Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1906, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — II A II JMI Ml li -M - -
" ' í
Z KRUHŮ Č S D P J
1I0TKÍNH Minu — Oknům
spolku Jan Hun h 1: ('HDVJ
v Ho)kíiiM Mínu! Tímto oznamuji
Vhoim ž(! bvlo v ioh1c'ii1 m-lifti u
ji]nitnoby spolek iiAň odbýval nvé
N(iifit! iiííhto lnilt'fio (lnihrlio ]d
tkli V IlirNÍci luiiloil JtrVJií
V lurníci o 1 hod (u Doufám
y hnitíi a HChtry budou nyní n
tii jí Nclinc imvStčvovuti než už
uoNud Dálo oznamuji hi Jan
ňvih'l byl 7 nuíídio Mpolku vylou
čin 8 lrutrnkým pozdravem
8 Hyňavý taj
OMAIÍA NKH - Dral bratři
a w-Nlry (! H P I' Jcnoty! B
potc-Moním oznamuji dnen žtí do
vuSiť-h řad vntoupil v wilivných
dn'(d nový njolek t hÍco J 'ok rok
! 21 v Omazi! Neb O založení
dotyčného spolku mluvilo ho uVIhí
tnu ale jro různé překážky nfi
doAlo k jeho UNkutcenéní až ani
před měničem 1'atnáct dobrých
lidi hu Nešlo uby podali ní ruco k
prácí Hpoleční ku proHpéehu iiíh
vSwh i k Zflárnmu rozvoji nutí
milá Jednoty Patnáct dobrých
nrdcí Hpojílo ho v jedno a není
pochyby že v dobc nejbliŽňí budo
lne moci oznámit! zprávy o ň
Hpechu Jiuíeho Hliažcilí — V HobotU
dne 1 září bylí jmne uvedení br
l' A Krchem do Jednoty za po
mocí bnitrukřlio xpolku ÍJechío č
11 ze Houlh Omahy Ur F A
Krch vel kota jemník naSÍ Jedno
ty vyložil nám zánady u vznik na
ňí milé Jednoty což bylo vfiemi
I)řítomnýmí sledováno (t nevňed
ním zájmem K zahájeíd naSÍ čin
MoNtt dofilo tiku iriuoHtví dopin6
od brutrHkých Hpolků jež neváh6
nio uveřejniti Zu vňech dýte lá
nku k naSÍ Jednotí" a předčítání
jich vzbudilo ve všech přítomných
nadíení s
01envilleMinn — Milí nadá
vající Členové upolku Pokrok Č
21 Omahu Neb — Přede vSím při
jmčto vřelý pozdrav od spolku
Jan Arnon KomeiiNký č 0 0 S 1)
1' Jednoty v Hayward Minn Ví
táme ván v kruh náS a podáváme
vám pravici nu přivítanou Dou
fáme že nikdy svého kroku lito
vati nebudete Jefitč jednou při
jmčto od nás vňech vřelý pozdrav
Nu zdar I
'A spolek J A Komenský č 6
ftHPI' Jednot" v Hayward
Minn Karel Fiiifár taj
Cadott Minn — Spolubratři I
Vítáme ván srdečné ve svazek naSÍ
Jednoty a přejeme vám aby spo
lek vňň mohutni I jak na členstvu
tak i mravnč a hmotné Uudete
naňí jižní baštou ()hopíte-lí se
práce s opravdovou láskou jístč
vás zda nemine a opčtnč jiná čí
sla vzejdou nu obzoru Znovu a
ynovu rozmnožovat! se budou řady
naše u z toho vyplyne nám pro
spěch všeobecný
Za spolek Bratři Severu č 18
č'SDPr Alois Franc pfceds
John Turcček taj
Minneapolis Minn — Velevá
