Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1906, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li ii
HAD
Broéoský román
od
JOSEFA MERHAUTA
hy iřol ni dnen pohaněn l"oj
nisohnlS pohanfn Vfieehno ne v
nřm bouřilo PoHtayil ne proti
Hvým tupitelům vidřla to
Ale cítil žo to bylo vSccko málo
Snad ho jí znse zdá pořád také je
hté smí-sným a nebohým Dílni
čku milá jak ho to bolelo' Co
mři dělat f Musil so rychle roz
hodnout iniiHÍ jí brzy vnecko ří-
vu Muhi poznat jak o nčrn smý
SIí — brzy hodně brzyl
Jak kg trápil tím tčžkým pře
jnýSIcníin z kuchyní zalétal k nř
mu iiNtnviřnř vřískavý smích
- Paní Mnjznorová smála no tam
na Mé kolo rozhorlení Rádi íčko
vu studenti so smáli a Polda pí
(Štřla I Karolina tam byla flmř
jo se také? Kdyby so smála to
' iiy byla nojHrozumitflnřjňí odpo
vřr na vSeeko nejasno v jeho du-
i
"I t
Po Špičkách se plížil ko dve
řím a díval so klířní dírkou do ku-chytu-
Karolinu ani nebyla s nimi unto-
lul V koutě u dveří seděla blcda
n smutná majíe u svých nohou
dítrt jehož vlásky hladila
Ona se nesmála když so mu
všichni smáli Ona so nesmála
jako tenkrát v ten první večer
když hráli v karty Ona se nesmá
la jakó to bylo utěšení pro
jeho nemocné dobré srdce I
' Ještě než studenti odpoledne
'odešlí do školy Karolina byla
venku Nemohla to dlouho vy
„držet V těch dusných zdech Ale
nebylo to palčivá bolest co ji od
tamtud tentokrát hnalo Měla
hluboko ve svěm srdci v temnotě
výčitek ošklivosti a sklamání za-
piídtý bílý paprsek "— a chtěla
být sama aby se nerušena mohla
hřát v jr'io slabím pozdním te
ple Její Žal náhle ulevil Jeho bo
lest byla v tu chvíli více touživá
než bodavá Xěeo cistěho zachvě
lo celou její bytostí něco očisťu
jícího a nevýslovně blaživého
Jak jí to řekl: "Vy jste jiná
než ti druzí vy jsto počestná
dívka!" Jak to Tekl opravdově
přesvědčivě! To mu šlo od srdce
hloutky věřícího srdce! —
Mftj milý Bože myslila si tedy
je ještě na světě duše která mi
věří která neztratila ve mne dň
věru která nečte mi hanbu z oší
čela a tváře? Ta duše se klame
ale jak jí to připadalo slad-
ké v tu chvíli aby udržela tu du
širiku v klamavěm domnění o své
neporušenosti !
Toužila po tom aby s ním mo
hla zase mluvit a dívat se mu do
věrných očí Hltala by z nich
zrovna tu dětskou oddanost a diV
věru pro svoje lačné vypráhlé
srdce Láska jí k němu netáhla
ale chtěla ho mít u sebe aby jí
to znovu a nastokrát opakoval
Vy jste počestná dívka!
Jak to znělo lahodně krásně a
lad
ce
Kam se obrátila všude se jí zdá
lo se lidé na ni dívají jhrd
livé a s výMiiěehem [ matka ji
zavrhla Jen ten člověk ji mi
loval — to cítila to chápala to
věděla On ji nuloval čistou
a tak iih krúný neposkvrněný
život ivé minulosti znovu napou
v duífvni představě jnlnoho ě!c
i kíi IM tomto Jívětě!
