Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vzájem ničíme pokořujeme! Zni
čili jsme někoho jiného než spolu
bratra rodáka? A naší nepřáte
lé mají z toho radost a zisk
Slyšme opět našeho Svatopluka
Cechu:
"Což udí atejuý viecU uás útirtk
nikdy k jdiíd plnc
ncpřirazf nezvitři
nikdy Bvntá včel"
Jak daleko půjdeme ve své ne
Nvornostif To platí o národu ve
velkém to děje se u nás v malém
Nevěříme ani v dobrou vůli a
unahu druha našince Jhiiio plni
těch "zásad" v politice nábožen
ství olwhodě životě společenském
i spolkovém Kdy již nahlédneme
ten sebeklam kdy pochopíme že
na příklad otázka náboženská je
otázkou citu a svědomí jednotliv
cň a naučíme se jako lidé svobodní
ctít přesvědčení druhého a býti
snálenlivými Jasnější paprsky
by pak pronikly do těch pravd
Ale řekne se o tom kdo respek
tuje přesvědčení druhého a nechá
ho kráčet svou cestou že jo rámu
v
liar
"Centy mohou býti rozličné
jenom vůli mřjmcř víichnl rovnou"
: Zde ve svobodné zemi svobodné
Americe měli bychom setřást ta
dědičná pouta onoho otrockého
ducha a pracovat na své povaze
Zpytujme ty naše dějiny cho
vejme v mysli ty neblahé případy
pro poučení a výstrahu naučme
se znát své chyby a naučíme šc
ctít a milovat druh druha a pak
i ta nešťastná Díla ílora přinést
nám vzkříšení v sebepoznání
LITERATURA
Trávě vydán byl první sešit
Knihovny Cesko-Amerických Au
torů jež vychází nákladem red
Otakara Charváta První sešit
přináší povídkv "Za mořem"
"Hřích ""Jen jedna Praha "i
část povídky "O dvou tonoucích
Knihovna tištěna je na velice pě
kném knižním papíře a úprava je
nádherná České čtenářstvo jistě
uvítá tento podnik s náležitým po
rozuměním a vydavateli vyjde vše
stranně podporou vstříc Kdo
státi se chce odběratelem nechť
dopíše si o prvé číslo na ukázku
na adressu Otakar Charvát 1300
11 Howard St Omaha Neb Po
drobněji o této velmi zajímavé
publikaci zmíníme se příště
v
Seti jen zločinné mohlo by ho státi
omylem ž oprátka hozena by by-
a i na krk nevinného a to by bo
clo i nás — proto jenom malé—
docela malé "Sibeničky " a nepa
trné přiijdouHcní těch kteří si to
to zasluhuji Tnu by poslání bylo
vysvětleno — Dudou vycházet)
ibovolně když potřeba toho vy
žadovali bude a kasa vydavatelů
oho dovolí — jako list všímající
✓ i $ v AI
ki všech záležitost! verejnyen
(které za povšimnutí stojí) způ
sobem svým vlastním někdy s il-
lustracemi Cena určena jo na
centů za jednotlivé číslo ale
do nebude niíti ani pět centů ob
drží "Sibeničky" zdarma na kte
rémkoliv stánku novinářském ne
bo v administraci Kdo je bude
chtít čisti ať obeznámí vydavatel
stvo poštovním lístkem aneb ob
jedná na kterémkoliv novinářském
stánku v české čtvrti Kdo je
čisti nechce nebude nikterak ob
těžován — Může se tudíž veřej
nost zachovat! vůči "Sibcniěkám"
jak chce — nezáleží mun na tom
my zachováme se také jak sami
budeme chtíti nemajíce žádných
závazků Žebrat o podporu niko
ho nebudem ale když uzná někdo
za dobré přispěli nějakou lať
kou" na "Sibeničky" neodmít
neme ji — bude-Ii totiž od člově
ka jemuž možno bene studu ruku
podat Patrno tedy že nebudeme
se chtít bratřit s každým už jen
proto ne — aby jsme sobě a své
mu úkolu zůstalí věrni aby jsme
hrdě a bez ostychu mohli ukazo
vati na chyby všech -- i tech
iichž kruzích žijeme" — Obsah
publikace je pestrý a velmi zají
mavý
Právě obdrželi jsme kalendář
Amerikán jenž letošního roku ji
stě zasluhuje si zmínky nejchval
nější Nejen pečlivou skvostnou
úpravou ale i vybraným sloves
