Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1906, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O TRUSTECH
(!( iiejvelkolepéjáílio u nejhro
zivřjňílio utvořila iJHHij ilolmf —
OdpovriT na tuto otňku byla by:
Trusty! Tnwtovf? kralol Ty
inocnějíí muže než Jhoii legitimní
ltiioviiíťi na trůnech neboť tito
vládnou jen v jedné zemi oni
vňftk vo mnohých ano nad zemé
koulil Tyto řfeniilnl tvůrce již
vňiik dovcilou jen jo'ítiitl niti
tím íWo mm dovedou více než
celé lidstvo neboť yhiéili náhodu
zlomili její jnoi! a učinili ji ne
škodnou '0 jeHt triINtf TrilHt jeNt llOK[)0
dáí-Hké Hilruení provedené zpfíHo
belii liejdokoiiiilejHÍm a liejlotfie
léjAím Jent rudoNtné vítán po
kud zdokonaluje výrobní nielho-1
ly zlneiúuje výrobky a zboží roz
íliřuje výrobky jichž lidutvo k ží
votu cívíliaovném potřebuje i za
eliovává mzdu v přiměřené výči
Ale Ntává m včtAím pont rachem
ne středověký mor utrníiicjHi ra
jioii než válka Mal li mu monojio
lem Zllíéil li vieekll NOIltéŽ kolem
a zvýíujedi ceny nad obvyklou
míru výdělku
Od poloviee ONindi-Nátýtdi let
minulého Ntoletí mluví ne o tru
teeh 1'ňvodem nvým jmi zřízení
niuliekélio práva ulál nu trnut ň-
tvarem ěíté ameriekým zvláňt
ním útvarem dvou xložek nejvySSÍ
civilÍNiee a iiejprímítivnějHÍ jak
je poskytuje Amerika Jiylo tře
ba mnoho puknu a mnoho úníIÍ
než tniNt na tělo americké pftdě
byl vypěwtován V podstatě! není
dovolena mi i podle jiieriekého zá
konodárná! orKanÍNaee truntovhí
bii mnoho pokiihň a mnoho uVilí
důvtipu bylo vynaloženo než tru
taří opanovali Nyní vSak panují
jak v nejvyWím sboru zákono
dárném acnltu tuk v prumyalu
obehodé a dopravě a nejen pa
nují ale abnolutně a trůny jejich
utojí nu mohylách zníěenýeh exí
wteneí a jejich vláda jent tyranií
Vvoj triiNtu jest na f takový
Petrolej zaělí dobýviiti vo Spoje
ných Ktátech r IHíiíl Hýla to vý
robu riebezfieěná a nevýnomiá
Aé petrolej ku svícení prodával e
tři- nž Čtyřikráte dráže než nyní
bylo podnikatelům wiáSetí mnobo
wtniHti Obchod ne Hiirovinou o
chromován byl velikými poplatky
opatřování nudu bylo nákladné
ztrátu vytékáním byla znaěná
dovozné na drahách bylo přehna
ně vysoké atd a těchto počátku'
vyniklo několik rafineru doinohli
ho na drahách ulev dovozného a
obstojných náhrad a ostrou koňku
rencí zničili mcimí soutěžitele Z
takových šťustn'jsích podnikáte
lft tvořili se pak společnosti Koku
1870 vznikla v Ohiu Standard
Oil Co s kapitálem jednoho mili
onu dolarů Ta brzy spojila se
h jinými společnostmi téhož dru
hu jako (Jlevebindskou Stand
ard rafinerií rafinerií v litt
burgu atlantickou rafinerii! spo
lečností ve Filadelfii Karlem
Trattcm v Novém Yorku a j
Takto upravenu byla píida spo
jeni ještě rozsáhlejšímu a r 1882
vznikl z této stnndiirdové společ
nosti z společnost! jinýi-h a
z četných soukromých podniků —
vckiučh zabývujícícli se buď vý
robou buď rafinováním iub do
vúeniin petroleje - - staudardový
petrolejový trust Standard (b!
