Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 26, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKBOK ZÁPADU
„? rC A_
Založen 1871
cs
Omalia Neb vo středu dne 2( záí í 1000
Jtočník XXXVI--0ínIo í)
Z AMERIKY g
Dvouccntovó jízdné na Želez
nicích Zákonodárná Mlátu Ohio usne
sla sc žo přinutí železnice pro
jíždějí Htútfiu Ohio zákonem k
snížení jízdného na 2 centy za mí
li Zákon tento není dosud ještě
v platnosti alo (íředníci železnic
ve středních státech prohlubují
žo nejen v Ohio ale i v celém úze
mí "Centra] Passi-jicrs Assoeia
tíon" tudíž vo všech středních
státech Uniezavedcno bude dvou
cenlové jízdné A to prý nejen
proto že Žádali budou snížení zá
konodárný i oHtutníeh států ale
proto že jo to vo vlustním zájmu
železnic Železnice Krie prohlá
silu v nedávných dnech že ód li
Ntopuilu dosavadní třícentové
jízdné sníží na 2 centy Tento
krok Kríc zcela přirozené překva
pil OHtatní k svazu "Central
PassaiiKcrs Assooíution" so hlásí
cí železnice které na své schůzi
na ryehlo v nedávných dnech v
Chicagu konané mi usnesly žo vy
jínuije í)liío ponechají dosavad-
ní třícentové jízdné v platností
Ovšem toto usnesení nebude mít!
žádného trvání wtrvá-li dráha
Krie na Hvé slevě Povnlí-Ii jedna
železuiee iiiiihí tul přirozené uči
nili i železnice druhá nechee-li
utrpěli Škodu Poněvadž ostatní
železnice nejsou na snížení jízdné
ho dostatečně připraveny a svň
obchod nemohou tak zařídit uby
prvním listopadem mohly uvésti
V život snížení jízdného vyjedná
vala "Central Passantfcrs Asso
ciation" telegraficky se správou
Železnice Eric a výsledkem toho
to vyjednávání bylo žo dráha
Krie au rozhodla teprve prvním
lednem 1907 zavést! lacinější o
sobnf dopravu- Dráha Pcnnsyl
vánská časem zavede dvouccnto
vó jízdné Toto stanovisko Penn-
sylvánské dráhy může míti za ná
síedek že i ostatní železnicí kla
nící ne k "Central PasseriKers As-
soeiation" budou nuceny jízd
snížili 1'řcdáci železnic praví
že zákonodárný států Indiána
Perinsylvania a Illinois hned po
novém roce chystají so vydati za
kon ohledné dvoucentovélio jízd
ného O UHkuteřnéní tohoto kro
ku" výše jmenovaných zákonodá
ren nelze pochybovali Proto
dvoueentové jízdné dráhami dob
rovolné povolované není třeba
bráti jako vclkndušuost a lidu
milnost železničních společností
Není pochyby ž povolení sniže
ného jízdného bude ku prospěchu
iak železuieím tak I obecenstvu
Obecenstvu proto že cestování
i linthAch lnulo II JI t O HUloho
levnější a následkem levnější }U
dy bude více lidí cestovali í če
liuž budou míti ik i železnice
Veliké neitéstl na dráze
Veliké železniční neštěstí stalo
se dne A áří blíže Dover Okltt
Osobní vlak rock UlaiuNké dráhy
spadl s vysokého mostu nad ře
kou CimaVron při černi ai H
(mob přiilo o Život U kolem třievtl
lidi bvlo ram'no Vlak jel přv
iihmI velikou rychloitl fíika VI
liuiliou ltt pbdníliti d'ti sil
ni roiivoditiia a iMolnt podpory
bllv n A v jiřiplauiohu dřívi
vkiit Ubiiiy SirojviHloni
lti'Mivind šrtlnho stiiHt mo
stu až když bylo pozdí Tu u
vcdl v éínnost brzdy u šťastné se
skofil Podobné učinil i topič
ale ten téžco so poranil Když
vlak vjel na most tento se sřítíl
a lokomotiva i pčt vozů spadlo do
řeky Mezi cestujícími nastalo
veliké zdéficní Někteří dostali
se okny nahoru a z téch mnozí so
zachránili ihned zahájeny byly
zachraňovací práco a poéalo se
pátrati po nezvěstných osobách
Mrtvoly mnohých vytušeny byly
daleko od místa neštěstí Někte
ré byly hnány proudem až 20 mil
Když donesla se práva o neštěstí
ku tfu věrném Frantzovi nařídil
tento aby ěást oklahomskó národ