ným obsahem zasluhuje si názvu
nejlepšího amerického kalendáře
Potěšitelným úkazem jVst ž
shledáváme se tu opetne s původ
nimi pracemi ěesko-americkými a
sice jimi do Amerikána přispěli
K Jaromír Pšenka M Masek
Marie Irena Folková V J Dinár
ková K St Vráz Antonín Jurka
a dr J E Vojan Pozoruhodnou
prací přispěl spisovatel Karel Jnn
Hora jenž tušíme žije v Japon
Zprávy zahraničně
Cechy
České Budějovice dostaly se do
českých rukou
Nénicl při volbách poraženi
Země české koruny a o českém
státě Dosavadní zeměpisná díla
jež o zemích českých vydána byla
nejsou tak upravena aby rozumě
la jim i mládež ěesko-americká
Děti naše školu anglickou navště
vující mají většinou tuze skrom
ničký pojem o vlasti svých rodičů
Mnohé z našich dětí často vědí
pouze tolik že Čechy jsou kdesi
tam v Evropě a odtud že poehaze
jí jejich rodiče Bylo tudíž tře
ba něčeho co jednoduchým způ
soljem by přispělo dětem českým
zde v Americe k poznám rodné
vlasti Z té příčiny vítáme km
žečku "Země koruny české a
českém státu" již vydal Fraiit
K Dronec spolupracovník "C'c
ského Oklahomana" v Oklahomu
City Okla 210 Iieno Ave o níž
již Siřeji jednou jsme se zmínili
Sloh spisku je lehce srozumitelný
Cena pouhých 25 centů a možno
ji objednati u vydavatele Tuto
pomůcku nudu by dostat i se do
každé české školy a d každé
ské rodiny
V New Yorku počal vycháíct i
zajímavý caopi Sibeničky který
mi tu výhodu i nemusí aů
(fotit Kalilý M j'j Přej
t-úti lotan ho drma Vydá
r-ÍM v úrodním uloví svým
čtenářům! "niti trt "Šibenice"
tu mUtJ "SiWnuVk" puk poláni
jVjl bvlo by kiJiMMU tak jné
jak polední fclunc k?ftmrho
diu — XvieU by w! DJt milodti
sku "Fuku" nese název zajímá
vá jeho povídka jež ozdobena jo
obrázky japonského malíře lan
ka Rovněž článek dra Vojana
"Četba pro náš dorost" zasluhuje
si pozornosti té největší Jako
každoročně tak i letošního roku
nalézáme v kalendáři "Paměti
ěeskvch osadníků v Americe'
Mimo výše vytčené práce nale
záme v kalendáři spoustu jiných
rovněž zajímavých Doporucu
jenu? kalendář tento našim roda
kům vřele Vyšel nákladem Aují
(lerintrera 150 W 12th St Chi
cajjo 111
Na domácí práci anebo na vý
pomoc při šití přijmnla bych mí
sto Na plat se nehledí jako spíše
na zajištění domova Za uspoko
jenost h prací bo ručí Dopisy
adresujte: Nadějná Hudouenost
Tyndall S Dak
NA PRODEJ FARMA
o 2J2 akrech u města Hruno Neb
Pěkná výstavnost a ten rujlcpS:
pozemek v tomto okolí Musí být
prodána brzy aneb bude vzata
trhu Cena poiua l-S5tR) akr
Těl několik farem od půl do
dvou mil od Draimird Neb ía
$50 al ♦fiO akr
Půjčovna koni a povoiů (livrry
bani) v Hruno e vmiuI koňmi a
náčiním pum t ÍMHH) tV)
DUt podrobnosti úm ochotu?
skIčIÍ R J eman piVNeda
Hru tm Sttť lUnk
VAÍ Hruno NVb
Dne 14 listopadu došla z Pru-
iv radostná telegrafická zpráva
žé umělé nadvládě německé men
šiny v Dudějovicích bylo pravé
odzvoněno Volby do městské ra
dy skončily rozhodným vítzstvím
Čechů což znamená konce vlády
Taschkovy a jeho němceko-naci-onálních
kohort V německých
kruzích — vším právem — pova
žována je tato porážka za těžkou
ránu V českých kruzích zase u
vítána'bvlu zpráva o českém vítěz
st ví v liiidéjovtcích s iiejvčtíím
zadost učiněním
RAKOUSKOUHERSKO
(Volební oprava — iJelejpre -- Volili-
ni oprava v IMiWírli)
V poslanecké sněmovně ukonée-
na bvla dne V lislopjufu generální
debata o volební reformo za velí
kého lomozu Převážnou většinou
)lo usnešeno by přikročilo se ku
zvláštní debatě — Delegacím jez
