Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 28, 1906, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "My ženy ředitelky života — pro
Ipstiijcane proti trestu smrtil
Protestujeme proti zabíjení třeli
jež jiomíI 11 úh život ii jež živily naše
prsy — Jiioly a těžkostmi mateř
Htví — tříbením srdcí našich nac
posevem života — Naději kterou
posilujeme lidstvo — budoucno
stí světa kterou chováme ve svýc
rukou protestujeme proti trout u
smrti — Ukrutný všude a u vňoc
narouuv zuo v icio zemi nesvo
body vraždím a loupeží s utni — -
Jesliže syny naše naše otce brn
try muže zabíjí hanebné a nelid
ské právo — protěžujeme prot
právu ! — JoNtliýe je zabíjejí bez
duií a služobničtí soudové pro
testujeme proti takovým soudům
— Jestliže je zabíjejí krvavá Že
zla a koruny — protestujeme pro
ti takovým žezlům a korunám!—
A znamenáme právo — znamením
bezpráví! — A znamenáme noudy
dy — znamením vraždy! — Neboť
z nich ze vňech teče krev lidská
— Neuznáváme v zákonnících li
stu který praví {'Zabiji" — Tr
liámo jej jako naše srdce jsou roz
trhána Vytrhujeme jej z knihy
zákonuv narodův i easúv! — Ne
uznáváme UerodcHOvých soudu
které nám zabíjejí děti — Neu
znávámo úřadúv které se smířily
s krvavou rukou katovou a nosí
na sobě potupu takového smíru
— Vyháníme smrt z hranic lid
ského života Vyháníme ji s troj
násobným prokletím! — Kletba
varn kteří tvoříte neřjdské záko
ny aby vám sloužily! — Kletba
vám kteří zabíjíte ty kteří pře
krocují vaše nelidské zákony I
'Kletím vám kteří jste z 'kosy
smrti ukuli meč moci — Odvolá
váme so katovských výroku va
šich k nejvyšší instanci k svědo
Ě t I V i vtw
mi novououeno světa i — m se
zdvíhá vítr onen který ponese
nasc hlasy na sever i jih na vý
chod i západ světa! — Neboť vo
lání naše je voláním oasu které
jdou a přijdou aby vás pohnaly
pred soud pro ubity život — Jdou
a přijdou a my jdeme s nimi Z
pod zdí vezení jdeme kde umu-
ěeny jsou až k smrti tisíce bytost
lidských — Jdemo z dolů z trest
nic a popraviňť Z pod šibenice
jdeme z pod sloupů krví zbroce
ných kde vražděni jsou lidé bra
tr} nnsi — Jdeme ze všech stran
zemí ze všech pásem světa — Jde
me odevšad kde kat ohavnou ru
kou znásilňuje plod života naše
ho! — A jméno naše — pul lid
stva — A jméno naše — bojovni
ce života — A jméno naše — o
svonozeni sveta — rrea nanu
jdou rakve oteň synů mužů bra
trů našich Za námi jdou jejich
zkrvácené stíny — Popelnice ne
semc s prachem těch kteří patřili
n im n e jsou nam vvrvani umu
lín byly zavázány oči jejich —
Neseme provazy přesily kterými
byly svázány jejich ruce — A bijí
rakve zavražděných na brány pa
láců smrti A pukají rakve vrha
né u stupňů trůnu a zasypávají
popelem ubitých purpury a hrano
sta jo rozprostírající se na stup
ních těch — A povstává tma z
mračna hozeného popele a slyšán
jest v úhlech světa křik:— Pryě
s mocí vraždění! — Nedotýkejte
se života ělověka! — Minul čas
slz n minul čas sténání — TeT
nastal den svobody den slova
den činu A vůlí naší jest odstra
nění hrůzných paragrafů zákonné
vraždy — z knih práva ěaiu i své
(a — A slovem naíím jest heslo
spiknutí proti ohavnosti její — A
činem naším ať jest vyražení moče
t rukou katovských! — Roditeiky
u oroďuuioe života --- protestuje
me proti trestu smrti"
Zprávy osobni
— Minulou sobotu zastavil na u
nás dávný příznivec listu našeho a
bývalý Omažan p Frank Kužiěka
nyní zámožný rolník 'u Kdholm
Neb Přijel si do Omahy pro mi
b-nou svou manželku která před bni)ra „ Woston Neb
ciyrmi asi iy ny po roona so v _ y Hob(u I)imir}l0 týnw hy
nemocnici sv jonoiii (ivoum nenez- i„ :&{ t„„
i (( iifiin unijní jFwn ni nim jíwiiwíir
:v řiti si s krajanem F M VVrál
Utah Orotfoiiu a Idaho Jsa
prací svou hotov vrací so zdráv a
s mnohými zkušenostmi- Při vší
dřiné jak ho vyjádřil aspoň
ídnlio na výtečných rybách do sy
tosti si pochutnal Zde zdrží s
t V # I Ě SI
asi ivileii nace navaliv! sveno
peěným operacím Operace
provedl na ni JJr Jienry s uspo
chem takovým že nemocná' paní
má naději na úplné uzdravení S
svolením lékaře dopsala paní Ttfi
žičková svému choti aby si pro ni
přijel což tento učinil s největší
radostí V sobotu od vezl si ji do
mu Jak s námi p Jtfižičlm sdě
lil hodlá ještě příští rok vésti ho
spodářství načež se odebéře na za
slouženy odpočinek rrejeme p
Kúžiěkovi a ctěné jeho choti všeho
zdaru!
