Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
fis
t&Ř fcbcrnxcggccrrcirgr
HAD
cnrccccccrccgscccc ccccccc cni?
Brnřnský román
od
JOSEFA MERHAUTA
Vicchna krev e v ní vzbouřila
Rychlí! bčda po schodech naho
ru ftvihak doběhl od vrut zpít
ke schodům a zastavil ho dole Dí
vaje ho za ní kaňlal únlti šklebil
a vousatou housenku pod uchem
' W pofikraboval Když Karolina
nahoře prudce bouchla dveřmi
obrátil ' hc zabručel: "Dummcs
voihl" u vyňel ze vrut nohy roz
tahuje hlavou kývaje? a hořejfií
řástí tčla do předu nachýlen
Král na vrátil asi za dví hodiny
Za chvíli zavolal si Karolinu do
avétniíky
"Ona ďílá pčkne" vícil" řekl jí
mrzutí a vyŽítavS
"Nemohla jsem jiná?" odpoví
dala Karolina myslíc fa naráží no
její itchAzku a matkou "Půjdu
tam jestfi jednou " Přistou
pila k nímu položila mu ruco svo
je na ramena a hlavu sklonila na
jeho prsa —
" A když to nepůjde radií
umřu než bych tady ostala"
' "Hlouposti I" řekl Král krátce
ruce avoje nechával při tom volnf
podle til a spuhtčny a ani se jí
nedotýkal
"Ty byu nechtCl umřít f" ptala
HA 4 fhfitrnn ti rt) Inn
% "To nel" zasmál se tvrdí Král
H a couvl ná krok Karolina celá
M podepřená o jeho prsa se zapotá
cela Zvedla k nČmu oci a vidě
la jeho ledový omrzelý obličej
"Ona neví co mluví a co díílá
ITo jo samá hlouposti '
I A hlasem hrdé vyčítavým pra
vvíl jí potom žo paní si na ni stč-
l"ivalfl J rv k T)ánftrn neunti
a ani jic nepodruví Teď prý
Jito jeden žaloval milostpaní A
Jí ku posluhování je neobratná tčž-
ká hluchá a pořád zamručená
"I tó povídala že je bledá jako
amrtíea" dodával Král "a ptala
se co je jí Chce ji dát pryž I "
"Pryč "
"No tak to řek la I"
"A vy bysto mň nechal jít?"
"Co možu dčlat! Já tudy jmi
služebník jako jiné — "
"Vy byste neSel se mnou?
Ty bys neutek?" řekla Karolina
a její oči její čelo rty a celý obli
čej se chvěly očekáváním odpo
včdi na tuto zoufalou otázku
4lkz penčz to je tčžká vče!"
řekl chladnč Král
"Já tady nebudu! Radši umřu
umřu — " vykřikla Karolina zdr
cena touto odpovčdí Sedla si na
"postel a zabořila hlavu do podusí-
'Alt co neplakala! Ňák bylo
a ňák bude — ale paní ji chce dát
pryč Já za to nemožul Proč je
taková?"
Král to řekl chladnč skoro vý
směšné a s lhostejností která do
padala jako ledové kroupy na Ka-
íenč odešel
Pylu zvyklá tukovým výbuchům
' jeho sprosté povahy I jeho ledo
vý posmčsný tón často už rozbo
dával její srdi'e Ale dnes to bylo
váWhno jiné dnes to znělo zcela
jinak: vážni1 opravdoví hrozivé
IVnle niÚM thtil ten člověk
ktirému slepé a odevzdala nic
iieroívnžuji% celá žijíc jen pro
tifho a pru avujo tajeintvi A
on ji nyní odbýval voláním po p
nříleh po jjloh pfnéílehl A on
ě tm hrdý élovék který dříve IS
Ul jakoby iím v domá vládl ny
Dl m vymlouval in pant jl nrehce
pani h ji vyien a ou h iwmk
tm v tom UěUt!
