Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    15
Z čoshých vlastí
Vit Jenom ne české I— Ve Vídni
byl otevřen polský kostel pro Če
chy vSak nesmi být žádný a5 jo
jich tam přes 300 tisíc!
Osmnáct sirotků — Hrozné ne
štěstí událo se dne 26 října v cu
krovaru v OpavS Jak sdřluje
"Ostr Denník" zachycen byl
transmisí 18 let v závodě zaměst
naný 741ctý dílovedoucí vtažen
do stroje a zabit Zůstala po nčm
vdova s 18 dětmi
Drobnosti — Čechové ze Znoj
m5 a v Nov Jičíně dočkají se ko
nečně svých obec Skol V M
Ontravě bude zřízena ěcs Škola
mif řlfá Kat fiphfltn Ar T)ftii
Jrava z Prahy se vzdal kněžství
'odejel do Německa a v Drážďa
nech vyučuje na vojenském ú
: stavě
Tragická smrt továrníka — Z
"Místku se oznamuje: ZdejSÍ to
várník Bedřich Tauber sklouzl dne
21 října v továrně následkem ne
opatrnosti do kanálu pro lana
transmise a byl jimi tak prudce
mrStěn o stěnu že zůstal na místě
mrtev Tauberovi bylo teprve 28
let a byl cbéfem přádelny bratří
Tauberových v Místku
Loupežná vražda — V noci na
13 října byl na' silnici u Krčmá
řova u Mohelnice na Moravě' pře
paden tesař Adolf Vaigl z ftepové
dvěma muži kteří jim mrštili o
zemí a holemi mu rozbili hlavu
načež jej obrali a beze stopy zmi
zelí Lupiči Vaiglovi sebrali bo
ty klobouk viSňovou hůl a kapes
ní nůž VySetřování vede okr
soud v Mohelnici Druhého dno
nebožák ranám podlehl
Střílel v tanečním sále — Jistý
mladík z Orlové přiScl těchto dnů
na posvícenskou zábavu do Dom
brové Chvíli popíjel až se opil
v ncpříčetnosti vyňal pak revol
ver a v nanlněné tanečníky míst
nosti jal se stříleti Při třetí ráně
zasažen byl jeden z tanečníků do
nohy a spůsobeno mu těžké zra
není Potom teprv byl opilec pře
možen a revolver mu odebrán
I'řípad oznámen byl četnictvu
Surová pomsta čeledína — Ve
dvoře Byfikovicích u Neratovic u
nájemce Viktora Iíyšického za
mřstnáno pest několik Slováků
mezi nimiž i 241etý Štěpán Pitvo
rec (z trenčanské stolice) který
jest znám jako člověk velmi spur
ný práci se vyhýbající Když v
BySkovicích byla míra hříchů je
ho dovržena přeložil jej nájemce
Byfiický do dvora v Obříství kte
rý rovněž má pronajatý Pitvorec
ze msty popíchal ve stáji do rána
BySickému 16 volů z nichž velká
část raněna jest těžce a někteří
musí bytí poraženi ntvorec se
a a f" a V II kT i
Trn iii i ni ri w ti ri ni ihviii n
icsi zaiVKacem jchi nomavy
W - W w
bezvousý zřejmě slovácké-
a nosí Široké bílé kalho
ty Odeu byl černým sakem
Oddavky s překážkami — Dne
22 října přijeli svatebčané s mla
dým párkem do Náchoda aby se
tento v tamním kostele sv Vavřín
co dal oddat Jak se vňnk nnstá
vajícf manželé ulekli uslyševše z
úst p děkana že od okres soudu
v Jaroměři nepřiňlo jeňté pro n'
xletilou f!71etou) nevěstu vrchno
poručenské povolení které tam od
okr soudu v Náchodě pomátio by
lo Teleifrařovino o půl 10 hod
do Jaroměře ale odpověa rapu
ená a patrným rozechvěním o
čekávaná nepřicházela Svateb
čané a ivlásté ženich byli romi
Seni Hylo jii 12 hodin odbito -~
jrtě žádná od po v M Hrořná ni-
tuae Doptáváno s na teleprai