ní yardy na místo neštěstí se ode
brala a súěastnila so zachraňova
cích prací Obyvatelé blízkého
Kingfisherii ochotně postarali so
o raněné
Radí černochům aby odstěhovali
se do Afriky
M Turner biskup církve ěer
nošských episkopálň a rozhodný
přívrženec odstěhování so všech
éernoehu ze Spoj Slitu do Afri
ky zavítal v nedávných dnech
do New Yorku aby vo prospěch
této myšlenky pracoval Hnaží
so nejprve získali kapitalisty aby
podnikli kroky k zahájení plav
by jnezi Amerikou a Afrikou jme
novitě se státem hiberia Doufá
žo by so poměry v Libini ziiaěn"
zlepšily a rovněž usnadnil by so
odchod černochů z Ameriky do
jejich původní vlasti Turner
prohlašuji žo každá vláda na zá
padním pobřeží africkém přijatu
by ráda pracovité a spořivé ěer
noehy z Unie kteří by po ěaso do
mocí so mohli v oné zemi vážnosti
a Jistě vynikli by nad jiné "Ty
lyněe pálení a opovržení jež jo
Černochům vo Spoj Státech údě
lem to jsou morové rány kterými
chce Ufth ěernochy vyhnuti do
Afriky aby tam založili velkou a
mocnou vlast" pravil Turner
Doufá prý žo bude v brzku moci
hovořili o úspěchu svých snah
Povést amerických Žen ohrožena
Z New Yorku se oznaniuje že
tamní americké ženy nacházejí so
ve velikém rozčilení Stalo s
něco neobyčejného Do Ameriky
přišel muž viděl ženy americké a
prohlásil žo neniují oné pověstné
krasy o níž tolik se hovoří po ce
lém světě A nebyl to člověk le
dabylý enž učinil tento strašný
výrok „o byl to mocný Oackvar
Hasody jeden z nejpředuějších
hodnoxtářň indické říše Když
nalézal se na lodi jež odvézti jej
měla do Anglie ptal se ho kdosi
jak se mu libí americké Ženy A
mocný (htekvar odpověděl že
mnoho té vychvalované krásy na
amerických ženách nenašel Stě-
stí Že (inekvur iialóal se již na
americkém moři když americké
ženy v časopisech tento málo li-
hotivý ňnidck četly jiuuk by
mu jiitě byly oči vyškrábaly Ai
loud V celé Aliu-rco lu-iinlcl ne
ČMHopis který by se tuval na obra
nu teieo uničených amerických
ielt
Krajan se otrávil
AedeUt dva let starý Ignác
OlAMik oťiiuuuje iitvťliioUky
" AuieMČin" b)dli { h maitlelkiMt
a několika dětmí v é Íi22íi záp
f)0 lil V Ctovelandě Jednal dlo o
křídleného prohlášení Dra Ocslo
ra žo staří lidé jsouce na světě
zbyteční měli by být usmrceni
DlúŽdílc dřel so od útlého mládí
až do večera svého života Dokud
byl mlád nebyla nouzo o práci
l'ři vší dřině žil z rukou do úst
1'amatoval síctí na stará kolena
leč na prstech jedné ruky spočí
tul by dělníky jimž so podařilo Z
dřiny zahospodařití pro nejnut
nější v stáří l'říroda rok po ro
ce naléhavěji hlásila sc k svému
Dláždík nemoha obdržeti nijaké
zaměstnání a nejsa zvyklý zahál
ce stul so zasmušilým svět pře
stal jej těšiti u nejednou zatoužil
po smrtí V sobotu dno 15 září
k večeru pru vil k manželce i
"Mámo moje staré hnáty nehodí
sc už k ničemu Nejsem tu nic
plntcn" Po chvílí odebral so do
pokoje kdo požij jedu na myfií
Manželka naleznouc jej v křečích
přivolala dru Kotršála který při
činil so všemožně aby účinky pa
řížské zeleně scslabíl u starce za
choval Jiří životě Icě působil tuk
prudce a zoufalec vzal jej tuk ve
likoit dávku žo lékař vzdal so na
děje Dláždík zemřel k ránu
Revoluce na Kubó
lak známo zuří nyní na Ku
bo povstání o jehož konečný vý
sledek zajímá so snad celý vzdě
laný svět Kuba ještě před ně
koliku roky za presidenta Mc
Kiiileyho byla provincii Spaněl
ska a za svojí neodvislost mňŽo
děkovali pouze Spoj Státům ktt
ré porazily vo vélce ftpanělsko v
té době kdy toto zaměstnáno by
lo potlačováním povstání na Ku
liiě Jsou tedy Spojené Státy juk