T blt útěchu krchki jk !a
'Xi-miikt kio Hra lithia oz-
bmitt - litrit mohl dovedrt
íeoko AI v jjím nitru rMda
e jkáÍ kvjě choutka aby fci
iiín lutirAli hv mu fu'l XAklrf
- -- - w~-r-
pi!a aby mu ird umírnila by
lÍ0 iioiilé) a Hktl ji dlouho
"it iiilfcíi t h)"rl tijtcH tak
čisté tak bílé tak počestné jak
ji tam měl posud
Ta choutka zrodila se zc zoufal
ství a chorobné rozdrážděnosti
potupené ženy — ta choutka byla
zoufalá a chorobná — šílená jako
zoufalství samo
Toužila po něm — u když v je
jích myšlénkách jeho obraz po
tkal se n obrazem Královým o
stal v tu chvíli vítězem Vzpo
mínka na tohoto byla dusná tí
živá a žaluplná n tam v té by
lo tolik zdánlivého blaho Krále
so musila dovolávat nedbal snad
uŽ o ni! Tak mu ukázat že jsou
ještě na světě lidé kteří se do
vedou pro ni rozehřát pro ni
kterou odkopával
Řla v takových myšlénkách do
lů Kozí ulicí V čajovně v řadě
starých domi na právo otevřely
se právě dvéře a jak horký vzduch
so odtamtud vyvalil široký pruh
páry padl do ulice Nějaká tlu
stá žena v nápadné červené čer
ně pruhované jupce černovlasá
se silným tmavým obočím a Čer
nýma jak uhel oěimu postavila Be
na práh ruce si v boky podepřela
a silně zívla Karolina so na ni
podívala a ženská hlasitě se za
smála Karolíně se v tu chvíli zdálo
že v jejích očích postřehla tako
vý mastný líný mlsný Jesle —
takový jak svítil z očí Králových
A tu ji poprvé napadlo žo je to
pohled nepěkný nebezpečný a ne
upřímný Na rohu Kobližné ulice Kuroli
na musila se proplétat davy lidu
Stáli tu po celé délce chodníku
naproti ústavu šlechtičen venkov
ští obchodníci suknem u hromad
zboží složeného přímo na zemi
Byla doba městského trhu Ven
kovští šviháci vyslaní svými otci
do města aby prováděli obchody
stáli ve skupinách u svých vykla
dňv a mlsně za Karolínou so ohlí
želi Teď v době trhu bydlili
v hotelích a žili po kavalírsku —
ovšem svým venkovským kava
lírským způsobem Jediná žena
neprošla kolem nich aby nezaku
sila ostří jejich dvojsmyslné kri
tiky Očima nevyspalýma mo
drými kruhy podlitýma dívali se
také na Karolinu a jeden z nich
nápadně na ni zakašlal
Kýchlo proběhla dolit ulicí a
zahnula na Spáleniště ftla ko
lem rohového domku při německé
reálen nahoru do Janské ulice
Skleněnými dveřmi a okny doha
zovny která tu je stále služeb
nými obležena "vykoukalo za ní
zvědavě několik tváří bledých
lhostejných i ustrašených tváří
služek bez místa
A jak už byla za rohem v tichu
klidné ulice nějaká ženská na ni
zavolala Ilyla to prostá žena z
lidu v šatech zamuchlaná při
tloustlá so Škaredýma zelenýma
očima
"Hledáte službu slečinko f Ne
máte kdo bévat?" a tak po domá
cko se na ni usmála
V pohledu a úsměvů té ženy by
l něco tak nízkého že Karolina
i odporem odvrátila Nio ne
řekla jcu rukou odmítavě zamá
via a šla dál Žena se ušklíbla
něco lamumlaU mezi zubv těsněji
M utáhla šátek kolem těla a iV
otala Mát na mhu Hýla to jedna
z těch dravcích íeu kteří hledají
i voj oběti v těchto místřeb
kam sházejí e dívky ktr hh
dajt aluihu iVkajl tu iu ně na
ulici j zaMavujl UnImc vy
uíitkovat jjieh nezkuířnoMl
trap bezpřtMřřil i hladu a
lehkomyilnřjil a nich učiní povol
nými k Jivotu v kterím Mr
cl MviJ a Mudruj vrck
Karolina to nevěděla ale jakýsi
