Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -A '
" :
12
f f
v -1 Jí
'J
- 1 I
t--j i
i
f
'i
í ' '
i
1
v
-V 'i
i
" i
' -f
(
']
1
l!
t
i v
„ t
" h
"'I ' ft
:
t :
f
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦£ „j j okoll{ch nenÉJ hy Hi nccat y
t NEBRASKA ' ♦ uíl Plcitost poslcchnouti nej- ki
♦ ♦ lťimího r npioblíbenčiíího čínké ni
&hce každímu otvn tam touto
kra to přijedu Za prvč zase by-
lťpwho a ncjoblíbenejňiho české- nte na mne néno pověděl a a dru-
ho řťeníka Jest to již podruhé lié cekám hviiu Frauliňka který již
co prof Šimek bude přednášet! v po dvě leta dlel v IJakotě h mlaď
Pruno Toho věru ani Abie ne- Sím bratrem a w-strnu 1'řijede
doeílí Tam mají jenom namé' "hu- na návštěvu a myHlím že zňstnno
rá" a "Horo horo vysoká jsi" zde přes zimu Dcera a mladší
třebaB byla hodně nízká — jim syn mu tam přes zimu hospodář
na tom nezáleží V každém časo- ství povedou Tuze kc mu tam lí
pmc hc chlubí že zvolili komína hí Má nsi ICO akrů vzdělaných a
ra I o bylo snadné zvolili si ho VHecliny vyNtavnoNti jjetoSního
doma Ale nechlubí no jak po- roku měli tam úrodu velice pěk-
chodil v iintfrh tovvnhir)ifh V
Jtovněž mladý Fr Máca prý po rnwofMi níifi K l]nA v Uru Uiii#ni I) „Vf mJ 4„in„ ú
iověm roce vstoupí do obchodní Iia 2fii u(]y Ctkťin J4 ( m h]ft pfll Jní)(1 ' )() lfKfa j řj
hkoly v Omaze b rank je nadaný NŮ_ To ift r'imilHn! nnm {sf)i krlf Iin vlnkv r Mhn rf„í
jinoch Nyní zastává místo ob- iÍObrňúei ale přc hranice — ne- tam dlouho měst-ěko znaěně
w 1 N "'"i iu jvniv muni uiiř AUM 1 ijj unuv iu tnuiii i iy líni mi
31110 prcKVUpeni lyll JSine Ia- flj(]'(j (lltfli ho míli mHPliÍ7ilfi i„í Jibr Jinrwlvru" rr
vštěvou p Franka Sloupá z Okla- „ iíufi„ tlAn „ „„ „„ ♦„ ů4„i „ i „
1 nu iiniinii in owl ivuii 1:111:1 11111 i 111 vv iijiiii i h i n i ii ii ni i ii
T _ — Ví 1 " ' ' 'í 'V '
nominace nedostane Odpoledne 18
nemají žádněho kandidáta pro ú- něěem šikovném vědět 1'řiji'du
řad ten ale druhý den ho již mají li přijedu nc synem jinak nikoli
na petici A konečné proč dě- Dále musím Vám také sdělit že
lat tolik rámusu že jste" neku- mám něknv dum o sesli světni-
Vždyť vám cích vfie nově nejléjte zařízeno
NOVINKY Z BRUNO
Nynější výprodej u pana Oltro
í?iho není tak silně navštěvován
jako byl minulý
Alvin Novotný který navštěvu
je ohehodní školu ve Fremont při-
jfl navštívit své rodiče a známé
Vyjádřil se že jej škola velice za
jímá a rád se uěí
homy jenž po tříletém pobytu při
řid navštíviti se uvoji rodinou své
rodiče a všechny přátele a známé
Jak jest vidět Frantíkovi v Okla
houié slouží Zdrží se mezi námi
již do prosince Doufám že do té L0VflIi iiMMV riv()
i I
i t
vmy w vypravím a nasioupím ce- to r k(l0 „r-Hká či unoí Aln vv h'U Ám iCiř Iři v1l bfv Iř1
Ktu do Oklahomy V Dakotě prý „„: „ tfm }-{♦ „- v„Mnnut h hwli nrlil „!„ 'ymivu
- jun uuava jusaiei ovornosu ' ze na nu punc roiraue tane nyme
všichni Nebrasěané zmrzli
KB
ráda tomu věřím jinak dali by o
Mbě v 1'okroku vědět (Pozn red
'Dakofaěané mají svíij vlastní Po
krok jenž vychází pod náz Dakot
ský Pokrok Mají toho tolik na
► rdci že se to víVchria do P Z ne
může ani vejiti Proto musí míti
své zvláštní vydání v němž ovšem
čtou i tyto novinky) Jak FrSloup
vstoupil k nám do hostince hned
ptal se po dopisovateli Hned
ovsem poslali kobelogram pro mojí
maličkost která právě zastávala
dne lí list Zatím ale když ělo- mně mohl o něčem povědít když
