Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 03, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í
i
'
l
POK#)K ZÁPADU
uložen 1871
Oiimlin Ncl) vo Hlfcdii dne 3 říjnu 190G
Ilořnfk XXXVI-Cfslo 10
Z $ Z AMERIKY Z
Velké železniční neštěstí u
New Prajjfuo Minn
Krajan Frank WrAbok zalit a Jiný kra
Jan tflžco poranén
(Nimo vodní wlúlení)
New Prague Minu dno 2C zá
ří 1!)00 — Obyvatelstvo našeho
města nachází se dosud ve velikém
vzrušení do něhož přivedlo jo
hrozné železniční neštěstí které
v pondělí dno 21 září přihodilo
no hlíze našeho města nu kolejích
dráhy Minneapolís & St Paul při
čemž 5 osob bylo usmrceno a dva
ectjedna těžce zraněno Neštěstí
zaviněno bylo tím žo přešinovaeí
lokomotivu jda po hlavní koleji u
vrazila do ONobního vlaku který
opozdiv no poněkud jel ohromnou
rychlostí tukŽe nemohl v čas za
HtJt vili Mrtví jmou následující
1) I) DcMurais prodavuč ze St
Paul Minn Frank E Brown rov
něž ze St Paul Minn Frank
Wrábek syn manželů Jos Wráb
'kovýeh z New Prugue Minn
Arthur Klinkerfnes agent ze Si
St Paul Minn Důle bylo 12 ob
Čanň z Minneapolís 2 zo St Paul
a 7 z různých míst poraněno Mno
zí z nich poraněni jmou těžce Mezi
pomněnými nachází ho krajan Jan
Kuba z Winona Minn jehož po
ranění je velice těžké a (1 Mor
tiu z New Prugue Minn jehož po
ranění jest jen lehké Ranění
mrtví byli po neštěstí odneseni do
City Ilallu a všichni téměř zdejší
lékaři zavoláni byli ku pomoci
fCdo kdo spěchal nešťastným ku
ppmooi Dvě ženy ve vlaku se
nacházející neztratily duchapri
tomností u své vlastní sukně roz
trhaly na obvazy aby mohly po
skytnouti raněným první pomoci
Krajan Frank Wrábek jenž stal
so obětí neštěstí byl 19 let stár a
pracoval v zdejším Western Elo
vator Pohřeb jeho odbýval so za
velkého účastenství obecenstva
úterý dopoledne na katolický
hřbitov Pohřební obřady vyko
nul re v II Pumijo Celá česká
zdejší osada jo neštěstím manželů
Wrábkových vzrušena u hojnými
projevy soustrasti dává jí na jevo
své účastenství
Čech odsouzen k smrti provozem
Chieažská česká kolonie po celý
předminulý týden sledovala s ne
všedním zájmem soudní líčení i
krajanem Antoníei Benešem
který v opilství svou vlastní ženu
xuxtřalil Dne 22 září byl koneč
ně rozsudek vynešen Krajan Be
neš odsouzen byl k smrti prova
zem O případu tomto píše ehi
cužský "Denní Hlasatel": "Koz
sudek tento byl velmi překvapují
d ježi" nikdo í přítomných n'iV
kal 2 bude tak strašlivým pru
něj Ještě dopoledne kolísaly ná
hledy a úsudky svědků ho obrace
ly buď pru iul proti Do l ho
diny odpolední trval výidceh svěd
ků řečmi obhájců A htůliiíliu uď
tUdiíího tuičel puk udebrftíi e
porotci k poradě jejíi výsledek
pak měl hýl noudu ohUUt it Ob
hájci obžalovaného a ntit ti i m
vladut přítomnými referenty
clyř denních ěasopUů českých e
kk npiii dohromady detuitovati
ti Uueni ikd % nevěřit fa by
pervU yrkU ro4?nd' k umrti aiuj
sáni státní návladní Noweoinber
žertoval u pronášel náhled že ne
věří že Beneš bude odsouzen k
smrti nanejvýše že stihne jej káz
nice Au porota nemohla ho shod
nouti nu rozsudku dokazuje že ra
dila ho !} hodiny O 4 hodině a
20 minut prohlásil soudce Kersten
líčení opět za zahájené Přítomní
sledovali tvářnost porotců leč ni
komu nebylo lze vyčistí z jich tvá
ří na jakém rozsudku so usnesli
Kolísavým krokem kráčel Benc
ku své stolici aby vyslechl koneč
ný ortel za svůj čin Okamžik lilu
bokého ticha nastal vše povstalo
ze svých sedadel když soudce o
hlásil že porota odsuzuje Beneše
k smrti provazem — Beneš stá
nepohnutě jako socha jediný svu
nehnul se v jeho tváři když hroz
na tuto slova byla vyřknuta Tak
jakoby otupěl pro veškerý život
tak jakoby vše mu bylo již lho
stejné Neméně překvapeni byl
přítomní od českých zpravodajů
počínaje ba i státní návladní je