ním úřadě — a! stálá odpověď
lakonická: JeStA niet Zatím
kmotry klepny v ktele a u ko
tťl vypravovaly ti evU hUturi#
♦ pHHnh UUi kalamity: "Nemá
rý vojan u vlmu má prý jí
jimt pomír i viditelnými dvřma
I V 1 II I H
A S 1 T
důkazy atd" V tom vSak spěchá
telegrafní posel k p děkanovi s
telegramem: "Jest povoleno 1" Á
Štola svázala Šťastný párek i —
jazyky klepnám
Provolání Bokolstva — V těch-
dnech vydala Česká Obec Sokol
ská provolání jež rozSířeno bylo
po celých Čechách Moravě i Slez
sku Provolání toto zní: Lide če
ský! Sokolstvo sdružené v mo
hutný svaz České obce sokolské
vědomo novinnosti své k drahé-
g — -
mu národu svému jehožto Štěstí
slávě a svobodě zasvětilo práci
svou hodlá v době nedaleké vy
dati účet ze svého konání Chce
národu svému i vSemu světu slo
vanskému dokázati že jen jediná
cesta — cesta vytrvalé neúrnorné
práce jdoucí za mravním i těles
ným povznesením lidu živená lá-
skou k němu nejoddanějSÍ může
národu zaruěiti budoucnost veli
kou a slavnou Sokolstvo chce
výsledky své práce ukázati světu
veSkcrému jednak aby v obdiv
stavělo nádherný obraz nesčet-
nvch Siků junéckých jednak aby
dalo důkaz že kázeň láska bra
trská a práce vytrvalá tvoří divy
síly a křepkosti mužné že probou
zí nespočetné Siky vhodné k obra
ně otčiny vytrvalé nepodajné a
tvrdé v zápase za čest a slávu její
chce skutky svými bouřně hlásati
celému světu velikou pravdu dě
jinnou že jen národ mravný a sil
ný s horoucí láskou k otčině ku
světlu pravdy a pokroku spějíeí ve
světovém zápoleni muže uhájiti
budoucnost svou ! Na velikém zá-
pasisti práce sokolské nepřehled
né řady junáků sokolských pro
dchnuté tímto duelmrn nadšené
touto pravdou ze vSecli koněm
drahé naíí vlasti semknuté v pev
ném svazku se všemi bratry z dál
ných slovanských krajů v ušle
chtilém závodu s milými druhy
z přátelské ciziny slétnou se v
jediný mocný proud velebný svor
ností a kázní úchvatně krásný
jednolitostí a ladností ohromující
silou a mohutností svou K tomu
to nádhernému divadlu zdatno
sti kázně a síly Sokolstvo české
zve národ veškerý z duse nejupří
mnějSí ! A spoléhá pevně že dra
hv lid náS který nejúčinnější pod
porou a jásavými pozdravy prová
zel Sokolstvo české při všech jeho
velikých dnech slavnostních
tentokráte při pátém jeho sletu
všesokolském s přízní neztenče
nou se srdcem nejoddanějším
provázeti bude Sokolstvo které
jedině jeho spáse a zdaru práci
svou zasvětilo Slavnosti sleto
vé ve dnech 28 29 a 30 června
a 1 července 1907 jichž se suěast
ní četní naši přátelé z ciziny a k
nimž zavítá junáctvo sokolské ze
všech končin slávských budou
mohutným projevem vzájemnosti
slovanské v Nrdci staroslavného
našeho království V našj zlatou
slovanskou Prahu veškeren ' lid
český voláme aby svědkem jsa
velkých slavných dnů sokolských
čerpal z mohutných výsledků prá
ce sokolské pevnou naději v obro
zený život český svobodný a šťast
ný nezdolnou víru pod jasným
praporem pravdy a práva rovno
sti a bratrství síly a zdatnosti
národní zase bude volná svobod
ná a slavná drahá jeho domovina!
