Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1906, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J V SLÁDEK:
STARÁ ROMANCE
Bylo tlobo vludo
bvfizily jnunfi plály
na íápadu rudí
mrak doiehaly
u chaloupky rhudó
tnut ku dcerou klály
"Co'i lak dcerko Linda
co tl dltí icbázif
ro tvflj pohled blmlA
V vřenu u inldí f
Hruď ro cbví a zvmIA
jnko kdyl tfi mrazit"
"To n matko milá
mink v tvář mi půda
v mlA1 liiikii bílá
páMiilu io mladá
a mfi zmnrizílíi
stima vHru lada"
'"Wndájiiko (tlína
byla' tak6 včera"
"Lanka poatf clena
za prvního šera! " —
"'Htlhril m to Btřelco
klotba devaterá! "
"Kletbu tlýml olovy
novolojt výe
nochto laňku v křoví
dokrvácct tiflo
A ta trelee matko
modlete o Apííol"
llyfo licho vfludo
hvizdy jimnů plály
z tmy dvfi ofi rudo
jakoby no Hinály
V chaloupky chudé
matka i dcerou i tkaly
OTAKAR CTI AE V AT
Jodnou na podzim
Povídka o mém příteli
(Pokračování)
A luk n ostatními k zemi o
achýlil a z únt polozapomenutá trio
va modlitby propouňtél pocítil v
uuAj znovu takový podivný stesk
jenž Nrdco tnu cele uchvátil a ja
koby jím zalomcoval Tak o mu
zdálo že odevínd vane ten ne
zmérný žal Cítil jej v tom uvad
lém imchém listoví po hřbitově
roztroušeném v tSch žalostných
zvucích modlitby i v tfch slzích
jež mnohým stály v očích
Doubrava vzpomnřl si na pó
hřeb svého déda jenž zemřel už
kdysi dávno před lety Tehdy
bylo mu asi pět nebo Šest let My
slel na tu bolest již tehdy jeho
détské srdce cítilo pro toho jenž
byl mu prvním dospělým přítelem
jenž dovedl vždy tak mile vyprá
vét a rozumét všem tím dčtským
rozumům Tehdy zdálo se mu
že cosi jeho odchází s ním cosi
čeho nedovedl si jesté ani uvčdo
mit Dnes chápe že to bylo kus
radostného mládí kus ncjrannřj
čího života
A jak na déda vlastního vzpo
rnínal zdálo se mu že ta bolest
vtttvli je i jeho bolestí žo i on mú
v ni účastenství
Htuhhk který prve vyzval
uhromáždéné k modlitbé vystoupil
a třesoucím so hlasum takřka v
pláči zavolal: "Kpl sladce! Uyl
jsi vždy ná8 dobrý přítel a kama
rád nebylo v tobó falše am ne
upřímnosti 1 A rádi jsmo tň moli
viiehni ProviniMi jsi m kdy a
krok hjuituý učinil budiž ti odpu
štěno pro tu velkou lásku k tobtV
Hyl jsi t nás jedním i nejstar?'ch
(Suto fliodivali jmo k tobtS pro
radu protože jmiů vódíli io muo
ha ji wktwil a mnoho vii A ty
nikdy ji nikidui neodchiul !
vidy Hitíil Spokojeni odohá
rli jm vidy twl tt-ÍH Mil ji
vilkl a vineiení rdc a prota
rhoviiu budil ti piiuiít nehynou
rl! U&k lehuej tím jel ji ttmh
rhl ty puk spi sUdoe!"
