Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J nV- i niJMm j
] OMAHA
— Dlouho n dlouho iijÍNlř Imi
ilou vzpomínali vňiohiii ňTuKtnf'i
Holiotního Hkvřlřho kotilionoví-ho
picnu ftáflu Dobromilu č 110 ZO
HJ na krÍNiió a příjemné chvíli-
jci zažili v nuRÍ Nokolovnč Hyl
to ukutění) plen jakých bývil u
niN pořnlku na nčjž tak brzy nc
nezupomíiiA a k nřmnž nčiiNtníci
vždy rňdi zalítají vp Nvýeli vzpo
inínkueh flňdu Dobromila nIiihI
vzduti vScdinu cent za kruNiioti
Hiiahu ponkylnoiiti účiiHtníknm
příjemné pobavení prvního Kulu
Už úpravu níiič nvcYIcíIh Že na ni
prucoval jemný vytříbený žen
nký vkiiH Mimo řetnň ozdoby
květinové nkvřlo N(! nad jcviSlím
htfíbreni v modřím poli jmeno
Hpolku což nemilo ovňem přiapč
lo k zvýfiení krÚNiíclio vzhledu
níiič Tod JiiNtreni třpytila w zbi
tu podkova zelením ozdobeni zna
mení to ŇtČNtí ílned po H li zučulíi
no HchAzeti vybraná HpolečnoNt a
kolem í) bylo již vňude plno Při
jarýcli zvucích znamenité kupely
p Ht li IetovHkího v brzku roz
proudil kc íilý tančení rej jehož
núřuMtnili hc mimo bujarou mlú-
V Iež Wihi i ti iincíIIcjhi A ncoyio
I také divu! Kdo by odolal tem
zvukům Nvudným při nichž krev
v člověku vře a vfiecko v rej lítk&f
Mezitím již diimy zdobily prsu
JK fiťaHtných jednotlivců kotiliony za
I'1! což ovňem tito dvorné připínali
lr jim kytice V tom zazněly fanfa
) ry zvoucí k tanci kotilionovému
(i ienž vzdor tomu že luncovuvul h(í
V - ~ f
už v douč "když ní naň dědeček
1 babiřku bral" neztratil me na
'I vé ladnoNti a krňne A již či
Niterné otAčeli He tanečníci kolem
1 inečnie' tvoříce krÚKiiV- obraz a
I Ta' ------- -1 w
°lěknou podívjunou Tu utvořili
K ' i : %':'' i - - :
peKiry Krun tu yun ir(mniiui hi
Nvé tanečnice a po chvíli mihnli
ne v ladném nronlétuní Až e
I ' Brdce HmAlo při pohledu na pěkné
u nrovederií tance Kolem dvanácté
byla dAna příležitost oněm Stu
Ktlivcňm jíž těSilí no ořízni dum
čí pánů aby pochlubili se Nvojí ko
ÍÍHtí Nejvíce kotilionťí obdržel p
dr F ) KAlal zniíiný čenký lékař
který mohl pochlubili kc 1M koti
liony l'o zanění HlavnoNtních
fanfAr prohláSen byl králem což
uvítáno bylo velikým jAnotem
vňech poddaných len o málo za
ním zílstal i W erzan který
zinkal 155 řádu Slušné množství
měli jich i pp J J Langer V Hu
reá a St Jl IjctovHký z nichž mno
I hy podown byl pn nejniensím ne
kt rému rakouskému jenerálu Za
tkrálovnu plesu prohláScnu za vi
řcní slavnostnítdi fajitar pí V J
KAIalová a rovněž tato byla pod
daními bouřlivé uvítána Veli
kým množstvím květin mohla si
pochlubiti i pí M IJuresovA před
sed ku řádu a pí 1 V Zerzanová
Král získal skvostný plastik zbi
tou obrubou a zlatou přeskou
s drahokamy ozdobený královna
pak korunu z rudých karafiátu
t I l!l
vyhotovenou ruK opei roproumni
se zábavajež protáhla se a do eas
nýeh hodin ranních Zdar krás
něhu veěerÁ bvl dokonalý K tak
zdařilému výsledku neúnavné pru
ee snaživých clenkyn ÍJádu Dob
romilu mrteme jen jjrrat uloval i
