Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 21, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    : -i í -'" " "'"' i r V'
I 1-'
1
li
POK#0K ZÁPADU
?
Založen 1871
Onmlia Neb vc středu dne 21 listopadu 1000
Itočník XXXVI-Císlo 17
I
li
Zprávy americké
Oiudná srážka vlaků
V pondělí minulého týdne
Htalo se nedaleko Woodvillo Ind
hrozné železniční neštěstí iiii 'drá
ze Baltimore & Ohio při nímž
přes 45 lidí přišlo o život Vlak
vystěhovuJecký srazil ho h vlakem
nákladním což mělo zu následek
jedno z největších železničních
neštěstí v poalední době Neštěstí
zuvinČno bylo nedbalostí Železnič
ních zřízenců Jménu zabitých
bylo těžko zjÍHtiti pončvudž 45
shořelo jich ve vznítí vších ho tro
jkách Přes 50 lidí Ivlo poraněno
a mnozí z nich tuk Že o uzdravení
jich silně Ne pochybuje Ostutnf
vyvázlí bez pohromy 'alo ztratili
všecko co ssebou míli Ve vla
ku nalézali se ruští čeští srbští
slovenští a polští přistěhovalci Z
toho lze uHouditi že mezi zabitými
nalézají se i nůši krajané Sráž
ka vlaků byla jednotí z nejhroz
nějších a vozy ztroskotány byly
na nutnou padrť Ihned po srážce
vypukly plameny a rančuí pod
troskami byli podušeni í popáleni
k nepoznání Oheň se tak rychle
sířil že nebylo možno mu zubrá
uíti Všechny vozy lehly pope
lem Jakmile telegraf roznesl
zprávu o strašném tomto neštěstí
byly ihned vyslány zvláštní vlaky
ze South Chicagu a Vulpuraisa
Na stanicí v Chicagu očekávali
přátelé tt známí rodiny přistčho
válců Když doslechli se o nebo
dé odehrávaly se hrozné scény
Mezi jinými přivezenu bylu do
Chicagu také jakási Anna Chyšo
vá z VurŠuvy která přišla za man
želem do nové vlasti Když nesli
jí ze stanice manžel poznal jí a tu
odehnila se pohnutlivá scénu
Manželku jež oslepla ohněm jen
po hlase poznala svého muže Dva
policajti byli nuceni vynaložili
všechny své síly uby plačící man
želu od nešťastné ženy odtrhnout!
ínohli Vyšetřování za účelem
zjištění příčiny bylo zavoděno
Není pochyby Že proti správě ž
leznice bude zdvihnuto mnoho ža
lob o náhradu
S presidentem není žertů
V armádě Spoj Států udál se
pred časem případ který je v její
dějinách opravdu ojedinělým
h President Itoosevelt propustil z ar
mády celou setninu černých vojá
ků z té příčiny že ani jediný muž
nechtěl vyzradit kdo z nich bral
účastenství nu zavraždění jistého
bělochu Věc týká se H C D set
niny patřící k 25 pluku táboří
címu nyní ve Fort Brovvn Browns
ville Dne 2J srpna vypukly ne
pokoje mezi vojáky při nichž ěer
ní vojáci zabili jednoho z bílých a
jednoho těžce poranili Plukov
ník zavedl vyšetřování ale ani je
den z vojáků nechtěl vyzradit! vin-
níky Zpráva vyšetřování zu-
uláuu byla presidentovi který tvr
dohlavost vojáků ztrestal tím že
celou setutnu propustil ze služby
Svoje rozhodnuti tldůvodliU té
mito slovy i "Zdá se že v Jich ni
členové dtvční wtuttiy táhnou in
jeden provax u iižt se tiby vin