vnitřní piid naplnil jí přece oškli
vostí ui při pouhém pohledu té
ženy
Jak ne na ui podívala a zasmá
la ta dáma na prahu čajovny jak
tm ni zakašlali ti venkované na
trhu a jak tato žena ji oslovila
— to všecko zdálo so jí ponižující
n uráželo ji Všichni ti lidé do
volili si vůči ní všecko protože
snad četli jí na očich co s ní je
A přece byla na světě v tomto
cizím městě jedna dobrá duše
která se na ni dívala jinak jedno
srdce které jí nedovedlo urazit
Čím víc ji cestou urážely pohledy
lidí tím více na něho myslila —
na Rádla který k ní mluvil tak
pěkně a čistě
Cítila žo chodí v bahně a vše
cku její bytost naplnila touha po
mírné očistě Oči ji svrběly tě
lo ji pálilo v ústech měla těžko —
jakoby byla dlouho šla cestou pl
nou prachu neumyta a v jediném
šatě
V takových myšlenkách zablou
dila už na ňpilberk Po svahu
směrem od Františkova šla naho
ru a zastavila se až tam odkud mě
lu plný rozhled do ulice Naproti
přen cestu bylu školní budova pe
stře pomalovaná znaky různých
živností! německá průmyslová
škola Slunce vysvitlo a její okna
zatřpytila se do modra Karolina
se tam podívala V jednom okně
prvního poschodí zahlédla něčí
hlavu
Poznala Uádla!
Měl čelo na tabulku v okně při
tisknuté stál tam sám a oči jeho
v zamyšlení smutně dívaly so ně
kam do dálky Ted' se podíval
tam kde ona stála Poznal jí
Zasmál se hlavou zakýval a očí 8
ní nespustil Dívala se na něho
také dlouho usmívajíc se ky
nouc mu Paprsky jejich očí přes
tu vzdálenost so dotýkaly polil
covaly se a plnily duše obou ne
výslovnou čistou rozkoší
Karolina potom mu kynula je
ště rukou na rozloučenou Cestou
so ještě několikráte otočila Rádi
stál pořád u okna a díval se za
ní
V tu chvíli mlčky z daleka dá
vala si jejich srdce první pozdrav
vzájemných sympatií
Když se potom doma opět se
tkali už so na sobe podívali ja
koby si rozuměli jakoby nepotře
bovali slov k dalšímu dohodnutí
Uprostřed ostatních všedních lidí
v jejichž středu musili tu sedět
smát se a mluvit zdálo so jim jak
so na sebe podívali žo mají v o
čích sladké tajemství které není
pro tyto lidi tajemství svaté a ne
besky blaživé
Rádí když přišel ze školy sedl
si ke stolu a vzal do ruky knihu
V pokoji byla zima Studenti o
tcvřeli dvéře do kuchyně kdo se
topilo a nechávajíce jo pořád do
kořán přecházeli sem a tam Šká
dlili so s paní Majznerovou kte
rá se před nimi pohrdlivě ušklí
bala na Rádi íčka potahovali Pol
du která jo odháněla vzteklými
silnými slovy a dováděli n dě
ckem které pořád pletlo so jim
mezi nohy chytalo se jich za kal
hoty a věšelo so jim za šosy
Karolina si všeho toho málo vší
mala Sedíc v kuchyni nedaleko
dveří drzda v ruco útržek novin
který náhodou zvedla dívala se
do nich — lo nečetla Přca ce
lou délku kuchyně i pokoje na
proti ní edč u vú knihy Rádi
Viděli s a když ivedli oči od své
ho cteuř pohledy jejich hleda
ly a nalézaly Jak ukláněl hlavu
d kuihy Řidl řítil pohled jejích
očí IU ariu cVIe a tt hyU tuk
avvMjnt ladkě Jk by m to
praeoab měl ji %tih u cb ne
chat hřát jejim pohledem tV
kat n jejhiUměv
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦BD#BI#I4I#I4IBB
I The Internationul Lund
í and Invostniciit Co Inc
(H $50000 htiri
ptao $25(1)
9
3
!!
