Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z čoslcých vlastí
Vzrušující případ na Komen
ského náměstí — V domácnosti
občana V v Nualích v poslední
dobé Ktnly mg pohnutlivé ricény
Dlo sdílení policejního komisař
ství ohrožovala pí V svého muže
nožem ano i revolverem a sice z
důvodů žárlivosti Před nikoli
ka dny paní V ze společního pří
bytku se vystihovala ke svým ro
dicům na Starém mésté Když
pak se dovéděla že muž chodí k
obědu do hotelu na Komenského
námfstí na hoř Novém mésté
přišla dne 27 října v poledne k
hotelu a sice tím úmyslem (jak
později potvrdila) aby se před
zrakoma svého mnže a dvou dí
tek zastřelila Po 12 hod polední
muž skutečné přisel a sice 8 obé
ma dítkami ve stáří 9 a 11 let ale
i se chansonetkou II Když se
přiblížili k opuštěné žené vyňala
tato revolver Bezděční svédkové
tohoto výjevu tvrdí že nevytáhla „„
' mihradska
zuraa prou mužovi nyDrz ooraiua
ji prou sobe JVluz přiskočil a
fhtžl své manželce revolver vy
rvati v tom vyfila runa a střela
vnikla zaufalé žene do dlanu levé
ruky Teprve zn přispění nčko
ika mužů byl ženo revolver z pra
vé ruky vyrván zrančná žena
byla za velkého sběhu obecenstva
odvezena do všeobecné nemocnice
kde jí na klinice proř dra Kukly
byla rána na ruce obvázána Po
tom byla zoufalá žena odvezena
do bytu svých rodičů
Trojnásobná vražda v trafice—
Zena domkáře v Jitravč Julie Lie
bigová lehla si dne 27 října o 11
hod v noci se svým llletým sy
nem Antonínem a Sletou dceru
škou Julií v přízemní světnici
kdežto její muž Antonín odebral
se se svými dcerami lSletou Ma
ní a 91etou Annou a s tchýní spát
do podkrovní světnice Antonín
Liebig který je vrátným v Ja
blonci a svou rodinu navžtěvuje
vždy po 14 dnech zaslechl jak
prohlásil po vraždě o půl druhé z
rána z přízemku Šramot a scSel po
schodech Při vkročení do svít
nice do které odešla spát jeho
manželka se dvěma dětmi zarazil
ho příšerný pohled Jeho žena i
obě děti ležely zavražděny v trato t0 jc8t hM připáer)4 rjr tro
mu xrve s nroznynu ranami na chlI kmrihu „w ft r ljJp iinilllfi
ženštinami a že často navštěvova
taneční zábavy tamnějňí
Jak se daří českým horníkům v
Sedmihradsku — Národní Politi
ka píše: Mnoho horníků ČeskyV
hledá v poslední době řtěstí své v
cizině Putují do Porýní Braši
lie Argentiny a Sedmihradska
Nejsou to snad jednotlivci jsou
to celé davy líolno na to hledět
Země česká země tak bohatá a ne
může uživíti lidi domácí I Maji
teló dolů uhelných nechtějí ani
slyšet o zlepšeni životních porně
rů dělnictva a tím donucují české
ho dělníka aby hledal v cizině
práci Nepracuje-li Cech přijde
Polák a ten za trochu té vodky a
mizerných pár krejcarů pracuje
Ilorží vňak pří tom jest že tímto
odchází nám velká část lidu naňe
lio krve z krve naňí mnoho dob
rých obránců naíí národnosti kte
ří plní svými dětmi Školy české ve
fejné í matiční Jak ale zachová
vá se k nim cizina 1 Stůjž zde pro
výstrahu dopis zaslaný od vystě
hovalců kteří se odebrali do Hed
List zní "Ctěný pří
telil S pozdravem chápu se pé
ra abych po lldcnních útrapách
které spojeny byly se vsím nedo
statkem vylíčil Vám mise tragi
(ké postavení Nejsem zbytečným
tlachalcm ale dožnutí musím
jsem i nucen onu pravdu doznali
kterou jste nám nám s Vačím p
kolegou L dne 7 m m poslední
neděli před naším odjezdem vy-
iioviii jsem tak rozčilen ze ne
jsem si ani vědorn co budu psáti
'i proto odpusťte když naleznete
hybu Dnešního dno jsem měli
de ohromný výstup s pány tak
nevíme jak dopadneme Přibyli
isme do Vulgární o 6 hodině ve
tředu večer V celku Čítal ná5
tábor 118 duSf mezi kterými nás
je pouze 4C) ku práci ostatní jsou
feny a dětí Tma byla jíž značná
když přibyli jsme na místo My
slet můžete si samí jaké to asi by
lo divadlo zvláště když cestou tou
byl každý tak vysílen že nebyl n
to aby vystoupil z vozu Byli
