Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 19, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fy
Pokrok Západu
Založen 1871
Omaha Nob ve středu dno 10 prosince 1000
Ročník XXXVI-Císlo 21
Zprávy americké
CHICAŽSKÁ ZÁHADNÁ
HISTORIE
Záhada stává se čím dále tím za-
motanější
Bílek nebyl ojedinělým vyiwavacem ne
' Hutné rodiny Vrzalovy
České i anglické chicažské listy
y honbě za sensací do nejmenSíeb
podrobností rozepisují so o zá
hadném přípodě a tragedii v ěe
ttké rodině Vrzalových jež stala
se obití několika podařených
Svindléřň a podvodníků Vyšetřo
váním vychází na jevo že rodina
Vrzalova doKtalu sedo rukou u
píra který pomocí Švindlů a ja
kési předstírané moci snažil na vy-
dírati peníze a sváděti k zločinům
toho nejhrubšího zrna Historie
ta nechť slouží za odstrašující pří
klad všem kdož dosud věří v ja
kouši nadpřirozenou moc různých
šarlatánů vykládačů karet a po
dobných individuí již z hloupo
sti lidské dovedou znamenitě tě-
žiti Zejména v Chicagu šarla
táni tohoto druhu mají znamenité
úspěchy Neváháme tvrditi že
lví podíl no této důvěřivosti má
krvácké čtení které mysl lidskou
nejen otupuje ale i nadpřirozený
mi naprosto nemožnými historie
mi důvěru tuto ještě podporuje
Co hrozných zločinů má ono krvá
cké čtení na svědomí? A přece
dosud lid náí nedovede uvčdomiti
si zhoubnou působnost skvrn lite
ratury Zdá se že obětí její by
la i nešťastná rodina Vrzalova —
Jak známo Rosalie Vrzalová mn-
tka pěti dětí tak záhadným zpň
sobem se světa sešlých otrá
vila se Hlavní zájem soustřc
děn jest nyní na Heřmana Bílka
jenž v záhadné této historii hrál
vynikající roli Jak vySetřová
ním vychází na jevo Bílek asi je
původcem smrti dítek Vrzalo
vé Měl asi veliký vliv na ma
tku Vrzalovou která slepě kona
la vše cokoliv bylo jí podařeným
podvodníkem a obchodníkem i
lidskou hloupostí Mikem nařízc
no Heřman Bílek je zejména do
hře znám v Clevelandě O kde
nějaký čas žil a své nekalé řeme
sol prováděl Několik chicagských
detektivů přijelo tam vyšetřovati
minulost planet éře a domnělého
traviěo II Bílka Až dosud vy
řetřili že: Bílek seznámil so s
dcerou p Vác Čermáka tesaře
3837 Broadway před Ifi lety Ten
kráto vlastnil Čermák groeerii na
Broadway a Bílek poznal jeho
dceru v krámě Rodiče mu dee
ru dát nechtěli a on a ní ujel Ro
diče nemohli pochopit kde Bílek
héřo peníze Tušili v něm cokÍ
tajemného nepříjemného a varo
váli dceru Chtěli aby se k
nim vrátila u Bílka opustila Va
rováni to však nepomohlo Mnu
luly Bílek odcestoval a jenu pova
žovala ni- rn opuštěiinii Potom ji
íde Bílek poslal neočekávané pe
níže na textu za ním bud do CM
eajfw New Vorku neb Califoruie
Mei tím ililkovte trávili nčkoli
krátě de a pani Itttková živila
ixé dítky prací krejčovskou Sdi
kazajky a živořila v Hdu4jimi im
Dmu id ('ofotit alt a Bitek
haldu Mnči někde nehnal a Jil jv
ko kavalír Ant ženě é pmé-
řil prý příjmů svých zdroj č'er
mákovic rodina jej nenáviděla a
matka nad nejistým osudem své
dcery před dvěma lety zemřela zá
rmutkem Václavu Čermáku ve
de teď domácnost druhá dcera
Jest to rodina velice vážená spo
řádaná a poctivá do krajnosti
Dcera za onoho planetáře provda
ná byla prý vlastně jeho otroky
ní hříčkou a pakli i ona do aféry
měla by být zapletena vážněji tu
zajisté přišla do nepříjemnosti ne
vědomě Bílka neopustila k vůli
dětem Měl-li Bílek peníze sná
Sel dětem a manželce nejdražší
pamlsky různé květiny a rozličné
drahé drobnůstky Bílek navště
voval rád divadla jezdil v auto
mobilu vypůjčoval si kočáry atd
Olevclandští příbuzní nikdy prý
nezvěděli jakým způsobem peníze
vydělává a jaké je jeho vlastně
povolání 1'lanetářství a kouzel
níetví Bílkovo nepovažovali za po
volání vůbec Mysleli že to je
jeho libůstka nikoliv obchod a
šarlatánství Obávali se vždy
že Bílek nějakého trestuhodného
