Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1906, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ARNOŠT RÁŽ'
MATCE
V dticliu jHotu Hllbnl viuchny Tví ulity
které jl plukulu v bulu
(Vatou vfluk kvoJI in u m i 1 jmun Jiti
pro hAm k výfcluAin pro Tobo dolů
To byly iily miiutnílio dfickn
ktiY'inu liniťíku iicjilraíil vaull
ZnncNpn k slabým nu T6 jiiem inynlll
V roklitiArh Tnygotské ukAly
]Jar Tvoji Junky chudým jnem rozdal
pohádku o Tubo vypravM jamu
O zliitěm srdci o bílím ítdi'
korunou trnovou probodciií-m
o Tvoji modlitbo tlchfl (i vnun'1
a inojo fltf-stl k milému Jluliti
Modlitbu Tvojn nebyla íimrim
Ht'Mtí mí lilAwt rudý kvit hlohu
Níi'o nu boleni 1 v vkniiiiit rntiMÍ
K propnutém nikdo zabloudit' tutá"
Na smMých výSlnlch trhftni TI matko
dar nvoJI Muky krvavé rlífcc
OTCI
Jo tichá veníi"ky večer no vracím
teploučký Vlifiek Jdi i poli
Nad zlatým obilím vyrfiulA vzpomínka
vzpomínku klurft tak bull
Vldlm Tí otče jit večerem domí) —
V ocích klid zij-adu tichý
kloboukem smeknutým před boží
úrodou
z kypří jež vzpuMu líchy
No z líchy Tvojí víak u(An jl rad
jakoby Tvá bylu vlastní —
7 poctivé práro ivé tt Aa Jiti chřiiď
pani víak ti byli Mastní
V sychravých podzimních studených
I ubohým lidmi jsi nu polích dlel
6b kolik bylo nn centll té řepy!
Hezký již iiiMNopiiNt j A n za ni mé)
A vo vmí bída Tě déslln zlá
I'ár zbylých groííl Tvých almužnou
padlo
& přf i: j4 krvi svou sczdržol jl
„iia panských polích no kradlo —
Hturostml uiioýkán zbřltd JmI brzy
V kfilnlčku lerou jdo rozavý pluh
Co zbylo ze víohof — TobS Jon vrásky
a pánu nijaký krvavý dluh —
ITBDINAND 11 flAAE
PODZIM
Vríkfim blavS po zlatové
chladná peruť iera plovej
juk strnulé sny tam dulo
stoji tmavé stromy holé
ft
Hluboká tlS mmlouchánf
soslyiíl Sum vlnek ani
n osly i 14 si hlinku znitl
jeni by nes ' tl pozdrav žití
Jen co lásky obraz ómý
jnk na Goljjatfi při zorni
nu kHl zří hřeby v tíde
viset noci Hpasitclo
MATKA A DÍTÉ
Kterak l Uotmi rozmlouvati o vScoch
choulostivých
"Maminko odkud přicházejí
mtúfi dřtit" tiznl ho jodnoho dn
malý Vláďa Jeho matka lekla
no Nice této otázky než mčlu přece
jrn záhy odpovfď pohotově: "Ty
nos! čápi" "Kdo je Uh řápt"
"Z jnlná ttidm daUko odtud"
"Ze studno m vodou!" "Ano"
"Neutop! íh tam ty niaU détit"
"Ne" "Není jim v té vodo i
mať "NV "Ani v timiV
"" "Kdo jim dává jUt v U
atudnit" "Oh hochu nech ul to
ho ptaní!"
Vláfit ovíeni nechal ptaní přet
eč v sak o tom podivuhodném při
pádu přťinýálřh malá dťti ve
utudti naplnriiá vhíou a neutop!
v mni neřinrinou! Kolik u
ták nul jí-ití na jaiyku! ťlo
vu ty itvti f Mají na laty!