vil pohnutí který na podobné pře
kvapeni bývá zvyklý Obhájce Be
nesův ihned po vyřknutí ortele
přistoupil k soudci Kerstenovi a
ohlásil mu o žádá o projednávání
nového soudu Beneš s hlavou
sklopenou odváděn do okresního
vězení v němž bude mu vyčkati
jak žádost o nový soud dopadne
aneljo aby v něm ztrávil poslední
zbytky svého života Vynesení
rozsudku žádné z jeho dítek pří
tomno nebylo Přítomní opou
štěli v zamyšlení soudní síň nikdo
nemohl se z překvapení svého pro-
brati Dojdc-li k popravě Bene
šově bude to první Cech v Chi
cagu který propadl hrdlem svým
neuprosili justici AČ Beneš sli
tování nezasl uhoval přece jen roz
sudek ten jest strašlivým neboť
nešťastných osm dítek Benešo
vých vedle své matky-živitelky
bude připraveno i o otce svého —
třeba na jeho čele vypáleno bylo
znamení vraha Nešťastného osu
du malých těch ubožáků jest dvoj
násob co litovati neboť připraveni
budou rázem o své roditele úplně
a vystaveny neúrosnému osudu
nezbude jim na hroznou tu dobu
více jak bolestná vzpomínka Be
neš trest zasluhoval zda-li ale tok
příšerný s tím nelze se spřáteliti
Justice jest někdy neúprosná
mnohdy až ukrutná Poprava Be
nešova nepřinese národnosti naší
Žádné cti a jest si jen oo přáti aby
rozsudek byl bud' novým soudem
zvracen lielio cestou milosti po
měněn V nejbližšíeh dnech roz
hodné soudce zdali Benešovi no
vý soud povolí aneb odmítne-li jej
a ustanoveny den popravy"
Spojeným Státům je třeba přistě
hovalců
Před nedávným časem meškal
avni přistěhovalecký komisař
Harant v ('levrlaudě a na otázky
řnděhovaleetva o tykající vy
slovil se následovní Opatřeni o
dedilě přistěhovalců jsou ještě bl
ťku ud dokonalosti a inyjdíui le
konress přijme v uuo lť!Ul
zákony iuě DosiUiiw úkon v
V kaid"n případě imisi býu oprsi
Venv INoiuthi romnti l-ofhwme-
e lu-bu doWvitě lii-H ičvtnv m Ulil
i k přistup d Spoj Slát íiiue
#it kaab U evrU"kctit Ií ist4 i
vu musí se cestující podrobit! lé
kařské prohlídce takže nemocní
nebudou ani na loď připuštěni
protože byli by hned po svém při
stání u této země posláni zase
zpět Paroplavební společnosti v
poslední době pracují s větší opa
trností protože k deportaci odsou
zené musí zadarmo dopravili zpět
do Evropy V měsíci září přes
'JOO bylo deportováno zpět na ň
truty paroplavebních společností
Dále je třeba určíti hranice věku
Osobám které už určitý věk pře
kročily nemá býti poskytnuto mí
sta nu lodích jako přistěhoval
cům Tu ovšem oyly by vyjmuty
případy v kterých tyto mohly by
dokázat že mají zdo příbuzné
kteří se o ně postarají takže ne
připadnou zemí na obtíž Děti
obojího pohlaví které necestují s
rodiči neměly by sem býti vůbec
připuštěny V přítomné době
různí podnikatelé dopravují sem
spousty mladých hochů k čistění
bot anebo k práci ješto nižšího
druhu Do škol je neposílají a
tito vyrostou v úplné nevzděla
nosti Tento podnikatelský pro
spěchářský systém třeba zrušit
přísnějšími nařízeními Jinak
naše země není ani dost málo pře
plněna přistěhovalci Ještě celé
miliony u miliony přistěhovalců
možno zde umístiti a Spoj Státy
jsou s to všechny je tu uživit
Nesnadno jest rozluštiti otázku
jakým způsobem mohlo byae jju
cílit aby přistěhovalci usazovali
se v málo obydlených jižních a
západních státech Některé státy
hledí docílili toho tím že úrod
nost svojí země u svůj příznivý
hospodářský stav ohlašují v ča
sopisech evropských a následkem
toho jistá čast přistěhovalcůobrac
se tím směrem Paroplavební Apo
lečnost Nord ÍJerman Lloyd za
vede proplavím do Charlestonu
N C To je následkem toho že
tento stát v evropských krajinách
olilasujo úrodnost zomó svoji a
tím přistěhovalce? k sobě láká
Jižní státy nejen že s radostí při
stěhovalco uvítají ale ony opatří
mu jistě i zaměstnání Jih zvlá
ště potřebuje přistěhovalců se