Činu so dopustí a jméno Čermáků
že bude k vůli němu ve veřejnosti
pranýřováno Bílek je v pode
zření že působil na Vrzalovou
tak Že dítky poncnáhlu otravova
la Aparát policejní jo v plné
práci aby záhadnou tuto historii
přivedl k rozluštění Proslýcha
lo se také že pokusy o otravu u
ěíněny byly i na dvou pozůsta
lých dítkách manželů Vrzalových
Obě děti Jaroslav a Berta byly
prohlédnuty proř Jlaroldem N
Moyerem a ačkoliv koroner dosud
neprohlásíl výsledek této prohlíd
ky zdá se že obě dítky trpí po
zvolnou otravou arsenikovou Po
licíe která jo ochotna k dělání no
vých kombinací dodává k tomu
že jenom časné zatčení Bílkovo
zabránilo že k dlouhé řadě obětí
Bílkových nebyly přidány další
dvě Lékařské ohledání dvou z
pozůstalých dítek po manželech
Vrzalových Jaroslava a Berty vy
neslo na jevo takové okolnosti že
byl případ ten hned oznámen pro
fesoru Hainesovi z lékařské kolle
je Rushovy Prof Haines koná
právě analytické pátrání ve vnitř
nostech vykopaných mrtvol Vrza
lových zemřelých dítek a rovněž
v tělech slepic které byly naleze
ny pošlé za Ijydlištěm Vrzalové a
o kterých se myslí že byly otrá
veny tímže jedem jako domnělé
oběti Bílkovy Výpadu to na p
hled malicherné ale v kriminál
ních vyšetřováních vedly již mno
hdy na pohled směšné maličkosti
k velikým objevům a posloužily k
usvědčení vybroušených zlosynů
Ink vest nad mrtvolou nešťastné
matky Vrzalové byl odložen po-
nčvadž I)r Otto Lewkc pohlásil
Že nemůže dosud předložití výsle
dek svého pátráni po jedech ve
vnitřnostech zesnulé pinl Vrzalo
vé Potvrdili se zpráva o zapo
čaté otravě žijících dítkách Vrza
lovi Jaroslavu a Bertě bude to
velmi Spatným bodem pro Bílka
poněvadž jest všeobecně mámo že
Jaroslav byl miláčkem paní Vna-
loví ti lidé kteří rodinu a jeji ži-
život znali tvrdl že kdyby Vr#a-
ová by lt bývala skuteční uchop
na Činů Bílkem tu ni uváděných
nepochybuji že otráveni avéhn
ndrsi-iliu synka Jaroduvii bv
yU neinohU provést snad ani v
otavu úplné HlutUí il svého U
jemného vládce a pána Obě dí
tky prohlásily inspektoru Shíppy
mu že jim Bílek nikdy žádných
léků nedával ale matka že jim
dávala často různé odvary Hoch
k tomu dodal že se jejich matka
vždy radila s Bílkem o jejich zdra
votním stavu u že není pochyby
že léky které od matky dostávu
ly 'byly přinášeny Bílkem Leč
nyní vychází na jevo že nebyl to
pouze Bílek jenž s Vrzalovými
šmejdy prováděl Mimo tohoto
podařeného Šarlatána okrádal ne
šťastné tyto oběti lidské hloupo
sti i jakýsi K Moreta kterého si
Vrzalovi vzali na pomoc proti Bil
kovi Dle řeči Jaroslava Vrzu
la sedmnáctiletého hocha rodina
Vrzalova brala útočiště u K Mo
reta aby jí odpomohl od upíra
Bílka a "přiěaroval" zpí-t oněch
$0000 o které ji Bílek do té doby
pomocí svého podvodného uměn
obral Byly to bezpochyby dee
ry Vrzalové spolu s Jaroslavem
jež doufaly že nadpřirozené moci
Moretově podaří so vyprostiti je
jich matku z osidel Bílkových
Moreta prý jim řekl že se to sice
da udělat] ale že je to bude něco
stát a žádal za podobnou "práci"
$50 Návštěvníci měli u sebe
pouze $25 jež mu dali a zavázali
se spláceli $2 měsíčně do obnosu
$50 Vrzalovi neměli již téměř
nic ale "profesorovi" Moretoví
důstojnému kolegovi humbukáře
Bílka podařilo se přece vyždímati
z nich ještě $38 dříve nežli Kila
Vrzalova zemřela — Po smrti té
to přestal Jaroslav donášeli splá
tky na oněch $50 Moretovi Jak
viděti měl profesor Moreta porno
ci vyssavano rod mé od upíra u
zatím jak to jeho podvodné řeme
slo sebou nese pomáhal upírovi
ssati krev nešťastných lidí Svin
gulant ten měl dříve svoji obíral
ku v čísle 1121 Milwaukee ave
pak 58(5 Wells ulice a nyní umí
stěn byl v čísle 208 Warrcn ave
II r1 i é tm u
v imcagu xam aocnazei k né-
mu Vrzalův hoch spolu se svojí
sestrou pí Neumanovou která
chtěla vysvobodit! svoji matku zo
spáru jednoho dravce a dávala se
