Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 14, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4-ij jí VK
POKROK ZÁPADU
Založen 1871
N ú? ~-
£
Oinalia Neb ve středu dne 1 í lÍNtopadu lí)06
Jiociiík XXXVJ--CínIo 10
Zprávy americké
Po volbách
ikánom A Michálkem a Kooía- hnula mu ku předu Nu Pan amží měsíců přijdu vhod 'A poslední I Intimního roku byla vo Spoj
Iioii J J Králem V Nebraxeu pobudo president asi 4 dní a dň- doby uvádímu jen medaili vclko-1 Státech veliká úroda jablek 1 o-
zvolen byl většinou 10000 hlasu kladné ní vse prohlédni! Na ce- vévody MaMka-aletuburského pro čítá se žu celková úroda jablek vu
rcp guvernér Shclldon Nynčjsí stě páteční zastaví mu v Hun védy a uméní koburský řad ry-1 Spoj Státech obnášela '{0120000
íenl íímIíi íi lcinSid vollv třirn poNtiivciii kongrcsMii bude nasie- uuan iiijivníiii mostě rorlo Jlica UřMký řád a eíMiiřo Jranlisia Jo- sudu jo jest o iuz)nry) muuu
Kun veliké zklamání dujlchAIalama v dem iUHansas luiez k jcio privium! ději mu vuli- Mula — vmu to Miirnuio mi na na- více noz
fclv domokriilfím vulil yUimWÍ dUJÍC iAlalama !J lll'!li„ iMKlflMH KdeZ K JcJio phVHafil ději MU Vcil- Hlfftt — VMU to MllHlUlO MU nu IM- Viď řlcZ v JOIII jeooyccjna urw
TÍ kdož očekávali Že IctoSní vol-M 'I'"1' Calířoniía H rej) Colorado ké přípravy Do Washingtonu Ucho Duríána Jen za necelé letošní i i In jablek je v! Hiátu New York
by přincHou deniokratfim větňínu 'V-t Connocticiit o rej) jJela- vran mu president 27 JiMtopadu jaro V íiow-yorMke operu ninie (jeorge K Fa v rot z OrleanMU
v kongrcMit bylí trpce zklamání waru 1 rcp Monda A doni (Jo- President KooNobevelt od prolila- Huriánuk zpívali hlavné vu Wiik La který právé zvolen byl kon
Demokrati v konifrcMHii vládnout! "Híitt 11 dum Jdabo 1 rej f I J i- íení JieodvÍMloMtí jent jediným pru- nerovukých operáeli
nebudou té podařilo mu jím ru- "' ™ a (5 dem Indiánu ! Hidentem který nebéřu ohledů im mTÍ[ krajana
TmiiiLCNLi víatut i„ ! 11 Irei) a 4 (Jem„ jowa ji rep a i
íiJabíti V koniíreKNii budu nyní Aiuy
221 rermblikánfj i 105 rlemokra- ''! 'i 7 dejri DoiiiMiana 7 dem
tň Kepublíkání budou mítí tmJÍ# iwame 4 rej) Ajaryianu rep a
vftíínii o r() V noMlednfm kon- l''"- MawHaehiiHettM 11 rep a 3
KrHHU mřli republikáné o 111 Élo Mi1iiííhii 12 rej) Mmnenola v wwmi
lift více mí demokraté V New 'P- " i auhkihmiii o hhj V0HJř
Virln tii?„n lvl Willinm Kun Mimmouh 4 rep a 12 deji Monla-
tlolph IlenrMt demokratický kan- '"A 1 '('P- Ni-hnwka 0 rej a 1 d
' _' I K 1 1 I II !!