Jak bylo ibabilé babský
M upnuté ano kprité tk ti tu
tnhala a ed a laehvíla hrůou
kdyj jfii v myillnkách onaída
? takovým vyrníetu jhi chování
Zde to tedy už bylo Čeho se tolik
bálu! Zde to bylo co jí proroko
valy výsmčňná poznámky žen v
kuchyni jejich posuňky a pohle
dy I Zde to bylo co viselo dlouho
jako černý mrak nad její hlavou
co lehalo n ní do postele a dusilo
ji když spala co ji mátlo že se
lekala vlastního stínu když cho
dila l On se zmčníl on jo celý
jinýu onu liylu k nčmu při
poutánu onu nu nčm musila viset
celou avojí bytostí I
Ale puk si zase řekla: snad to
jeňtč není konec Bnad se vBocko
zase navrátí a napravil A mocní
ji nčco hnalo k tomu aby všecko
napravila Hyla to jefitč láska ale
už to nebyla jenom láska ta kto
rá nemčla smyslu pro nic jenom
pro svoje sny nadčje a sladké
toužení Už to byl také pud sebe
zachování sobectví a ohledů co
jí táhlo zpčt k muži který n ní
tak nešetrní zacházel
Jakási přirozená chytrost člo
včka který cítí že se musí bránit
našeptávala jí aby proti jeho
zbrani nastavila svoji zbraň proti
jeho lhostejnosti avůj chlad —
Tuk jí po hořcesladkých dnech
veliké oddanosti nastávala doba
kdy musila o jeho přízeň bojovat
vňemí ženskými prostředky Vchá
zela do toho boje h trpkostí v
srdci ale s onou odhodlaností a
odvahou které je schopna i nej
mčkčí žena jakmile do ráje její
lásky z dálky hrnou se mrnčna
která včstí sklamání
To bylo podivné: často v do
bách nejvčtSÍ rozkoše tenkrát
kdy jejich lásku nejvíc hřála pro
plakala celé nocí Dnes jí z očí ni
slzička se nevyroniln Nespala té
noci ležela na znak ruce pod hla
vou a oči majíc otevřeny Uyla
to noe hrozná černá studená be
ze hvčzd — ale slzí pro ni nemč
la Její bolest tuhla a hutnčla v
jakous tvrdou hmotu která jako
kámen ležela jí na srdci nehybná
tčžká ostře hnuiatá neodstrani
telná Slzy jí nemohly obmčkčiti
vzdechy jí nemohly odvalit' Zcela
zřetelné cítila ve svém nitru veli
kou fysickou bolest z toho kame
ne který ji tam tlačil Jenom
vzdorem se dal odvalit jenom di
voká bouře mohla ho odpláchnout!
Na smrt už nemyslila Za tuto
jedinou noc z bláhové zamilované
dívky Karolina zhoužcvnatčla v
ženu která se musila bránit hoto
vým činem Bylo v této promčné
nčco zoufalého ale bylo v ní také
kus onoho nadzemsky posvátného
vnuknutí které dává matce sílu
aby snášela nejvčtší muka aby se
bránila aby žila hledčla se ucho
vat a hledčla všechno co so dá
vybojovat pro svoje dítč A nebe
je tak milostivé že toto vnuknutí
které vrací lásku k životu ve svém
Hvrehovaném slitováni posýlá i
těm zoufajícím bytostem které do
šly ke cti mateřství po cestách pá
du a hříchu
Po rána se ustálila na svém plá
nu NezŮKtano tady nedá se s
hanbou vyhnat odjede sama Ne
bude jako černá Uety stát zahan
bena v kuchyni připravena na
odchod přijímajíc se alfami v o
čích úštěpky ostatních žen Ne
odejde pokorná schlípena žebra
jíc o viti potuoo — uteče sama A
on m ni luuii sám dojit muU
Ve čtyři hodiny k ránu vtala
Sedla ki na postel Zima ji erlou
rožtřátda Zeny na postelích il
né chrápaly Jedna i nich tlustá