Veskrze novým módním úůi Mní úůá střížní
11
VIjAMTNÍ
TTrw TrA$XTr m° 1261 lžní ÍU "llcc
Zde naleznete úplný výbčr vžeho zboží zimního které prodává
za ceny velmi mírné a jeat zaručeno
Nfukt ifcimkA li (UlitkA Kliiint M[iodnl I
vrchní iri(llo — Noní kotilo
ZciiNkA íily ~ vlnit mi rfinó pletení
Uukuvlťn kožuíií I vlnřnň
Ti'il) iloiiileí nllpinTHy velký vyber
Ktřevlcft u jiřeňvfk (ovnmlioeii)
Kritkí řlmní niuínké knbftty ovíí koží
podtití (liickrottti)
MuŽNké a chliipm-ké rlnmí íopico
Vlki I maló vlnínó twoniwy
Miiínkí ř-nkí a l)Ukí vlniínfl pun-
ímhy
NejvčtŠÍ výbér módních tlmních lenikých klobouků sa zvláště
doporučuje
Prljďto u průhlednělo l mé iohy votkorí zboží Jest zuruínno
V přízeň krajanA se poroučí
WM VASAK
— Kdo v příjeranó zábavě večer
gtráviti chceš neopomeň se douta-
viti dne 28 listopadu večer do So
kolovny Jaří naíi Sokolícl upo
řádají totiá "Bál z nouze" na
nčmi však o znamenitou zábavu
nouze nebude
—Ve čtvrtek v 7:45 hod ve-
čer vrazil nu křižovatce Uelt drá
hy na sev 21 ul nákladfd vlak
MisNouri l'a(!)fíi! dráhy do vozu
pouliční dráhy ilanscom J'urk li
nie tak prudce že byla pouliční
káru rozbitu a konduktor A H
Schuetz niotorák Hurney Hoyce
a tři cestující bratří Samuel a
Ilernian Myersonové z č 21M
Anies Ave u řezník V K Day z
č 2511 Krunklin ul více ménč
zraněni Nesiesii poutní nyio izn
jistili zaviněno bylo tím že ho
kára přihnala přílift rychle k že
lezničním tratím a motorák npo
zorovav nebezpečí buď nechtěl
meh již nemohl káru v čas zasta
vili
— OniažAtí tfrocerislé usnesli no
v poslední své schůzi požadovali
na místních velkoobchodnících' zá
ruku že každá potravina kterouž
od nich koupí jest připravena v
souhlasu požadavky zákonu o
iMstých potravinách ílroccristnm
doslalo se ujištění z Washingtonu
že takto zbaveni budou veňkeré
zákonné zodpovědnosti v případu
že by některá potravina jirm pro
dávaná (iieoHvédčila se tím zač je
vydávána Od 1 ledna 1907 nebu
dou prý prodávali než jen zboží
označené známkou v souhlasu no
zákonem Velkoobchodníci zase
požadují záruku od vyrabitelu a
tak zodpovědnost spadá jedině na
ty již potraviny připravují
— Těžkou ranou osudu stížena
byla rodina p Jos Štěpánovu by
dlící v č 2017 Moulevard Dne 5
listopadu roznemohla se jim zhou-
bným záškrtem dceruška Marie a
vzdor veškerému úsilí dru Ij Svo
body podlehla nemoci Nvé v úterý
minulého týdne Zesnulá narodila
se dne 1G Krpna ÍM2 a nyní nu
vštěvovala 8 třídu Vinton školy
Těšila se nebohá že již o vánocích
ondrzi diplom lec zakernu nemoc
učinila konce její niiúiii Hodina
p Štěpánova je ztrátou její zdr
cena Zesnulá dcerušku byla děv
čátkein milým nadaným takže
opravňovala rodiče k nejlepšítn
nadějím Všichni kdož děvčátko
znali a h ním do styku přicházeli
byli jistě zprávou o její úmrtí bo
lest ně dotčeni ježto pro svou nu
lou povahu bvla vsobeenč nblibo-
veřejné cvičení jchoĚ mičastnili nh
Sokolové z Oinflhy A rknith í)ma-
i ' i li i ryt:'
