Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1906, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    = i OMAHA i S
— PŘIJME HH ihned řádný uvo-
bodný' lélník kterýž ho vyzná dob
ře v nekaní rnaNit 1 IlaMo ho u Joh
Houšky č 2320 Sherman ave
Omaha 7tř
P&IJME SE zkušený prodá
vaS s dčvním odboru J íi Hran-
ll'ÍH & Bona kl
ZDARMA! - ZDARMA!
buďto jjůvodní vc vodových bar
vách nebo 8x10 umělecky provede
ný zvřtSený obraz zdarma a kaž
dým tuctem nových fotografií
IIEYN tha photographer
3131517 Ho 15 St
M— 3 východní atrana
PŘIJME SE dívka jež ec vy
rn& vo vňí iráci domácí IIJate
e ráno u pí MM Hrandei 2ÍJ70
Pacific Ht„ Omaha 4tf
PŘIJME SE KÍuXka jež hc vy
uná dobřfl vo vží práci domácí
Dobrý plat stálé místo Iílaate
m u M Levý 2037 Dod(?e 8t(
Omaha 4tf
PftMMK ř?l3 ihned Hpořádaný
dělník na farmernkou prlei Při
itěhovalei hude dána přednoKt
fitdá práce řfluňný plat JílaKte
ne u Váe Uláhy č 318 S 13 8t
Omaha aneb v adm Pokroku Ná
padu 7k3z
WM D REED
509 N Y Life Bldg
$2500
koupí tři 'domy o 8 Kvétnícícli fi
Kvčtníeíeh a 2 Mvřtnieíeh rohový
Jot vfie v dobrřin kíhvii přkná
joloha na Lincoln Ave (í'ent-i
id) Nabídnuto ya tuto cenu
příčinou ryehWho prodeje
WM I) IťKKI)
m n v iife Jíbis?
8kl Tel DoiikIam 3217
— Okresní návladní Slabaugb
prohlásil fa má dobré d úkazy
toho Že před třemi lety inftn5
lodaří utvořili ni tniHt a přítomní
že též uhlaři utvořili mezi xebou
nezákonnou kombinací za příči
nou udržení vysokých cen 'uhlí
Na žádont okresního návladního
vyloHovňna byla předminulé pon
dělí velkoporota jejíž úkolem bu
de vyňetřiti domnřlé dva trusty
Ledaři i uhlířTalo prohlánilí že se
vyšetřování velkoporoty pranic
neobávají ježto mají dobré svřdo
mí a schvalují krok okresního ná
vládního neboť prý bude alespoň
zjištěno že veškeré útoky v po
ulední dobé na ně činěné jsou vý
sledkem nezaručených novinář
ských zpráv Velkoporota sejde
m dne 1 října
— Tálor Nebrasská Lípa č 183
V O W odbývali bude v sobo
tu dne lííříjria v Sokolovně velko
lepou zábavu k níž již nyní čiti'
pilné přípravy Pořádající výboi
zinkal znamenitou uniovou hudbt
p Kořínkovu při jichž zvueíel
rozproudí se jisté v brku zába
va upřímná a nenucená Leč j
vše ostatní postaral se výbor do
statečně takže muže dnes směli
říci že zábava tato bude prvéhc
řádu Nikdo neopomeň zábav}
této se sňČastniti
Předběžné pozvání k AkaarBer
ilavnostem
Krajanům zdejhíui i x venkovu
naskýtá se nyní velmi příhodná
dba nakoupit své duiáei potřeb)
ra řvláítě níké finyi Látky
(xvláUě těíké) na zimní frmké In
ty jich! pravá hodnota jt 1150
pokud áolni utni í pAjdou u% 1'h
i ?!e yard Velká xáhoIim ž-iiskýcli
kabátu bude vyprdími l sta
ítvrlinu pravé jih ceny $±(M
hedvábu importované eiké A
iky na hlavu m JIM pmloti
nííké feny huU vkrr4 ru
íťfié íboil vyjrUno K Nltojuť
návitívé v pmil ALOISI LVlv
U:S čil 1 11 1 WtUUm uW
iuth x4'tí
Zima se blíží a paliva bude za
potřebí Chcete-li se zásobití uhlím
dobrým Jděte k Levimu kterýž