severní Evropy ale poněvadž od
tud stěhuje se sem jen málo lidí
spokojí se Jiho-ovropany Italské
osady v poslední době rostou
Texasu jako houby po dešti Dal
ší příčinou nezalidňovíVií částí
málo obydlených jest že většina
přstchovaleň jde tam kde má pří
nuzné neno znarne rroto jsou
velká města přistěhovalci tak pře
plněnu mlýny tito usadili se na
rostorách málo obydlených ji
stě by záhy přivábili za sebou jiné
V první polovici tohoto roku při
sio do rspoj Matu r_o iisie při
stěhovalců a počet jejich stále
vzrůstá
Slovenský novinář předsedou mi
lionové společnosti
Pittsburští kapitalisté objevili
jediné známé ložisko uhlí v Ne
vadě kdež pntiVba uhlí den ode
dne Yrůsttú ule není pramenů
ti t i i ' i t
oiiKiut ov se levněn u lolioio
itátu dováželo iWeluky kdel
užiska ubli se ualéaji sestávají
'e ! kusu každý po titl akrech V
nedávných dnech utvořila e pod
tnencm "Nevada ťoal Co pu
i'cnost s kapitálem 1 milionu do-
arů která odhodlala o ua těch-
o puAiítciih uhlí dobývali Po
fviukv tsto b ii itii t udic od ťoal
Lile stauief dráhy Tonopnh Phll
jihd Neuidě prodává e la $11
si tli tuna a ilovaiťim jet a
Rock SpriiiKs Wyo a zo státu
Utah Když nedávno vzbudily
zlatá ložiska v Nevadě zájem celé
veřejnosti P V Kovnianek zná
mý slovenský novinář u bankéř
z Pittsburtfu a někteří společníci
nahlédli že když uhlí je v tomto
státě tak vzácné že uhlodoly by
vyplatily se zrovna tak jako zla
té 'báně Znalci ihned vysláni
byli ku prozkoumání půdy a po
dvou letech zajištěny byly pozem
ky nu kterých v brzku dolování
započne Dle zprávy úřední na
cházejí se tam tři žíly uhelné P
V Kovnianek je presidentem této
spolenosti a U 11 Marschall pokl
Poslední právě vrátil se s cest
po západě u dokončil přípravy k
zahájení dolování
Lynčování černochů vea velkém
Hrozný plemenný boj vypukl
v sobotu dno 22 září v Atlanta
(JeorKia Lidé šílení vztekem na
černochy zahájili na ně opravdu
vyhlazovací boj Vraždění černo
chů započalo v sobotu u trvalo
přes celou neděli Až dosud jest
asi !10 černochů mrtvých a více
než 00 nachází se v opatrování v
nemocnicích Někteří z těchto
jsou tak poraněni že potácejí se
mezi životem u smrtí CcrnoSi
suini zavinili toto vraždění Bě
hem 24 hodin došly zprávy o 4
pokusech černochů znúsilniti bílé
ženy Časopisy nelenily a ve
zvláštních vydáních ohromnými
písmeny oznmovaly zprávy o ni
čemnosti černochů Nebylo tudíž
divu že lid byl rozčilen a ku kaž-
déu násilí náchyien Po chvíli
došla zpráva že jeden černoch
útoku obviněný prchl Na to
záhy nastalo vraždění Ohromné
davy lidu táhly ulicemi ubíjely
černochy na potkání Marným
bylo zakročení mayora Lidu stá
le přibývalo takže davy vzrostly
na 10000 osob Černoši vytaho
váni byli z kur z dílen a z krá
mů na ulici a bez milosti ubíjeni
palicemi cihlami a kameny Koz
zuřené davy nešetřily ani žen Po
licie byla proti davům bezmocnou
Z té příčiny guvernér Terrelt te
legraficky povolal vojsko pod jo
hož kontrolou se nyní město na
leza Nejvetsi vmu na tomto
iiiv1vm( nni lil" Ji
časopisy které v honbě zu sensací
neznaily mezí a přemrštěnými
zprávami lid přiváděly k zběsi
losti
ueisKe cuvaaemi preastavem v
Oklahoma City
(Zvlúštlll IIIIHO Nllťllťlll)
iesiie unity navštěvující eo-
skolu školu v Vukon jež se zda
retu vedena jest obětavou rukou
p L V Dontfresa sehráli v so
botu dne 21) září v síní Kádu
Oklahoniský Kolník ZOlU v O-
klahoma City Okla divadelní
představení Sehrána byla diva-
lelni hra "Srdce ze zlata" jil
pro sve svelelice p I4 lhn-
k'res napsal siehui malt ochuť
níci drželi se znamenitě a bvlo vi-
iléti Že pan učitel kvi svěřenec o-
vláda tlokonale Mimo to před
liesly dítky deklamace vbistene-
kěho uliřiithu isvlášté tro děti
íde v Americe e hodici Dia
dla líúěastnili e krajnué Okla-
torna City Wheatliind Mostnuj?