sejdou se co nejdříve předložena
bude podrobná červená kniha o
marocké konferencí Očekávají
se zajímavá sdělení o účastenství
rakoiisko-uherských zástupců na
vyjednávání v AlKccirasti — Z
Vídně oznamuje se dne 14 listopa
du: Dvě telegrafické zprávy z
Budapeští jež došly sem včera vy
volaly zde velký rozruch Dle
jedné z nich předseda uherského
ministerstva dr Wckcrlc zvlášt
ním spůsobem zodpověděl interpe
laci ohledně volební reformy
Vylinul se sice (ipatrně přímé od
povědí naznačil však že od povo
lení všeobecného a tajného hlaso
vacího práva bylo upuštěno Vo
lební reforma jak jí nyní hodlá
vláda provésti má zachovati ná
rodní (maďarský) ráz uherského
státu -- Další zpráva oznamuje
že nový říŠHký ministr války
Sclioenaich vzdal se naděje na
zvýšení uherského konliiiKcnta re
krutů poněvadž se přesvědčil že
plán ten nedá se prozatím pro
vésti RUSKO
(Nové bouře — KoiiMtítiiíní doiaokrat'
nehnilou kandidovali bývala řlany
ruptifitcne dumy --- Osud Kulotrii
nňv — Zlepšeni Htavu Židli — Vlád
ni práce V OdéHu)
V revolučních kruzích proslý
chá se že po nynějším poměrném
klidu chystá se nová bouře Mezi
sedláky ve středních jižních a v
baltických provinciích vře to zase
povážlivě a na Kavkaze prý pa
nuje stav anarchie jako před ro
kem Sedláci v guberniích Sara
tov Kijev a Kazan srocují se a vy
hánějí úředníky a statkáře Oby
vatelstvo různých venkovských
distriktů odpírá placeni daní tak
že četnictvo pro vybírání těchto
muselo být sesíleno vojskem Prň
mysloví dělníci v městech chovají
se prozatím klidně avšak terrori
sté obnovili zase svojí drobnou
válku ve větších rozměrech Pro
zatím omezují se na olupování vla
ků a bank aby naplnili svoji " vá
lečnou pokladnu" Z úřední stra
ny se doznává že od I října uko
nčili nejméně " M H l( M H I rubili
Největší kořist' padla jim do ru
kou v Romové v Uiikém Polsku
kde najednou mocnili se l:l)0(N0
rublů l střední výbor konsti
huních demokratů usnesl e v
konferenci odbývaní V Moskvě
že iifpuit&vi íádinho clena ropu
Ctného parlamentu kletý podo
lsl viiiorgký mauifeiit jakoíto
kíindidita v pfíitíoh volbách Spu
jeul opozici luivAít utrana jen v
tukových volebních diitrikteeh v
nich! by iteproraidi m tvými
vl(itnlnu kandidáty — Hývalý
předseda ministerské rady Kulom-
zin musel na osobni rozkaz cara
Mikuláše náhle opustili Petrohrad
Týž upadl v nemilost poněvadž
carovi poslal memorandum ohled
ně zrušení trestu smrti (ar roz
lobii se nad tím tou měrou h uči
nil neobyčejný krok a osobním
svým pobočníkem dal Kulomzino-
vi doručiti vypovídací rozkaz —
Za spolehlivého pramene se ozna
muje že předsedou ministerstva
Stolypincm učiněná opatření pro
zlepšení stavu židů vydána budou
jako prozatímní zákon před svolá
ním parlamentu Podolmý dosah
těchto reforem stále ještě přetřá
sán je v kabinetu avšak tolik je
jisto že Židům dostane se dovole
ní aby mohli bydlet v městech i
ve vesnicích vytknutého území
pro jejich usazení Zároveň zru
šena budou jistá omezení pro ži
dovské obchodníky řemeslníky
1'plné rozřešení židovské otázky
přenecháno bude parlamentu po
něvadž vláda zdráhá se hlouběji
dotknout! se tohoto problému z
obavy že bude tím vyvolána bou
ře antisemitské oposice — Vyda-
bude konfiskováno Vedle toho
všechny časopisy musí býti před
kládány vojenské eensuře Tato
opatření jež mají být rozšířena i
na jiná provinciální méstn maji
zamezit agitaci časopisů ve pro
spěch oposiěních kandidátů
Mnoho-11 vzduchu vdechneme
jedním dechem?