Hrají ki tttt i'lrtiuít Neupad
ne áptu ukmá dflďSf Ktťfftk ví
vh i'p kam to tlíte má dtiťtf
Matka otázky Vláďovu dálo no-
rozebírala Uyla ráda žo jel tak
odbyla jak i ona a nvčIio mládí
byla odbývánu Nepamatovala no
už žo později aatna od iiíítelkynž
mu dozvédéla nejen to'alo i muohó
Jme veci ktero dílo vřdřt nemusí j
nepamatovala no už fa od toho ča
nu zaěala míti tajnoNti před ivou
matkou Dařilo ne jí jako ho vřt-
Siní daří} dala odpovfď již na ta-
kove otázky davá vělíina matek
svým drtem a bylo by jí divní
připadalo kdyby byl nřkdo JÍ
řekl fa nejedná Nprávné
Králee po tom hovoru vypravo
val učitel vo Školy délem POVÍdliU:
mluvil o čápovi jenJ' no Nvými mlá-
laty uhořel jelikož nemohl jich
vynČNlí z hnízda "Alo pano učí-
telil" zvolal náhle nejmladAÍ z ee
M třídy hM malý VláJ'a "čápi
přeee iiohí malč dél i proč nemojil
čáj ten vynČNt avojo vlaslní d5
tií" Naulal víeobeený niiiícIi Ne
bylo ani jedinčho déeka vo třídč
jež by tomu nebylo rozumělo Jen
učitel nepochopil imcd co Vláďa
míní a pravili "NeMySe! jHom
poHiid nikdy o čápíeli jež doní dč-
ti" "Ano pano učiteli" řekl
Vláďu "moje maminka to řekla
fa berou dčti ze Ntudnč a honí je
lidem" Učitel ji-muž no nyní
rozbřesklo tu-avil nechtčjo v wrdcí
hoeha otřáNtí víru v matku s "Nu-
fa ano to je jiný druh čápu oby-
eejný není tak Nilen" Než anolu-
žáci Vláďovi nebyli talc iemno-
citní jako učitel otva bylo po vy-
Hftovfiiil obklopili Vláďu a vvmá
li no mu Nazvali jej hlupccm a
tázali no ho zda vSemu věří co
matka řekni? a nejvetAÍ js hochu
mu vypravoval nejhriibSím xnA
nohem pravdu Vláďa cítil o vo
liče uražen no tak pro poHmčch
Npoluzaku jako iiroto žo řekli fa
matka mu nčco napovídala Jíví
jemnocitný hoch jeho ardce krvá
celo při myšlence fa jeho matka
vzor dokonalosti mu řekla no-
pravdu 1'řiSed domů tázal hus
"Jo to pravda žo je to o tom žá
poví jenom povídání a žo jmm nn
avčt přícl z tvčho života t" Matka
byla jako by ji blcKlc zasáhl —
"Kdo ti to řekl?" Vláďa jol ho
vypravovati co no vo Školo přiho
dilo a co mu chlapci no Školo
řekli Ani nyn! nemohla no matka
překonat a promluvit no 8vým dí
dčtem přirození? o přirozených vě
cech "PřijdcSli mnS jeSt5 jed
nou n takovou nproNtou řečí do
mů doHtaneS bití co fto do tebe
ve jdo I"
Vláďa také už nepřiScl % tako
vou Nprontou Mi domů Jeho roz-
mrzelost nad neupřímnosti matči
nou záhy pominula Stal no jako
vetNina ostatníeh dětí Měl záli
bti v tom když mohl pčknó" ze Ši
roka mluvit no svými kamarády o
tajemných věcech o nichž nechtč-
la mu matka podat vysvětlení a
mluvil víc než dětem nIušÍ Začal
míti tajnoHti před matkou Měl ji
sico doNtid rád neboť byla to ma
tka NtarONtlivá a on byl hoch
avíak úctyplné" lásco a ncobmezo-
nt iavére jeho utlřho mládí bylo
konec
"Maminko odkud přicházejí dČ
tit" tázal h Frantík Matka hy
la na okamžik překvapena měla
vSuk iře odpověď připravenou
nebof tuto otázku očekávala a pře
mýšlela o ní kterak ji xodnovl
ťetla o té věci v nějnkém časopise
a h mužem avým ěnntěji o ní hovo
řila Zilúlo ne jím n počátku Po
divilo říci dítěti plnoti pravdu
ím více 5k I řemí Jleli tím hvlo
jauějií fa pravda j"t v kítžilěiu
ohledu uejlepní a dohodli m njhj
u íe lioehu Vťiiu co nejlěiHí věo
vyvětll A Myl puk ťrnntlk
takto stu tAl řekla j- h-i matka?
'IlUď JeVhu romt tak jako
rvU tívoew nu ktrumeih rtu
malí děti v životě tmtky " lítě
kýo hlavou jakoby chtěhi říci
' fottiid A hledAva to Iftlžt při-
rodním "Avíak maminko"
lAiabi ' dl "jík o dtinmi
vent" "Když dítiS jo dosti silné
a velké aby mohlo z matky vyjí
ti otevřo no její život sám od ho
ho a děcko může ven" "To vSak
bolí maminko I" "OvSem žo to
bolí matky jsou taká vždy po tom
! 1 't I 1 Ě Ě m
ncjiiKou uoou nemocny" "iwn
tinko také jncm ti zpŮKobil bo
lest?" "Dojiata milý hochu"
' IlneváS o na mno dosud!"