má uhlí jež vydá mnohem více
tepla a méně' kouře než kterékoliv
jiné uhlí Úřadovna v č 715 Jižní
13 ul Tel Doufflaj 1918 7tí
— V zasedání městské rady
předminulé" úterý večer přijato
bylo bez jakékoliv poznámky do
poručení telefonního výboru rad
ních Kheldona a Jolmsona aby u
loženy byly k trvalému odpočin
ku telefonní ordinance Onto City
a Home společností Výbor po
bedlivé úvaze vyslovil se rozhod
ne proti povolení Home Co výsa
dy na 35 let a zároveň nenabyl ji
stoty že by Oate City Co vyna
ložila více než smluvených $100-
000 kdylíy jí výsada byla povole
na Výbor uvedl jesté jiné ná
mitky z nichž ncjz?ivažnčjŠÍ byla
asi ta že obě ordinance jsou chyb
né a že by přijetí jich mčlo v ná
sledek soudní tahanice Rozumí
e Že v době co nejkratáí přijdou
ibé společnosti před městskou ra
lu s novými ordinancerni V zá
ležitosti městského návladuího za
dal mayor Dahlman městské radě
Ivoíe sdělení Prvé týkalo se o-
:omeriutí městské rady zvolili v
poslední pravidelné schůzi měst
díého Žalobce u obsahovalo jméno
Louis J Piattiho jako navržence
uayorova druhé pak obsahovalo
istanovení Piattiho podléhající
ichválcní městské rady Radní
'Auik houser ihned podal návrh
bv sdělení ta byla hezky uložena
ježto úřad městského žalobce není
iprázdněn a návrh ten přijat 9
ibisy Na to přijata byla záruka
Danielova jenž předminlé pondělí
dožil úřední přísahu Jíadnl Jicd
ord poda]#dobrou ordinanci aby
'řízena byla městská robotarna v
iíž bv si vězňové odsouzení poli-1
sejnírn soudem mohl tlučením ka
něné oddélati si svftj trest Ordi
nance ta čtena byla ponejprv a po-
lrubé načež odkázaná celkovému
výboru Zdravotní komisař Con
icl upozornil městskou radu že
oředminnlé pondělí odpoledne u-
leřil blesk do Kmerf?ency hospita-
u a poškodil komín a střchu Zá
ležitost ta odkázána výboru na bu
dovy a majetek J J Mahoney
(b'ik policejního soudu oznámil
v měsíci srpnu skollektoval na
pokutách $341 a na útratách j
149850 Dohlížitel na váhy a
míry Pegří oznámil že v posled-
úm měsíci zabavil 11 mer 4 vahy
i 7 závaží Slíbená $1 plynová
)rdinance nebyla mayorem Uahl-j
ifianem podána i
— Pomníkářský závod p Fr
Vováka těší se dobré pověsti ne
jen v Omaze a eelé Nebrasee ale
ve státech jiných Již více na
kladu vch pomníku zhotoveno bylo
v dílně pana Nováka pro kraja
ny i jinonárodovee usazené ve stá
tech sousedních a všichni zákaz
níci byli panem Novákem plně
isnokojcni Minulý týden otMlrzel
pan Novák zakázku na skvostný
pomník i t zv "Dark Barre"
July jenž bude státi $47500 a
íároveň na vkusnou ohradu za
fM)(M) Paní Peudixenová e
hleHwiu la navštívila se svým
ratreiu sestrou synem Omahu
dy zde objednala pomník zesnu-
léiiiu svému choti Henry ltn-4
ixeiioví Navitivili tu několik
firem hik nubblka páué Nováko
va nejlépe ne jí zamlouval Panu
Sovákovi přejeme hodné takových
'kottýinru
— J 1 4 pomCr" krátká ďba d-
i lú od Velkolepé Jti výroční tk-
avy jii v sobolu dne 6 října
tlfádA podp Sok(d Tyr é 1