Mtaré tradice a opiiMtil území Hj)0-
jenýeh Htfttft
Úochovó v politice
Mimo koneMníka Adolfa JHa-
batha j
(Nudu ifl voflnl niUkni)
ThurMton Neb dnu 7 línt
Dnen odbýván byl zdo pohřeb kra-
KrcHHiiíkem za 0 díntrikt v Ivouímí
aiié zanlřelil dne H lÍHtopadu dra
Ilarry Aldríeba lékařů tamtéž
Příčinou toho byly prý nijaké ro
dinné neshody Favrot junt jefitS
ndadým mužem a mvou wkvélou vo-
KoneMnika AUoira JHa- { jwk Kubíka Mfurého zdej- """" " '
™wektzi!ií lířkKťMk :r'ilv' MMam
(U zvoleni byl v úterních míh dne 5 JíhI opadu po krátké mMimmu
jeSlé nrmledujíjí krajaéi mfnoci v Hemcrítan líoMiítalu v ' ]fl(!ú k! nt?' !-'ícž
Jem
didát pro úřad Kuvcrnéra repub- Nevada 1 dem New líumpHlnru 2 MlTÍkt y (jj J
líkáiHkým kandidiltem lIugheHem '! New hrwy 0 rep a 4 dem Círln'lft dr-okrat zvolen
'Au viceguvernéru zvolen byl víak York -5 r'P' l 12 '''''"' No m-nátu za diMtríktj Jobu
kandidát demokratický V 1'enn- (karolinu 10 dem North Dakota mi(ridi zvo(„ ft
Mylvanií zvítřzíl republíkáuHký - řep umo jo rep a n ueni
Membly
w-1 r Cf i i i i
f lil 111 1 r-iírn u li r iiiiii 1 1 li n vtfii f
I " ' liii -11111 fru- 1'í'lllll't
i i : i i __i i' i u i pi'iiiii v ťcit i'ciiiiwvi vím i z i ren i 1 i - -
i?" " 7: U L !„ ÚlViwl 1 v 1 ' UU K"""" Ztt I " tdm Mpolek W()W„ k némuíí ze
munil nn n:i ' ' 1 L P1'1" Mfiuldloilbá éta natři Pohřeb
Emeryrn V MaHKacbuMetU vel- - ~ t) H Otava FilJpincům unikni mu v koMtdu v Thuton
Z™Zt'tt ií d IWých4 prt IW mn rev IIuu promluvil
řuT rr ' V' T i V v vsSni 1 velt ořítomné omele na „„i™ krátkou f-eéí I'an Frank Kubík
uuiiu urou (jenioKraiu ionn 1 )'- - „
proti
Moranovi Stát JIlínoÍM zAnta! ro-
pttblikánMkým V Michiganu
Jowč New líampbirtí North Da
kotř í'onneetíciit Indianriě a vo
WiueonNinu republikáni mícu ztra
tili mnoho hbo-iu alu jiřecu nu to-
í) dem WttNhinKtort 'A re]) Vent teéuéní úntavy pro Filipínce jíž
5 rep
('yríl JandiiH demokrat zvolen u: r ii„ií r„„„ povNtňní jHiiu ziirávy přineMli roz
r iiiiniA iiiit 111 11 111 lun 111 i liru 11 _
byl do MtíHního Menátu za 15 dí- v n Tln rNto i Nad rakví ze- 0JI' m v U'''M" J!" "1mU
Antonín „u]6ho vmn)uv v domň mulku výeh pozadavk i vrátí mu do
'yl do k zarmoucené rodínépJoNefM in- ri" V 'aJ" H'Du ' ílIC(h?JÍ
OIIru- 1:1 - 1! tV n(hv v""b "y " " H'raia jttau
v řeéí řenké a na to rev Jíuhe jiM iik iuhck u í
I """" ' "" ! IIÍ Iř-„l! -
preNid:nteni Indiáne prý odzbro-
jení nebudou
# 'A ('harlcNtoti- H (' m ozna
muje Že přibyl tnm parník mcvo-
roiiémeckého Moydu " WitUíklnd"
h 420 přÍHtébovalcí z Evropy O
podniku Meyeronémeckého bloydu
jmimu mu před éiiMem zmínili Ma
kdu m '"'''l opatřili Jini naroimo pra-
Jako mnoho "°vní Míly o néž jeví mu tam velký
narodil mu v Daňkovících na Mora-
