Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NOVINKY Z ORD NEB
i Minulou nedéli zaíal nám tu po
dut Hnili a vyhlíželo to Že nám
ho napudno ani na stopu Ale
Mk luplo mu rifflj uni cm jak ho
patří nezbčlela To asi proto že
ú ho nikdo nepřál ježto takmčř
vrchná kukuřice jest jeStC na
polí a tudíž by e to velmi špatné
pokračovalo h obíráním
Minulou sobotu večer bylo zae
uHpořňdňuo dostaveníčko a nice
tflutokrAto u p Karlu MaSina na
požcHt Jeho narozenin Shromá
ždilo ho usi 40 Čechii a byla víru
rudnut na ne' pohlednout jak ho
upřímné u rozkoBufi bavili Ko
lem půlnoci švarná choť pana Ma
Sina počastovala přítomné chut
nou večeří tuk žo ho každý jen
olizoval Ano bylo to krAmió a
jebt hí jen přáli aby to tak bylo
každou Hobotu
Pan Frantifiek Minko odjel s
nianželkou hvou do Omahy aby
tam pro ni vyhledal lékařwkó po
moci Není tomu dávno co byla
paní Misková operována v Omazo
a nyní byla nucena jeti tam opět
Doufáme nlo pevné žo tentokráte
ho navrátí úplné uzdravena
Pan Václav Zadina zámožný
rolník zlomil hí před nedávnem
pádem s vozu nohu Jak nyní
doslýcháme páni doktoři kteří
jej ošetřovali velice Spatné se vy
znamenali s hojením zlámaniny
neboť prý teď musí býti noha zno
vil zlomena aneb dokonee i ode
jmutu Zajisté smutné to posta
vení I 1
II II I tl ! l_ -
( 1 UM 1 Ulil I JIUUUU'K JlUVillUl
)m již z Market íiilce Idaho kdež
fi vyměnil mládeneeký svftj stuv za
nlunzelsky pojav za choť hIí Aliee
i Ledvmovu l'un Hartuník jent
nadaný mladík a jest: podílníkem
oblíbené firmy Jlartuiw-k Uratři a
Nelson jež vlustní holwité zňsn-
[Umý- obchod smíšeným zbožím
lr obchodu tomto dostane se kaž-
LI 1 I í í tll
! m II1I1IJ1 LULU JIHL lil! VI 11 1 VV1JITL u
ŠJ - - r- ' —
r 'dr2!t !?: „:
uml Krajané míli by jo co nej
' víee podporovat
ÍUid Denniee é 11 ZČIJÍ bude
eo nejdříve pořúduti zábavu ve
prospéch p Jana Koupala kte
rýž jeat upoután na lůžko ho zlá
manou nohou již asi po 4 mísíce
Doufáme že se všichni krajané zá-
Imvy té Hňéastní a tak alespoň éá-
Hteéné panu Koupaloví vypomo
hou Pan Anton Vávra nái5 oblíbený
hontinský e nřjuk blažené usmí
vá To nad proto že jeho choť
s dcerou při joly sem z Crete Neb
a jak se dovídáme nadobro se zde
usadí Vítáme Vás!
Sokol Ben Černý ondyno hou
kal do studné 4 'papá" Chtěl to
tiž slyšet ozvěnu aby so přesvéd
filJak to bude hezké už tak na
něj budo houkat jeho prvorozená
dceni (Jratul lijeme!