sama obírali jiným dravcem Vy
šetřováním vyjdou na jevo ještě
mnohé jiné věci jež povedou až k
uzasu jak daleko může súhati lid
ská hloupost Není ni té nej
menší pochyby že rodina Vrzalo
va stnla se obětí podařených švin-
dlerň bez citu a bez srdce Ne
opomeneme přinésti pííště o tom
dalších zpráv
Zasedáni 59 kongresu
V pondělí minulého týdne bylo
v senátu jednáno o záležitosti čer
nošského pluku v Brownville
Tex jenž jak dostatečně ?nám
byl presidentem Rooseveltem roz
puštěn proto že ani jediný muž
dotyčného pluku nebtěl vymuli
ti pachatele vraždy jisthéo bělu
elut Senát přijal usnesení aly
Žádáno dosvědčeni jejich skutků
Přen UH povoleni výdužeb n od
poručením výboru položeno bylo
na kalendář — V domě zástupů
počalo M- jednali rozpočtu mi
odbory MOtduieký výkonný n zá-
koniKMruý Jednalo se rovněž o
úpravě ankliekílxi pravopisu v ú
řadech jak ji president odporu
čil Zástupce Clark mluil proti
teto úpravě dělaje ni i n tismě-
ky Presidenta naival katrin
aniíhekťho jaijka Prohlásd fa
by byl pravopis docela opraven a
opruvovalo-li by se každoročně
U00 slov Ve své řeči prudce ú
točil na presidenta dokazuje že
president nemá se míchati do vě
cí do nichž mu nic není — V úte
rý jednalo se v senátu o mormon
ské otázce Senátor Burrows
z Michigan mluvil o této věci přes
tři hodiny — V zastupitelstvu
zástupce Boutcll z Illinoisu velice
chválil presidenta Kooseveltajenž
obdrift Nobelovu cenu Velebil
jej pro jeho lidumilné snahy v zá
ležitostech dělnictva Senátor
Tellcr podal návrh aby Mexico
přijato bylo do svazku států —
Dům zástupců postavil sc proti
přání presidenta Roosevelta Ve
lice dlouho se o úpravě pravopisu
rokovalo až konečně přijato bylo
usnesení aby tiskař jenž tisko
pisy pro vládu tiskne užíval vždy
anglického pravopisu zaručeného
pravidelnými anglickými slovní
ky a ne jak navrhuje president
Roosevelt — Ve čtvrtek mluvil v
senátu senátor Dubois z Idaha
proti Mormonu Smoottovi v Uta
hu a žádal za jeho sesazení Déle
přijata byla předloha jež jedná
o řízení ryboloveckých lodí tak
aby předešlo se srážkám — V po
slanecké sněmovně přijata byla
resoluee kterou odporučujc se ná-
vrat ku starému pravopisu Dále
přijato bylo usnesení že budou
platy kon?resníkům a členům ka
binetu zvýňeny O tom však bu
de nutno vložiti článek do rozpo
čtové předlohy až bude tato vý
borem vrácena Dále přijato bylo
usnesení aby vyzván byl ministr
obchodu by zahájil vyšetřování
příčin' že v poslední době stavební
dříví stouplo ve své ceně Rovněž
přijato bylo usnesení aby vyzván
byl ministr vnitra k vyšetření o
patření v záležitostech registrace
vládních pozemků uhelných
Zmizelý krajan nalezen
Tajemný závoj který zastíral
zmizení mladého konservatisty
houslisty Břetislava Žižky v Cle
velandě od měsíce dubna byl ko
nečné odstraněn nálezem probě
lající již kostry listím spola za
padlé v lese blíže městečka Paine-
sville asi 155 mil od Clevelandu v
okresu Lake Vedle kostry ležel
zrezavělý revolver V lebce pa
trným byl otvor kulí z revolveru
spůsobený což vše poukazuje až
příliš na sebevraždu Kostra na
lezena byla od lovců kteří v den
Díkňčinění prolézali lesy v okolí
Plainesville pátrajíce po zvěři
Lovci oznámili případ nainesvill-
ským úřadům a koroner vykonal
obvyklý inkvest jenž vyzněl v ten
smysl že neznámy zahynul vlastni
rukou V sobotu dne 1 prosin
ce byly kosti pohřbeny na hřbito
ve v Paillesville Vp Ktřvlii
řišla do Clevelandu zpráva že
oblek nalezený na kostře podobá
st" tomu který dle popisu měl na
sobě Břetislav Žižka Paní Žilku
vá vydala se ihned do Painesville
ale nemohla určitě říci zdali již
rozpadající oblek jest tentýž jeuž
měl tu sobě Břetislav Dne tí
wsiuee vydal m tam otee tuUdi
kův p Karel Žižka a Uotožnil
otky jukli ony vého kviu Též
vlasů "Jest to on!" zvolal otee
h pláčem: "Proč jeu to učinil?"