Trust Kaidi xpolečnont kiúlý
jednotlivý závod oceněn ll db
běžné tržní ceny u majitelům vy
dány certifikáty: xávody staly
má jet Um trutu Tu však pndni
káni (utraiiu mi zákoiitulárstvi
Spj Státu Kdyl suiy otlepív
ly tutláni jednotné or:itnUaci r'
ložené Uíi lUeinl tiilndia států pie
tvořen tryt Ve 't SHtiečHMstí h
ktut t!i i-i rlki m 1in nul iblaru
Trus jest majitebm anebo
sj rťiuji tři řUrtiny celého p tr
fjitéhi ittiidsotlu vi Kpujenýeli
StUeťh 1U dosti iini ahy lid-
toval výrobci za jakou cenu musí
surovinu prodati A zmocniv ho
dopravních společností sloučil j
a rozšířil obrovskou siř potrub
po celé zemi jíž dopravuje ho p
trolej přímo z pramenu do všech
hlavních střed isk rafinerie a od
tud přečištěný dále do velikých
mest k spotřebě) nebo k vývozu
lakto petrolej j skutečné sviti
vem celého světa Jo dopravován
všude kam kolo dojedo a kdo no
ha velbloudí so udrží Karavany
táhnoucí pouští Saharou obtíženy
jsou 1'rattovým AstraJem (petro
jem) a sloni indičtí dopruyují
sudy standard wlíito
Až potud jo pfisobnosttrustftbla
hodáruá Zlucíiiil ii zvýšil jakost
petroleje Zlacinil dopravu zdo
konaliv vozy potrubí nádržky
parníky zřídiv lodénico a skladi
ště sloučil výrobu rafinovaného
petroleje no vším souvisícím prii
myslem a využit koval veškerého
pokroku na získán! nových vedlej
íích výrobku a jednateli svými
rozšířil obchod po celém světě
Alo klesla-li v dřívějších letech
cena petroleje zdokonalením vý
roby a ťiHporami při rafinování
lopravě atd od r 1882 kdy za
ložen byl trust cena už neklesá
lřes veliký zisk jejž podílníci no
rou Stížnosti so ozývají na všech
4trunáchitu zvýšil trust ceny su
roviny tak žo zničil konkurenta
pak ceny srazil k zemi majitele
oramenu si podrobil a jo donutil
lby vydali svftj majetek trustu
ni to ceny hned vyhnal do výše
Tu stlačí ceny suroviny v jižním
ířusku a diktuje Kvropé ceny pe
roleje Kdekoli pokoušela so ne
idvislá společnost zaujatí místo a
lobýti pudy trust byl jejím nej
ětším odpůrcem skupoval její
kcio anebo ji zničil bezohlednou
íoutčží Dnes trust panuje na
řech čtvrtinách zeměkoule jemu
zdorujo již jen několik velkých
lodnikň
Ale obrovský rozmach obchod
il není výsledkem zjednodušeni a
'dokonalení výroby a zlacinění
ťýrobku Ale prostě a zkrátka—
lodvodul ' Otcem a pěstounem
trustu byly dráhy vyměřující
ňzné tarify" zjistila komiso jež
íkoumala vývoj trustu A ťířed
iíei trustu doznali před komisí že
Iráhy poskytovaly při dopravě ná-
iladň trustových tajné výhody
ílevy a refakce ač zákon tajné
cfakco zapovídá a Um zničil a
'ficmožnil existenci konkurentu
To jo typický příklad vývoje
rustň ať uhelného ocelového žel
ezářského masného cukerného
itd Zničí konkurenci opanuji
lráhy a vykořisťují obyvatelstvo