Máry non blábolila p upanf Při
dtueitě vykřikla pak i oddychla
i hlubtika pfcvrMtla m na druhou
olrotni a spala dal Vlečky ply
jiko irtbtty Hvly udřeny rhud
ry nebohé A Karolina když ai
vzporančla že jich vícekrátc ne
uvidí zapomněla na všechno jak
so k ní chovaly V hlavé její by
lo vyjasněno moudré uznání tam
potlačovalo všechny předsudky
zamilovaného dčvčete Pylo jí líto
tČch upracovaných děvčat a jejich
spánek připadal jí v tu chvíli ta
kový svatý andělský spravedli
vý nedotknutelný a čistý Przy
snad už za hodinu jo přijdon bur
covat aby jo vytrhly f toho bia
ženství které mají na světé jedi
né v těchto hodinách tvrdého u-
snutí
Karolina zahalila se do vlňáku
a £ln po Špičkách k oknu Někte
rá ze služebných zakryla jo svojí
sukní aby nepadalo jí na postel
světlo z protějšího nádvorního o-
kna kdo pro někoho pro nějaké
ho nemocného celou noc hořela
lampa Karolína sukni nestrhla
ale opatrně vystrčila pod ní hla
vu a podepřela so rukama na o
kno Noc byla tmavá sněhem na
střechách probělalá Do hlubo
kého ticha a Černé trny hovořila
tara jen tichým svým světlem osa
mělá lampa v druhém poschodí
Načervenálá skvrnu její záře le
žela na zasněžené římso smutně
ospalo a opuštěně Teď jak so
Karolina tam podívala v okně
se trochu zatemnilo Nějaký stín
so tam mihl a zuno zmizel Snad
nemocný chtěl jít anebo ve vy
měřené hodině kapkou léku posil
ňovali shasínajíeí lampičku jeho
Života A pak ten někdo kdo ne
mocnému posluhoval přistoupil k
oknu Pyla to Žena u rozcuchá
nými vlasy a v bílé noční jupíčce
Položila čelo na tabulku v okně
puk si sáhla nu spánky zvedla očí
k nebi a zalomila rukama
Karolína vstala od okna llůh
ví jak v této chvílí vzpomněla si
na svoji matku Jak asi spí co
si o ní myslí zdali pak se za
ni modlí Vrátila se k postelí
a klekla k ní na zem Puk vstala
sňala se stěny malý obrázek Pan
ný Marie líbala ho a tichounko
se modlila Tma byla pořád ale
jak v té temnotě se zablýsklo sklo
na obrázku Kurolině tak podivně
připadlo že není sarna že s ní ně
kdo bdí že jí ídyší a že má pro
ni smilování Kámen na jejím
srdci ulevil veliké utišení
splývalo do její duše a silná od
hodlaná u vědomí že nečiní nic
Spatného rychle zamkla svůj ku
fr oblékla se vzala klíč a vyšla
ven Sešoupala so hmatajíc po
zdi dolů so schodů protáhla se
průjezdem tiše otevřela vrutu
přivřela je zas a stanula nu ulici
Sníh už nepadal ale leželo ho vy
soko na chodníku Nebo bylo je
ště špinavé roztrhané kusy mra
čen po něm táhly ale už vynořo
valy se mezi mnu veliké temně-
modró plochy h bílými hvězdami
Stromy na Kolišti bělaly so do
tmy svými ocukrovunými koruna
mi a tiše bez pohnutí stály jako
by v radostné trpělivosti snášely
to bílé břemeno kterým je zasy
pala nebesa Pylu nčco dojemné
oddanosti v tomto hlubokém no
čním odmlčení přírody zasypané
spící pod sněhem u klidně vydy
ehujíeí pod ohromným pláštěm
kterým ji nebesa dobrotivě opa
třila Karolina tak najednou zcela
blízko cítila m Tomu jehoí tu
moci se dovolávala Nesmírně
blaží vý eít oddanosti do Jeho vůle
t lili t tt„
zanruui wk reiou její nyiosi