jsme vehnáni do rumunské krčmy
kde pro nás uvařili večeři aby nás
uvítali n lepši stravou neb věděli
dobře že nejíme kukuřicí ani tak
zvané sladké melouny Upravili
pro nás to nejlepší jídlo které se
vaří u uherské armády — guláS
1880
u V I I U U V- U U u
11 :
ÍOOO
JI
h Severů v
—
a Balsám pro plíce
i
U
Jest moudřejMm pojistili ne proti patnému zdraví
než pojistili bo na Život Máte li svoje zdraví
zujiSIČno nepotřebujete ho trápitico ho stane s vaši
rodinou protože máte li zdraví můžeto se sami o
ni postarali Trpíte-lí kašlem Dastuzním slabý
mi plícemi zánětem průduSek aneb jinou choro
bou dýchacích ústroji pojistěte se na opStnó sví
nabyti ztraceného zdraví tím žo si ihned koupilo
nejleps! a nejladněji! pojistku na zdraví kterážto
jesť
m i
mm i
x
Dčdočok babička otec matka strýc teta syn dcora
celil rodina a rodiny sousedův užívají Weverův Dalsám pro plíce prot)Že on
vždycky pomllžo M[ již 25 let a léči více lidi kaedýit rokem protože ti
kteři ho užívali odporučí tento znamenitý lék svým přátelům Cena 2fíc 50c
Zácpa nestráví tel nost a mnohé
jiné choroby zažívacího ústroji
jsou přímým následkem omylův
ve stravč Potravin které ne
slouží našemu zdraví máme hh
©@ jÓStiD
i!
i
I
I
jalož i nemírného jídla a piti K napraveni chyb ve zpflsobft Života íi
3nl zácpy vSeolecné sesláblosti a nestravitelnosti i jako nflitele pro li
ro uzdravující se pro slabé ženy užívejtf3 {
pravé straně hlavy Z jistoty se
kterou byly zasazeny se soudí že
vrah měl ve světnici světlo Obo
je dvéře domu byly otevřeny a u
zadních ležel krví zbrocený kyj
kterým vraždy provedeny Vrah
odcizil z neuzaměené zásuvky ve
vedlejší světnici 30 korun a zmi
zel beze stopy Nápadným je že
pes zanechaný přes noc v před
síni při příchodu vraha ani se ne
ozval Okolnost tato jakož i jiné
podezřelé momenty měly za ná
sledek že v neděli 28 října odpo
ledne zatčen byl muž zavražděné
pro podezření že svou ženu i obě
děti sám zavraidil a dopraven byl
do vazby k soudu v Jablonné K
z ovčích Žeber bychom ochutnali
— rumunské skopové NaSe věci
přibyly sem až v úterý druhý tý
den a my nechtěli jsme rozhodně
jiti do práce až nám přibudou na
Se věci Páni ale když to zvěděli
ihned dali nam každému blůzu
kalhoty a boty jen aby nás dostal
do práce což se jim podařilo Prá
ce je zde 12hodinová Co se týče
té laciné výživy jest veliká chy
ba Zde není ani možno zíti člo
věku takovému který ví a cítí
proč na tomto světě je O tomto
jsme ju my všichni přesvědčeni
Je to smutné pro nás velice že
není ani možno nám pomýňleti na
výchovu nažieh dítek j alespoň teď
zatčení jVho přispěla zejména o- okamžitě než upravíme svoje hlav
kolnost že zbrocen byl krví Lie
bich dovolává se však svědectví
své tchýně že zakrvácel si Sat
když v jfjí přítomnosti pozvedl v
posteli tělo své Ženy aby zjistil
jda li posud žije Io Jitravy při
jel Mehieh z Jablonce kde zaměst
nán j u Allx rta Kodenhamra v
sobotu v D hodin večer a po radost-
mra uvítání g rodinou povečeřel
načež v rozhovořit setrval ní do
11 hodin kdy teprve víiehni u-
lehli Jťlikol bylo Vneulieeně zná
rrio Iiebieh iil se svou rodinou
V liejlepii ihodé jeh mléení Ve
liee překvnpiitt Krtími ok!tn
ktl ie d oiiáci pe jk jil ftděle
! ni vraha ani neutíkal a ie
liebich ílreen byl krvi uvědu
ji ho prf j-Jtě- jiné momeiity Jeit
t lil :U Jet luanlrlťt} b)la Hl let
Tak tfi sdúlujf h lirbich měl
ni věci kteryeh jest nám k nase
mu žití nevyhnutelně třeba Dnes
leží mně velice na srdci slova ta
která promluvena byla Vámi obě
ma k nám juko dobrými přáteli
a lituji že jsme neuposlechli Nu
doufám že se dosti brzy shledá
me Dnes jsme právě chtěli zá
tohu ale páni nám ji odepřeli Ko-
náme vážuou poradili budto zpět
budeme od nich žádat aneb nárok
na lidská žiti 1'zavínije dopis
ten končím s pozdravem Na zdar!