v síni p J V Kašpara na již 13
ul Dle zájmu s jakým téměř
každý se podílí na této zábavě dá
se soudit že to bude jedna i nej
lepňíeh zábav v této sezoně Vý
bor zaručuje zábavu výtečnou a
zajisté že každý při znamenité
uniové hudbě p Eliášově z Omahy
se dostatečně pobaví Pořádající
výbor nalézá se stále v zimniéné
Činnosti a jest jisto že postará st
dostatečně o vše čeho je třeba k
lobremu pobavení
— Zábavní výbor Těl Jed Ho-
kol rozhodl se uspořadati v sobo
tu dne (i října zábavu a již od ny
nčjší doby pracuje aby zdar její
úplně zabezpečil Jak s námi by
lo sděleno je již o dobrou hudbu
a vše ostatní dostatečně postará
no takže o dobré pobavení nouze
nebude
— Do úředního výluoru jenž má
na starosti řídili volební kampiiň
konprresníka Johna J Kennedy
io jenž so uchází o znovuzvoleiií
jmenováni byli též tři krajané a
sice Louis Herka Václav JlureS z
Omahy a Frank Dvořák ze Honili
Omahy
— Ak-Sar-Henské slavností při
vábí do Omahy velké množství
našich krajanů kteří v lékárně
i IJcránka obdrží nejen veškeré
éky a lékárnické zboží americké
z Cech (zvláště pohlední lístky)
ale též ochotnou a bezplatnou in
formaci o slavnostech a městě
Jeďte jen nejdříve k Beránkovi
na 16 a William Clf
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dusatko v č
1262 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaných tabatčrck
jakož i velké zásoby tabáku kuř-
avého šnupaVého a žvýkacího
)outníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tf
— Franci a Vávra jsou saloníci
'A number one" proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Schlitzovu moku si rád pochutná
en jen do hospody "u Sňupco"
zavítá a kdo rád Stof má trochu
silnější ten "n Šňupce" vždy na
jde to nejlepší a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a
Vávra také tam mají a pakli něco
přijde tobS k chuti tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a
!ce všemu je tam stále vtip a
smích že by to byl pro každého
liřích kdo by v Omaze při návště
vě své nenavštívil kumpány tak
veselé na rohu 13 a William ul tf
— NejstarŠím a proto také nej-
oblíbenějšíra hostincem v české
raze ý?st bez odporu hostinec ří
zený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlern na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího "štofu"
ani ochotnější obsluhy Při hoj
ném odbytu nemfiž5 býti jinak
než že na čepu jest stále čerstvý
řízný Metzův ležák a co so týče li
kéru a doutníků tu dostanete to
nejlepší zboží v trhu nebof Sloup
a Krural žádný "šmejd" nekoupí
Projov soustrasti
Srdečnou tmutrMt mlllwu
polubritru ČKSKoYI 7KZIN
IXKOVI a cl jeho rodině uad
Itritou inlIovaitlho&Uf jvho
Joitfa Znuláka
projevuj
IHU MkiUTYKA l V
M T I _ — ' I_ )á SI W
ěi M-tm in i-i "f--"rf ♦
7k
m
Srdočnó blahopřání k sňatku
infl
jí gbeigera
Jíneihou Jfylníj
uKavřfiiéinu vc tfcdu dne 12 liti 1'MHt v Ouiuc
kládá
Hodina Sltttů
0
žfa w iV -tV i' ft fif tif ?i?f#
t
fr
I o™
Oznámení úmrtí a díkůvzdání !