— Pp Jiří Hermu ze South O
mahy a Václav Vopat z Kimball
Již Díik navštívili nás v sobotu
dopoledne aby si předplatili na
"Pokrok" jehož jsou dávnými
čtenáři a příznivci Při příležito-
kem vydavatelem "hc Sueur
(íounty Ijeader" z 1 Sueur (!en
ter Mimi jenž nís v redakci niiší
navštívil Pan Wrábek byl prá
vě na cestě do Kalifornie kde?
hodlá se nějaký ěis zdrželi
— Téhož dne navštívil nás mla
dý krajan n Alois Ilorsik z New
Yorku který ubíral so do Weston
Neb Pan Horsák při té příleži
tosti předplatil se na Pokrok kte
rý se mu velice líbí Zejména ro
mány a drobné ovídky jež Po
krok v hojnosti přináší se mu za
mlouvají Mladému krajanu pře
jeme v Nehrasce nuioiio zdaru
Mele bez přestávky
Arcibiskup z Mayenne vyslovil
ufi tx ní'mi uMWU í B r„w1ítií 8C ZO lldSKÍÍ tClO IZ(! SrOVIlUI It
do Oklahomy aby si prohlédli iň- f"lý"kému kameni jenž má li
liíWiul r(1Utvinvr W „ twJ Innlwi HHCHICl 1Od SClIOU IlUiele JI V JllOII-
otevřeny budou' ííiým osadníkům '! i ín-niA-ll však ničeho pod s
Hudou-li so jim pozemky ony za- °'b "llllíl N""' NM'- IimmUO telo
mlouvati hodlají 'též podnťl své l''l"l P"l"'1 potravy se mu do-
nabu kv vládě Pan Voniit kterÝ N"v'1 ""'cne nnnr M KpnM-n
se vypravil do Oklahomy v pon
dělí slíbil nám že v zájmu čtená
řů našich vylíčí pravdivě a spole
hlivě všechny poměry jak je shle-
la z vlastního pozorovaní Pan
Vopat hodlá se připojiti k výpra
vě pořádané do "pastvin p J
ZnnmenAčkem z (Jleticoe Olda
každému ústrojí dodává nedá-li
se mu potravy ujídá samo sebe až
vysíleno padne Nemůžete li te
dy jisti vůbec nebo jisti tolik ko
lik jste zvyklými jest to dŮka-
M i # 0
zem ze zažívací soustava vaše není
v pořádku Dejte jí Trínerovo
Léčivé Hořké Víno a ona brzy zac-
I VI I i W 11 VI 1 I
Mile jsme bvli překvapeni I'° l'"tnive i eio mnm
minulou sobotu návštěvou dávné- P'k prncovnu znse dik jiik pni
ho našeho přítele p M O Kfávy z (vali mu: hudete miti zdravou
Windsor Mo bývalého Nebrasča- Kí'1'V nH'"' nervy [ruzne svaiy
nu n ou lrdrn lí iihIi vil lv Wh VC Vsecll eliorohacll ZallldUll a
Tlrntr-i SlVivnvi' ii ar 11n vinul ní VllitřlIOslí jest TrilIďOVO íčivé
ho doznání neviděli již po dvacet Ifořké Víno jediným lékem na je
let sjeli se v Omaze Jak n námi h- výborný účinek Vždy můžete
nnn Af fl ftiYivn Hlélil iiii'oií nn spoléhali V lékárnách Jos Tri-
krajané hojně kolem Windsór a '''' 79!) Ho Ashland Ave Chica
česká tamní osada utěšeně se K" 111
vzmáhá Úroda letos tam byla
prý' velmi dobrá a poptávka po po
zemcích kolem Windsor jest pry
velmi čilá'
— Minulý čtvrtek zastavil se u
v I 1 1 k i V
nas na okamziK p Anton nanos
lávný příznive listu našeho Pan
iartoš přijel si z Kensal Sov
)ak do Dodire bývalého svého
lomová pro svou rodinu a na zpá-
Malý oznamovatel
7u oziiňmlty v teto riiliřice iivcřcjnrt-
iíCt řílAnie Zit UnhU slovo JihIimi celil
ksižilň iivcícjiičii! ftroveň h oiiáiiiloMi
milní lilí ziiHlfin i oIhioh iciiťity O
TinCoiick mi-nSfch než n 2" eentft