II N" — Dopis ten mluví sám žo
netřeba připojovat! výivy aby ěe
hornlei ueodehAzeli j iVch ný
Iii tutali doma
l'olťiin jest irovna dulo roční
kdy se dostavuje revinatUm? Kte
rákoliv dla ronl jet irovna ču
kdy tuvuj 81 Jakob ()v
V Jablonci pomér dvřm jinými J aby rychle a jisté vyléčil
q oovcmv životni tíaisam
e -
8"Xemobu pochopit! jnk mtU nřkdo ládati lep
lího léku nežli joit Scverflv životni bolnám Tr
yha jm-m Depavotí bolettl na stranil nczážlvno
stl a z6pou Beverflv Životni bukám ryléííl mne
v tak krátkém Hne U e pokládám fa neskonale
ífantnou" Anna Čcrvenia Moberly Mo
"S radostí V4m oznamuji £e jaem vyléčen t ne
zážívnoatl kterou jem trpřl tak dlouho Jsem
povdžíen avému uzdravení jediné' Severova život
nímu balsámu"
Stanislav Gadura
Oswego Talií N Y
U všech lékárníků
Lékařská porada zdarma
!
IGEO
AS20ÍA Walch for $545
{
Tato mluví t?Jn£ co díltme- oroJá
VKjlrntCiO hf dlulíj t $55 Nettrdliue
iť JOU to h'xllnk S20 00 VinlkftlTrl (
#
K
dno hodlnáfik torrillr donucen drv
onim nouiTmi peo6flt prudkl nim
DKdároo 100000 hfxllnnlí kturéi byr vjtiht
ny n% prodři v mUm i OUO Nipocby
Imjnnitt t hveboro molilt prodkllíe v voi
kém ohchdn kim t eeou 11200 a IU0AavUk
ralo Ijt lo břilU mnnh i nrám Anan m
vrdáol A d kon aii yfilltk brí by o
utio vem ňři kdyl prodav)) Je budetn
Umo odkuunll&m i A 46 Th RvlairUQ
iMlinky kusrí nblíma a tS 41 iul( rub1'
hittut loiun vyronao# vtfnl hodť
en sitji vybru(
k do oíhoi iM&teoo lei
líi# cifa nik dra
acal koifttitn dvu
nov urulek
my nrou-
mm noumk Jmjq ouln luolebllvy tni
U(i de ioi iiiuean lit n
(u)Umny uuKirno kuup4-n
lil í iovkf pltltfk brk
rytí K
v'Mt vyikouttiny a ircKumvanr t4ti ni
opuml t-ivtrnu a itiojaa t pout4ro laruJony
VrHifu tuto oblilku a ullcte nám II
(lnrl IHÍKiU i u lállllll raili Jriiéti lMii'V
Dflliiillt lrul tklil Ldelta Llnlvtu II
i iíiimk ni lni nmUké hiMtlaky a osy 4m la
lailniu aipcMuni vlj tael1 Jnttll via
uijii uo bnliin protkoninánl laplafi
aiprManlmu Irdyalell M a vytitnl la d-
a huiay lauu vatai pakli vtak
vén attitiduu Ubili MlÍBla ja iplt a BkAa
liraly
Ilruka a II 11 vinina bada pulpřtdal
iIUlk iiiMlIaak 11 4m aailama a ubI
lU (iltiallitu 11 tra iJariua ulkn
to'i'iif MU k hmllulm Idriilátiaa
rirai Naiiat )lak ut ťfclcaju i ki l
taiaia iiauuuii i
atlun ('mlldaH Witfb ('
IeU 179 ( airaft Ua
Smíšoná farmaření a mlóliařoní
Staňto so noodvislými
rfedpUrtv li m "Pokrok" ja
fi00roíul ti
Každý muž jenž si přeje zlepžiti své postavení t iivotl nata
který touží pobídnouti syny své na dráhu vedoucí k úipiiha
zvláňtS každý nájemník který chce vlaatniti powmek mil br
W objednati poštovním lístkem dne výtisk brožurky "A Oooi
Dairy District" již obdrží zdarma
Pojednává o nové krajin? jež nabývá právg proslulostí k
ko úspěSná krajina mlékařská Pozemek jest velmi ladný i
itá voda a živné travmy jsou hojné jest tam trh pro tlaVhar
plodiny při dobrých cenách podnetó jest stálé a zdraví a
ttíci kteříž tam již jsou jnou žádoucími sousedy
Velmi 1 levné lístky tam a pžt první a třeU1 óterý kaldtt
mésíce skýtají skvílou příležitost k vyšetření
Nezapomeňte si mi donsati o brožurl™ -n
jména svých východních přátel kteříž chtějí jiti na aápad
UČIŇTE TAK NYNÍ
L W WAKELEY Cencri! Piss Ajeat
1004 Firiaa Streit
í])llMífh„
llllllllr
1
1 I OMAHA NEB I J
PfodDlaflo se na Pokrok pouze SI ročnú