Ve slovanské Praze v říjnu 1906
Na zdar! — (Následují podpisy
předsednictva t výboru IVské ob
ce sokolské presidiu městské ra
dy král hlav města Prahy jako
protektorky sletu jakož i členů
slavnostního a čestného výboru)
Ir I T IíAIhI
český UUi a ranhojli
Úřadovna v KftrUch llotku ťlalo po
koj 301 — Tl l?t
ffaiivl koitmyt M la la 13 4 3 Ju5
Obydli Ml výcfc roh W a Maito ut
Cratut htnlmyi ř Tri ÍKntg WJ
Otttaha I
DRAHOCENNÝ PŘEDPIS
zašle se zdarma
slabým a nervosním mužům
lék pfftdepttan znamonltýui lékuhiiu I íiIkÍ
Jmiin ho poradil tu uivilívjr vé ve uturé Tlu
mí Vlm tu rmeootl (o lék pMprtvtni
dl tohoto prodpUu Jedoitn t nejleplich
v exlMenol dni pro lnu nervomi a vyann
d tnutt Vlm to iMinívad tni navrátil
tiiravl kdy Junta po dlouhý tu trpfil lubo~
tl DTVOHDOHli Vt)l)UCD(lU TyRllHllOttl ktd
Zkoot)l lutru DÍed tlui ik ct illiily tfini
druhy UkA n lůřmú bni Jakuhokollv (utrtiéhr
ilnplnol Vlm M prouce o noci Jiní Jlí
irpell lK nnoonuK prittiaxy puoqo učinil i
přtipracovául MjWlfikjr v uiláiJI neobřet
noitl iidIio proHioplfiKMitl Jako Jou nervot
no#t ttritit temeno ttrála muixtvi chul)
iiMmřr rtrátu tlvotnl iilr nndoitatek cúti-
dimtl UlífuniiHt ncHtiiMoiit koleni tud ve
obecné vytílnnl tp doiHll ml pruvloo ft
oni i&t te vyléčili Juko Ji áin
Vf-da jak LHHimuno jeti oyu vyiernou v
této renii roKhodl Jinin na pomoci Jlnfm
kadiímu kdo by potřeboval tohoto leku a
dopito ml mí In opii tohoto léku a nutný ná-
vod v uiivrmioin oopmu npmo toarina
Mňíete tl dátl prudplt V)p!uill v dobré ié-
kárnízit nepatrný1 poplatek 1l'Us ne dle
mé rady a ikuito a xhiedAto inad lis urávé
tohoto léku ootfuhujete aliVU) byli ťirávl
tllnl a Iťattiil Za nluítiy tvé íádim DO ouolft
ldy a vyWíte Ka fádnycb okoluotll ue
FAdiin vlce neK malý tento olinou a nechci
ubytte Dii oiinot ten taslall M když Juto do
konale vvléíonl a m&ete léně ocenltl mé
liihy vám prokázané Neatylátn tilíoho na
robirku a neohovám aljitkaho zárnyiilu k vy
Ukttil vamen penot ann cnci prouall vtm
lek lehož iiii'hi'ute a nftťjledAto-ll luno no
ctlvym v kaitdéin tp&obu máte plnou vol
nott oonaiiu mne v tomto ranpi-o
l'lte unut je7to tato oniwua ueouue třena
vloe uvurelnnna ťamatulte fe obdrílte
předplt a úplnou Informaci tdaruia a íe ml
nepotřebujete taxlat 50 centů dokud nojHte
C KKM SON I i IIox 022 ChlcairoIII
VYLÉČENA — bez nebezpeíného vstři
kováol box nože bez boleati b