Sokol Frank W Adámek též
byl nedávno obdařen čipernou
dceruškou Moje poklona ! — Ale
hoši půjde-li to tak dále budeme
jnit málo Sokolů I Zpravodaj
Zprávy z Valley Okla
ft redakce! Zasílaje vám před
platné na rok 1W7 musím vámi
sdéliti také liěeo nového ' llHseho
zákmitl I 'ředin" že jsme zde za
ložili spolek Jednoty Fuiinerú
Hýlu nás pouze sedm hvhuU v prv
id seluVi jU jsme odbývali při
dali se daUí tri Zítra dno 13 t
' IU„ budeme luiti Mxo Nelnut u tu
jieh přiibt Mst A nejlepší při
"i je i většinu úřadu maji v
oni krajuné é jst t pobk
ollárodlii
Tuké so nititím nníuiti o výtavé
Piwiup ekru Výstíiv tito hý
lu dosti dbře (iImsIÍiii jJto
potaši bylo jako v květnu dosta
vilo se i doiti návitěyiíiku Mamo
I M toiti r rould h HIH 114 liti
í 4'kýrli IvlUU iehbělo A při
tom jest mi pochlubili se žo jsem
obdržel pět prvých a dvé druhé
ceny na drůbež a první cenu im
kukuřici mojo dcera prvou a dru
hou cenu na obrazy a krajan Si
mon líomer bhí 7 prvních a 6 dru
hých cen na ovoce
Podusí tu mámo takové žo dne
10 listopadu jel jsem do města
bez kabátu Kukavice jsem hí
koupil ale nevím o nich a již z
toho můžete soudit žo jest poča
sí zdo pěkné Úroda zde byla roz
dílná Kukuřice dává od 45 do 5
bufilft po akru bavlna jest skorém
již hklízena a platí dosti dobře
Tím prozatím končím Pozdra
vuji srdečně všechny známé v
Colfux okresu a též i redakci a
čtenáře "P Z" S úctou
Joh Hájek
MODERNĚ ZAŘÍZENA FARMA
V ČESKÉM OKOLÍ FILL
MORE CO NEB
U27 akrů vzděláno ostatek luku
a pastviny ho živým potokem Ma
jetník nám sděluje žo za to ruěí
že není lepňí farmy k všeobecné
mu hospodaření vo státé
Ostávací stavení jest o (i vel
kých světnicích stojí na návrší
poskytujíc přehled celé farmy
koňská mašful na lí) dobytčí na
100 kusů nad nimi senníky na 00
tun Větrník h nádržkou tia 100
sudfi z níž podzemním jot rubím
rozváděna voda do stájí Sýpky
a všechny ' ostatní hospodářské
stavby též vozová váha
Stavby jsou všechny v nejlep
ším pořádku a mají více než l-'l
ceny zně erlý majetek jest na
bízen Mu jel nik se přestěhoval do ji
ného státu n proto radíji nežli ne
chat tento cenný miijebek ničit
rentýřůni prodá velmi leiuo a v
pádu potřeby na libowlnou lhůtu
za pouhých ftWOO akr
20 akrů zelíuářskch) pozemku
rovného jako stůl h příbytkem o
fi světnicích maštulí i jinými ho
spodářskými stavbami Mimo ze
leniny pěstuje se na tomto po
zemku ovoce štěpové i keřové Pří
tomné jest rentována za $20000
ročné Cena pouhýdi' $220000
Kdo by si přál jakýkoli městský
majetek farmy vzdělajíc neb zá
padní laciné poj-cmky ať jen la
skavé dopíše a my radostí ve=
všem vyhovíme
VSoehuy majetkové! přenosy
vyřizují ho poctivé u vplno spo
lehlivé Půjčky a pojižtění t
obstaráváme za nejtnírjnéjší pod
mínky „i h j
23erlai Se Oo
ÍMl N Y Life Bíd Omaha
Tel Douflu 28r5
Ztráta chuti
Jct jisté zuamení Ze
Pr August Kooul&N
tf ÍŤ
Til r'l lt
11
"iiiime xapotřbí k ověJ!cní
a yyUttml zkuíeniho žalud
ku proti Scmuř tytií jako
ueoinyluý prostředek za&my