věk přišel do "bučr-šapu" tak tak rád o všem povídáte Nu za-
nevěd'! je-h to opravdu "bučr- tím se mějte dobře u těšte ho že
Mip ajieb hospoda neboť boxen tam přijedu
piva a lahví bylo tam více nežli
masa My o tom mlčíme nic jie-
říkáme my jsme úplně spokojeni
s výsledkem Připadá mi to ale
velice směsné že si páni z Abie
dovolují rozesílali poštovní lístky
h výsměšnými vyobrazeními a po
dobnými též nápisy Ano připa
dá mi to az moc dětinské! Po-
ilobna věc jest jen na chvíli U-
Františka Otoupalík
DO BRUNO A OKOLÍ
ODVOLÁNÍ I
úřad pana Ernesta Komináře
lírottovitz Představila jsem se ii
plným titulem IV sezná-L IKie HtnílL Vnu KÍ tuhvirn(
Já nížepsanýodvolávám všechny
řeči jež proneseny byly pí Fran
tiškou Pasekovou o p J Coufalo
vi jež jsem měl já říci Nejsou
pravdivé Jos Pallas
ovsem
mení se s panem F Sloupem shle
dali jsme že se vlastně známe už z
Plattsmouth Neb Rád prý sle
duji! moje dopisy v Pokroku Po-i
NA PRODEJ
se hude smát Pak si uděláme střižní a ffrocerní obchod a budo
party v Linwood a pozveme vás va v níž se obchod nachází n vel-
z Abie všechny kdežto vy jste kým bytem Příčinou prodeje
nás ani špásem nepozvali Možná jest že se chci odstěhovali na jiné
ze bychom bývali také uris i a místo Dobrá nřilczuost nro fina
krok je prý list dobrý užitečný a! vámi se přátelsky pobavit a něja- živé krajany již v brzku hodlají
laemy a zasluhuje hi aby každý ho {0U vypít Ale myslím že bude dojiti úplné samostatnosti Pište
podporová ran ™oup pronia- nejlépe když to již necháme pad- ha následující adresu
sn ze nym se aoviaati DUfieme i nout Zbytečno naříkali oroz- J KOPIA
zprav z wKianomy coz jisté mule ntí „iléka — musíme býti již spo- Htf Plattsmouth Neb
ujiomvt kojeni jak v Linwood tak i my
Onehdy navštívil nas pan Jan Minulý týden nás navštívil p
nríz ou iranara acerami jaK j j Larj(fer z Wilber cestující
jxvm viuem uyia iy s nimi penna jednatel pro omaiský velkoob
partie jen si jich pani KřizovM chod lihovinami Walter Moise &
hleď Naši kluci již také dorňsta- (Jo Myslím že byl s obchodem
ji rroe nyenom nemonn nyti pra- cloHta spokojen
telé Doufám že paní Křížová je pan Václav Havlík z David Ci
1 ! ! ' t i
utne ou regimeniu zensKycn nusa- ty hodlá se mezi námi usadit Pan
rů a tudíž mohla by nám tu žen- Havlík bude nám srdečně vítán
Opilci vyléčeni
ve 24 hodinách
Kaidá Žena mfiie vjllfltl tajné i toho
nojhorního pljtna doiua
skou execirku také napsat Rov
něž i Lojzík Křížň dlel zde ná
vštěvou Náš strážmistr Fr Kříž si poří
dil nová kamna na tvrdé uhlí a to
pí prý jen což Nu nyní se nedi
víme že chodí po městě v berani
ci Frank je člověk rázný a po
řádku milovný Pane cechmistr
už budete hledati lopatu hledejte
ji u nás V úctě službovolný o
ch rance lopaty pana správce
Minulý týden přijela sem slečna
Julie Adamova z Válče na Moravě
ku své babičce bývalé Okřínové
Na důkaz toho balí řek na zkoiiíku za-
pečeténý zaiíláme zdarma vicin
kdož ti oři dopíní
Ňeul tfebařirto4 iani noufMtl JUli rvchlf
Ještě ednon nřinnmínáf rio2rri ufen irvaiy onukujld 16k proti ipMut ví
u — „„„ (uiiovmi
nuijauuiii v jinňn i okoii aoy ne
opomenuli dostaviti se v plném
poctu do přednášky prof Poh
Simka přisti patek dne 23 list
Juit to Golílwn Hu(!lflc Jet hei vůní
jButhtu chuti len nfiuo uiUi noho pflilá
opilci do Miku kávy ne li řajo utibo lo }dm
Nikdy toho nenp loruje a budo vyli-íon
dříve aut toho Dudá h n!W1y ne nedoví
proj odpadla tnu chuť o a p2iváni llbovin
síni p Jos Hlaváče
Na zdar!