si protek torem 'Kuby což so mno
hým Kubáncům luzo nelíbí Ne
radí vidí žo WashiiiKton řídí poli
tiku celé zorné Nynější presi
dent Kuby Palma rovněž byl
zvolen pomocí Spoj Států anebo
lepo řečeno rozkazem z Wash
injítonu Proto proti Palmoví po
vstala jistá část národa nepřátel
sky Před nedávnem bylo odha
leno spiknutí proti presidentovi a
v krátké době na to povstala re
voluce Revolucionářům dařilo
so dobře Postavení presidenta
Palmy bylo nejvýše kritické a již
vyskytly so zprávy žo chco resij
novuti aliv nestál v cestě poko
ji a klidu v zemi Leč nestalo so
tak opětné nátlakem vlády Spoj
Států Pod záminkou že chco
chrániti zájmy kubánských Ame
rikáuň vyslal president Kooscvolt
do vod kubánských válečné loď
stvo a pohrozil žo nezavládnc-li
pokoj v zemi sám se do věci vmí
sí Toho lekli se revolucionáři
Tito tábořili ve velikém počtu ne
daleko Havanny hlavního města
Kuby Jich úmyslem bylo dobýti
Havanny Ale následkem hrozby
Rooseveltovy zastavili další ope
ruce Palma pak který o nedáv
ná nechtěl s revolucionáři vyjeti
návati a pyšně bil se v prsa že
je odhodlán násilím potlačit! re
voluci pod dojmem hrnxby pre
sidentu líooHcvelta vydal roku
aby vládni vojsko nepodnikalo
žádné útočné operace proti révo-
lucioiiitřňia a činnost jejich aby
omeiia se pouze na otíránu A
fáioveú ponUl vyjediiávati h re
volucionáři o smír Námořní ml-
nUtr Spoj Států Taft odcestoval
na Kubu aby přesvědčí se o pra
veni stavu věci dá ne že přiči
něním vlády Spoj Států Ir#y bu-
sjednán na Kubů klid 1
Úmrtí krajana
V Sobotu minulého týdne ze
mřel A H Fiala syn známého
krujunu Franka Fialy & Kavcnnu
Neb V sobotu předminulého tý
dne podrobil so pan Fiala těžké
operaci v St Joseph nemocnící v
Omazo a po přestání této cítil so
o mnoho lépe takŽo stav jeho o
pravňovul k nadějí Žo budo do
konale vyléčen Leč stav tento
byl pouzu přechodním V krátko
stí so mu opětné přitížílo a v sobo
tu vypustil dobrou svou duší Vy
slovujeme rodičům manželům Fi
ulovým nůší upřímnou sojislrust
Drobné zprávy
# Cormier Walsh v San Fran
císku ('ul vydal zprávu o úmr
tích v právo minulém roce kon
čícím HO červencem 11)00 Vo
zprávé své praví Žo 428 bylo úmr
tí způsobených zemětřesením a
ohněm 177 selevruŽd ÍU vražd
Smrtí přirozenou sešlo so světa
1200 celkem tudíž 2195 úmrtí
New Yorské listy oznamují:
Nedělní nifitfazine časopisu "New
York Tribuno" přinesl minulé ne
dělo na titulním listu krásný o
braz od mladého a velíce nadané
ho českého malíře p V A Svo
body Obraz představuje spani
lou slovanskou ženu v rozkošném
národním krojí kochající so po
hledem na zdravím kypící ne
mluvně Slovanské krajky a vý
šivky zvlášť zdařilo vyznačeny
jsou na obrazu tom
Nčmecko katolieké spolky vo
Spoj Státech usnesly so na svém
výročním sjezdě odbývaném ve
SpríiiKficId lib zaujatí rozhodné
stanovisko proti novým zákonům
které by přistěhovalcům přístup
do této země zamezovaly Členo
vé katolických spolků lylí vyzvá
ní aby užili svého vlivu a přiměli
koiiKrcsníky k odstranění tako
vých zákonů
Dlo všech známek budo letos
v Texasu jedna z nejlepších úrod
bavlny Mavlny budo všudo do
sti a přece jediín starost tíží far
máře Totiž nedostatek dělníků
Mnozí z pěstitelů bavlny vydali se
do jiných států na hlodání pra
covních sil
# Vo slévárnách v ÍJranito City
Mo došlo ku krvavé srážce mezí
Amerikány a Macedonci z pla
menného záští Mnoho osob bylo
poraněno dříve než dostavila s
policii Když přijela policie ne
mohla se do továrny ani dostali
Myla nucena rozbiti dvéře a te
prve potom mohla zakročili Je