iy JaK se právo uirviuimie lemu
se naši zasloužené powimosti a za
své znamenité výkony získali vše
obecnou pochvalu
— llolicmiail J lil ! doutník
vyrábí Anton Tříska čís 2221' již
0 iiliec Onifiba K dostání vu-
de Veliká po nich poptávku za
ručuje jich výtečnou jakost Hlf
— Při závěrcn listu ho dovídá
me že byla v Omnze zulwžona nová
velká pozemková npolečnoHt jež ne
lala jíž ínkorporovflti Ve npo]!-
nosti té nalézá se prý více promi
nentních krajanů
— V Hobotu minulého týdne dlel
měfllě našem p J 1 Lnner y
Wilber 1'an IjaiiKer NiieaHťiiil se
éž pleHii KAdu Dobromili n tuze
se mu tam líbilo
~- V příbytku p Kru nb a Netu
šila bydlícího na lí a William
ulici zemřela v sobolu minulého
týdne po krátké nemocí ráno mezí
7 a H hodinou pí Marie 1'Wniuno-
vú ve sláří 7i let Zesnrilá naro-
lilu se v září r 18:10 v Nanvrkách
ii (jolčovu Jeníkova kraj (Visla v v
CVehách Do Ameriky přijdu
řeil 10 lety přímo do Omnliy kdn
synové a dcery jfjí pp Jim Vá
clav Antonín u Josef l'Vrniumvc
Aloisie Zelená Alžbětu Vojířová
Josefa Nclušilová a Kateřina Drd
ová byli usazeni Pohřeb odbýval
se za velkého účastenství z IíonIcIu
hv Václava na St Mary's hřbitov
South Omaze Pohřební obřady
vykonal velp Vránek Pozftsta
lým vyslovnijemo svoji upřímnou
soustrasť
Tábor Bohemia C 2015 R A of A
Vš(!chuv Noiisedky jsou žádány
aby se určitě dostavily do schůze v
pondělí dne ') prosince líČaslen-
ství všech žádoucí nebol! před léhá
důležité jednání a volbu úřednic
Nepřítomné podléhají pokutě 50c
zztz —
CJicrmo rodinný
obchod !
Prodáváme jen ncjlepňí a nej
řiíílHÍ vína kořalky a pálenky
Víme že zktisíte-li u nás zajistí
me hi váS obchod Abyste zkusili
nín zboží nabízímo vám
8 ictou n iiiskn
pion
$300
Anna Žižkovský přc
Anna Ohleborád taj
AKROVÉ MAJETKY KOLEM
OMAHY
na Neúprosná sinri vsaK vyrvánu
ji z kruhu rodinného a tak ndí-
Výhodnou nabídku ku blížícímu se posvíceni
fíut nuJUrl Moderniho hutlori
Fr Semerád na 16 i William ul„ Omaha
VýboruA kslifornká vlna iC či kyselé KhUiii od 75o d
f iWX Veškeré zaručené kontucké kořulky Jukol i importované h
Urv tu e ny vťlkootťhHlnl
Svftvé plieňskí Málu na Jíu a ake lahvové molna objednat
Objednávku innJna učlniti telefon in čUlo DougUi 240S
'tboH m iomli přímo do doiou Objednávkám vntkov
!vifiuj m ivlAJtní poiornAst
ll rlkých K émtýdl olget!u h Ie omm ie um-mm
flé iHuú krajanA
tttt
tostně rázem zmařila všechny na
děje rodičů Pohřeb odbýval ho
ve středu dne 11 lÍHtopadu zu
velkého účastenství na Národní
hřbitov Truchlícím rodičům vy
slovujeme nvojí upřímnou nou-strast
— Je nám až do dnešku hádan
kou jakých příčin "Osvětu A
merická" paala tak nepříznivé o
českém nebrusském viKiionii p
Molzcrovi jehož Nlyseti mělíjsme
nříležitost nři koncertu Lvrv v
neděli minulého týdne Ve zprA
vě o dotyčném koncertu píše ži
přečasto ozývaly ho tony ncsprAv
né v iirvním čísle umělcově "So
natě" od Dvořáka Měli jsme pří
ležitoHt Nlyseti odborníka na slovo
vzatého rodem Amerikána který