všeho zdržovaní od vanoho denuibo tM
mcatoánX NaSo nové ELEKTEO OAI
VANICKÉ léíenl yyloji průtri TBVA
LE ve 80 až 60 dnech úplná eáruka ▼
každfim případů Navštivte nafii úřa
dovnu nobo si doplňte o knlžeíku a oť
poručunf jeř je zdarma (10
QUIOK OUBB XtUPTURE CO
(11 Vfoftdmen ořtlie World ItldR OMAHA NEB
t AlAtAlUM ttllttXtAttitUtltJl ttllttlttltttttlflttn
Nejstarií a nnjlepM místo pro tchůrku jeet
ED
IIT A TTTJ 17T5 A HE8TAUBANT A
1V1A W IVlUXvA HOSTINEC
v iaoS JTarnam ul
Pravů Importovaná pivu na copu
iHu Plzeňská z Mžiťantkáho iivova- l
ru v Plzni v Cecbaeh líobrnu Munich Buvaria pivo Pivo AlLoumí- C
r
HiiHfh a světoznámé Fuimt zinkalo reza&lilou reputaci
Kavárna pro dámy nalezl ne na druhé podlaze
40tf Z
S m ti iri r t s ir i n m 1 1 ir iníinmunitinií
Nejoblíbonójftí BtřodlHko Čecha z Omahy 1 venkova Jost
Elegantně zařízený HOSTINEC I
Tos- ISTo ydls 4M již 15 a Howani ul
Výteřný Krugův "Cabinet" BtHle na éepu jakož 1 nojlepíí piva
lnhvova Na Hkiudó mA pouze ta nejlepfií vína jornné likéry a výborné
doutníky Chutný zAkuaok po runo 27—
O hojnou přifiň krajunfl z Ad A JOB NOVÁK
ZDRAV
Kde naleznou nemocní své uzdravení?
gn
Po celé Americe m:zi veškerými národy najdete početné Hdd
kteří trpíce na rftzné třžkd a zdánlivá nevyléčitelné nemoce chodili
od doktora k doktoru kupovali rdzné patentní v novinách a kalen
dářích vychvalované léky psali na rňzné léčební ústavy a nikde
nenalezli pomoci ale vSude museli draze zaplatit! tak Že pouze
Hvé peníze tratili
DOKTOR NENÍ JAKO DOKTOR to ať si každý dobře za
pamatuje Jeden studoval mnoho druhý ménŠ a mnohý pouze pro
získání titulu Tak se stalo že mnohé léčební ústavy zde v Ame
rice byly založeny lidmi kteří ee starali pouze o peníze nemocných
nikoliv o jejich zdraví
Kam tedy se obníťiti v případu nemoccí Na tuto otázku je
lehká a jednoduchá odpovčď: Nejlépe učiníte když se obrátíte s
plnou dňvčrou na nejstarSi a nejspolehlivŽjSí léčební ústav a to je :
Dr Colliňs N Y Medical Institute
140 W 34 th Street New York N Y
LÉKAŘSKÁ KNIHA
VŮDCE KU ZDRAVÍ
jHie-ll nemocní chcete védřt jakou
nemoci Jlí iiíioiif dopiSie i pru tmo
knihu kturi poirilnúvd o rflíiiyrh ni
nmclcli v nit pioulíveiiý proř Dr
E C Colllni nupnl mnoho dolrýrh
nívoilA ku tachuvlnf idravf Kiiihu
olxlržíle zilaima a potfr bijjrte poslat
ponre nakolik poítovxdih rnitrnuk a
Ludete nilti uiitefnou líkařakou knihu
a dostane!