jkou Ony pfisobt také proti
kjrielÍDáni žaludečním záři
n&nfm přlllí velkýui raiioK-
utvíni ?lučc
Cona 50c IííIkjv '
tMMtK
J
TRŽ'NÍ CENY
Omaha 1! listopadu
Trh jšen:iěný byl z počátku
mdlý uvšaá během zasedání stá
val se stálí j pevnějším a při závěr
ce cena vstoupla o proti so
botě I) odávka na severozápadu
byla velo ií malá a poptávka za bo
tové dohrá Trh knkuřiěný hyl
chabý t ceny brzy klesaly Urzy
vstoupaly při závěrce trhu hyly
však i (! nižší prti sobotě 1
PriV měrné cetiy byly následuljíeí :
Psu ni-e ě 2 tvrdá i7Vu-''''
é II 'tvrdá ti-ii7'ie ě 4 tyrdú
iM—Jtit'i'
linka ě :i U7 — líSo
Kukuřiee é l žlutá II — 11 í--e
é i hilů lle
liw v i bílv :tlye é i bílý
:$Ctí~ai ě i míchaný mui-
frut v 2 tile é :i V
Tí h na dobytek bovéxí velice u
tr I zdrženým dovozem eol nyní
by v na tbiiium podniku IV k no
druhy krineiiťlio dobvtkn přinesly
e tt istuiní n i dbré druhy krav
dň ku krmeni prodávány ia
ů ny dobré uehoť bla uieh i
4 HpÚka iKibytkil ťpřvvvka
dovezeno bylo poměrné velmi má
Iq a všii k tu byl trh mdlý při ce
na eh spíše nižších
Prúmérné ceny byly následu-
iei:
Volí Jekuí u lifileií 'Í0 — ÍJOO
Fini vy tliO— 'l2r
ÍhIivíVo 225— 350
Volí ku kniH-ni :00— Í03
1'ninultt ix-jlepiíí tíOO — fíBO
1'niHiittt irosťíMlnf "It" — (J01
ťrusíitu hrubá třžk'4' "S5— 000
Ovce iiujlcpňi a 52"i— 5G0
JeliiínU 075—700
Jiruw'iryf buňl 40— 05
Vť- í'crHtv tucet 23— 2'l'
Mádlo z iiiáHlán-ii Jb 4 — 27c
Mánlo íurm ncjlepAt U IHc
Mánln řfiriu spatní ní dobré Ib J 7c
krupice Ib Hc
Ku:lmy Ib f
Kohouti Ib ' 5c
ÍIuMy Ib : 8-tóe
Krocani 1b 10— 15c
Mobil proďati lil iwmt neb ctebofl
XexúleH nit tom kde ne nalézá
Miijutky a obchody vžeho druhu pro
dají ho ryculo zi hotové vo všech ca
stech Spojených Států Nečekejte Pl
áte dnes a popluté co máte na prodej
a udejte na o conu m hotové
Chccto-U koupiti
jakýkoli obchod neb pozemek kdekoliv
za jakoukoliv cenu sdílte mi písemnfi
jaké jHou vaíe požadavky Mohu vám
uspořit! íubu 1 peuez
DAVID T-E1
415 KaiiHUM Avenue TOPEKA KASS
lókórna a yůi
mm
Líkniské
předpisy
sklo do
oken
veškeré
Uoli lž 1ti n Wllllnm lil
Or Edw
česky lě
Chaloupka
OMAHA NEB
Holi '2t n Yliitoii ulice
0f ttiliil lťlí: í 11 t12 hwl p -l
VKl ' l I'"- (hl llv 9 í v
Zašlete své
objednávky
na vše k
Spolehlivý obchod
Západní
nejvétší
všeobecný
zásobovací
obchod
Sukně zhotovené dle míry
Dokonalé padnutí a střih zaru&cny
V novém odboru jejž jsme zaří
dili pro hotovení suluií dle míry
při úspoře od 25 do Procenta
pro nase zákaznice Výběr Játek
jest obmezeu pouze aa naSe obrov
ské zásoby výborného vlněného
zboží Cena záleží jedino na vaší
přednosti pokud se tyee stylu a
jakosti látky vybrané
V každém případě cena znamená podstatnou úsporu a my
ručíme za dokonalé padnutí lilankety k udání míry módní
knížku a vzorky zašlou hc zdarma na požádání Pište ihned na
adressu Dept II 1 a udejte které barvě a kterému vzorku dá
váte přednost a jakou axi jakost látky požadujete
Dodgc
HAYDEN BROS Omaha Neb
Oznámení úmrtí a díkůvzdání !