žení bratři 1 U příležtosti kdy na
Se milá Jednota opět o jeden vý
hon povyroste přijmetcž milí
liratři náS nejsrdeěnějííí pozdrav
a píúní mnoha zdaru Vítáme
vás v narti milou Jednotu a blaho
přejeme vám
Za spolek Karel Havlíček H
rovMký č 4 ČSDPJ v Minnea
iiulis Minu
Jos W Halin předs
Jos K Arámek taj
Owatonna Minn — Ctěnčmu
novA raložeiiému spolku Pokrok
! -I v Omnii Neb — Přátelí
H krajíinít H potěšením čteme
řprávu řujilauoii nám velkoUje
luníkem Že jutě řnloiili nový spo
! k naSÍ (H DP Jednoty Jmé
nem ílelift tt člelikjň níeh Spe
kli Kovnmt č H 18 DPJ v
Owatoittiit Minn blahopřejeme
váni a přejeiite imioko J?dru itčitl
V VHIU jMs'iniihí H Oil iií Kél
vane větev vždy sílí a mohutní n v
budoucností nechť zdárnč prospí
vá Huďto nám srdeční vítáni
vy všichni kdož vstupujete v náS
kruh Těší nás že vás nyní bude
tne moci jmenovali bratry a se
stramí H přátelským pozdruvem
v Lásce Hrutrství a SvornoHti za
sjolek Kovnost č 8 (:HDPJ
Adolf Horák předs
Anton J WnnouH taj
Hauřcn Wii — ('tčnčmu spol
ku Pokrok č 21 Í!SDPJ v Oma-
ha Neb — Ctění spolubratři 1 Po-
(♦'lajíce vám bratrský pozdrav sr
dečně vás vítáme v ná5 bratrský
kruh a přejeme vám mnoho zda
ru Nechť vnse číslo zdárně pokra
čuje a plni zápalu pro dobrou věc
přiložte i vy ruku k ddu ku zda
ru naňí Jednoty
H bratrským pozdravem zu spo
lek Ludimír Klácel č 14 v Han
ben Wis Václav Humák taj
Hopkíns Minn — Ctění bra
třil Hylo mi oznámeno br velko
tajemníkem že opčtnč vypučcli
nová ratoleNt na pni nuíí milé
Jednoty ' Jménem - spolku Jan
Hus Č 15 v HopkínsMinn vítám
vás srdečně r bratrský kruh náfi
ísem í)řesvělčen že nikdy nebu-
lete lítovati toho Že jste se k
naší Jednotě připojili Hrutři n
sestry 1 Stojí to dnes hodně prá-
e získati členy pro spolek ale
Miďte vytrvalými v té prácí a
my všichni budeme s hrdostí po
zorovali jak va5o číslo zdární po
kračuje Přeji vám ve vaší práci
mnoho zdaru S bratrským po
zdravem S Kysavý taj
Montgomcry Minn — Ctěnému'
spolku Pokrok é 21 v Omaze
Neb! Gratulujeme vám srdečně
k významné slavnosti uvádění va
šeho spolku do naSÍ milé CHDP
Jednoty Nechť utkví tento vý
znamný den v myslích vašich by
ste — kráčejíce vždy čestně a
irdě za praporem CSiDP Jedno
ty — zanechali potomkům bu-
loucírn to spolubratrům a spolu-
sestrám — ten nejlepSÍ vzor a
říklad snažení a bratrské pospo-
ítosti vaíí Přejíce novému spol
ku vaSem všestranného zdaru a
rozkvětu což platí rovněž i nastá-
va jícím ct spolubratrům a spolu-
sestrám provoláváme vám hřímá-
vés Sláva! Na zdar!
