Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z MLADÉ ČESKO-AMERICKÉ
POESIE
ŠTÍPÁN HALUZA!
Své milce
Mžsío to ípIliA po tirhi
tak tiíe a tak volno
slavík ni v křoví Kveliolí
tak tUft a tak bol no
Mé zastup jíImdI objímá
tak tlíu a tak volno
m oko alu řalívá
tuk mi Id a tuk bol do
Tvůj obraz stojí pfeds mnou
tak tlAo a tuk volno
v ardcl m touha orýva
tok dlvn a tuk bol no
Hon na dvéře ml zaklepal
tuk tíín a tuk volno
vsak bída mí ZHft prch4 v dul
tak plase a tak bolno
Tjr oví# Jto T6 opfivam
tak tMe a tuk volno
a ai na Té vzpomínám
tuk tUn a tak bolno f
OTAKAR CZIABTATl
Jodnou na podzim
Povídka o mém pfitali
(Pokrajovaní)
Ani nepozorovali ía ú jc vufar
Červánky již pohauly a jenom za
rudlé pruhy zímtuly tam lrdeni na
západ kde uhnal volíky oheň
tfaícdlé utíny vnitra ploufíly
krajem když Doubravu u Anníí
vraceli e k domovu
"fikoda že zítra uvidím ván už
naponled Odjedu a unad už více
wj neuvidíme"
Takový podivný žal byl v tom
jeho hlitNii N7jakt úzkoxt byla v
nčm znatelná bolcat již mu bylo
třžko vyslovit
BUtli v zahradí odkudŽ bylo do
obydlí jen nakolik kroku 'A o
ksvřtlených oken lily ho do íni
světlé pruhy a ozařovaly holé stro
moví Na víom kolem leželo
zvláStní utiícní jakoby víecek ži
vot odtud unikl
Annio schýlila hlavu a mlčela
Bylo jí líto toho hocha tak milé
ho a nezkaženého Cítila žo i jí
badft e tWko ním loučiti Až
ku podivu jí bylo jak mohla za
tich nčkolik chvil přilnout! k nS
mu takovým přátelstvím
"Pojedu zítra do místečka s
vámi" řekla po chvíli "Požá
dám otce a on jisté k tomu svolí
Jezdím často sama do rnčstnČka
nakupovat"
Doubrava se zaradoval Pomy
šlení že stráví s ni jeítž nčkolik
chvil o samotí činilo jej Šťastným
Chopil se její rukou a radostné je
stiskl
Za chvíli zaslechli hlas paní Ka
ráskové Volala je k večeři Ka
rásková přivítala je s usrnévem
"Kde jste se až toulali" ptala
se
Doubrava vyprávřl ž zaíli na
zamilovaná místa slečny Annie
Vyprávčl o krásném západu slun
ce o červáncích o holých stro
mech o podzimní náladč odevšad
vanoucí a o vfiem co dnes postřehl
a co přivedlo jej do takové zvláSt
ní nálady
"Tak vám by se zde líbilo T"
usmála w Karáskovfi
"Tuze by se mi zde Ubilo" od
řekl Doubrava "Co jo ten náS
život ve mést Ni" Zhola nic
(!o my víme o tfch krásách kolem
uiehi vy Ueunfl chodíte Takový
smutný rinria mi ten Život v
tom Špinavém míazenřm mčstS
Nenf tam krásy ani radosti A to
ovzduší zdá so m vliv 1 na ov
ha lidi Nejsou tak upřímní pro
stl inili juko ide na venku"
Karáaková přikývla Vyprávě
la l ji vMycky dá h j to
nut tak Kdysi prodlela drUl ím
v mti U nelibíla jl tam val
né V#dor tomu h tu tm vniltti
ivUtté V "Iniá bývá tiu smutno
přtee j ld dalrko aiMkojrnéjil
než byla by vo mhtt
]'o večeři zasedli kolem kamen
a vyprávčlí Karásek rozhovořil
