Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 28, 1906, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
W :
4
í
5
Ji '
v
i''
i:
i s
4
t
iJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis]
I Z přátelských kruhů ij
initiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirř
STANLEY CO So Dalc — Ctí
ná redakce I My kteří sedíme na
domovinách jsme za špatného po
časí jako od svita odříznuti Co-1
sty zdejší jsoti nyní opravdu mi
zerní' takže člověk nemůže nni na
poštu si zajeti Časem je to o-
pravdu velmi mrzutí nle tu nelze
ní pomoci Ván časopis se mi ve
lice líbí ii jej čisti je pro mne pra
vým osvěžením Srdečný podrav
Vsem ětcnářfím a čtenářkám
Fred Fuchs
FAYKTTKVIUJ! Tex - Ctě
ná redakce! Jak vidíte jsme stá
le tm cestách Nyní jsme v Te
xasu a donti se nám tudy líbí Ce
stují nyní h dcerou Isem v Te
xnsu docela spokojen neboť ob
chod jde tu dosti dobře Na cesií
zp'ilční navštívím Nebrasku Tí
žím se z plna srdce na 1a mní kr%
jany mezi nimiž mám mnoho přá
tel Hylo by mnč milo kdybyste v
listí svém oznámili že v brzku do
Nebrasky zavítám Srdečný po
zdrav všem přátelům a čtenářům
tohoto listu Jos Pacourek
MANITOWOC WÍS — Ctěná
redakce! Přiložení zasílám tíž
předplatné na muj mní tak milý
pokrok bez kterého bych už ani
býti nemohla Nevím zrovna kdy
dochází mní předplatní ale my
slím že přijde-li o něco dříve ne
bude to Škodit Je-li pozdí pro
sím o laskaví prominutí Přeju
Vám hojnost odběratel u zvláště
hodní předplatitelů Znamenám
se v úctí oddaná
Anna Sixta
KAíjLK So Dak — Ctěná re
dakec ! Váš časopis je v okolí na
šem velice oblíben zvláště od té
doby co uveřejňujete spisy Kle
candovy Předem se již těšíme na
novou práci Václava Beneše Tře
bízskího román Bludné duše
Tyto povídky jsou velice zajímaví
a pouční dovídáme se v nich o
mnohých vícech ve staré vlasti o
životě a útrapách a životě našich
otců a předku Jest všeobecným
přáním byste úpravu románu uči
nili jinak Ty povídky a romány
dáti zvlášť a stránkovat je oddě
leně od listu tak aby po vyjití mo
hly se dáti svázati v knihu Vždyť
krváky "mají tu výhodu že po vy
jití v časopisu mohou se dáti svá
zati Proč by tedy nemohly do
bré a poučné spisy se ukládat By
lo by to opra vdu hezké kdyby mo
hlo se říci "Tuhle knihu máme z
přílohy Pokroku Západu"" Celý
časopis je těžko uschovávat Zvít-
Sovati list není potřeba jenom saz
bu poněkud jinak upravili Tato
myšlenka přišla- nám na mysl při
Vašem oznamování nového romá
nu a proto nám nezazlívojtc Ale
tu poučnou a zábavnou část hleď
te jinak sestavit Přejem Vám
hojnost nových odběratel a zůstá
váme Vašimi starými přáteli a od
běrateli Kroužek čtenářů _
(Pozn red — O změně takoví
již se vážní přemýšlí a jakmile
překážky technické jen trochu do
volí změna provedena bude Dou
fáme pevně že uspokojeni budete
náležitě V otiskování prací do
brých a ušlechtilých budeme po
kračovali i dále a vynasnažíme se
přinášeli pro české čtenářstvo jen
to iiejlepšl)
MNWOGD Neb — Ct red Ve
středu předminulého týdne došla
smutná ypráva p ílmilu Foldu Že
bratr jeho líainold náhle zemřel
Ytí atředu po dvoudenní nemoci na
Skvostná illustrovaná česká
kniha která by neměla scházeti
v žádné české domácnosti
Obsahuje 3625 illustrací a 512 stran
užitečné četby pro každého
Vyplňte doliji! kupon a zailiti nám jij zpít
U S MAIÍ OKDER HOUSE Chicago
Pánové po Klete mS darem Váli katalg na dolejSÍ udřenu:
Jméno
PoStovní stanice
Okres