V
I
9
Má v prodeji statisíce alo-ú pozemků vzdělaných i ne- 5
vzdělaných ve všech státech západních a Kanadě majetky
farmerské sc stavbami i bez staveb jakož i majetky městské 3
Prostředkujo prodeje i koupě majetků movitých! nerao-
♦ vitých dále půjčky pojištění proti ohni a prohlíží abstrakty
Příště uveřejněn bude seznam pozemků
Adresujte:
I THE INTERNATIONAL LIND & IN7EST1NT CO
548 Hec Hulldlng Omalia Neb
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦floo
První
třídy
nové
otevřel
Restaurant
JUN M FIXU PS II S SALOON
čísl o 1516-1518 Mi? Dlíce Omalia Mil)
V iiiolírn6 zařičené jídolnfi bude Vám vždy a každou hodinu ochot
nfi ponlonžftno tíinl nejlípo připravenými jídly zvfcřinou a ráznými la
hfídknmi jaké jon možno bbhvm každého období zaopatřiti
Mimo Kt lotiiHHký "Lempllv' výborný ležák v6toznamé "Plzeň-
Bkó" Htllo lÚl Í(')IJ
KrajrinA kteří "potrpíte i nit nfieo znamenitého nemíli byte nikdy
opomenout u Fixy ko zihitavit a níležité chutným jídlem a výteiným
plzcňukým ho posilnit JcHt to v Mimém Nticdu infatn pouze půl bloku
od hlnvní pofity 19k4
♦♦♦♦♦♦♦(♦'♦♦♦♦♦♦WBWBWBWB-
Willow Springs Pivovar
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Zn $3 00 zelených Trad
ing Htampu každou bed
nou STARH k HTKirES
(2 tucty pintových lahví)
-cena
mm
Pomátl
1U1UUIUJIU
Za 8500 zelených Trad
ing Stampi i každou bed
nou
STA KS STRirES
(3 tucty kvartových lahví)
— cona
225
i
Kromé toho ?e doutanete nejlepfií lahvové pivo doita- Y
lllfl ' nee t(5 llvoJni'liíobDOU hodnotu v zelených "Trad-
ing Diamp
1407 llarney Street
Objednejte si poštou neb telefonem Douglaa 1806 nebo 1685
-M -+w wmr tp" r mj v~
B
Riley Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Old Militiiry Rye Diamond H Kye
N B Archer Bourbon
1118 laninm St 03IAI1A
PřtdpUrtt i na " Pokrok" let
$1 00 roini
SEVERO-NEMEGKÝ LLOYD
rravidclnl poltovnl a paroplavební doprava
zs Baltimore do Bréncieu
pilino o novýrh dvou troubových ptiítovDÍih paralelťh od 7300 da
10000 tun tuoiuoutli
Cuoíí Brlao Kot In Kotta llanovtr
riikfnrt Brndnbur Chmnltt Ncka Mttn
II iijutn B:ttiuiore to Breiuen od $45 00 nahoriN'
T)li pnlbAy tuiiil puui jrdntl tH ďl UjitUi J I uIi'fB Jrl juitt
II kju(4
VVJtf jurBovi priky jou vjkrdn4 aovi vt'u4 ibudova a taloat
Mftríi4 xkfj kijutat na palubí llektrlk itvtUni vl-k rttotiek
IUUI aprivy přiviji grarrilal jrdaKlrU
A SCMUMAriIKK & Ci No 7 8 tly St lUltimoro MJ
rH j#f k 4Np t jjí