V B
NOVINKY Z DAVID CITY
Dnes máme u nás takovou zimu
ze mně i v kuchyni okna zamrzla
Dala jsem oběd na kamna u jdu si
use poKrapnout s naším panem
sotrabem — Míly pane Sotrabe
nyní ale provdané za p Kindra abych Vám pravdu řekla nejste
Julii neschází ničeho než naučitt jako ti staří Cechové Co pak rau
še anglicky a bude hotová Ameri- síte na nás ženské všechno vykle
kánka Zná znamenitě německy a pat! Nic nepovíte co nevíte to
M-nopím ívsi Kflxue prače jakou j pravda To jsem si opravdu
j-n žena mňže pochopit Próza- nemyslela že to povíte celé veřej-
t'm je naším hostem Až ní po ee nosti že se mně u Vás zul střevíc
stě trochu odpočine nastoupí im Ostatně iicIa! t žádný střevíc
sto v kterékoliv české rodině
Ni5 mistr zednieký p J Přeno
:1 má tolik práce h" ani neví hu-de-li
moci každému vyhovčti d
zimrznutí 7 toho je vidno h y
ve své práci mistryni
Přijďt pobavit na fovíccni
k r J Hlaváčovi do Prunn po
ř-iiJA tam totii tančnl láhavu Z
(' K J Pkiítř kkutkřm l bratr
k bratru mi vidy Inouti A V
byla to jen vlněná bačkora a ta se
zuje veliee snadno Já jVm o-
pravdu na tanec ani nepomýšlela
ale to víte potom mně to nedalo
Nu ta se m to povedlo Vv
vAbee máte jn nás frmk nějak
arnlrcno RíkAte ie nie nulové-
dfni# drift in mby fr mám dlou
hé vlay a krátký rozum a bfthvl
c y%U viechrio A vy rouíi ne
jste o nie Irpíí t ji ubehd
Zbláznil tte i whlxkej
Jeho llluat fn lihovinách niil iiirnli
pri iiiiil iienávltt ut pfl puuhxiM (it
blotltt áit hu wliUkrt
tlvotol II ktorna Mtlm inultl bud
mu vri u lehu tdrvt n Jaré mi 1
uoliun Ciiwilla viU arkullr nuurlvl
prudklťh Lihpaili t JatluiiiM dui Tki itu-
tuit iloktiiua Jmi fnanhfmt tuiml J l
UPnlNclku tu ikuit
ri Matu na kin v o fiuf j uravi:
u uiai i tf tittk t irh a al
V pá!k 21 lUt
plVlnáírlj Jrtif (t
City U v síni p
plod 1U uiiu l u U ilui v iis kull llhiivinv
nta au lili iuii iiliii'Util Vl
hl (lajní ile-oi )iak "
l-l Mttl £iok Krl Nu Da!tu Ktvtf ia
pra )
' Ml sul u4 iUVI iihI U tlitv )ia
biu i)ia l aiia u uniJut řutih
tiaal hI aa utmi "
4bralva ité au vaa4 mi tlc timi atattl
llli l ! 'tU nul a i
N -)! t autta aic ilurll Ui VaJiaia
4)naa a li4 a lr% J tltiaaa
1m4 Í4i tUlMi Im la aail Ulla a ia
tfcaaí toiit 4ta ka 7k k 4í t
na udělím ul o tom vf nM včt
hntU v Mruno hUotní clý uvít protJt pokrok
Sunrk i Iowa jťt# ítu! kdi an reiky hovoří
Jo IMávitV mru tuvIi!Atf L% Uam it I ta#a