VSrrfiiin T VVUrtul 'I -f télI O MVé lO řaHII ff h! I Tllff I'" m J H 'l 10 rOKjr prlNIC
' l"l " iijhfii " # ' i" 1 1 ' " — - ! ií v 1 I
a 2 dem Wyomíntí 1 rep (Julkem Taftflv hViU znřl v ten Mmynl žu Fí- ''ov K 'T'1 f "l!W 1 ř!J
'! nM 1ír dm íímnvo ílioVicňm budu dána ÚMtava „ do Clarkon Neb Odtud později J
W i-nltni viíiwMní Hjrfiv ví- íuhMí mu vu dvou letech klúl a pfoHteíioval no clo UiiirMton
tézily: Alabama zvítézila 40000 P"koj v zemí 1'raví mu fa Taft M1'' í'řf!15 rolťí
nu mnono n a#u aiu prucu nu io- "'"v " mím-íiIi tub 5 on -(JíikiI nu tf-r-íí u
JikbyrtrtiliIrvl!„ Naproti Mr '! T!"™™ M" S3 S"-r°íř5! "í Ítt™£tliZto
nudoMtatek
tornu v NebraNcu republikáni zví-
řili V KiiriMiiun ynnvií 'vrití'fl
"&} W m guvernéru Hoch republi
kán V MiHouri podařilo mu de
' iriokratňm zvolítí víco kongrciíní
kfi ml před dvéma roky V
Khode iMland zvolen byl (fuverné
rem demokratický kandidát Jamou
JI UígKitiH Republikáné podr
želí mí též Htáty Utah Wyornínj? a
Waííhíngton Ztratili vfiak Nc
vadu V Coloradu po tuhém vo
lebním zápaHu zvítězil republíkán-
dem Californía 10000 bl rep vítá a úwtavu v život uvedu Fi-
(Colorado 1400() bl rep Counecti- Upmi domnívají mu že provedeno
eut 21000 hl rep Debiwaru 2- budu vňeobeuné jrávo hbiNOvací na
5000 hl rep Florida 20000 bl oulrové leň kongreMM ve vécí té jí
lem„ WMTani ouui iu uurn i- ioiiwh u'jim pruvo iiiiimo
daho 7000 hl rep UIíiioím 120000 vad zavudým na jíwtých podmiň
muMel TiodMtoupiti boj h rozhénýíni Docházejí zprávy Žu vzbouřo
nudoMtatky Vytrvilontí a Mvým ní IHph Indiáiifl o némŽ ho vSudu
přiémením domohl mu MluMiiého po- pHnlo a mluvilo je pouhým politi-
Mluveni Kvou rodinu zanechal v ckým Švindlem VmucIi Indiáiift
pomérech doHtí dobrých Zaiiechá jHt-400 z nícbŽ přeM poloviéku
vá manželku jednoho syna a tři ímou Ženy a déti Indián v tr ani
líním iifii# ni iiii iiiiiiuin ji - " "j ' - - vm ''imimi- i jr_
hl rep Indiána ííOíXJO bl rep Dlo těchto mtiMÍ býtí volí5 firř léwl mo dobrů poviwti a nenapadlo mu bouřili Okolní fir-
lowa 15000 hl r KanHiix '5500 "ejméní 2'A rok A Mtarý muxí znáti P"' ýf "ri tuze mí Inlíány pochvalují a
hl rep Maíno 8212 hl rcp Man- Holicky nebo flpanélHky pnát a védéujc hojný počet přátel a zná- praví žu nikdy nenoznali hodnéj-
MachuHettH 31602 hlrep Michigan "-umí vládnouti nijakým inajet- fh flif tU " v '"id hřívy o vzpou-
kem Parlament budu míli prý ííw" WKrKHnwjpiuifjMini
dva domv Drobné enrávv
CeMÍ umčlci do Spoj Států
ře Tndíánfl byíy proto rozňiřová-
ny aby vláda riezriíMÍla povnoMt
ill'f M1 Cltll'„ ?„ íurií ní í£f i
i u t„„ ti i rii ii:i " ' 'W"" """ ' "-jmiMiiiiijoiiu
V„ Vl T ! ! f:_i tíxt I"' J' lV"J
tumiku jviniy onumuji oovy Jioy iiuiei na iinnruzi nut- „ r li i !