Dubri4V m!uifíha uftkt
lni mtil W} lMuvUy
phhrtaný pl tíhm bt Mt n
mW dbudtý nilrv kUí jaký
nosívají ve starém kraji odkudž
sí jej přinesl bezpochyby jako pa
mátku Takové kabáty přecházely
se syna ria otce s děda na vnuka
Výraz stařecké milé tváře byl ri
smírné bolestný a měkký Hlas
so mu na počátku třásl ale posled
ní slova pronesl mužní jakoby ná
hlo nabyl sil
Doubravovi so slova starcova lí
bila A jak je znovu vo své dusí
probíral uvědomil si žo není
nich líéenosti a že Slt opravdu o
srdce A ona řec již on přec'
chvílí pronesl zdála so mu wpa
trnou a nicotnou proti té již pro
mluvil slařeřek a v níž promlu
vilo staré přátelské srdci
A pocítil takovou zvláňtní touhu
po stisku ruky s tím milým bělo
vlasým stařečkem Protlačil so
nčmu a na rameno mu ruku polo
žil
Třkní jste to řekl dědečku
Co my mladí jsme proti váni — '
zanovoril JJotiorava tiskna mu
vřele ruku
DčdeČck se bolestné usmál
"Mřli ho tu v okolí všichni rá
di" odřekl stařec "Hyl to jeden
jest5 z tčch starých A dobré
srdce míl Přijeli jsnifi sem spo
lu spolu jsme prožili první chví
le jeden druhému navzájem vy
pomáhali První svá obydJÍ z dr
nft a dřev stavélí jsmo spolu Oh
Hože zakusili jsme dost a dost
Celé knihy daly by se o tom psá
ti Ua ba pane drahý byly by
o tom zajímavé romány '
Stařec umlkl Setřel slzu již
vynutila bezpochyby ona vzpo
minka a odkašlal si
Potom kráčeli ze hřbitova i
Doubravou A když ruku na roz
loučenou si stiskli usmáli se na
sebe
"Tož s Bohem dídečkul A
kdybyste k nám uo místa zavítal
přijďte ke rnnž pohovoříme
si
trochu" zavolal za ním Dotibra
va když již butffíy se rozjížděly
Stařeček přikývl mlčky a rukou
mávl Pak soused Doubravu v ko
ní pobídl a buKfry sc rozjely
Cesta zo hřbitova rychle ubíhá
la I3yl pčkný den a pohled do
kraje byl velice pčkný Účastnící
rozjíždčlí se na vSech ny strany K
řarmč Karáskovi mířily pouze dva
povozy V jednom sedila Kará
skova rodina v druhém Doubrava
Karáskem
Farmář byl jaksi zadumaný a
promluvil za celou cestu jen nčko
lik slov Snad bolest v celé své
sílo v srdci se mu prolomila Snad
vzpomínal na všecko co s otcem
prožil a snad teprve nyní kdy bez
nčho so vracel uvědomil so skuteč
nost jeho úmrtí Celo míl ztaže-
no do hlubokých vrásek a oči roz-
ruchlené vším tím co předchá
zelo bloudily kdesi v dálkách
Chvílemi na konč zavolal alo hlas
jeho byl ku podivu mčkký plný
jakéhosi zvláštního citu
Tenhle náruční kúň byl tatín
kův miláček" zahovořil po chvíli
takovým podivní smutným hla
sem "Míl ho tuze rád Přivedl
si ho před lety odkudsi ze Zápa
lu když byl s výpravou na pro-
uídeo pozemků Myl tohdy kost
a kůže a otec dal zaň jeijoin ně
kolik dolUrň A po řaso pěkného
kom" z něho udělal"
V zas Karásek zamlkl Uylo
zjevno že obírá se myUnkami ua
otce že celý život její a ním pro
žil znovu probírá í
Mezitím dorazili k farmo iKni
niva sekoěil a Kanukové i Antiii
om&hnl sléťti vu
A jak Aunii ca ruku wul citil
ži mu ji vřel twkla l očí m mu
odivttU a tnk přAtelsky h uaů
umu Ala
Doubrav h% ' l Takoviř
iiiiinn milý poeti řaproudil jeho
rvi Ani m ih'uvvImhi1 l VrhH
po jhii boku
"Krán jlt mluvil" řfkbi
miie iuth w ti'i iKuthrtMit iHuii
km "
Doubravovi zalichotila tato po
chvala zvláští žo pocházela Z úst
Ženy od níž až dosud jí neslyScl
Cítil v srdcí příjemný pocit a Šťa
sten byl nyní kdy kráčel po
boku bytosti jež zalíbila se mu na
prvé spatřeni
"Kh což to bylo — - — " zahovo
řil "Ten dědeček ten krásní
proud uvil Tak od tfrdcH mu to
ňlo"
"Jak jste o té vlastí tam za mo
řem mluvil tuze jste so mní líbil
Když jste ty krásy její líčil leskly