Není wnadno stanovití krychlový
obsah vzduchu pohlcovaného plí
cemi při každém jednotlivém
vdechnutí jelikož jeho množství
jest závíslo na torn v jakém ta
vu no prsa nacházejí na jejich
fiířcc a rozpínavostí ale pří pravi
delném dýchání odhadují znalci
množství vdechnutého vzduchu
na 20 až '10 krychlových palců
íiídé kteří nedýchají celými plí
cemi jsou náchylní k plícním
chorobám u často trpí kašlem na
stuzením n jinými nemocemi plic
nimi Nejlepším a nejspolehlivřj
ším NÍlítelem plic jest Ševcrův Hni
sám pro plíce jehoŽto cena 25c a
f0c jest tak nízká žo každý si jej
může zaopatřili Fr Antoníěiě
Harbcrtori Ohio trpěl prudkým
kašlem který mu am z domu vy-
vatelovc redaktoři přední spo- jíU (M nedovo)il ftlo
lupraeovnici odesských časopisů m B(!VCrova jj
liiuse
budou
do pari
doučím výkladem úředního jedna- knifh ftní!t
ní a že nebudou žádným způsobem w_ £ H(iymi C(J(ftr Jtapi3
Heovnic odesských časopisů j(n Ah{V B(!VCrova 1}aM
eli se zavázati piseme ro v'm ukonejšila a vyhojíla
ou vládni přípravy k volbám v0-vyuřiitt íM icho
Mirlamcntii diskreditovat neá- „uU„liU „ „„jinSlii íebn nlfeA Ma
ilowa
nobiiřovati lid Onáčné jednání
trestáno bude velkou peněžní po
kutou aneb tříměsíčním žalářem předplaťte se na "Pokrok" jen
Současně příslušné číslo ěasopjsu $100 ročně
NASE PRÉMIE!
Jako obyčejně tak i letos nabízíme celoročním předplatitelům na
Pokrok Západu (Pokrok Creleský Pokrok Kansaský Pokrok Da
kofský Pokrok lowský Pokrok) různé cenné a praktické prémie za
nepatrný jen doplatek Prémie naše jsou vhodnou ozdobou domác
nosti a výběr jich jest tak hojný že každý náš předplatitel nalezne
mezi nimi některou jež se mu bude zamlouvali
Tyto druhy kalendářů máme v zásobě pro naše celoroční před
platitele jíž si mohou vybrati dle libostí jeden z nich :
PEČÍRKÚV NÁRODNÍ KALENDÁŘ — Nejoblíbeněji kalen
dář tento jest letos pečlivěji vypraven než kdykoliv před tím Jest
tomu již fjú let co kalendář tento koná roční svou pouť mezí lid če
ský II příležitostí té přiložena jest ku kalendáři místo obvyklé
ho obrazu titulního podobizna MIJDra Josefa Pečírky zakladatele
kalendáře tohoto Tento padesátý ročník obsahuje tolik ěetby ušle
chtilé a nanejvýš poutavé že jej zvláště ct čtenářstvu našemu dopo
ruěiijeme Krámská cena tohoto kalendáře jest Mc předplatitelům
poskytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c
VELKÝ SLOVANSKÝ KALENDÁŘ — Kalendář tento obsa
huje 24 povídky a články poučné různé drobnosti a mimo krásný
veíký obraz titulní reprodukci malbyproslulého umělec Jožy Úprky
"Na panském" má 61 vyobrazení v textu Krámská cena pěkného
kalendáře tohoto je ÍJ5c předplatitelům poskytneme jej jako prémii
za doplatek jen 15c
KALENDÁř BESED LIDU — Obsah oblíbeného kalendáře
tohoto sestává z 20 povídek a článků poučných a různých drobno
stí Jako titulní obraz přináší původní kresbu h Nováka "Selské
povstání na Královéhradeeku r 1(528" a 58 jiných vyobrazení v
textu Krámská cena kalendáře tohoto jo 35c předplatitelům po
skytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c
KALENDÁŘ AMERIKÁN — Tento největší a nejlepší český
kalendář ve Spojených Státech vydaný jehož krámská cena je 50c
budeme poskytovali předplatitelům našim jako prémii za doplatek
jen n0
Mimo kalendáře nabízíme celoročním předplatitelům našich li
stů obrazy umělecky barvotiskem neb tušováním provedené za ná
sledující mírný doplatek :
Mistr Jan Hus loučí se svými přáteli před upálením v
Kostnici 50e
Obraz Husa a Žižky po 15c
Podobizny presidentů Spojených Států 20e
Večere Páně 20c
líúzué obrazy svatých po 15c
Kiiné krajino -malby v bohatém výběru po 15e
Dále dovolujeme si oznámit! že obdrželi jsme zásobu česko
anglických a anglicko-čcských slovníků jakož i tlumačň jc2 prodá
nic za tyto ceny i
Jonášův česko anglický idovnik $150
Jonášův anglicko-ěcský alovnSk 175
JotuUův tlumně 1-50
Mimo to mkxm celou lásobu přktié knihy i "100 dekUmací pro
mládci" od njpřťdnčj5foh Českých pÍsovatHft jil nabízíme u 5
"Na marjánc" (Th Villae Tamn) polka rrrt dv5 twt nu
piano 25i
Zvoucí přAM v k hojnému předpláceni a pndpftrovájd nejl i
oiitějiiho ěcWho ?nopUu doufám I hojně vyulitkuji přílřii'
ti námi poskytované Se vSI úctou
VviliivutolNtvo lIoUroWu