I m 1 _ I IIT II I lit J IILII IJ lil v v mil 1111 II V IIJ VIII-
í lili I lul ílinl ii 111 iiI7Ii 1 I I v ! 4 i wl V I " „ - - „
vi'm i invii fi 1 1 vu neučit i j 1 1 i t~ii v v it iiijsj itn i li ijili:ii iiviii liti
~ — — - ~ i- --r u
v niiHcm Mtřudu známý miláček hrbeno nékohk lidí
100000 hl rep MínnuHota 00000
hl dem MímmouH 7010 hl dem
Montana 10000 hl rep Nebraxka
nký kandidát guvcrnértví II A M-W bl rcp Nevada 1000 hl
UuehteL V klaho zfiHtal truver- W™- New IlarrpHhiru :i000 hl
nérfitn demokrat Ktoklíitrer V rep New York 53000 hl rep No
Louísinníí vvžli demokraté vítéz- tnrolma 40000 lil dem isortn praHkého onerního í koncertního V New Yorku zemřel známý a
nfi z volebního zápasu Zvolili Dakota 5000 hl dem Ohio 75000 obecctintva Nlavný tenorÍHta Via- murický Hochař Samuel J KritMOa
edm demokratických kongrcsHní- hl- rt"P Oregon 1200 bl tlum díslav Florjanski 1'řijel mu vým náNledkem ludvintvé choroby Byl
ků a celý Mtátní lÍKtek Indiána renuMyivania owu nirep iwouv Hytwm u HVym doprovfizočcm kon- 58 let tár rodem z AiikIíc
'Aufflln i na dálu rcnublikánHkou IH'a"( h~Ai lil dum houtri Uiro- certním DÍanÍHlou a vvnikaiícím VvSetřováním hrozného želez
Kovnéž i MinncMota Nový Mtát "ria Mm) tU'm- houUl "aiioia virtuoKem Fr Veselským lodí niéního noítřatí v
Oklahoma budu zaMtoupen v kon- -MOW 1U rep íenneHHU n
Hko Mkoro o 1000 mužích
i grcsHU í v Menátu im demokraty dem Tcxum 200000 hl dem Utah I
i V South Dakoté zvolen byl evlýl W r'P vermom 4uw m
iiiiilní Iímií'I{ iui)iililik AnHlv v Ml- " ' i " '-"""K1-"" r
proti tomu vSak v TenneNseo de- Wíscouhíu 05000 bl rep Wyo
™h™iuů kiitiilíilit írivirnrtví "'in 0000 bl rei Celkem vza-
litům j ---- -
-?é:i oaruui to etosti vo hv itrinoft y vclKíii
i in i itnijii Aiiicu wtiww itiiinv nau i v
Princ zemřel
V nejkráNiiéjHÍm mužném véku
zemřel obklopen jmu veňkerým po
hodlím nádherou a nejlepňími lé-
Atlantic City kaři Zemřel vynílením dobrovol-
AiigiiHta Viktoria jež v nedélí rá- bylo zjihteno žu vyšinutí vlaku za- ným Mitěchaje z jedné rozkoňo do
no dorazila do New Yorku Na viněno bylo uvolněním kolejnice druhé z jednoho rozčilení do dru-
lodi té jel n 1'lorjanHkim i Mlavný V JaekNon La vyňlo veňkeré hého Nemtává ho tak nouzo u bo
nouHiíMta Jaroslav Kocian a pí- žactvo kollejo tJentcniiary na ulav- luitýeh nýbrž i u téch kteří v ob-
aniNtka ale Volavá známá nainemu ku Stávkuje přen 500 Mtudentin mezených pomérech Žijí a namá-
oiieeeiiHtvu z koncertu "CeHkého jroto žu ponechán byl na UNtavo havú pracují alo kiíhIo řádného
tria preil dvéma léty NáS milv neoblíbený nrořcHor odnoéinku doořeií ní nířivif-ti
rejublikáncm Kvansonem V Tu překvapení Demokraté Hlibovali ohI poNlal již před méNÍecm zprá- Jak mu z "New Yoi-Nkých Li- zábav Ty v krátce NÍlné télo jo
xiihu zvítězili 7UH0 demokruti Ve mt daleko více doHáhuoiitj než do yu že zavítá do New Yorku jak ntiV dovídáme v proslulém Dam- jich prací' otužené vyHÍlují život
Vermont zunUm republikáni pá- Kndi Vzdor tomu že éetní de- jsn„ v tomto IínIú svého řasit o- broschovú orelieKtru mamu také ní níIu vyčerpávají a vrhnou mu-
Je to mladý a nadějný Nlabeny organismus na pospán čí-
I I II fc r v é i
"ii"tii iiiijiemi nemocem Acvhimau Ml
zahájen lnulo pravidla člověk když jent mu ne-
vrahem ta- volno iiut když nuvolnost čitNtčjt
cely Mtátní lístek a 5 republikán-
mkveh kongreNiiíkft Ve Wyointu
Síti zvolen byl na guvernéru repub
likáu Drooks Alabama a Arkan
:nhs zíVnlaly deinokratiekými V
Ariotití přijat byl návrh aly New
M xiku Mioieno bylo Arionou v
jmbn KtAt