o otci a vyprávčl nčkolik zují-
mavých příhod z jeho života Dou
brava poslouchal vidíce pozorné
což farmáře přimčlo k zabéhnuti i
do dolu dávno minulých Vzpo
mínka Sla za vzpomínkou jedna
rodila druhou a vyprávění pro
táhlo se dlouho do noci
A kdyby byla Karásková nepři
pomenulu že už mnoho neschází
do půlnocí nebyl by si nikdo vzpo-
mnél na spánek
Karásek zavedl Doubravu do
pokojíka a přál mu dobré noci
Doubrava vsuk témčř ani oka ne
zamhouřil Na všechno so znovu
rozpomínal zvláSté na večerní
procházku Anníí Teprve k rá
nu když již prosvitalo usnul nu
nčkolik okamžiku Probudily jej
jemné melancholické zvuky pia
na Heskočíl h postele a naslouchal
Venku byl již jasný den Hla
bý ňsvít sluneční vnikal do svítni-
ce Doubrava vynicm ounem a
vidčl Že všechno již jo na nohou
Karásek jíž byl v ranní práci n
Karáskové rozhazovala zrní drň
řeží A jak se na ten milý obraz dí
val dolehl k nčmii zpěv Doubra
va poznal hlas Annln Zpívala ti
5e doprovázejíc svfij zpiv hrou
Doubrava napnul sluch Zpívala
"Loučení loučení "
Kýchlo se oblékl umyl a spíchni
dolů
"To jsem zaspal" zahovořil ku
Karáskové jež chystala snídani
"Nu vždyť mite času dost
Vlak jede až po polední" odřekla
Karásková
Mezitím přišla i Annie a po
chvílí i Karásek n hošíkem
"Tak jak so vám u nás spalo"
ptal se Karásek usmívaje se
"I dobře vždyť jsem tu u vás
jako doma" odpovídal Doubrava
usedaje ku stolu
Po snídaní vyšel n Anníí na
dvůr Annie ukázala mu perličky
a krůty upozornila jej na čisto
krevný druh bílých slepic jež do
stala darem od kteréhosi souseda
"To vy jste ráno zpívala" ptal
se Doubrava
Annie se zapálila
"Vy jste slyfielf Ani nevím co
mne to napadlo Nic neumím
jenom nčkterou píseň" zahovo
řila "Oh krásní jste zpívala i hrá
la A proč zrovna hrála jste tak
smutné!"
"Harna nevím I Jen tak"
"Tak rád bych vás jestí jed
nou slyšel" řekl Doubrava
"Oh ne oh ne smál byste se
mnč Vždyť nic neumím"
"Pčknč prosím I"
"Ua ne neproste 1"
"Což kdybych i ruce sepjal"
usmál so Doubrava
"Nu když to tak rád slyfiíte
budiž" řekla Annie Vzala jej za
ruku a vedla jej do pokoje v nčmž
nalézalo se piano Pokoj byl
vkusné vyzdoben a opatřen pík
ným moderním nábytkem
"Hože" rozpomenula se pojed
nou Annie "Jsme my to lidi
vždyť jsme vás sem ani neuvedli
Ale odpusťte víte jak to bývá
při pohřbu"
Doubrava ji konejSil Na tom
h nezáleží vždyť beztoho jsou k
nému všichni tak hodní jako by
ho bůhví jak dlouho znali
"A kterou mám vlastní za
hrát!" obrátila se naň Annie
"Třeba to "Loučení" žadonil
Doubrava
Annie mu vyhovila Doubra
va naslouchal ja okouileu jem
ným podivnč rostuehleným jejim
blaem V nu'i im'1 pocit bolesti
l smutku vbui'iiý tou hrou I
ipiWem a skutečnosti i nčko
lik chvil opravdu bttdo s loučit
"To bylo krásné" řekl Kdy!