jedno iivcf'jin''nl nr'pfiíiřirtnM' (liin-
riiovntclii iiiiinn Onmlin iiiiini v ojihiii
co nv6 nvéMti vžlv ndrcHii nu niž ni
nřihlAňk v iimit (lili li-likní iilni no-
teční cestě zastavil se v Omaze V ybf(i fnm k vmlenl korrcHniHiilennii
pondělí pak překvapil nás mile ná- eznumovuh-lí u iířllitnňovutcli
vštěvou svou p Josef Roubínck
j™ v j „ „14 „t („Uft v„ 1„v I
ším p F J Novákem synem „' „i!'iř„i 'i- „„„„ uu
livalne znameno p rr Aovaua mÍHo m proluvnío v olidiolň nm-l mí
majitele zdáme kvétajícího zavo-pto (MSnikn him iiiformiico
lu pomníkářského I pan Koubí- NWlky 'Himfuz ochoty mim
l KU illIMlIHI WIIIMII11 Iflli
Zašlete své
objednávky
na vše k
lflJlill!iĚJlS
HiMilclilIrý (ilicliod
Západní
nejvétší
všeotírný
zásobovací
obchod
Suknií zhotovené dle míry
Dokonalé padnutí a střih zaručeny
t
kil i
li
V novém odboru jejž jsmo zaří
dili pro hotoveifí sukní dlo míry
pří úspoře od 25 do 33'£ procenta
pro naše zákaznico Výběr látek
jest obuiezcn pouzo na našo obrov
ské zásoby výborného vlněného
zboží Cena záleží jedině na vaší
předmostí pokud so týčo stylu a
jakosti látky vybrané
V každém případě cena znamená podstatnou úsporu a my
ničíme za dokonalé padnutí Plankoty k udání míry módní
knížku a vzorky zašlou so zdarma na požádání Pišto ihned na
adressii Dept II 1 a udejte které barvě a kterému vzorku dá
váte přednost a jakou umí jakost látky požadujete
kiii &
DoíIko
HAYDEN BROS Omaha Neb
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦✓♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i
Tho Intornatioiial Lund l
I nud Iiivostinctit Inc
(Kaiittissnooo totBrt sDlaceno 825000
I)
i
i ii i # i n ta ivt š t t
Mii v prodeji staiiBieo airu pozeniKU vzdcianyen i ne
vzdělaných ve všech státech západních a Kanadě majetky
1'armcrské se stavbami i bez staveb jakož i majetky městské
Prostředkuje prodeje i koupě majetků movitých i nemo
vitých dále půjčky pojištění proti ohni a prohlíží abstrakty
Příště uveřejněn bude seznam pozemku
Adresujte:
I
♦
♦
♦
T
i
i
518 Ileo IJulIdliig Omaha Noh
- V úterý tohoto týdn dld v
nuoté niem ťhvalué inAmý kra
jan Krnut Nv(!i i otiohtdnínd
(řiib-íitoitini
nek bývalý obchodník v Dodp
Neb usadil se v Kensal Sev
)alc a jak s námi sdělil jest v
novém domově svém úplně spoko
- i j 1 v v
jen p rr Meenerem rovné z
)odf?e zakoupil sekci pozemku v
minulém červenci 1'roda letos
yla tam prý znamenitá a ježto i
ny plodin jsou dobré stržili pp
ioubínek a Stecher hned prvým
rokem velice slusny oimos rsent-
e prodává satum za (i(!c buši lně-
ne semeno za tliu ii i oves niti ce
nu dobrou Pozemky v okolí Ken-
sni jsou prý výborné n prodávají
se od $17 do nkr avšak ceny
jich rychle vstoupají Tenkých
osatiniKU siaie uim piiivn a ee
ská osada utěšeně prý roste Jak
pun Mailitš tak i pan KiMibinek
jsou prý plně přesvědčeni ♦ při
náležité jíli kyne jim i rodinám
jejích v novém dmnvě dobrá bii
douenojit Přejeme krajauAm v
Kcnnal ši-ln dmi!