Za spolek Svatopluk č 1 Č S
) P J v Monttfomery Minn
Frant Mixu taj
Willow Eivcr Minn — f tění
bratří! S radostí uvítal jsem
zprávu br velkotajcnmíkem mně
aslttfiou že založeno bylo nové
íslo naSÍ milé Jednoty a sice Po-
trok č 21 a dne 1 září připoje
no bylo k mocnému pni naňí milé
Jednoty Ctění bratři a sestry I
Ač poněkud pozdě přece spě-
hám abych jménem spolku Jiří
'oděbradský č 20 tlumočil vám
slovy sice prostými ale za to sr-
léčnými naši radost nad připo
jením nové větve k mohutnícímu
kmenu všem milé naší Jednoty
!tění bratři a sestry pojmenovali
jste spolek vá5 názvem jehož ob
sah je dalekosáhlý Pokrok —
ano slovo pokrok zajisté utkví
vám všem v paměti a jistě so vy
nasnažíte abyste opravdu s po
krokem pokračovali ku předu u
stali se vzorem všem ostatním
spolkům Plného zdaru vám pře
je a za celý spolek Jiří Poděbrad
ský hřímavéj Na zdar! volá
Jo Hrubci taj
Dopisy ty všechny nás potěšily
Seznali jsme z nieh fa přicházíme
do kruhu upřímnýeh bratří a se
ster le přiehážíme nn-zi vé přá
tele Pokud čin nedovolil muč
odpověděli listem prosím br ta
jemníky aby tlumočili všem člu
nům svýeh spolku iU vřelý dik
n ujUtenf i K'č sily nnšo stačí
pracovali budeme ku diru a ro
květu naši Jednoty — V těle
iťhíUi konány byly tči volby
uvoleni byli náleditjlel bratři
úředníky t AeUv Murel řeil
dou Josef Ort místopředsedou
Otakar Charvát tajemníkem J
V Kašpar pokladníkem Ant Kra
jíček průvodčím Arnošt Hladík
vnitřní stráž Josef Zeman vnčjš
stráž Dr Jiří SJmánek spolko
vým lékařem a V Přibyl důvěr
níketn — Po ukončení schůze roz
proudila se přátelská zábava jíž
HÚcastnílí se členové i hosté - Ze-
jména br F A Krchovi a bratřím
d spolku Čechie č 11 ze South
Omahy již dostavili se ve velkém
počtu věována byla náležitá po
zornost Teprve kolem 2 hodiny
ranní se členové v povzneScnó ná
ladě rozcházeli Děkujeme tímto
br F A Krchovi za laskavé uve
dení a rovněž bratřím So-omaž-
ským za tak hojné účastenství
Huďto ujištěni že vzpomínka na
ty chvíle jež jsme společné s vá
mí v přátelské a upřímné zábavě
strávili utkví nám na vždy v pa
měti Schůze přinesla nám vědo
mí že osamoceni nikdy nebudeme
že za námi stojí celá armáda bra
tří a sester stejné smýšlejících
s námi a zároveň vzbudila v nás
touhu ubychom zdárné přispívali
í zvelebení naší Jednoty
Otakar Charvát
Šedesátiletý Člověk není k žád
nému užitku
Dle dra Oslcra lidé kteří do
sáhnou CO let jsou prakticky tě-
esné i duševné vysíleni a nejsou
společnosti lidské víco k žádnému
užitku? Jest pravda že a přibý
váním let duševní svěžesti a sil
tělesných ubývá ale také jest
ravda že Scvcrův proslavený
ék Životní baltfám mládí a silu