níciodkryti nebyli Nechť všechny
tli hne imlouiťiiý tret"
Nová viUíni loď
Jak m i Vi!iiniítoHU 1 C„
(URAiuuje vydal námořní odbor
několik plánů dle ktcr)h má by1 ti
puiiUVri válečná hď jel lni bý
HejitÍ lid té A H'á před
MíltiOOiti 'V'tltoU itOJ ! koi M-í
levní loď "Drcudnought" Ná
mořtil ministr ustanovil zvláštní
komisi uby plány přehlédla u v
době nejbližší podula o nich své
dobrozdání Dle jednoho plánu
má iiti loď nosnosti UOJOO tun
dle druhého ještě o 500 více Nu
plánech těchto pracovuli inženýři
američtí i zuhruniční Námořní
kruhy americké chtějí lc vlili cti'
míti největší loď nu světě a dle
všech známek ji míti budou uč jen
po tuk dlouho dokud je opětně
jiná moc nepředstihiie Anglická
loď "Drcudnought" má deset dvu
náetipulcových kunonfi ale menší
její děla nejsou četná Dle jed
noho umeriekého plánu má býlí tm
lodi 10 dvíináctípalcových děl dle
druhého plánu dvanáct Dle dru
hého plánu měla by loď velikou
střelckou sílu postranní nu kte
ré zvláště záleží u která má v bit
vě největší důležitost Bylo by
třeba m tím účelem zřídit zvláštní
otáčecí' věže Dvanáct ipalcová
děla'jež jsou opravdu obrovská u
těžká nejjépt! dula by se umístit
v těelíto vížích Novým plánům
těmto se však vytýká že je málo
postaráno zvláště o děla malá
rychlopalná která hlavně chrání
loď před torpedovkutni u jinými
útoky V ohledu toni bude třeba
podniknout! mnohé vážné opravy
Soud i Thawera
Soudní přelíčení s Ilurry K
Thawetn pittsburgKkým milioná
řem který zavraždil architektu
Stundorfa Whiteho v Madison
Square zahradě v New Yorku za
hájeno bude v pondělí dno 'i pro
since nebo dno druhého kdyby
bránily tomu nahodilé překážky
Obžalobu povede sáni distriktní
nadvladní Jerome u krátce porotě
obžalobu že Thaw Whitea zavraž
dil a že už dříve inu zabitím vy
hrožoval Thawovi obhájci budou
se snaŽiti dokázali že Thaw byl
oprávněn k zavraždění Whiteho
který ztroskotal jeho domácnost a
rodinnou upokojcnnost Není vy
loučena možnost že svědkem proti
Thawovi bude i jeho manželku
Japonská otázka v Kalifornii
Vládu Spoj Států snaží se vše
možně vyšetřili příčiny neshod
mezi Japonci a bílými obyvateli
Californie Jak známo byly v
poslední době do světu vyslány
zprávy dle nichž Japoncům dějí
se v Califomii zvláště v Sun Frun-
cisku veliká bezpráví Vláda vy
slalu tnm rychle ministra Met
calfa aby stížnosti Japonců vy
šetřil a všemožně Ktiužil nc aby
zjednána byla nápravu V první
řadě jednalo se o zřizování japon
ských skol a o odloučení jich od
škol ostatních Vyšetřováním by
lo zjištěno že ve školách v San
Krancisku je veliké množství Ja
ponců již dospělých jíž navštěvují
školy hlavně za tím účelem uby
osvojili si nngličiuu Téeh hlavně
hledí se školy zbavili poukazujíce
na to že pro ně zřízeny jsou
ívláštn! školy večerní jež jim ji-
sté mohou vjlitnoviiti liovněž
stížnost že japonské obchody jsou
bojkotovány ukázni a se býti bei!