Břetislav Žižka čítal 17 roků Otec
jeho p Karel Žižka jest již dlou
há léta listonošem a rodina bydlí
v čísle 3257 výeh 57 ul (dříve
Ijiifkin) Již v útlém věku jevil
Břetislav neobyčejný hudební ta
lent a když zde vyučil se hře na
housle poslal jej otec do Prahy
aby tam na proslavené hudební
konservatoři v hudbě se zdokona
lil Hkorem celé tři roky ztrá
vil na konservatoři a když vrátil
se do svého rodiště byl poněkud
churav Krátce na to když zmi
zel měl slavit svůj debut při ně
meckém koncertu Co připravo
val so na první své umělecké vy
stoupení zemřel jeho první u2itel
Jan Mála Při pohřbu hrál Bře
tislav Tia housle pohřební sklad
bu kterou Mála před smrtí sám
sobe složil Od pohrou svého u
ěitele chodil zamyšlen a málokdy
s kým mluvil V pátek dne 20
dubna t r opustil svůj domov
pravě že jde do Qlenvillo navští
vit! přítelkyni sleč Olivě Bálešo
vou a od té doby zmizel beze sto
py Mezi tím co mrtvola jeho
celé léto ležela v hustém lese u
Painesville marně pátrali po něm
rodiče a policie v celém Soustátí
Sebevražda krajana
(NaSo přívodní sdíiloní)
Občané v Lonsdalc Minn byli
velice překvapeni v pátek minulé
ho týdne odpoledne zprávou že
krajana J C Drozda známého
společníka firmy Westenáan and
Drozda není více Jak bylo tam
nějSím anglickým listům sděleno
nalezen byl krátce po svém ná
vratu od oběda v záchodku na
dřevařském dvoře stojícím s ra
nou v pravém spánku Nedaleko :
něho ležel revolver Přivolaný
koroner -mohl konstatovati pouze
smrt Drozda narodil se v roce
1872 v Čechách a v roce 1873 při
šel sc svými rodiči do Ameriky
Nějaký čas žil v Chicagu a Mil
waukee a v roce 1877 přistěhoval
se do New Prague Minn Potom
nějaký čas žil ve Weselv Minn
V roce 1889 oženil se se s Annou
Macháčkovou V roce 1902 při
stěhoval se do Lonsdale kdež od
té doby stále žil jsa ředitelem
dřevařské firmy Westerman &
Drozda Příčina sebevraždy je
neznáma Zpráva o jeho tragi
ckém skonu vzbudila tím větší po
divení poněvadž bylo dobře zná
mo že jeho život rodinný je šťa
stný a rovněž obchod nalézá se v
dobrém chodu Bvl členem M
du ZCBJ v New Prague Minn a
AOUW ve Wesely kdež pojištěn
yi na irmxhi Pohřeb jeho ko-
ual se za velkého účastenství přá
tel a známých v neděli odpoledne
v New Prague Mimi Nad ote
vřenou rakvi promluvil několik
slov krajan Krnnk Cáp na hřbi
tově promluvil krajan V S Va
násek Budiž mu země lehkou l
Oaobni xprivy
Vpátek iniu týdne mile po
tčiila nás návštěva krajanů pp
Yr Bačkory a Jw Vavřín v ze St
Michael Wb Přivezli každý di
So oiuažskéhn trhu káru hovčzih
dobytku a se strženou euoi Kvil
revolver veáel m dobře do polt Tlm fcl°k°' OUi předplatili
i ' í ti li j I L I _ i t
ira jei tiřvliaUv itouu hl!: Vru m píkny
'i
í
když odeJet MrtvuU bvU vy-!
kalendář
kopánu a tu pk jil nebyl p žilkafřtedplictju m M Xnlhorau
lidní tHwhybmuiti Mtm Ceiko tmtrickf ch Autortt Pr
by to trvdo lú jmčnč bt iuí wrv" vn dle bohatých 2 iúlo itéltut