Annie skonóíU
"Počkejte fitipívAitt vám ital
skou plsť A ale iVaky Ta vám
možná bude líbit Onehdy jsme
pořáda i v české síni proerrum a
jedna moje přítelkyní ji zpívala
A tolik so to vsem líbilo ze musila
ji opakovat" řekla Annie a v za
pití znznčla předehra
Turu ua jihu o vřiřta Mino
tu (ii krásnil je u libnzri
la dufio ma tam stuMtfi —
}n dufíii ni4 tam xulétA —
"Líbí se vám"zeptala se Annie
"Líbí jen dál prosím I"
Hiňoru krásnou vozil jstun
lagunou Inskloti sem u tum
omicli fiilu ua rtech v oku kluin
ii a bílím tui) drahokam
"Dáli Opravdu krásné Dál
slečno dál" zavolal Doubrava
nadáenč když po přeziívaném
verfii se Annie na nčho tázaví o-
brátila
Hlňoro krAsná rcMe mni
udil motno bych vás miloval
zdít morio bych i život avflj
pro vfts druh1 obiUoval — —
ftíti-řck dula v rukou mou
a zmizela Jii iiiivím kam
MíM:vk nosím na prsou
víuk rdi!o mé— to tum to tam — —
Když zakončila udeřila nikoli
kráto na klávesy a obrátila se k
Doubravo ví
"Tak krásní zpíváte" řekl
obdivem "Máte zde často veřej
né programy!"
"Málo Česká síň je odtud asi
8 mil vzdálena a zábavy jsou zde
velice řídké"
"Zpíváte také při nich" ptal
se dále Doubrava se zájmem
"Nékdy Poslední zpívali jsme
duetto s jedním zdejším hochem
Vsak o tom i ve vaČem časopise
byla zmínka Zpívali jnmo aríi
z "Lucípera" Hnad ji také zná
te" odřekla Annie a zazpívala
první sloku
"Oh ano znám Zpívejte je
Stí dáli"
Annie vyhovila Udeřila do
kláves a zpívala:
"Udílum J4 so mulou rybičkou
ti uplavu ti tichou vodičkou
ja přímo tvojí íiobudu
'II IIIIIÍO 1 tň IJHVOMIII
za lnuto ní tó íiczozmu"
Když končila poslední sloku
vpadl jí do zpévu i Doubrava pík-
ným svým tenorem:
" ty přoco mojí inuslS být:
za nm£ sl nino mus(A'v7ít"
Zasmála se a zatleskala rukama
"Ah my jsme jako dčti" řekla
po chvíli
V tom otevřely se dveře a vstou
pila Karásková
"Abyste jefitč níco snčdli než
pojedete" řekla "Pojďte pane
Doubravo I"
Zaňli do kuchyní kde přichy
stána byla celá hostina Doubra
va Karáskové domlouval on že by
so byl spokojil so vSím že nebylo
třeba tolik práce a starostí
"Ale což jo u nás na řarmí o
trochu toho jídla" zasmála so
Karásková
Po chvíli vstoupil Karásek a o
znamoval že jsou již huggy při
praveny Annie odběhla aby so
připravila na cestu Doubrava
mezi tím rozmlouval a hostinným
farmářem a farmářkou
Když Annie se vrátila oblékl na
sebe převlečník a Sel so rozloučit
Celá rodina vyšlu s nimi na zúpra
ži Doubrava každému ruku je
Stí jednou podal u za všechno dí
koval Po té vsedli h Annil do
buiíKŮ
"Přijeďte zase brzy k núm"
volala za nimi Karáskova když
buKury so rozjťly "Kádi vás vždy
uvidíme"
Doubruvovi vstoupily do očí si
ly Tťžko loučilo e mu tčmi
dobrými lidmi ťhlíl cohÍ vikřik
nouti al nemohl Jenom klo
boukem ynmávnl na poslední po
ídrav Pokraí
Mll()Klt()KH do (Vrh
KRAJANÉ POZOR I
Bohaté rolnické pozemky ve