podstatnou Přičiní neoblíbeno
ti Japonců spočívá v liěéem íeela
jiném Farmáři mají rádi japou
ké dělníky kteří prnettjí daleko
levněji uel dhiietvu bílé ale v
imteeh Japonce nevidí rádi
KtUitč bíle dilliietvo silní- j rp
Iřtlje -nJobm k aliV kiítlrei píl-
id iřákon proti JípMieům r ui
niku s tm i ji n prt i llnstnum
lKlui npuni ňuj' !'! # pí t
stého valeň japonských je stále ví
ce a více čímž slav dčinictva bílé
ho může býlí valně poškozen Ja
ponci až dosud nemají žádných
příčin ku stížnostem Jest všulc
jisto bude-Ii vláda vůči nim tuk
stále úzkostlivou a plna ohledů
přispějí valně japonské rozpína
vostí Macecha — bestie
1'řed porotou v Youngstovvnu
()„ zahájeno bylo H listopadu pře
líčení s Jennou Andersonovou
kterou viní obžalobu ze zločinu u
lýrání dítěte Nelidská tato ženu
ho srdcem krvelučné bestie zavruž
dílu svoji šestiletou nevlast ní dceru
ICIsu jež vypustila duši juko pra
vá mučednice Jak hrozným způ
sobem tuto mueecliu zabila svěře
né dítě o tom před soudem vyprá
věl koroner Kline následovně:
"Smrt děvčátka při voděnu byJu
týráním při kterém zlomeny byly
jí obě ruce i noha lilsu musila
leželi jako Jiiizur v tmavé komůr
ce kdež macecha topila juko v su
šárně domnívajíc se že děcko se
zadusí Mučenému děvčátku ne
dávala ani jisti Když k smrti ji
umučila a koroner ji prohlédl nu
lezl nu ní osmdesát ran jakýmsi
ostrým předmětem učiněných"
Vzdor lomu že obhájci její snažili
se soud přesvědčili že obžalovaná
je Šílenou soud odsmdil ji a uznal
vinnou z vraždy druhého stupně
Burián v New Yorku
V úterý dne listopadu přijel
do New Yorku znamenitý krajan
náš výtečný zpěvák Karel Durián
královský komorní pěvce a člen
opory drážďanské Přijel po par
níku "Kuiser Wilhelm Jí" Jak
již dříve jsme oznámili vystoupí
v new-yorském Metropolitan Ope
ru House aby tu ukázal zdatnost
českých pěvců Němci prohlašují
liuriána za nejlepšího Wagnerov
ského pěvce kteréhož úsudku prý
si Durián plně zaslouží Karel
Hiirián hned při svém příjezdu byl
podroben různým ínterviewům
mezi nimiž i od dra Vojana členu
redukce ' ' New-Yorských Listů ' '
který přináší o tomto vyptávání
zajímavou stať ve svém časopise
"Potěšitelným zjevem" píšou
New-Yorské Listy " o který urči
zásluhu největší má sám Burián
který nikdy ze sebe nedělal žádné
ho Maďaru a padobnč jest že
dnešní anglické i jiné denníky
new-yorské vědí že nový hrdinný
tenor new-yorské opery je Čech
"New York Times" nu příklad
píše že Mr Burriun jak dle něme
ckého zvyku píší jeho jméno je
"by birth a Bohemian" rodem
Cech Také ve "Staatszeitungu"
se uvádí že Burián je rodem Cech
Náš milý krajan ubytoval se v ho
telu Majestie jednom z nejnádher
nějších hotelů tohoto města nu
zap ulici u samého Central
Parku MA zde veliký přijímací
wilon pokoj ložnici koupelnu a
zvláštní byt pro svého sekretáře"
Ztratil so milion
Xe San Fraueisku doehúzí zprá
va Že tam právě zupočlo presideti
tem JíiHKeVeltem nařízené vyšetřo
vání ve příčině ohnivět nsi 1000
(SNI dollarů který přišel v nu
nveh imušíib i větších ěiUtkúeh