v té chvíli jl zdálo jakoby byla
vyímlíi t toho domu opustila vř
tu o-i po dlouhém žalářování
(Pftkrafnváal)
XiXtsXé ♦# ňAiU obyíejoýcli chorob denních přichází t
IKVlI Ultlll noCUtíkrro Jcí icalabujo Životni ůatro
jlSpolehllvý km člitltcl jewt léčitelem chorob
DRA PETRA
HO
BOKO
mí málo kotili vůtxc oobt rovných
jako krvoílstltcl o KJttllovatd úatrojí Jest používáno po vleo
jak sto let — dosti dhubo aby Jeho cena byla opět a opět do
kázána Neobaauujo nlo Jiného než co nám udřlá dobřo No
ptejte ío u vuftobo lékárníka ZviáátDÍ Jedoatol mtU váa Jím
zásobí ti Pisto M
DR PETER FAHRNEY a S0H5 CO I1Z-M So Uojf ne Ave tuicago m
— - — -- — — — —
GKORGI Se YITAK
(1f-lvToul Vlt Ah)
Piítc ů o ccDDíky J:: o a zdarma 4663 Gross Auor 47 ani LůMLi CDlcaio
Prodáváme vefikeré hudební náslrofe za tovární ccau
Jin výhružní vyrabltfla vyhl4Kcnch "Petrl Qunu"
Conccrtln a niíin iH mv4 ČcnUé harmoniky ntJlepKÍ ji
kotl— — Jediní átu:ví pro Ameriku ttavnen a uvito
íti&mych dechových iiAmtroJĎ vyriMnfcU V V Ctrvtafm
a Byncin pro které Jou otnru(tué nt víech vřtoveh
koncemttřfchi v 1'rmic 1'ařížl IJ(ittku HriicJu a Jinde
Nil otrovk tovární nk lad ptivov a vfv% hudebních na
atroja po crl Arnric doktxujd iielMiw povít naficho ob
chodu a důvěru kterou chovám u ct obcccnutva lOmň
Nakladatel českých hudebnin SprAvky vfiech nantrojl o vyřizují
U í
I í
Zařízené
PJňto ni o popluy
klímům
wám Kancelář
JAN JANÁK
riditel
508 West 25tb Street
CbicsfO Jíl
50000 ssSes
ZDARMA
PO
POŠTĚ
TAJNÉ NEIYIOCE MUŽŮ
í
10
O
'mm
vt :oi
o
Porada zdarma Ufrxlní tiodlnjr 1 M! do KU VnfdMl td 1 011 do 2M odpoledne
DR JOS LISTER & CO
40 jarborn St
OA 7
CHICAGO ILL U 9 A
HLEDÁ 8B apolfhlivý itarM
teh který rotmt farmeritv!
Mul mil potah polní nářadí
Njlepi( juitlmluli) Itlaito ao u
MÍ'vikriku Z4imau# Ottuha NV
braki UU
oioitoHOMOitoatOHoitoitonoitOKoitoitoitoitoiaoiicaioiiottconoatoiP
Dr A Svobody Hořké VíllO
2 1'HprBvenó dlo predpluli tohoto prolulého lékaře odporučeno ode v&tca
" lkHfkcb autorit ? nuinocích žaludku a vnltřnontl Toto vHcinó léčivé
vino uzivdno n v pravyen dAvkacn maze uju uzivaoo co iúk při mu
ludku ni-chutl k jídlu nnzAIvnoHtl a vftuch podotyivcb nemoclcb
ivňuo ]ol t pmycii kvnrtovvcu juavico zauojtu o toto vlno
Ivo TÍoch fioMkých liOHtlocícU
8 JUNO A CO„ MILWAUKKK WIlí Jediní majlttilové
alabOHtl f&-
_ i 4 n l h m '14 H1WIH tlířnvi w r w u T M UWM4WV'VU
g 1'rodávdao Jcnt v plných kvurtovťch Itthvích Zídejtu o toto íno Jež Jcul '}
Ú
u
47-ÍJ
4
g U m 1 i m mim mim mém W W mim m '!
O own L lir vím wv nuini vru n áno
C'uau)ícln) Jednatelem Jet pan
m mCmlmm FWjJjiAaiCw mim m
VÝT FTY
Hleclatelů domovů
COLORADO Prvé a tMi ťitfrý každý mfalo ni do korun
listopadu líKHI Santa Ve budu prodávatl litky prvé třídy ua
okružní pputu do Donver Colorado Sprhuji a Tuphlo řa $20 od
řeky MinKouri 1'la'ná na 21 din
JIHOZÁPAD V tyta dny dny výletní Katky na okruínl
eridu budou prodávány na jihonápad vnbop ta tytí! cay
Vlatné na l'l al dO dul
SAMUKIj LAUIMKU V%% Agí„
401 étl Avt tqttttau aiif DCS moinis iowa