vých Kansasu v okresích Marion
Butler Dickinson a McPherson
mán na prodej krásné zařízené
farmy i pozemky nevzdčlané v
cenS od $30 do $05 akr Korná
jest královnou vých Kansasu
pšenice oves Ječmen žito voj-
tčška a veškeré traviny vše vy
dává bohatou žeň Mírné podne
bí dostatek deští poloha mírné
vlnitá hluboká černá ornice Vel
ká česká osada je již zde Pište
si hned o podrobnosti na
V J EOSH
6mG Marion Kansas
Ileal Estate nnd Loans
NA PRODEJI
IGO-akrová farma v české osadí
jednu míli jižní od Dee Seward
okres Neb 120 akrů poplužní pů
dy 30 akrů pastvin ostatní luka
zahrada a nádvoří Dobrý ovoc
ný sad nesoucí ovoce dům o šesti
svitnicích nová stáj so senníkem
asi pro osm tun sena stáj pro
krávy prasečí cblívky dva kůrní
ley mlékárna kolna pro topivo
sýpka "com eriby" pro dva tisí
ce bušlů korný dobrá studní a
vítrník vodní nádržky farma o
plotína a příčným plotem opatře
na velmi žádoucí to domov jen
jednu míli od dobrého trhu a škol
Snad nejste v stavu abyste kou
pili a zaplatili farmu v této dobé
avšak máte dva neb 'tři tisíco uše
třeny hodlajíce koupiti farmu
příští rok Než pomníte že za
tím co budete vyčkávati abyste
více peníz sehnuli pozemky bu
dou vstoupati v cení a bude to
pak vyŽadovati o tisíc dollarů ví
ce abyste tuto farmu koupili nežli
nyní Zaujmetc-li tuto farmu bi
li cm příštích 30 dnů můžete za
platiti své tři tisíce a já vám po
skytnu další role neb dva v kte
rých můžete učiniti příští splátku
Bude mi potíšením ukázati vám
farmu a velikou kukuřici vypí
stovunou na ní tuto sézonu Cena
$8500 akr
Navštivte aneb pište na adresu
G II TcrwilliRer
14k4_ _Seward_Nb
Dbejte ojSSávl
1'řl podzimním tnSnivém počasí
každý cítí l ímřnu ve vém zdraví
Kd v£ak íini cestu k zabezpečení a
udríenl si dobrého swlraví en má vláy
'' l 'wjmjivi)'i!vfff"'li i'""s i 1 "71
které proHpřje kdyí vám není dobřo
Btále docházejí nová a významná od
poručení přes tento výtcíný lék pro
řaludeíní choroby Ctéte co píSe pan
Vt J Vančk í David City Neb:~
ťhwravčl jsem přea Rest ničsícú ná
sledkem nastuzení a čeboí se vyvinul
revmatisiiius Tak jsem dílal kdo co
radil lékař i jiní ale stále bez v
aledku Dostal jsem závrati do hlavy
aitíil na prsa Kdyi nic nepomáhalo
objednal jsem si Karlovarské léčivé
Víno kteté mní pomohlo Musím do
mat le poulívánt tohoto výtečného
léku vie i revmatismus zmizelo a pro
to o1poručuji Vaše Karlovarské co nej
ř oU lék a prostředek pro zdraví
tížívejte jej ve v&ech chorobách la
ludku a liuívaciho ťutrojí Ono Vám
vytvofl zdravou a Umu krev a ttm
Vás i MUn( Hoo bednička o Vú
láhvích pfimo aasilá V H Mfdiciue
Imp ťo (A V Kouba majiteli -Mt
íarlmrr 8t„ Denver Colo Na prodej
r lékárnách a jiuých obchodech
RjTHlHeck
Ksř a nůií
TEL DougUs 4%t
T:0 So 15th St„
4Mf UMA11A NKll
: f WWI
(i í n i'j
''!( r
'4
IJt tu
1 1
v
i m
aM
mu
M0É TylÉCCBl
gin