Vermont žnuty "i republikáni pá- Ku'i ydor tomu ze celní de- jsn„ v tomto listě svého Času o- brosehovó orelieKtru
ny V státu Hrginia vyjímaje '""kratičtl křikbuni odsuzovali známili a dnes jej tedy mámu již krajana Je to mbul
jednoho repnbíkánského kon- politiku Rooseveltovu vzdor to- linzj K(mlli VřerejSího dupolo- houslista Antonín Ku
gresníka zvítězili demokraté Ve ' 2" největííeh W J dno navštívil redakci "New Yor- # V dobu nejbližíí
u'w VirMiiii zvolili reimblikáné ilrvan nohy si mohl uhěhat a ústa Hkí'h ListiV a "Hlasu Lidu" a v NwYnrkn Moud h
I I I ! 'I I I I -"J'
umiuvu ny nu priiiu i k kiuu y tlM „(IM( polovy Národní Mudovu vitelu wiiitu a milionářem Tliaw- se dostuvujuj nevidí jak tváře je
volil demokraticky lid ukázal že „ skovnu vyj-dnávnje a kun em Jest druhým v pořadé pře- ho bludnou jak sily jeho ubývá
politiku Kooseveltovu úpInUfhva- nt Koncert bude uspořádán líčení jež byla itzhájeiia minulého jak vymáhá se m-chuť k jídlu i Ic
J''- koncem tohoto měsíce — A dálo tydne prací Kdybv hned při prvníma
irvBjucuii ni inujM (lo iiaiiie k zprávy žu po ryenlo- " v i avior upera lloiisu v I ren pn každém objeveni se třeba i no
Dnu H Iisttiadu vypravil ne lodi "Kinser Wilhelm " při- ton N t davimo bylo dne (i li- pittrué nevolnosti val Tritierovu
president na 1'anamu aby pře- jl do Nuw Yorku dne ! listop stopadu poprvé drama "The Léčivé Hořké Vlim snadno hv íi
V ridifornit rvUiViil isvedtut mu na viasmi o i juk po - m mui novo vinnu napínavou za- hiungie on t pnuta Miiciaira Jest zapudil a řaejiovid mí mvou híIu
i ripUlikÁui lOtHMi hlasy V Ohio kračuji praeu na proplave u Uvpaiiy krajan Karel Burian to zdrainatisovany romAii télioiUveesi' Svní to ph hnaným tvr-
% volili dtinokiiité 5 kongressulkrt Wasiungit
tonskyeh loděnicích sedl nejslavnějil tlneinl Wagnerovský I juuuut jenž před časem jcpuiohil ruinu Alutvainl pilkami nevv
remiblikAné pnk 10 V okresu na jachtu "Mavriowi r kteta p veo lvropy kdysi tel clen a Udu mnoho roruchu spaním hyí iihu MAIvut tiailuA
ďivfthtii IVoleli bvl celý demo d'piavillt Jej lot Vrtlecuuu lof ronllo IMVHdla dnes král sasikV ' JK ptave I New lorklio- tUm llervtt mu přetěžltjrt řftllviiťí
kputiťkť' líttkÉ vyjimaj' krajana l4uisianu po um priieiii nu komorní pMc a clen dvorní ope namuje vysumpi v neděli dne housiavu prací a lumcěně podléhá
H J polcJaht který l ii da M ananui oujci n preiKieuu-m je- rv uriuiausHu i aruso jh jsiutfim usiopnuu
popivá před amurl- Nechuť k jídlu j tl luvnl znám
kresiilho lUtovidho NA přiroťejlii marovru pnul hMou vcitovrt a ivn-hii neittvno piichíUi oďouuD kíi oiteceitsivo e-nka chausonettit kmi jut smiU iva pořibujn posilně
nS bud' nťjvícu lajiiiiatí o vhýpomMiiv tajemník lad la Za httUknu fiinicinuikiS čestné legie pl Mařenka ZiegbrovA vu frati-lni to jí dA Triuirmo léěivé Ilř
Mainelh Mtni ke Hiu Hodu puk otit i to ořu
orvFtetr iudi fhiiu eovaii eUmk 'ídiiti V lěkár
ii i ii
lillIMM VrUiUottUJl lila Ml Urtt rv-'íeni jiivimnuvti m„iis ihíuioi jisu! HA UVKOHK louo loiun Vt l llicago
litt I ii I ItťJVou injiinan ' ' ' j --t nnt"- - '"
kongtvRtit budťiite initi opět Čechii nuku hudby kterA htála "Star ale ani po té MrAuce UuriAna ne eusk4 fruiee
hieo dcMiokruta Adolfa J Hiba- Spongl-d Itiitu r vystotipil j re- íi-tioí Jeř ttá4 krajan obdařen che' Vrlký
tha ktri ivitětl v diHlriktu v iden t ' o f "f lOH-OiOto" n po j lohU íAiiy h mu naíe dnno krajan p Kai
2llittií vvtitttuti UU% nad rw vyslídit hj pivid-tdlS loď ktiti ouduii jiité u uíkolik tonu
i
i
v
i
V '
í"
f
l í i
f 4
v ''„
""tu
I
r
1% v
i '
t -
k t
t
v
' i
I