J)ept 40 Stát
Zdarma a vyplacené zasílá nejvótší óeský
i
obchodní dům v Americe
U S MAIL OEDEE HOUSE
JVI iirnlifil Jlonl tnul tMnfc Nt
OIIKJJLGSO
srdeční vadu Pan Kauioíd Folda
narodil se před lil roky v 1'olfax
County Míie Ueun Mládí své
strávil u rodičů mi farní a při
tom pilné navštěvoval venkovskou
skolil V l ieknll stal HO výpo
moenýiu kitoireoi rui banku Po
třech Irtech od-UčltoVnl odtud
do Clarkut kii rovněž jukn
pomocný kaír bil iioětsiáu u
svélio bratra Loudinu Foldy Před
sedmi f roky ho oženil 'pojav za
manželku si Marii Dudkovou se
kterou žil ve svornosti a lásce l'an
líainold Foldu zanechává zdo ho
řem sklíčenou manželku a tři ne
dospělé dítky v stáří od i do 6 let
Zesnulý byl členem ftádu ZČBJ
1'ohřeb odbýval se dne 10 listo-
adu za hojného účastenství přá
tel u známých Pozůstalé rodině
a přátelům vyslovujeme naši nelí
čenou soustrast' — Naši ochotníci
zahájí svoji sezónu sehráním roz
marné frašky pod názvem "Boc
caceiuv Dekameron " kterážto
fraška sehrána byla v Omaze v
týdnu slavností Ak-Har-Bcn-ových
v Sokolovně Zdejší ochotníci ho
dlají to sehrát i v sobotu 5 ledna
1!)07 — Předminulý týden dleli
zde návštěvou u babičky Krškovy
manželé Jos Jankovi od Brainard
Manželka [tana Tom Dudy r
e ''lil' W 1 A
ucerou viam i uieii iireurinnuiv iv-
dej několik dní návštěvou u ro-
um iirusKovven a iiaviiKovycn v
David City — V sobotu předmi
nulého týdne navštívil nás v prů
vodu paoa Josefa Bundy pan Vít
Ilanzlíček Wilson Kansas Toť
se ví že jsme se poptali po zdraví
našich starých známých Dra Pe
civála a J II ('Vrnýho Byli jsme
s odpovědí pokojeni Příští léto
elu i si udělat malv vvlet do okní
Wilson JJudu tam mít i o jedno-
ho přítele více v osobo p V Han-
zliěka — Pan Fda Krenk se sta
věl předminulý týden na paty a to
prto že ho jeho manželka obda
řila dravým klučinou (Iratulu
jem V sobotu ?d byl cestující
j''dnat'l od "HlnHíitele" pan Jř
tlú'k a jak ie riáui idá udělal řde
dobrý obchod ftotrab
( hladin jcnt právíí taft úrodné
na itťuralcii jako vedro 1 8t
Jftkolx () lé"i jité je li ho ihnl
pwoiilo Má h Iwilcht
mirni a irorú čivy ili
SOUD S HAVLÍČKEM
Jak jiúipravuvbla m vláda a JCutuolior
Stí k zajímavému Havlíčkovi
jiroccHij
Český žurnalista Oustav Tou
žil který niá velikou zásluhu o to
že známe dokonale život Havlí
čkův píše ve svých vzpomínkách
0 dni před započetím soudu h Hav
líčkem zajímavé podrobnosti
Psalo se tehdy 11 listopadu
18Ó1
Vláda nařizovala mimořádná o
patření a naháněla strachy pro pří
pad' že by v Kutné Hoře strojily
se nějaké demonstrace
Havlíček měl ujednáno se svým
obhájcem drem Josefem Fryčem
z Prahy že lWhcin odpůldne 11 li
stopadu v Kutné Hoře v hostinci u
"černého koně" se určitě shledají
Havlíček jel v bryčee z Něme
ckého Brodu za sychravého dno
IJ Habru popadával sníh Tam
tolikéž smekl se náruční kííúa po
čal poněkud kulhati'
Havlíček v Čáslavi obrátil se v
hostinci u "Prince" na správce
obce p Dominika Zemana aby o
patřil mu koně do Hory Kutné V
hostinci seděl čáslavský nekonom
p Sclireyer a ten byl získán že
Ilaxlicka doveze do Kutné Hory
Sám se chystal k jizdé což vida
správce Zernan pravil mu:
"Pane Sehrcycre dnes povezete
pana Havlíčka do Kutné Hory v
kočáře a zítra ho budete v Kutné
Hoře soudit"
Na to ráuě dal statečný CásU
van v odvěť i
"Ano ale hrom muil by mne
1 každého g ná na mUté labit by
rhom k vult těm lumpům v Vídni
odsoudili Uk poctivého člověka
jiiko je m Havlíček!"