prťinMKV Je VOlnj ItoVali ftlrt atlll nMOohlUbít# P'41 la ln atl -4aaaia
Prof Stmrk budí třrdniiVtl ?íe t'l-řomtj-tt takě Vidor trt 'mw' uk uua iřw
Kr a proto tný t krjnA mUt-ímu h mi u lnro( jb j o I JVM4 v4í b" J % MM
Brandeis prodává
ll(jUHÍ
rlužsícé obleky
nebo svrchníky
vždy nabízeny
po
vílin ]om1oiiJ:í
'VťJIIHilliSTI B51 BBMJÍXStSm
HOTEL PRAGUE
na rohu 13 a William u!f Omaha
ČlHtó a jMb!lDfi zařízení pokojo pro contující jakoi I výbornA řo
oloi Htrnvn a VKornA obuluha V liontlncl obrlrtíto výtciný STOItZĎV
LEŽÁK nejlťjiéf druhy vín a likérů a neJJomnějSÍ doutníky
Krnjiiní znvítAte-li do Omaaliy nAvfKŽvoii ubytujte no v hotolu
1'niliii a nfiíitílte unjonom penfiz ule zbovíto na víollkýrh nrnnAzí 8
Tol A 1814 O vítech krnjttnfi iMti VINCENC J DOBEOVSKÝ
______ — — — — — — _ _
10i
Bittrior & jPloižokif
SCllUILiSK INKU
obstarávají ipolohlivž a poctiví
Majf n prodej pozemky v Nebrmee KnniBa
Okltthoině tíevcrnt 1 Jižní I)kotfi
Solidní íestoý Český podnik ~totl
-ťcaaati
neiDi-oanei
v
si cenico rn zararo Kra ioo r
LACINO PRODÁVÁ NA la LET SPLÁTKY
ROSENBERG iMMIGRATION CO
ItOSENBEItO TEXAS
f!_wai iwn-iwi
Dr F_ H Kučera
česky lékař a ranhojič
ve Verdigre Neb
Jest hotov posloužiti krajanům
v každé dob5 a do okolí jede na
zavolání 39tf
OKO W WKKTZ
liftrallor pixl airulcoii
J E C1JEHNY
WERTZ & CKERNY
VK SCIIUVIiKR NKB
(upe-
Probátní právní rilcŽitofiti
cmhta)
Kollekee Porfmky
Půjčky
AbMrakty vytaleny a prozkoti
many
pojiitén! proti ohni u npjlfpiích
upolfenofti
Hotajiy od povídají 4fik4
Dr Jos Fr Lauwetz
WAHOO NKD
Ofdvvna v hafránkovl Hlcwku
nad luiHrnou
Telefon ii-) 07
piuilouit v kaldl dob 45tf
Padoucnico
(fíU Kpllrpwy)
vyléčím
"Mohu pfíseíné před ktlůým soud
cem (lokAzatl 2 Dr Grant mne úplni
vyléčil i padoucnlce — Blan Kzccotur
ikl 18Jta N Klmbal Avo C1'cbro 111"
Jedna láber na zkouSk jařmit
Udejte vík pořlete itenif á a plAte
l)rrEOnÁNT
Z Ridge BUf Kansas City Mo
ňoziiioliý :s xílvocl
nejlepSi toho druhu
vlastní v čehké čtvrti
V F KUNCL
124-1 Již 13 ul
Vždy nejčerutvéjHl řáHohy mana
a uzenářská domácí jhožl jen nej
IfpSího druhu řa eeny levnřjií np
kdekoliv jinde
lei Douelaa 1 IDU J
i_nrr'i „ "
SONKA & NAIBÉRG I
viaatm nejlépe "v
Aobenj útulní si
TT-r-i X i
fia evvych rohy
a Hamry ul v Omam
K rue itále ífrt¥T Slitift
muk mauienitl hkfrv i-hft
hu nejlppél doutníky
Teplý iHurk t kaldui rhvlli
Tel Pouf U 4M 3)tj