vyjádřil se Že nevysel sehráli
mnohé obtížné partie s takovou
lehkostí jako Nehrál jo p A Mol
zcr Mělo-li na úsudek "Osvěty"
vliv to že umělec hrál onu Sonátu
z not pak můžeme ji upozornili
že všude a ode všech umělců je
iránu z not Je to ustáleným
zvykem který ziudiováván jo odo
všech Pan Molzsr jak sam no
vyjádřil zná ji zpaměti dokonale
alo nechtěl porušili pokyny Nvého
věhlasného mÍNtra Jak jiz prc
lefile jsme sdělili obdržel p Mol
1 1 i i _
zcr ol samouicno NKiaoaieie ne
smrtelného mistra Dvořáka čelné
radv u pokyny takže "Sonátu'
onu a rovněž "Htimoresku" můži
nřednésli hezvudnň a dokonale
Jsme daleci toho abychom zni
uznávali právo kritiky alo dčje-li
se křivda puk považujeme za svo
ji povinnost chramti ty junz Ko
tule očividně křivdí zatím co ho
jiné nespravedlivě křiklavě a až
přea příliš vynasi
— Ve středu minulého týdm
stihla mnadého krajanu i Josefu
Dušku bydlícího na již 2 u Wool
vvorth ulici nešťastná nehoda jíž
tento připraven byl o levou ruku
Ve středu vysel se p uusek nu
hon na pobřeží Missouri řeky jenž
však nebyl valným Pn návratu
chtěje VHednouti do loďky vhodil
do ni nejprve pušku Pusku vho
zenu bylu tuk nešťastně že spusti
la a krajan Dušek zasažen byl ná
bojem do levé ruky Pyl ihned
dopraven do nemocnice sv Jose
fa kdež poskytnuta byla mu prv
ní pomoc V pátek však na po
radu lékařů bylo rozhodnuto že
ruka musí býti mu odňata Ope
raci tu provedl dr II P Handl
Ion Jak kc právě dovídáme ne
mocnému daří se po operaci dobře
— Dne US listopadu uspořádán
bude v Sokolovně našimi snaživý
mi Sokoly "Mál í! nouo" Pořá
dající výhor pečlivé stará se o
čeho je třeba k dobrému póba
vvni a jisté každý návStívník m
tímenité m pobaví Jak st pravé
flavuiam uiMnkovatt ium nunna
kU U Fibinirra při níJ o vý
tečnou náladu pouisp nebud
VntupoA jrtn 2 i vfntů jakol i na
víťjn statním jvolena jf nálo
liti iména Kd mamuité poh
viti ťheoS lavitřj dtu 2 lit
padu mft nai Sokoly
— V iifdMi tohoto fxit nlb%
val TM Jed Jtokfll v Pbttimnuth ! %it lUfťi- TU A in:
Tábor NcbruNka Č 4771 MWA
fiitf ti nvé prvl1(iln4 to liftu ktldoii iirfii
tll mřndu v inMÍrl r tmm hodin nfi
v 'iMiioiornn vollul konnul jn lH
nAi1i'i KiITxiIoih tjnkř John ClilnborAil
klork (Jliiu Mmrkovakýi Ulil Pmnlnlon Nlrj
rovunri v ixiinjft rniirni trii yumo jo
Plíže So-oniažskélio "(!ounlry
ÍJlubu" dvě 20-u krové furniy se
stavbami a Ktroniovím jedna zu
220000 druhá za 2:{00()0
2 akry několik kroků od Papio
stanice za So Omahou zu $20000
V Henson mimo jiné 200x128 st
m domkem o světnicích pouze 4
bločky od káry Oena $l2r)000
Mnoho jiných majetků v městě
i mimo Přijďte neb dopiňto na
Berka & Co
!H1 N Y Life Pld-' Omaha
l'ří každém nákupu Orccn Trad
T)K Stumiis v plné kupní hodnotň
Zboží se dováží do všech částí
městu líedlívá pozornost ho vč
nujo objednávká telefonem
Telcl'011 Doiik IMS
mm líím
fHkiiolicliiMlalťl llliovbiBiiil
Vil N 1 lilii Ht OiualiM
Naproti poště
Projev soustrasti!