"Zda li no hněvám II" zvolala nm
tka otóímajíc vřelo svojo dítč
"ne hloupý chlapče vždyť jsi za
to nemolil VMechny matky trpí
bolesll když dí tu no rodí než ony
zapomenou radoNtí jakmile děcko
spatři všecku polent Pojď ne
hleď tak smutně a zasměj se opět
hleď maminka tvoje těž ho umě
je" Leč Frantíkovi nebylo hned
do Nmďlni MyAlenkn žo způho-
I
bil svá matínco tolik bolesti uči
nila jej vážným a dala mu přemý
šleli A když jej jednoho večera
po dobrá večeři matka políbila
objal ji kolem krku řkas "Oh
malinko mám to tak rád jeStň ví-
eo než dříve I"
Ano i tuto mladá duse pocítila
bolest pří tó odpovědi již na avou
vážnou otázku o vzniku života hy
la obdržela Nebyla to vňalc bo
lest zo sklamání byla to bolest že
matka k vfili sví-rnu děcku musila
trpěli Frantík necítil ho odstrčen
ani Nklamán naopak jeho láska k
matce jesle vzrostla Nciiotřobo
val poučen! zbytečná od svých
stejnověkých kamarádů neboť
matka řekla mu co prozatím mohl
a smol vědět Neměl před ní žád
něho tajemství jelikož neměla ona
žádného před ním Stal no nejen
hodným synem ntal no i přítelem
sve matky Úcty plná láska a no
obmezená důvěra jeho útlého vo
ku nebyly ničím otřeseny
Kletten-
Wtirzel
Oel
-ku-
podpoíc vzrftstu vlnsň
k okrášleni udržení a
osvílení vlasů
ÍU Rtaletf jet tento vyzkouScný
v~-wa 'a u fvi iiniii
CO lICÍCll Vlllni' II Miidhml t
kafi VVtaVrilí íliMIlil-iliS-nf n ifíUn
dobrot? ílc a pfotobnonti zbavují
ní! vRclio daUilio vychvalování
KU'ttcn-WurzciOeldr'i£ilí UMA tm
bluvi k nové a zdravá římioull řt(
ji od mrupii u luotfi zabraňuje pa
e
bujného khkoouclho e vzezření
jakého ncPvlu tlocíli-on leíifl Jád
nim Hnťrn Droutředkem tohoto
druhu
Cena ňOc láhcr
Vc vRcch lékárnách aneb přrao od
NTJArOII OELUJtlTKI)
Kaltlmorc Md
Odějte ojyé zdraví
' Při podzimním račnlvlm pořaaf
kaZdý cítí 1 změnu vo avém zdraví
Kďi víak zná cestu k zabezpečení a
udríent ti dobrého zdraví len iná vídy
VUzm átrž?
které proapřje kdyi ví
Stále docházejí nová a
vám není dobře
a WrfinninA rtA-
poručení přea tento výtcCnj? lék pro
Faludcční chorob v Ctít co nll uan
h'r J Vanék z David City Neb!