Dořt-ki a šil diit mpráhíiti
Tak vypadala nálada jednoho t
hhtvidih li listině porotců t lul
dvanácte soudců lidu ráno Hav
líčka souditi mělo
Veselský uvádí že Havlíček
aby ho vyhnul schůzím a očekává
ní dal se na místň přes Kolmark
od Církvico k Malému a přijel do
Hory na místo Čáslavskou Klá
šterskou branou a hned ke "Ko
ni" čili jak na tehdy říkalo ke
"Koníčku" dovézti ho dal
Večer přijel do Kutné Hory dr
Fryč a počala konference Věrný
Josef Kalenda měl hlídku
Avšak po celém městě nastal či
lý život a nemalé napjetí Jednak
přijížděli porotcové a hosté jed
nak shromáždili ho v Hoře Kutné
rolníci z okolí hostince byly pl
ny tu a tam ozval ho zpěv
íieznická chasa ten den již od
púldne na porážce zosnovala si ja
kousi agitaci vo prospěch Havlí
čka a byli to hoši řezníku Ant
Jaegra Václava llereše a mého
otce staršího cechu Josefa Touži-
jla kteří by so byli pro Havlíčka i
i utlouci dali
J Jmenovitě náš dílovedoucí Jan
'Peřina muž obrovské síly a veliké
'statečnosti osobní byl vždy jaksi
v čele chasy a i tentokráte nehro
zil se možného nebezpečí pro Havlíčka
Neiidálo so však íďnejmenšího
co by k nějaké stížnosti k vrchno
sti příčiny bylo zavdalo
Uvedené svědčí jaké lásce a
přízni se Havlíček u Kutnohor
ských těšil
Dr C Itosowator
Úřidovna: a "Bet BoUilof
ŮUJui kotliny! Ol 11—13 dup) o4
í-3 o4 S30~ odp — V 6JÍU
4 10 4ti 1S do(tiL
TL v Al4avné 601 — TL v bytu ltll
liv41i! Cul SUT Jwm ut
Oejle o svó zdraví
Při podílmníni mčnlviSm poíaí
haZd cít( i rmčuu ve avéni ídraví
Kť i vSak znl ccatu k lahezpeícnř a
udríenl li dobrého zdraví icn mi vždj
mí i Mm ¥
'
které pronpčje kdyí vám není dobré
Stále docházej! nová a významná od-
řorufienl přes tento výtefn lék pro
aludeční choroby Ctčtc copíftepan
Kr J Vančk z David City Neb:
thuravíl jcin přea Kckt ničitcú ná
aledketn naatuzenf z čeboZ e vyvinul
revmatUinun Tak jcm dřlal kdo co
radil lékaf i ihií ale atále bez vý
alcdku Dout a 1 jcm závraté do hlavy
Itíil na praa Kdv2 nic nepomáhalo
objednal jaem ai Karlovarské LéiMvé
Víno které mní pomohlo Muaím do
znat Ze to užíváni tohoto vyteCného
léku vle 1 revmatUmua zmizelo pro
to odporučttjl Vaíe Karlovaraké co nej
lepil lék a proatfedek pro zdraví
Plivejte jej ve vírclt chorobách Ža
ludku a zažívacího lUtrojl Ono Vám
vytvoří zdravou a nilnou krev a tím
Váa I Kallnl f lOo tM-duh-ka o i:tl
láhvích príma taallá V H Medicíně A
Imp Co (A V Kouba majiteli 2lt
Iarlmtr Št„ Denver Colo Na prodej
v lékárnách a jiných obchodech
Dr Goo F Simánek
takt lékař a nům
f tlela mi Jlial 13 uU Omaha
Cřtlul baUlayi OI du 8 o li 1 6:31
T3i) vé#r — TL 3?9
Pa4vaa 3 'k41 MeCaíua HU
H ILI- 1 _ ii 1 "
UU4UV a)
tJ l-U tal doj — Ttl tlil