do Sun FrunoUku ale nedostal se
di rukou pmiiiienéiint fondu Vel
ký uhno-t t tuhu ťťítáu b l k ru
kouni uonora Sthiotte ktirý tlíi
právě v llvropé F J Ui ta-v de
tikliv Willoím loiru' h ut to
ivc'ntů 'iilr Uvol po tracen v h
itlnostli irj4dviit UiHitevelti
prohlásil že žádný vinník nesmí
ujiti spravedlnosti a nařídil nej
přísnější vyšťitřovátií Případ při
jde před spolkové soudy násled
kem mezistátní povahy poštovní
služby dotčené těmito podvody
Zasílatelská společnost Wells Far
go pátrá zejména po obnosu 10
5H0 dollarů které zaslali občané
ze Seurehlight Nev u o nichž po
mocný fond tvrdí že je nikdy ne
dostal ale které dle tvrzení spo
lečností byly odevzdány jednomu
členu pomocného výboru na ně
hož byly adresovány
Učené déčko
V Bostone mají znamenitost již
by jim mohl jistě záviděli celý
svět v osobě Hletého Williama Ja
mesa Sidisu Tento navštěvuje
brooklynskou vyšší školu a vyniká
zvláště jako výborný počtář a zna
lce cizích jazyků Mluví plynně
čtyřmi řečmi a zná fysiku skoro
tak jako jeho profesor Jest sy
nem německého lékaře dra Borise
Sidisa Znal písmenka skoro dří
ve než uměl chodili a pořádně či
sti uměl dříve než uměl mluvili
pořádně Hoch byl pojmenován
na křtu po prof Williamu Jame
sovi harvardském psychologovi
který sleduje nyní s velikým zá
jmem překvapující duševní vývin
malého matematiku u linguisty
Dle všeho vyjde hošík z vyšší ško
ly velmi brzy Jest to patrně
nejmludší žák vyšší školy nejen
ve Spoj Státech ale vůbec na ce
lém Nvětě
Drobné zprávy
V ííammoml Ind staví zná
má veliká firma Standard Steel
Car Co velikou továrnu nu želez
niční káry v ceně 500000
Oeneral William línřus Shaf
ter jeden z vynikajících činitelů
vítězné vojny americko-špunělské
zemřel sešlostí věkem v Bakers
ťicld Cal
Dochází zpráva že světozná
mý cirkus Barnum & Builey nebu
de se již stěhovali po dráze Od
nynějšího času bude dopravován
s místu na místo zvláště k tomu
účel i zřízenými automobily
Stcnslund podvodný řiditel
Milvvaucké State Banky prohlásil
že banka po celých 10 roků byla
nu tom velice bledě a z té příčiny
že pouštěl se do spekulací aby
banku pozvedl Nezapírá že jmě
ní banky používal také pro sebe
Zvláštní jubileum oslaveno by
lo továrnou lokomotiv American
Locomotive Co v Schenectady N
Y Továrna tato dohotovila totiž
40000 lokomotivu což oslaven by
lo zajímavou slavností Poslední
tato lokomotiva určena bylu pro
dráhu Northern Pacific
Nathan Strausx bratr mini
stra obchodu Oskaru Strausse nu
ha tiket ě ku poctě Ilearstu pořáda
ném prohlásil že íiew-yorský lid
dosud si ani není vědom škody
jež vznikla mu nezvolením Ilear
stu Kdyby prý bratr jeho nebyl
povolán do ministerstvu tm sám
by prý šel a vysvětlil lidu jakým
znamenitým mužem je llearst
poštovní známky budou počí
naje Novým línkem tisknuty nyní
v tiskárnách newyorské firmy
American Bank Notě (' tt siee
JtOOOOnO koů denně po celý
rok výjimkou dnů nedělních
Firmu tato uvolila ne vyrábět! po
hovili tiúmky h ó u půl centu ti
ti Je to až doMid cena nejlev
uějši Žádná tiskárnu už dtud