obnovil stům mužův a žen v po
kročilém věku Jest to znameni
tý sílítcl pro sestárló lidi pro ula
je churavé ženy pro všecky z
nemoci so zotavující a jest ne
omylným prostředkem proti zá-
pč obtížnému trávení hlavy bo
ční a všem podobným nemocem
Cena 75c láhev Na prodej u
všech lékárníků aneb u W F Se
vera Co Cedar Ilapids Iowa
Karlovarska li poioMo
Kdyt potfobujot jlt ú&iokujtcl lók
pro řaludcínl choroby Ipatoou chuť k
jídlu ncipavott itllou únavu tuk 4-
linčU ihned pro
iv nobiiřt jiné protoia toto jiati po
itobl na tulivael ústroji a tlm obnoveni
n vyíifttřni krr Ctíte eo pilo krajan
p Štěpán Kobilty Ely Minni Uám
fltnlo který trpěl rudu let na bolottl v
Aaludku tak jem mu objednal Karlo-
variké Léfiivi Vlno a po Tyuiitl 8
láhvi ořlvldnó ao aebral a taludek úplně
oxdravil rravl nyní to joat to nej
IcpM lfk protože tkunil relml mnoho
linfeh a i&dnf mu nepomohly al vale
KarIovark Bmlnlíka o 18 lahvích
uhoto výteřného Uílvého llořkího Vi
ta ta $300 pflmo taallá U H Mf
Urine k Importing Co (A V Koubk
Hilitel) ESI9SI larlmer BL V vart
Colorada Na prodej v lékárnách a f
nf ch obchodeek
Padoucnico
(Fit l'pllrpjí
vylóóoiiiu
"Mohu rMeInl tM klidím auud
ieu dukátati ie Ur Uraat ume dplei
vyUVlI i pa lmu bIc — Hun HirtnUr
til lst4t Klmbal A t UU
Jedna Uh aa akoulku adarma
ťd]ie ik iaieu Ittrnidik a iitt
llrF R GRANT
Z PUfc Blít KiousCItyMo
jVtivtiHÚi' Npolk ii
Česko-Slov Dělnické PodpJed
pro iťtty hfivi na isrfpari od foky
MlnNiiMppI jnko) pro
WUconUn a Mldilfrin
lilami Jednota v Ht Faul IWInn
Chnlnlcl i účetním vjliorriu to dojdou
pořillkcm knMrbn flvrtliitf tnM if
ilttilkv tttil ii t ii ( li vnfolriovitn v liiiilnn
orudi u lirulrilvn a tím njinmibuin polky
voAkt rou rnddioHt olnliM
Vi'lkoiírudii((l Jnoiií
rřodnnda Mnr Tyr HonklniMInn
1 mfuto-pfud l'ulr Htraka Mlnnoupolli
Minn 2 inlitlo-pFod M i'' llfttýř New
1'raiřuo Minn Talomulk Kr A Krch
Ht 1'huI M lun 1'uklndník Vr Hkok
Ht Pnul Minn Jll lkař Charlea U
Dolun 10!) K 7th Ht Ht Tnul Minn
Utailovna Ó4J W 7tli Ht„ Ht Paul
Minu
Zinávv (trrtli'ttifo7namovi(nvbudoii
OrKitiiu Jdiioly r dutuiu řtrvcncl ÍJ
nu a v lednu
t I r Moutiromerf Minn
Xlbrá iv4 inhAio kMou Čtvrtou nedM
nl(!l fledmida K K SUfiAlt inlutoořini
Vi Uv Aiiika tlmn'k Vr Miia ířiitnllí
jol KHoSi vffiňtfíl Jun Novotní uoioinť
nik VoJiAi h Nniíi iirftvoďl Jakub vomlre
iirtvrnartál V Uv rroťliáitka )jrporCiilli
len Novilti vp lirnp Jnn Noulávul VU
dtnl Un l'Mk Viu Wundra a Jim No-
t II Mladocpch ? ht Hueur Centei
Mlnnenota
oiJt) vá iviirhAne kntilou I neilflll v in'ul
iiiiiuuř rrviii r i vrnoiiiif ie aueur
Onnter Mlnnl tuj J II K alMTMttt ltiHunur