se vaše oči takovým nadšením A
když líčil jste bol s nimž každý
zem rodnou opouští ly vaše oči
vyhlížely tak smutní žo ta bolest
dala se z níeh vyčisti"
Kláli na zahradí Kolem nich
batolila se drůbež jíž bylo k ne
spočtení Annie chopila so nej
blíže pobíhajícího pozdního kuře
U do rukou a čímsi rozrušena k
sobí je přitiskla láskyplné je hla
díc Doubrava díval sc na ni so zalí
bením "Oh ftecíiy jsou krásné" pře
rušil po chvílí ticho "O tíeh dá
se mnoho vypravovat"
'Uáda o nich slýchám Díde-
ček tak krásní o nich dovedl vy
právět A vy když o nich jste
mluvil připadal jste mi takovým
blízkým tak bych vás Ityla věč
nost poslouchala — —
Doubrava se usmál lakové
milí přišlo mu její uznání A jak
se tak na ni díval ozářenou sla
bým odpoledním sluncem v tom
dlouhém bílavém kabátč n ko
ketním kloboučkem na hlaví a n
kuřetem přitisknutým na prsou
tak milou a krásnou se mu zdá
la A ten její hlas míl v sobí
cosi tak měkkého přátelského
Tak docela jinou zdála so mu tou
svou řečí a vším než ty s nimiž
stýkal se časem ve místč
"Jak rád bych sí s vámi poho
vořil" pronesl bezděční "Kád
bych vypravoval vám o nníí vla
sti když to máto tak ráda a zají
má vás to Sám vypravuju o ní
vždy tak rád"
' ' VVell poslechnu vás ráda" od
řekla Annie "Ostatní můžeme
projiti so po okolí ukážu vám svá
zamilovaná místa"
Doubrava radostné přikývl —
Annie odběhla na chvíli domů
chtějíc oznámiti bezpochyby že
)ňjde na procházku
Po chvíli vrátila se všecka jaksi
rozradostněná v tváři červená a
usměvavá
"Tož pojďme I A máme prý
řijít brzy k večeří" řekla ú-
smívem
Obešli farmu a Annie upozorňo-
ala Doubravu na všecko co zdaló
se jí hodno povšimnutí I staré
io černého kocoura a hlídacího psa
zavolala pohladila a vyprávěla
odkud a kdy zvířata ta dostali
Potom zabočili do aleje ovoc
ných stromů na nichž tu a tam
hvělo so několik zarudlých liste
kň nebo zapomenutý plod Slun
ee zapadalo a tam kdesi v dál
ce roztálo se v zakrvavělý dlouhý
ruh červánků
Doubrava ku rozpovídal Vy
ruvel o rouně Ueilllte o matieeo
již měl rád nad všecko ua světe o
svém životě o studiích i o Praze
Vzpomněl ve své řeči i na svůj od
jezd na své první trpké zkoušky
v novo vlasti a na nynijM svůj ca-
Htťčný klid
Anilin poslouchala pozuruč vy
ptávajk' se na v n nemohla po
ťhopit co hjlo j novým a poně
kud vzdáleným Doubravu těšilo
to úctotttiutvt a přál si uby ta
procházka trvala hodní dlouho
aby lmhl i hodu odlehčit
A eitd h má rád to doviti mild
jel v lakoví det-ki luW přitul
touiti tisklo e k iiěiusi a jeho slo
vům tiíiihntchalo
PífdpUttti ti ru "Knihovnu Č
iko &iuiUkyih AuKuCk"
Přátelům zdravé a ns!eclifilé četby
JIŽ V TOLOVICI LIHTOrADU
vyjdn I íM
Knihovny CcNko-Áiiicrickýcli Autorů
Jeá obsahovati bude literární cennó práce čcalco amcrických literátů
Redaktor a vydavatel Otakar Charvát První svazek obsahovati bude:
OTAKAR CHARVÁT: POVÍDKY A KRESBY: Hřích — O dvou to
noucích — T62k4 chvíle — Za 6tóntím — Bmrt — Srdce — Proč Martin Jor
dán cmlzol — Za mořem — Úntup — Skvrna — Uraženi křídla — Trošt
— Návrat a J
Knihovna vycházeti bude prozatím mčsíčné v sešitech o 32 itra
nách a cena sešitu bude JEN 10 centů Krajané naši zajisté
uvítají tento nový podnik s porozuměním a svou podporou vyjdou
vydavateli vstříc
Pro dalóí svazky chystáme: Jan Bárta Letovský první česko
americký nevinář Jeho život snahy vzpomínky a korrespondence
Pište si lístkem o první sešit na ukázku Bude Vám zaslán hned
po vyjití PISTÉ JESTÉ DNES a adresujte:
OTAKAR CHARVÁT Omaha Neb Howard Street 1309-1311
rr'T''
"MHlri Ir-J"f
v
mm
ZDARMA ! ZDARMA !