Hlubokým žalíMii uklízeni podáváme vňem přátelům a známým tru
chlivou právu 'm noúproouou mnrtí vyrván byl vv Mtíedij míňcho milo
vaný iniS nyii
Iruiiti&cik Mru-óelí
ZcHiiulý byl rozen v r 1870 v 1'eknó Volcfinó u Zbirova v Čechách
V poHlcilníni ciihij zamcHtnán byl u H & M dráhy v Ouernucy Wyo
kdež v Hobotu dne 20 lijiia J900 vo 3:30 odpoledne [iřifiel ucSťaMtuou
náhodou o život u veku 30 let a Jfl dní TfluHné pozůHtatky jeho pře
veženy byly I HeminKÍord Neb kdež byly uloženy k poMlednímu odpo
činku na Národní hřbitov a účaHtcnKtví mnoha přátel a známých již
ho doMtavilí k pohřbu vzdor nepříznivému počati!
Cítíme no povinní vzdáti Brdeéné díky vňem členům Táboru Mo
derních Převařil k učmuž zennulý náležel za prokázání veSkerých bIu
žeb hIc Lucii Kujdlcrová za darováni kránneho vónce útfichn a ulužby
prokázaní- pp JoMi fu a Janu Duchoítovýin FrantiSku Řiinkovi a C J
VVildovi a víibec vňcni kleli veliký zármutek náS zmímiti ho snažili
Htejne vřelá díky iiaín' náleží ctfmrtmu ltev MarHhovi za dojemné a ú
téciiyplná řeči jež nad rakví zohiiuWjIio pronenl jak v chrámu Pánů tak
i na IiřbítovČ
Zcmiulý zanechává milovanou manželku a dvč dítky vo Htáří Vj a
óVj roku
MARIE MRÁČKOVÁ manželka
Frantlňek a Joaefa Mraček roďiéo Jiří a Frinti&ek dítky
Václav a Karel bratři Anna Marie Aloisie Hetitry
Antonín Hajný a Jindřich Mašek žvakíi Marici Maíková Svakrová
Aloisie Zajícovi babička
Marple Neb 11 lmtopadu 1900
CHAS H STILLER
vlastní vzorně zařízený
Hostinec
na severozáp rohu 13 a
Iloward ul v Omaze
Má na skladě vždy nejlepší im
portované doutníky i domácí
vína a likéry
Storzův ležák vždy na ěepu
Chutný zákusek vždy po ruce
Zastavte se na jednu 42
OMAHA
Loíin & Buiitling
-A-aaociatlon
ptvstěhovaU se i Hee Uuilding do
jieh nových úřadoven
im jiho vých roh 16 a Dodge ul
Kd- iíil'ti i uví ptidilnU-i bu
ihnl mrdcťit vilAui Hdií tant trtť
platí rt procent im wW ipry idmta
r i4 v 4 pilky ih d'm'iiy t m-Wut
midtiA jUiky
Ueo M Nttmser Ujcmnik
O W Loonti přvd'4 1
Ysovný a čistě zařízený
pekařský obchod
vlastní
Rud J Kirchnor
v čísle 1604 WilliaM Ul
Krajané učiní dobře když pečivo ob
jednají 8obč u Kirchncrn Zboží jt
vžily čerHtvé a chutné Žitný chlčb
rohlíky koblihy a různé koláče eo ho
týčo jakosti nejsou k "bito váni" O
yi lívii krajanu žádá
45tf RUD J KIRCIINER
řeznický a uzenářský
vluului
F J Sernin
Zajdčtu k ttčiuu řtvčdčitd o
niiitiiiinité jtkkovtt IkiíI ktré tól
viud V) tečné poviti M4 vidy hoj
mm 4ibu črtvtli(i mM víflia dru
hit Hmčl jn joduou koupit lákftiiuk
Un ( tt&ly odlvrteUin
tlbjedHÍky tlnJlu tťi dlitl tťl(i
ii ih B4
Fredolatle se na Pokrok pouze SI rcúne