Uenton ACi Hicnk LeSiimír (JemerMlna
uokUdiilk Viol v Kráva lo Mueur Ueuter
Minn
Nlotan IU III Nt l'uul Minn
fljř vi ive fihfi kMou I altalu v utni
[Údu C n l'řnl Murllii Keul tajemník jK
l'Hrnk Jím i Krie Htrt íffinlk rraot
llulka 417 Krle St„ potí Vr Hamal
Karel llarlííok llorevsh ř IV
MlnncapoIU Minn
odbviiviiuhfiie kaldou 1 nodMI v meild v
IleKiiiM Halí t'A Hlri-t k Uedar ave
Slrl jN"U(jiJ Krurik Itnjohiitkn plndeeda
jof llalla uiInlo-přeiUiida Joeef Au brodil
lit lom nik Jok R Arimek 014 lluron It IK
ďctufk Jotef ShU SIH lluron Street 11
(HikUdnlk Jan šlrifulda m Ontario St E
t V T Nové rrazfl Minn
odbvievi ichAte kafdou 4 neúMI v miali l
1'tedeeda Vr M Koroi-I inlitloured Jan V
Almon ÍCotnlk A K Vrtli tajemník MHíiJ
K liaiiíř nokladnlk Krant mlJe nrtvod
l l rarit ilnliei! vnllfni atria Voji Kulml
venkovní tr rraut kuik aovtrnik Mat
Pumlje
J A KomenNký i YI ? Hajward
MlunesoU
udbíviivi ioIiAm lnedillv inBelc) Přoí-
uda Jom( Plurka Qlenvllle Mlnnj inUto-
iifcduKU Anton Tech Myrllii Minn taj
(:ioi Kunfur Olmivllln Minu rtítnlk Vot
Paoovikl (Jlunrllle Mlun nokladnlk Viu
Sredl GlenvIlleMInn
Karel Veliký ř VII r Kot'' 1 řfbonl
MlnncioU
odliívi it 4 ichdie kaMou 8 nedlll v mlíli I
ťreaeeaajaa noaxu noniifouijrrMnn „k
No ki mlMtupredi Jan Klaln MoniKoninrv
Mlni11 H Noíl UJmniilk VinlavA Kde!
Klikeriney Minn n u no li oretnik Jan
PodoJII Kllkeiinei Minn ItU No 1 1 uokl
Jun S Kllipok MontKoiiiery Minn it U
7
i l
Podojil ixilkeiinei Minn
Noíl prftvodíl )oatlulata Mllkeun Minu
U K no 1
C VIII Kornoit Oiratonna Mlan
odtif i ivi ecbAie kaldou I nedlll v nilttol V
Jndnti hodinu odpol v elnl 6 R P I Pledaed
Adol? Iloriki mlítonftidt frank Truhlář
UJimnlk Anton J Vanou Ml W Wlnone
Ht ÍÍKtnlk John (Jhmellk Mi4 K Maln Str
Sir Uwttona Minn pokladník ITrank ilorik
H H NoMuwaU)nDa Minn
Hpolok í IX r 1'lne (Itf MlnnonoU
odbfviiviichAie katdoul nedíll v tnlilul
Ihodoilp fledneda Tom Raill filetopled
Jen Saiiilmiir UJura Via llendruli poklad
Violev Herm dfovolk John Ilejda
t X (eckoHlorin r OllíU Minn
Udbvá tvi eoliAie druhou uelAll v I hoď
odp kald iiiAalo 1'ledaeda Ant llo'k ml
ttopl Karel ivlhoveo tajemník J J Rrtek
fetnlk Violav 1'loyhart pokladník Karel
Kolín
Čeelilt) í XI T Ho Omaha Mb
Od ní v I rhAe katdl druhf Čtvrtek v m'l-
ol o oein hodlá veCer v alnl Vt laltnera fh d
teda Jan Červen kO aU inlilopr Vr lalt
rmr tajemník af etnlk Adolf efiilik U
North lig ul„ pokl J Vocineili Mki
(l9 XII Chrudim r Karin Wl
odhvaivt tuhuie kaldoa třetí nedill v rai
ilol o I hodin odp 1'fedeeda Joa Stehlík
m Mllwaukee av„ wltnpřnd Krank Aillnr