$10 Mohií luídobí n viiším mo
iiořnnneui vo zlaté darují
SCHNEIDER 6c KLEIN
obchodníci rodinnými likéry
vm So mii st Omaha neh
Stolní nádetí o 42 kusech s inlciálkaml
bma dílno zdarma Í3S00 nákupí kořalek vín a liké
rů (vyjímaje pivo a líh) 7tAa je SípAnob jakým je lze
ohdrŽcti Když koupíte za 25c kořalky vína a likérů
od 11'm najednou n vu více dáme vám ticketu na to
lik kolik vyíc ntkoupí olmáKÍ a až budete mfti lístků
v obnosu f 3500 a tyto nám aSlete poftlemc vám toto
utolní nádobí o 42 kimech a iniciálkami zdarma
Dříve Jen millioiáři mohli ni opatřitl nttolní ná
dobí h iniciálkíiiní neb monogramy avSak ufinlvSe
Kinlouvu m Ohio China ťactory na jeánatelwtví jct
nám umoínčno poMkytnouti je každé hospodyňce i
tohoto mřitta a okolí Vaši oddaní ScliiíťKlcr & Klein
Níkteré z nafiich předních druhů:
Iumír Hye 1 gallon $ 3150
Lumír Kye 3 gallony i 950
ltimír Kye S alloníi 1850
(iallon vína zdurnia s každou Sgallon objednávkou
I
POMNÍKY
žulové a mramorové
Frank Novák
1413-15 So 1 3th St Omaha Neb
(naproti Hotelu Praba)
Velký skliid kríísní prfíoe a zaruCona Kupt
ul pomník v Omaze Co uSetřlte zaplatí
vám více cež cestu
Smíšené farmaření a mlékařem'
Staňte se neodvislými
Kuždý muž jenž si přej zlopšiti své postavení v životě nebo
který touží pobídnout! syny své na dráhu vedoucí k úspíchu a
zvláště každý nájemník který chce vlastnili pozemek měl j
si objednat! poštovním lístkem dnes výtisk brožurky "A Good
Dairy Distriet" již obdrží zdarma
dojednává o nové krajino jež nabývá právé proslulosti ja
ko úspčSná krajina mlékařská 1'ocmek jest velmi laciný Ji
stá voda a živné traviny jsou hojné jťst tnht trh pro všechny
plodiny při dobrých cenách podnebí jt-st stálé a zdravé a osad
níci kteříž tam již jsou jsou žádoucími sousedy
Velmi levné lístky tam a zpét první a třetí úterý kaídého
nu-síee "kýtaji skvělou příležitoit k vyšetření
Nezapomeňte si mi dopsali o brožurku a zároveň nnžletc mi
jména svých východních přátel kteříž chtějí jiti na západ
UÚIŇTE TAK NYNl
L W WAKCLCY General Pass Agent
IO04 rrn4m Stret
OMAHA MB
Ijluílnfiiij
Ptedolalle se na FokroMm SI roCno