iH-midiU j tUknouti levněji nei
57 centu
V měsíci říjnu přišlp 84000
přistěhovalců přes new-yorský
přístav do Spoj Států
V Newton Kans provedena
byla v tamní buňce loupež zu bílé
ho dne jež opravdu je jednou z
nejodvážnějšíeh jež kdy byly
spáchány Do banky vstoupil lu
pič čtyři úředníky tam se nachá
zejíeí přinutil k odchodu sám pak
sebrav $1780 beze stopy zmizel
V Californii letošního roku
byla neobyčejná úrodu Švestek
Počítá se že letošního roku urodi
lo se v Califomii 180000000 liber
švestek za něž tamní ovocnáři do
stanou o $2000000 dollarů více
než loni vzdor tomu že letošního
roku jsou o mnoho levnější
V době nejbliŽší lze očekávali
nový velký příliv japonských při
stěhovalců Jak japonský kapi
tán Mizumo velitel japonského
parníku "Chiusa" praví chystají
se vystěhovalecké společnosti v
Japonsku přes 20000 dělníků do
pravit! nu líawajské ostrovy od
ít udž obyčejně Japonci zajíždějí
do Spoj Států
Ocnsusová úřadovna Spoje
ných Států vydala zprávu o ma
jetku Spoj Států v roce 1004 a v
tomto roku majetek celé zeme pá
čil se nu $10(5881415000 Tudíž
od roku 1000 vzrostl majetek ze
mě o 21 procent V roco 1904 u
dané nemovitosti v této zemi od
hadnuty byly na $55007719435
neudané nemovitosti byly v hod
notě $0560527174
Guvernér kubánský Magoon
začíná provádčtí na Kubě různé
reformy V nejnovčjší době bude
věnováno $20000 na zřízení ústa
vu pro choromyslné Majitelům
kaváren a restaurantů dáno bylo
přísné nařízení aby místnosti své
přivedli v době nejbližší do po
řádku Tyto nalézají se v stavu
zbědovaném Potraviny jsou veli
ce nečisté Nyní budou zdravot
nické předpisy prováděny co mož
no nejpřísněji
Přítel každého člověka
Někdo se rychle téměř okamžité
spřátelí s každým s kým se setká
u za chvíli již s ním mluví a žertu
je jakoby se po léta byli znali Op
zná každého a kuždý zná jeho — v
společnosti jeho všechno okřeje
Jiný jest pravým opakem toho:
chladně odbude každého odmítá
přátelství a není přítelem nikomu
ani sobě Mrzutě kráčí životem a
kamkoli zavítá jakoby ledovou
sprchu s sebou přinesl Lidé ho
nenávidí a on jich A přece ve
většině případů za to nemůže jest
nemocným Jeho zažívací soustava
jest v nepořádku Předložte jídlo
prvnímu a podivíte se s jakou chu
tí k němu zasedne a jak ho bude
ubývali druhý se nad jídlem za
mračí píchne sem a tam a vstane
od stolu tak mrzut jak byl k ně
mu zasedl Hřeší ten kdo nehle
dí k tomu by tělo Kvé dal do po
řádku Jest to Triuerovo Léčivé
Hořké Vínu které v tom ohledu
jest itepíekonuletným osvěží ža
ludek tuk že sám se bude hlásit!
potravu sedilí vnitřnosti tak že
Že každou potravu rády přijmou
u stráví čími vytvoří se dobrá
zdravá krev Tu pak roiuUi vý
ři v u do kvdé částečky telil do
inokií do svalů Jo nervů čímž
v jasni mysl tt -i!i eelé tělo Vy-
'istěte kreV H Veselost vrátí V tlo
Vaií mysli Trmenm Léčivé
Hořké Vino ji vv čisti nejlépe V
IčkáuiWu h Tritier Tus Ah
biSel Ave t'Su-[! lil
J St
I
1 1
V
tt I v ' " -
f j' Ti
s
I li' 3
fh
í v
f I
i '
í V '
i ' 1 '
I? V
t l
K4
'Sv
" '1