th lira Vři taem nfei Irut mtr{ ni
Icdkctn naatuzení z čebol ae vyvinul
rcvmatUmua Tak jsem dělal kdo co
radil lékař i ilní ale stále bez vý
ulertku Dostal lcm závratě do hlavv
at(2i na prsa Kdy nic nepomáhalo
objednal jsem si Karlovarská IMlvi
VfnO které mní rmmrihtn MnIm ňr
znat ic yo užívání tohoto vteCného
léku vSe í revmatismua cmlxeln a nrn
to odporuCujl VaSc Karlovarské co nej-
iroKi ieK a prosireacx pro zoravi
IJtíveHe le ve váren rhnrnhárU 9a
ludku a zažívacího ústrojí Ono Vám
Wtvoří Sdravou a lllnnu Wrpv a tím
Vás i posilní $100 bednička o 12ti
láhvích přímo zasílá U 8 Medicíně A
Imn Co (A V Kouha mnlltoli
Larlmer Ht Denver Colo Na (rodcj
v lékárnách a jiných obchodech
PÍSEMNICTVÍ
V minulých dnech iúh došlo
říjnovo číslo mČHÍěn ku "The
Southern Home" vydávaného
"Horno nwl Fireside Co" v Louís-
ville Ky Ohsah měsíčníku toho
to jeNt pestrý a bohatý Vedlo
čethy zábavné přinÍSÍ též články
politicko a četné články poučné
pojednávající o rolnictvu a drfl
hežnictví Mimo to no v něm na
lézá několik předpisu k úpravě
korýsQ a nejnověji! podzimní dam
ski krojo V prosinci spojí vyda
vatelská společnost měsíčník tento
s novým svým rodinným xnafrazť
uem jehož niiev hude "Our
Country" Předplatné na pěkný
a užitečný měsíčník ten obníií
pouze 00c rocne
V těchto dnech došel nás kalen
dář Katolík vydaný Tiskárnou
teskych Jlenodiktinů v Chicagu
III KiiJemuiř je pochvo vypraven
a nalézá se v něm hojnost obrazu i
etení zajímavého jak poučného
tak i zábavného Odnorueujcme
jej vřelo
DOBRÉ POZEMKY NA PRODEJ
Hledáte li nový domov podí
vejte se do okolí Anpleton City
StClairo okres Mo kdo jsou dob
ré a laciné pozemky na prodej
Mírné a zdravé podnebí Vzdě
laná pozemky od $30 do $Q akr
Na bližní podrobnosti sdělí vám j
Josef Pípal č 1C8 již 21 ul v
South Omaha odkud! každé prvé
a třetí utery každého měsíco uspo
řulán buda výlet do Annleton
City a okolí pod osobním vedením
ť J Hwllafka
F J Sedláček Ilamlik & Co
13k3a Appleton City Mo
Dr Edw Chaloupka
im M a niit
OMAHA NLB
Ofsduvua a tt4uf
Hoh U Vlntou ulice !
t M 3ttSht ut 1M (k Vlila i h v
VYLÉČENA — boz nobozpocního vutři
kovánl bez noío bez boloitlj bez
víclio zdržováni od vaficlio dnnníbo za
( mřHtniní Nufio nové ELKKTItO GAL
VANÍCKÉ lííoní výboji protři TKVA
LE vo 30 hí 00 dnnch úplnlt zAruka v
ktíhUin pílpndó NavMIvte Diifil úřa
dovnu nebo hí doplfito o knlžeíku a od
poruiont je£ jo zdarma (10
quioií: oujr ií: iiuvvuriiz co
fill Vlo(lmeiMf IIip World IJM(ř OMAHA NEII
fmiú
i
JSŽXSZWSXStSXZS
i
LOUIS BERKA
1746 Jíž 26 ulice
OHAS STEIOER
1417 WíUiam ul
BERKA & CO
041 N Y LIFE BLDO OMAHA NEB
Dovolujeme si upozornitl ct krajany že jsme jednateli
pro tisíce akrů
doTorý-oli p02semlctL
v průměrné ceně od $500 do $1000 akr v zánadní NAhrna™
jakož i ve východním Texasu
Následkem stálého a ryelého přibývání lidu pozemky tyto
v brzku se rozprodají a nebude to trvatí mnnhn rnws
jejich vstoupne do stejné vvše lako ve vvehodní Khm9
Proto jest v zájmu každého kdo by si buď pro farmaření nebo
pro oezpecnou speicmaci pozemek zakoupit! mínil by tuto pří
ležitost nezameškal a v záležitosti této nám dopsal co možno
nejdříve Jsme vždy připraveni každý dotaz svždomitě zod
povéděti a zároveň laciné výlety ku Drohlídca
vypravovati
Zároveň máme na prodej zásobu
luoMtHlťých mfijcHků
v české čtvrti i jinde z nichi nžkteré jsou pravd
Tyto majetky Isme ochotni každému nni&AAnt u„í
Mimo toho iprostredkujeme
IojiAt'ní u piljky
na majetky u spolehlivých ipoleéností
V případě notřebv lze a obéma tu tt mm J i -1-
bytech o obchodních záležitostech vyjednávali
Poroučíme se v přizeů viech BERKA & CO
In )ouk'Ií '""
1
I
UtlUUMtttUlUttltttlIMHtUMMHUt
m N't íatalll m beúetti nlaii ui i C
_ i amin w(i m
mi _ ' ~ -
2 J JJ M A J Kh H A íiH"AT A
Pr4 lmjrUS4B4 a řU4k4 Matáki
m
iiiiiiMéiiiiiiMiiiiiiintiili)l)l1)):