Vyslovujeme t finto nvojí ujiH
lunou HoiiHtriiHt c( rod In "i ]i
JOS ŠTĚPÁNA
mul bolestnou ztrátou milovnuó
dcery
MARIE
jež v uterC dnu 13 IÍHtonilu 190ti
Kcsimlii Hurti ajUlénl ilnií
ifiUf'l o ytrAtn VuSp dotkla ho
liolontnu i Hltící nuSich u ie
iliiunň ťíttll junu VAml Vn
inAtka mllň isnulí vustitiio nutil
iiAiut trvulmi Kil vStliojlvý fiu
xmlrnl řArinuttk VA4
Hodinu AráinktivH
li ivoiáiknvi
iimulm Ntli K lUt H0il
Jos Yopálka
ftczNtK a urrNAti
na 5 a "William Ml
tu 5 a WlUUm ul
u4 v i4nvtt4 idy jlieit vtrr lt
Uf Ua ttit druhu i
$h jrltV4 uc4fkjh KuU
iihv iknukti ujúfwjvm 1
jhkWuU Htťl in
n VBnkoriiIulrA Anton U4rU
Tábor Ni ImiH-U Mpa č IHIt V0V
orltj vt Mitirn kkM) první troll íurloU v
niANiri v nokoiovn ni j lil ui noniui ni
1'oNplrri hI t mlNtokoii Olinu KlittliuM klnrx
A V Movkk IlOH Ho ID NI Oinnloi Nebr
Imnkiir lf J Jmiili prAvoiltl Jim Wolf
UMim llim l 6 Ktir-A 1'yUilM
odbfv nvé rMtir druh n Čtvrt ftyrtuk v
iíiíkIcI v hodin viťnr vi ipolkov4tritMtnoM
T Hokolovn Volicí Kuriemi LuuIn linrki
K K & Krcd Hlánin No Iňlh Htr
Anton Turynik M oř Ir Jo Novák M
of K
Til Jed Mokol v Omaha
Odbvi t v4privldln4 luhfiKo kiMou druhou
mixilu v iiiAlul vfjfnr vi iv4 rntatnoMtl tut
Mfi laih Nt Mt(irft v fchmilditř Ulnmriw
Ilml Klblri(í'f 1017 Ho Ulili Ht flíotnlk Ulil
Jolnn pokUdnlk K W IUrlo
Hbor IlolenliiTa L 00 JČ1
onlitvá NohAm kuMim druhou radili r mMo
vn II hod odpolfUiiN v Mír snu vyiourin
plnrluivlka Mirlfl I tni art 8 Wlllim Ht
pl()Niiki Annu Krolfl 1IO0 jlrnl n ulln
nfliii1tUii Kur FlbltfHr tiijnin ITrknllIks
Ďapok IHM Mirtbi Nt„ d fotři Ion Marii l'H
bork4 mih AMurihii Ht pokludolce Anna
Toiiifft llfW Ho 10 ti: Ht
Sbor IlTřzlu Nové lUthj 2 80 }(l
Odbvá v4ich&i kládou I oidSII v oiAnct vi
V hod o1 o v Národní utni ricilutidku Marii
1'áttk AAetnlui Mirle Kniíttltlialnr poUUl
nkii (Inrbon IMIditk tijmiinlc VUb Hir
tol MIH 1'uplntou A VI
Tábor MjiIh 022 K N A
odbvá mhAiil první nndfilj T mtifnl vNár
Hlnl nit lil i WH hun ul Vyib iiftilá pridn
Mnrln Houkni plmlHndka Kily Vtiliioliovuk 4
IWHd Hlh Nl„ Hiluopladodkii JoMiriKUniH