iist a U
vaSi nemoc dle popisu a připraví vám léky které vás jistíš uzdraví jako uzdravily tisíce a tisíce jiných
nete tu nejlepSí lékařskou pomoc a nejlepší léky které nikde jinde nekoupíte Toto jest jediný
bezpečný způsob jak možno docíliti ňpliitfho zdraví Professor lékařv tomto ústavž proskoumá
Ůtťíte co piňí iivsclrnvoní lidé o tomto iiHttwis
Ryl nemocen na ledviny
Alleniowo Pa u Duboa 'ofi
Milý p Doktore I
Vata líky iteio (potřeboval a jsem
óplnč uídravil z boleni v křiu a ledvi
nách Na dllkaí pravdy řaHÍlám Vám vou
podohUnu lů Jt mno vyléčil a připojují
těchto několik řádko kteří mňeto uveřej
nit v časopisech aby krajany v případu iif
moci věd' II kam maji obrátili a pomoc
VáJ oddaný JanTomesh
3t So Vordan St Alleiuown Pa
Trpěl na zíduchu (astmu) a bronchiiis
jackson Minn 4 Května toofi
Velacténý p Profesnore I
Výsledek inho Kifenl u Vás JbbI i ue
clilin velmi dobře kxel pí-tul boleti v
pron piimiiiitly 'ikií dýcháni mne vi-e
neobiinm Domníval jein b ře došlá-
vatu auuchotiny nebo ml to ka'tf 'lkal kdo
mne upatf II Teď vhlií(m v tváři dobře
inoie iilúioli e divt jk jurm R mohl tuk
biy uidraviti Klidu Vám povlúc'ný po
rely livol a va?e vvMřenl
S úctou jtem dobie při?iic{ přítel vil
Henry Sírový
JackMm M lnu
Vylířená ze žaludeíní nemoci
Veleciiný p Prořeuotal
Neinoliu e ulrintl abch Vám nevyslovila mi MinAeřn&lH diky
a vyb ťeni ttvikií ishoiotiy „illM)tie ' ktiuu vm byl 1 toky
liemurná Ltl iem e u uutoliyrli dnklmAa Hkainácb br
ilp bu kdyi jtem e k Vám ubtátiU o ixiimw doliU eiii adia
VI CoioiMhodiiA li 1 In ) Iteiu v lak kuiMm utdiavtlii i
- iiilui( muhlldkv lá ulii uíuii Véi h Jli ii)i kdn inl neniu-uii
hy obiáttl pome k 'íim O míio S hlubokou ůi-lu
Mařit Vtralovi Vow Kuny 'ik Cal
VyléřenA z nebezpečné plicní nemoce
Now Rockřord N Dak 8 Dubna 'oů
Ctřný pane Doklorel
V£dAt Vám dávám (ejbem poslední le
ky od Vás př'jala i února které jneui dle
návodu užívala Nepnala jnem hned proto
a jnein chtěla zároveň poslat avojl pudo
hiznil z které ieznátu jak jsem zesílela
l'řed několika méiiíci byla jsem tak nemo
ná a hubená že bylo na mne košty vidět
Ani ncvOn jak ks Vám mám poděkovat
jste mne zachránil od jistá amrti Moji
l odiěe a já saiiianeinřla žádné náilřje na
vylAíenť a přece vy jste mne uzdravil
Zůstávám Vám navjdy vdfcřná
Anežka Duick New Rockřord N Dak
Trpél na chronický reumatizmus
Ctěný pane Profesnorc 1
Kladu fcobi za povinnost uvědomili Vás
azárovuftVám poděkovali za dobrodiní
která jste ml prokázal že jste mně vylrčil
g Reumatmnu na který jsem trpél několik
roku Ncb'ti Vašich Iť-kfi a dobré rady
jsem přesvědčen io byck trpěl nadála
Reumatlmeiii Chvála p Hohu vincky
bolemy mne opustily a luk veřejné chválím
a odporučili! Vás co lékuio kletý ul loho
právem zasluhuje
S detou
Marko lepetlch Olga La
Žo tyto listy a podobizny jsou pravé a ne
vymyšlené za to se každému rutí Todobných
podť kovacích lbtú dostáváme každý tM'n na sU
ule j n níkttré 8 dovokním uzdravených lidí m
uvfc tejiiují v fasopisťch co ukázka
Jalo ty tisíce trpicíru bylo uxdruvnio tuk jisto jest že 1 vy mftžete býtl uzilraven tiebu
Jste bydlel Vídalen ua thíce mil Vfe-tko to máte uťinitl v plípadu tHnuwi ] st : VvpiMe dukladnú
svojí nemoc n pošlete ilopU nx níže uved ivti ailrt nu Clu t tt-li ohdržetl ty m-jlťpM lt kv Vwté nrjsou
nikde jinde k doatání a které jsou pro každého iU&t3 plipravované píste Česky ni tutoadrevtu
Dr E C COLL1NS
M HDICAl INřt'X'l'riJ'rlí
140 West 34 th St New York N Y
VMnt htnllny vlídni Jnl 4 10 htnl réiui ia S uJjol V neJI o4 10 ht4 tfu htnl wdH
I