NeuifTtiýiii falem nklícnl oiiiimmi)"Hiii vAi-iii vým řAU'lQia m ii4
inýni truchlivou i!v('Ht£o tiiihjvimý nAí otec iťli&n a MtMvk
yi-Hiiiil v miiiI('I1 dne JO AH 'UK ve P':I0 lnul in ol it iiihHirii rn
hojněni úi-HHlfiiMt vl jiíAtel u xiiAiii'('Ii nu (Vnkci nňroilnf hlliilov v Olini
7~~ i'Hiiilý iiiiroiiil ho v březnu r JSM v Hmlldlíiiň v kmjl íAiIiiviihíiii
h clo Ameriky JMJ"I jfl 20 roli y
JchI imihí jioviiiiioHti vilňll iiiliiiiuí diky vSiMii k'l nAiii Jitk(m
koliv zjiíiNohioii vyoinolili íi v zAniwMui uiiHeiu jmtěAill so niihžíII
Na joviiliii mÍHtó iiimIiI' ilijnioii nnleéiié llky ví Heliové M ftřeibilel
upolkfi fíA I Omiihii l 111 Ú H P M a Táboř CoiuiiibiiH fi II!) W
O VV vu tuk hojno úiinleiiHl vl n jiruvmleiil ((olifcbiilcli oliřmlů v lo
iiió Hiiiutku -i nu hí hitoví !)Alo ih-kiiji iuo ) Otukurii ('hurvulovl u
(lojioiuiioi IcA v ilouii1 Rimitkii proiícHciioii A Kři-řkovl Joh Orlovi
Jom tlomlurovi ii Jon Vufikovi jnko% i rl rodliip AuřrAnkovň u mi
lou výpoinoc a útóchii v iiníi-m tuhi itovii vřelý dík pluli I1'
Jumlovi 7ii vzorné vypravení polilhu JAlo nrehť přijmou upřliuiiý
lík víiehni lArei vínea u kvMIn: fiAI Oiinhu fi III ('Hl'H Tábor
Ooluinbuií é (! W O W rodiny pp Aut HeucAo Ad ZculAku l'r
ZeulAku Junu PuvIunu Frunk a Antonio Kiiim-I CIooi Alexiimlni'
Ueo Niifhnoiblu Krnnkn Heno a it J Kírehiirrn Hoviiéft ďlkiijoiiií
vKr-m tm kdoÉ mt pohřbu nnAcho dmhího oteo HiWiKtiiill JeAlVi Jod
' nou upřímné díky víeml VINCENC EDWARD A JOSEF
Antonie snacha synové 1
Omahu Neb 15 zftři 1 OOfl
Upozornéní cténým krajanflm i
TEL Red 1814
iiuuum i juuiuiuuxii uuuui uuviuuuun
I
stChujc nábytek obstarává vcSkcrn dopravu za vaziidcl a vfilxic koná
v 6e- co v obor tento nálcZf Ctfuým krajiiiiňiii jio'oti2f apráviifi a
rych le kb cetiy přimf řcné Mimo to prodá váni Icvnfi dříví na topení
jakož i % druhé ruky dříví tavebnf
Objednávky nechte buď v Hotelu Praha aneb v jeho obydlí
C(lo 1262 jiXní 1 ulice Omaha 01 f
J V Mwm Metzavu sin a restaurant
1245-47 jižní 13 ulice 0 raná Tel Douglas 1417
Výborná řcká kuchynS a finté postele a venkeré lihoviny první třídy
jichZ cena ju následující
Žitná Ilsrpcr Edelweia Wed ItoiKpict
ťouiitam Ku oi aClcnnoiit I3SO ifal
Jalovcová 200 "
Kmínka 200
česká hořká 250 "
Kum exi $2(X) do 350
Bourbon 200 "
Mám H na sklartč 1 jiné imiHrtovaué lihoviny
vyřizují se přesné a rychle
Slivovice $200 gal
Bliery hofká 250 "
Callř brandy od 1200 do 400
Cullf víno sladké ra-b kyselé 100 "
HvolKxlova Halud hořká vína 2IK)
Kolínovo liořké víno 75 lati
Trlnerovo hořké víno 75
Objednávky a venkov i
4H
Pamatujte 2e nikď ttko1 p(te levní ji tk i)otré icbjll
jako u krajino
J IMjiREJá TH3-A CO
11)04 So íath St Omulia Neb
Velké aiioby Uch oejtep&ích Impoitovanýcli droliQ kávy
čije ctkcri a vleho kolrnt Vekkeré fbořl t% vrdy f rrstvé
taruieoé Na kaldý tttu n enli nákup dovUnele pfnniový
kupon ktrrý vint riif píko)' pleilmM ultrrtia $W)
O hojnou pUnfl krajanů iá ll Htrf a j
Ktlykiili hUp)UJpi ku ftik
UWvi auU k vyjíUts bbjrdavjta
J") )'! ! Irova koal Hot5
Piilaico SiubloH
ť UťtttlUliruX waj
roh 17 n Ihvonport ul
Krfltf Jo fjkhvásy a
o#i U tHlmtBiu(l tUll vi
Ul w Ih i st tJdBsll ti