Ujonuiki Krantlíki Noukup IHIU Ho IH Ht
oklmJiiIco lfruntllki 1'vánk kinul fk Marii
Přibyl tiiirlálktt Annu Žabka vnlllnf itr4
AIX futur vinkor tr4 JomifH fcliiit víUir
rnijotku Murla Moll Krintllia TomááoK
Marie 1'ftuhota Npol lékař dr L Hvoboda
Tábor Jlolirmlii i 2015 H N A
oilbívá ivá Kilifiio kaádé první pondAlt v
HokolovnA mi Ho 18 Htr Vyloui!ll4 píed
MMlkynA Julia Votava pltidnudka Anna
ŽlkovMk4mliit4iprftdodkyřiA Harbora Hlldk
taloinnlri Au na CbloborAl IfliW Houlh 1H
Htr poklidnlitft Maria Hrbáimk W4 Houtlu
18 Htr kauclífka Marii Válko výbor majot
ku Anna Čapek Kranol KraJiíek Anna fty
uilk in arí Alky Marlit Vlna Anna lUlch
vnllMit atráX JonIu Ntvjnkal venkovní itr4á
lulonlu Kofoný
ťodp Hokol Tjri é 1
odbývá vi5 Nt-hTiKo y Mini ToNifa KaDparn
první nudňll a tlitl poodAll v uifmlol 1'Ieil
HuilaJlM l'lťnamtiiioprdM(tlii Kr HvoJtk
talnmnik Au 8iru4n IWA Bo Uulr rtCit
nik Ani Novuk Ulil Ho I Htr pc klitdn k
Wllllu Vk Uoori'l 1 Monvoo ducvhiik
Ant VaAak praporoCnlk Jakub lioudur
Výbor uialKtku na H r Ad KnpekSr R
llonfímik Ir Jo Ntuuio
rodp Sokolky Tyrí č I
odliývují hvó [iriivlduliió ichuzo jmlnou
miislřiiA n HÍťo kiiidou řtvrtou iiodi'11 v
slul p í V KuApura PhuWdka A n um
1'iťhu ll10 Ho Htb St nilBtoifiulamlka
Annu lltdnriili tnjoiuulťti Anna Hvoj
lide l'i:t!J Ho lUtb Ht úíctiilťtí KmiJlw
Cliloboríid ISua William Ht pukl Annu
llroil ldoorkyuň IM Zicb výbiuitjM
dl Mario Zi'b vjbor inujitku Marin
ťrlfinck Anna Žiíkovkkv Amin Cbl"
bond úíftnt ví bor Maric VaSAk ft l
Annu Svaťinn
II AJ Martha ř 1J W ('
iHlbýr tvl pravldelii4 iťAvlly 4 nodMl
v iittacl HoholoviiA k'Imldka Almu
Kri-li1! Wtl Hu Hib Si inniiitíiHl liMrlmra
Hili4'k il H ih Hl tl'iiili r'rm
' I lř Hu ISthHl MikliInh-n Jtmfř Ja
lipfrk liH H Ht viiUnM RrHimk pr4
viKlki w M bráni vuUNI urát ¥ Kolál
vtittkovul lrM A Volrunrii vjIhU Hi'ikl
IVřMlo l'IUu Marii l lir4l J VhfB
kfcjf létil Or iuiivu iiir
SpOill?Í lOliSii D3 21701
ia skQtcinou cenu
ti
IWooÉen EWorld
Urv& Nvti
jčUSKiv TAnOUY V OMA2K
A SUUTII OMAZU
I XVV4 I 11 ♦ -
k"
r
v 1
i V ' '
i
i k n
(i-
ř- I
i ' f
' '
1 ' '
1 '
Á ' S 1
í