- - Pan Alois Ni tio-e rlmtlto
ínámý iultntUký dbomík n ď
vrdný tavitd iolitk%'h ktrojú
vrátil se úten? ráu d mřMi na
selni ápsidil Od irť sít-t krt
nit iiiitntui byl ktatťiilm stroji
a íiřiováníiu tiMt-riií h inlvn v
ÍHiiinnA
Poli i-O'
mi
HLEDÁ SE spolehlivý starší
který rozumí farmerstvl
Musí mít potah a polní nářadí
Nejlcnší podmínky Illasto se u
"Pokroku Západu" Oumha Ne
braska 14 tí
rftIJME 8E tiiliitlí muž lo jrAeo v
illlní Hcillňfukň rn poiooeníka Nutno
aby m'l tu-Jmíme jiMlea rok rkiiftcnotiil
v řrinpnli Nill4lkcin O iluUi pmlrote
ihh i iiAi nn A (' f'mfnl
lTkťniT liwij'ltt Ntli
Ir IP T lvťilal
český lékař a ranhojič
ÚřaUoviu v lUrbach bločku ČUlo po-
ko) 303 — Tel 1701
ttUú holinv: Ot JO bi 12 ml 3 li3
ObyUlt hov vých rt la a Mrui ui
ríulitl liolinvi v r Tel IHiutf is
)nub Nb l
IN fl KOUTSRf
nad Grand Union Tta Storc
'tíh N Rtrot
y aouth Omaha Ntb
nihú iitinvi m v u vi m i'i'
M i U 3 h u
Teli řen v úřadoviu' v obydd „M I
Prodáváme jen nejlepší a nej
ěistší vína kořalky a pálenky
Víme že zkusíto-li u nás zajistí
me si váš obchod Abyste zkusili
našo zboží nabízíme vám
8-lctou Whlsku
Cli -í mo rodinný QIIAS H STILLER
OUCHOvl vlastní vzorní zařízený
Hostinec
iciinm
$300
Při každém nákupu (Jreen Trad
iti£ Stamps v jtlné kupní hodnotě
Zboží se dováží do všech části
města Bedlivá pozornost so vě
nuje objednávka telefonem
int iioi ivu- ii iv1
wIIuoImIohIiiÍi I lilou luaml
tlil N Kitli St Omaha
Nwproti poité
Dr James W Novák
Mi útubvioi ivmi v 'kvji řlt 2tí
Kot-Hťb PUxku
15 u iVtiitn 'miH t
tlfk iHiuiU
na severozáp rohu 13 a
Iloward ul v Omaze
Má na skladS vždy nojlepší im
portované doutníky i domácí
vína a likéry
Storzův ležák vždy na čepu
Chutný zákusek vždy po ruce
Zastavte so na jednu 42
Vzorný a řlxti laHxrný
Caittř Uros
I I mfmt ě I I li I HAltma
v íula 1501 WUUaiu ul
KritjnuA uiMni dutí kilí jtíivo tíh
jpJntiji ubit u Kiri-bn-r Zboíl jt-it
vily rtvé m t-buUii Žilný efeUb
rublíky koblihy táto kolizi) ro
lťótí jiikotti UejKú k "l'llov4uÍM O
1 1 (xim krajtu& tlkti
4Aiř RUD J KIKCHNER
rředpUrtt ie n "Pokrok" jen
$1 (X) roťm