inw Mllwaukee av ta) Mike Itoucria Iftlii
Jhiualat av„ ííot Tony l)olťal m Joul
Hl poklndnlk Krank fierii)IV N Maln it
Itaoiue Wle
Čínlo XIII Čcaký IřT t fleaforth M
wuod Co Minn
odliti tehAie kaldou druhou nedlll v n iilfll
fředeeda Karl UouekVeiia Minn o lui
!řod Vi-lav ťlutulka kforlh Mlnoj tul
anCiMekan Sintforth Mine Afalnlk Vr
HiUtKk Veela Mina pokladník Jwef Sine
tik Kuarortb Minn
íílo XIT tadlmír KUI
T Tukcobla Win
odlifvieobAiekaldna druhou nedlll mlela
l'řede1a Albnrl Klíte Jol Soukup mlelo
přede UJemolk Vin llainack Jie Kukl
ACelnlk Jot Krahuleo pokladník
Jan Um í XY Hopklnu Minn
odbvl tve mhAiekald druhl pátek vlh
veier v elnl br Totutka 1'řode JoMif llrol
Ilol UM iníelopřmle Kraae Stlal taj Sylvo
trltylavl V O Iloi M llopklm Minn
iřnlnlk Hod Janko pokladník Jan lunka
NebraNkai XVI TOmaba Neb
odblváiviirhAiakaldé' první iterý V milol
v elnl MeiRovi 1'řndeiHla (Jharlnu Marie
Ujemnlk a ifitnlk Jakub Marel IKIO So 1
SU pokladník Karel Marei S K co Ath
and Wllllami St
ČíhIo XVIII llratřl Herm
v Drjrwood WU
ScbAie aa odbývají kaldou druhou nedlll v
rnlilnl I'l)ideda AloU Krano tajumnlk
John Turecek iíet Jneef řuoba pokladník
Joeef Vlaatoik pr&vodCI étipia Najbrt
' HeremílIvMi ÍMo XIX
' Ilronenllle Minn
odbvi avi RhAxe kaldou druhou rmdMI t
niAnli! přodeed V 0 Hrabou itletoploduda
A Červen' tajemník Krek Havel It II
Ke 4 iíeíní Joneř Havlík txiklailiilk UmiIh
otl iirAvodCI Albert Minář vnitřní alráj
VA Havnl venk etrál Joe Mlkul dAvtrnla
Albert Minii v lirowervllle Mlun
ČínIo XX }H ťvdibradský ve WIN
Ion niter Mlnni
odblvl evi achtte kaldoa druhou nadAU t
tiiAaloI va H hod odpoledne Hledaeda Krenk
Matulka pokladnice Marie Nebude Hutními
Antoniu Mlíka talnm Joř Hruběl Stur
eon Uke Mlun II V I) No I
Willow Springs Pivovar
dtVf
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Za 300 solených Trad
Idu Btampa i každou bod
nou MTAKH NTKU EM
(2 tucty pintových lubví)
—cena
má
Za tli 00 celených Trad
ing H lampa i každou bod
nou
NT A UM fc MTUIťEM
{% tucty kvartových lahvt)
—cena
Kromi toho řa doaUiiote nejleplf lahvové pivo doata
noto ití dvojnáeobbou hodnotu v telených "Trad
Ing Btarapi'
H07 Jlarnoy Strcoti
Objednejte tl poStoa neb telefonem Ututlat 1800 neb 1888
Famatnite
DW3
M"Wollstein&Co
8U So lOtu St OmaUa M oaproti Uulca ittnll
livinail imparío?anými íIdí a ranili
ZlsoM vit vIJy ibollm li jWpll jikotti i liruCtom
Zvllltol ft véoujl ot jtitaávhlni venkova Kiijaaé i a
kovt kd)l tm ili)vlou t hlavol Uyl alt oJjUJI k tlomo
&m tulii ťy in Uliv (iIJ(it u otch e $lt£a4 Jakosti lich
jejich lihovin Ceny jtoti velmi mírni O i Kieft
TKL DOUUUH Mit M WOUISTKIN & CO