Elektricky pit
idarma
Nsllnjil alaktrU
cký pta na a4tě
Zs tím Molím ty
rboia OrnMiotill
inteyiké vluktrlnké
Uf s dvmIII jt io
yieth min kde na)ou
mimy Ztlcm ko
mukoli? potffuujs-li
lul J"duD s tichto bi-
rft rtplnfi Kilurms bvi výluh
Jci-t to ]o tl vA nnblilks od ppolohllM flruiy
Nivuellujtf tkiiifd jnn0x neboř i) Jut dirria
Irác:ll(-ll ílrullil lilu tltllH-ll to KUKti #Ull
ouriyinl yliiliýml i ucrvoailtol itlrusU M ty'
(lilu strutlll II ]Mt nilitdlittvou mCZdiI trpiic-ii
ns slnlii Ml) rmritti'iia rádu na stritu muíiio
►Ll i]rAiviiiit nli nuduM Cl Ir s to II 111 Bl-
bscnl nMúbo pliraul [)uí UklAul unllbyits
ks no dAlill Jnkéhokollr Hiicbu tunzoi dji
vyUftTi) tiiidcle ll uotlil Jrrueysk slektrlvky pád
Vfuio i iM dlvkli-lcký ás TyKtl s my UK
vliti" řu jrj luiioatl odporuClt vinni otUtnlia
Irpli Iid oíobím Tliu njinsobeiu obdrWme mno
ho oblcilnAvck i tik bnduiiis mltl hru?oii vlufay
tťtii vsbldky l íním
Mllmf do oprsvdy cu lit prsvims Zsllsts
rám fslu JiniíiH) i iiiIiíimu pultovnl ruáiukou a
pás hnila vám fNnlán iiHrmi 101C
jritiSKi hrriiaiiii
IKiCedur Ht New VorkCHy
)%
-ii
'i A i
feifc i
U- í T
PIVO
HouMstkyStorzovaplva
Jhoiii Nnjlepsl Jdrtn hIikI
Jaký iribýil z m JlopAdio
iinitpinli') vyroMllrtliu Jyfl
mmio ňiwlty chtnol imKr
toviuiý pi lino jí eunu troj
iiiímiiI) tuk vol kou Jako a
niťťlcký cliiui') srlizskd
vodu iMnIií a jrlícl ten
MtiiilriA II' K nlop hluliobrt
Vflinii JiikoHt tčclito
souráiiuik vid nl združulu
vírolm Htorova plyn
vsak iii'plnill0 zu nA v li: o
t}ifl a piva oliyclojná
Vidy nlijislnitvujtu Htor
Íovo pivo DomIuiiiiIo do
rfi lioiilniiulo bocliloiu
svých putiCz 11 !l
1 Síorz Brcwíng Co
OMAHA
"T'l""l -' i
i Mí UIMI
IHMÉ1KIII lllllll IMSSrM
"Htorzovo pivo" prodávají všichni
phidJÍ obchodnici Ncrna-li jo vá8 do
piAte si nám o ceny na přímou dodávku
l)r C Rosowator
ČESKÝ LÉKA&
Úřadovna: "Bee Bnlldtoř"
Úřudní hodiny: Od 11—12 dop od
2—5 od 5:30—6 odp — V nedéli
od 10 do 12 dopol
Tol v úřadovné COi — Tol 7 bytu 1217
Bydlí: Číslo 2417 Jones ul
Zvláštní pozornost so včnuje ženským
nemocem a runhojifiství
Or Geo F Simánek
česky M a ranhojič
v číclo 1262 jižní 13 ul Omaha
Úřudní hodiny: Od 2 do 5 odp od 0:30
7:30 večer — Tol 3769
Úřadovna v 3 poschodí McCugue Bldg
15 Dodgo ul — Úřadnl hodiny zde:
Od 9—11 hod dop — Tol 1812
Or James W Novák
český VAÚmí Uíii_
Má Ařadovuu svou v pokoji fii 817
Knihách Bločku
na 11 ul morl DoukIhs a Farnam
Telefon Douglaa 5077
PiHňretscIímer
ranliojičlta
a vyrsldtoUa proslulé
ttút lofeinft aJiliujĎ masti íto
IéM kostller rvvmatisiu feritvé nebo
zastaralé rlny ih'uí lunluhv vyrálky
J att 1 yi msati vyléíllv sta trpí
fU h a pro tvoji itlrhlivoii htMvoit a
iusf M rovn)'ťU Nvltit Jl osobaj
ubo dopilte u tsjďu popi vé choroby
KraltfkaiSumli &fa
Na vmek potni &i#
Mr {U Kretsekrner
l i I VHi m ttttti M„ tuifcha í(ab