den Macedonee ležel na zemi lita
jo tvář železným kladivem roz
mlácenou Jiný opět měl rozbi
tou lebku Policie zavedla ihned
pátrání po původcích této srážky
President vydal již prokla
maci kterou otvírají se pozemky
k osazování v území Kiowa Com
manchc a Apuchc Indiánů v Oldu
horně Pude to celkem fl ) HHI
akrů půdy Department vnitra
oznámí den v který budou se při
jímali Kiipeécténé přihlášky na
onu půilu jež bude přenechána na
ufiení domovin
Ministerstvo xemčdělstvi uve
řejnilo v nedávných dnech íprá
vu o pokusech vyráběni lihu v pa
lic a stébel korný Pokusy se dri'
lily a nvni otvírá si ntišini farme-
iůhi v hlídka na řavcdcui výnosné
ho průmyslu na fitrmách
V Sedům Kun okradl po
kladník O Stollard IVoplcs ntátut
uliku a prchl S jik Velikou ko
řisti bsud se líc V i
Mm
1 CSPDJ
Členům a tfwtkům ČHUPJ
V posledním číslo orgánu slíbil
jsem žo vynahradím co jsem pro
meškal Icě není mné možno z růz
ných příčin členstvo o všen co so
v naší Jednotě stalo uvědomili
Jednou z hlavních příčin toho jest
žo hy předseda Tyra nemohl so
(liozpochyby z důležitých příčin)
do společné schůze dostavit o
mnohých záležitostech po rok o vat
a puk jo vyřídit Ovšem tím není
nušo Jednota o nic zkrácena ne
boť vše budo vyřízeno na čtvrt
letní schůzi dno 14 říjnu
V měsíci srpnu byl uveden do
naší milé Jednoty nové uložený
spolek Pokrok v Omazo Neb Za
ložení jeho spojeno bylo s náma
hou a so zvláštní obětavostí mno
hých pracovníků i Jednoty Illuv
ní zásluhu o založení nového spol
ku má br Václav Přibyl Spolek
vyslovil žádost aby pří uvádění
jež konáno bylo dno 1 září příto
men byl uspoií jeden když ne ví
ce z členů Hlavní Úřadovny Po
něvadž současné vyskytla so dů
ležitá otázku v South Omazo kte
rá též vyžadovala porady s tam
ním číslem 11 usneseno aby br
volkotujomník tam jel a vše po
třebné zařídil Jak bylo usnesu
no tak se i stalo a máme nadějí
žo v době nejblížší opětné jeden
spolek v South Omazo so souhla
sem ct spolku Ccehíe č II zalo
žen bude
Dno I září uveden byl do naší
Jednoty ct spolek Pokrok ě 21
v Omaze Neb Při uvádění val
nou pomocí přispěli členové spol
ku Ocohío ě 11 ze South Omuhy
Všichni noví členové byli pro na
še zásady a účele nadšeni Všichni
vyslovili se v ten smysl žo s ra
dostí pracovali budou ku zdaru a
prospěchu naší Jednoty Leč na
všech tvářích bylo znátí stín žulu
neboť myf všech bratří zarmou
cenu byla zprávou o úmrtí jedno
ho z nejvčlších amerických Cechů
p Edwardu Rosewatera jehož tě
lesné pozůstatky dosud v městě
byly vystaveny Kdward Kose
water byl muž nad jiné vynikají
cí rozhodný bojovník který mno
ho pro dobro českého a vůbec vše
ho lidu vykonal Ibidiž čest jeho
památce I Po uvedení klubu do
Jednoty a po nastolení úředníků
čteny byly pozdravy od ct spol
ků:: J A Komenský č (i Jtov
nost ě 8 Bratři Severu Č 18
ostatní snad se opozdily Mratr
předseda V Hureš oznámil žo
vzdálit! se musí aby jako noční
stráž svému příteli Edwardu Kosa
walerovi vykonal poslední povin
nost Nu to po scuáinciií se a
brutry spolku Čechie ě 11 roz
proudila se přátelská zábava kte
rá protáhla se dlouho do noci
Doufám pevněže nový spolek pro
spívati bude a že brzy budeme čí
sli právy o jeho úspěchu
V I lásce Svornosti a Bratrství
Franta A Krch
tajemník
Jak sc z Washingtonu oua
ntnje onino ciitstl dělnici již po-
uláni byli na Pututmu ku kopáni
průplavu budou nuceni po vy ko
míně práci opětně vrátili so do
své domoiny( Koutliiktoťi jti
si je selit povolali b ll nucení lo
h naťukn h ítiday o ílutokoj
U liepťcbiic do Sundali Po V
kittMin' pťrti i bioboi íiisc do
ni uuipťt 4
i