jinonárodoveňm již nevě
nují vám takovou péči jako naše
české firmy jež dokonale pochopí
vaše přání a obslouží vas co mož
no nejsvědomitěji
I
— Jan Wm Vašák majitel ob
chodu zbožím střižním ženských
módních klobouků bot střevíců
dámského mužského a dětského
výpravného zboží v čís 1245 jižní
13 ulJ rozhodl se nyní úplně vě
novati svému obchodu tak aby
mohl krajanům co nejlépe a za ce-
uy nejnižší vždy posloužiti Ve
škeré zboží jest zaručené Není
pochyby že svým solidním jedná
ním p Wm Vašák dodělá se ú
spěchů a získá veškeré přízně a
podpory všech krajanů Přijďte
a prohlédněte sobě velké jeho zá
soby — Těžkými ranami osudu stihá
nu je stále rodina krajana J Ka
liny hydliciho v ě prjo ji 12
ul Sotvaie stav sl Anežky o-
brálil Ne k Icpšimo rozstonala se
Miváilivé nejmladil deerulka Mi
loftlcttkii xúuctcm plie Maličká
llilbVt se v lékftHkéut ošetřováni a
dle M!cdiiich ipráv stav její e
iiirténě ílepAd Přejeme těiee
íkouiené rodině aliy stav onemoe
tiělvch po nejdřív obrátil %e k
I pAiinil Pronáiejiei toto přáni
j%ni reYrdéciii ! podobni ma
jí všichni kdol rodinou Kalino-
Pěkný kalendář zdarma
Po celé čtvrtstoletí Severo vy če
ské kalendáře jsou uznávány za
nejlepši svého druhu Kalendář
na rok 1007 jest lepší n objemněj
ší než kdykoliv dříve obsahujeť
95 cenných a zajímavých pouč
ných článků kromč dvanácti stran
kalendářních a právS tolika pro
zápisky Každý člen rodiny na
lezne v něm něco vhodného pro
sebe — jsou tu krásná lékařská po
jednání o různých chorobách a
jich léčení dáta statistická uži
tečná poučení všeho druhu pro
obchodníka farmáře hospodyni
atd Krátké humoristické články
a žerty dějepisné události před
povědi povětrnosti atd atd
Můžete obdržeti tento pěkný ka
lendář zdarma na po2ádán( v ně
které lékárně Kdyby náhodou
váJ lékárník jich itetnil po ruce
vyplňte prázdné mUta dole na
píšíce v kterých novinách jste
ťelli naši otnámku a adresujte na
W F Severa ť tVdar IUpid
lowa 19U
Jméno
Adreatt
M t t MM t I I M M IMt M t
Cwpi
PttdpUtU m na MřofcrV jia
ft