1 Yukou a sieskrblíli pochvalou
ia peku výkony níitlveh ochuť
liíků Dítky I Yukou bvly hosť
mí ditek české školy v Uklibo
Uia City jejlí obťtíixýiii učitelem
jest ináioý p Vrtebiv Sodík Týl
est těl předsedou Rádu Ok!a
homský Kolník a byl jedním 7
výboru p učiteli Dongresovi pří
pořádání představení pomáhají
cích Dálo dlužno poznamenat!
že pan i puní V Krútovi přijal!
nu sebe pomocné výbory a zYu
kon pp Jos Přibyl Václav ftan
tin Pavel Koubu u Fr Hanska
starali se všemožně aby podnik
maličkých setkal se se zdarem Po
vyčerpání programu odbývalo so
Václavské posvícení u přítomní
bavili se nenuceno až do časných
hodin ranních Návštěva dítek
Yiikonských zůstane vsern zdejším
osadníkům na dlouho v paměti
Drobné zprávy
ČiisopiH "New York World"
uveřejnil v těchto dnech statisti
ku lynČů z nichž vysvítá ž lě
hem 25 let bylo ve Spoj Státech
lynčováno 4000 černochů
V Utahu čím dále tím VÍco
propuká hnutí protimormonské
V poslední době zvláště soustře
ďuje se nu presidenta Smitha kte
rý má 5 žen a nedávno narodilo
se mu '{'I dítě
V Toronto Ont zapáleno
bylo dne 2'1 září bleskem skladi
ště petroleje patřící Canadian Oíi
Co a shořelo ftkoda páčí se na
+1:18000
Známý zlodějský bankéř Pa
vel O Stetisland byl dopraven jíž '
do Spoj Států Dno 20 září pří-
yl do Chicaga a téhož dne zave
den s ním výslech Stensland so
přiznal a odsouzen byl do vězení
prozatím na dobu neurčitou
V Norfolk Neb byli z tam-
'i ' 1 tt -
i mno usiavu pro enoromysine pru-
psteni 1 ztruzcové protozo bylo
jim dokázáno žo choromyslné ěu
sto bezdůvodně týrali
V Buffalo N Y konala so
dne 20 září demokratická státní
konvence new-yorská při níž byl
W K Ilearst známý vydavatel
"žlutých" časopisů u kupitulista
nominován za guvernéra
V Brady Neb vnikli do tam
ní buňky lupiči pokladnu dyna
mitem roztříštili a množství peněz
odcizili Policie zahájila po pa
chatelích úsilovne pátrání
Úředně vydaná statistika o
obětech plemenitého boje v Atlan
ta (la udává následující: V so
bolu dne 22 usmrceno 13 černo
ch ů 1 běloch v neděli usmrceni 4
černoši v pondělí 12 černochů a
l běloch v úterý 10 černochů a 2
běloši Celkem tedy 3!) černochu
u 4 běloši padli za oběť tomuto
plemennéniu boji u více jak 10O
černochů bylo zraněno
'A vydaného výkazu přistěho
valeekého úřadu nu Ellis Isluiidč
vysvítá že do new -yorské ho pří
stavu přijede víco přistěhovalců
nežli do všech ostatních přistavil
ve Spoj Státech dohromady Bě
hem měsíce srpna přišlo do všech
přístavů zdejších Slíi92 přistěho
valců 'A toho do New Yorku při
šlo 012:12 do Bostonu 0087 a da
Baltimore l()7 Zpět bylo po
sláno l:tól osob nichž píipadil
nu New York !'!) osob Komisař
Waíchorn prohlásil žn oěckávi
jete viist přival přistěhovalců u
tuto svoji domněnku odůvodnil
rkušciiostuii jichž uibl v Evro-
l'ě
NAŠIM ÚTENÁftUMI '
Onemocninim saiece vydáni
tohoto fisla se poněkud opojsdtlo
OteinUl ttait Mjlatii nám odpustí
ta íuopii dostali 0 den poedljl
Cuu juslcdujui budou doťhásetl
use pravidtlně
VydAvatclitvo
I' ť