Když pak letos Uptoii Sinclair od-
íalil jaké neuvěřitelné zlořády
mmijí na jatkách chicagských
jež jsou majetkem masného trustu
ichvátilo rozhořčení celou zenu
i tehdy nastala nejpříhodnější
loba aby president dal ve veřej
lém listě ke kongresovému členu
:n Indiánu J H Watsonoví he-
vystoupiti proti trustům a zlo
niti monopol vel ikílio korpora
tivního majetku a to mocí zá-
tonu jez konfíres nynější a jeno
iřfchňdee vydaly
Tímto vystoupením vzrostla ve
iká popularitu presidentova ve
'sceii krun n jez jsou prou irus-
íun Ale trusty samy o sobě jsou
etsi moeí in- nresliteiil I kon-
rrcH Kozvine-li se skutečné zA
tan mezi zemí a trusty nebude
ehký U lan! předem jisto kdo
i ti ll
unii poraeti a kuo zvini ia
uu zkoušku uzříme u příštím vo
ebiiím itápase o místa presideutn
VIA volební kampaň bude sledo
lána nejen Amerikou ale Kvr-
mu a iistatidiu fivtlisovanýiu své-
m n poťornostl horečnou Si-
hoť koiiee konců uiá lu kampani
íAjein i iifjťustrčenčjšl vesniv c
M f% eexkoinoravskiiu nohoft
so to jejich dvou zemí u sousedň
Válka n králi trustovými zasahuje
však bezmála do domácnosti jed
noho každého z nás A v tom jest
jedna zo známek a jedno zo zna
nicní nového věku a světa proti
světu a věku starému
PfRosíe Kretschmer
ranlxojičlta
V VAlěi ll dva legitimní paivovtilel
u trůut ťh a jejuh uáríHluté týču
IM koitlIiT revumllmn lenivá netm
RlanI4 rrtny ofnl nci uhv vvrkv
li I 1 „i j s I - -
iiwij mi iyio nnimi yicf uy mu trpí
Cích pro ivoll (polflillvou léčivo ne
maji lobě rovnyi li NavMlvto JI onolin
iu uu uopisio uunjici) pupu ivo cburopy
KnlilČUf5 uncf) :()(
N vonok nottou Lim
Adretujutt
Krs Kwlfl Mretitclimcr
lilii Ho leib Hl„ OmatiA Nfl
Mobo prodati Tát pozimcK iů ůúů
NezAleŽÍ na toni kdn s nalézá
Mtjtitlijr a oliuhod lio(1i nhn uriulnjUii
ryrlila i ImUivi va ncl fáiim-h fiunin i
Hiá'4 Nřířkťlin l'Ula flnei s uoDlim ni
mil lit prixlej u'liJto n lo cenu mt lntov4
Glic?ctfsli UoiipKi
kboll oljclioit ab poKwmitk kdokoli v n
Rkuukollv rmm mlťili ml blaiímiii inké
oo Djlmlarky MiHu trám „ rul
íu I )nf wt
415 Katím Arruuc TOTKKA KkXi
My iiiáme na ukladě vtrclino
huMMlárské nářadí Nyní
nabízíme vám nnfte
čeští rolníci pozor!
vyoťrt-viióo iifi brtinilMuy
Jo to yfteiué nářadí bez nřlioi c neotcjdi íádný jřtltet bram
tor řepy mrkve a jiných ploUln kořenových
mma ů Cello je třeba gro dfiia a Imitíl
Nízké tovární ceny řádná obal uha přímé poctivé Jednání
Chcete-li dáli přednoat
Npolcllllvtí
Hrm 6 eské
plíte ai jrKlč dwca
o náí
řexky Latnloif
Adrcaujtei
U S Mílii Order Houso
Marslmll IlouI uiul 2lt St Čliícago III
O Msk h
ď"Vcl cobcbodoícl a ImporUříTft
LÍTHEOV-IN- a LIKZÉJRXJ
NáHtupcIfirmjt
Tel 54IS~~-
L Klrnflit Nrf Frlck terbota
1001 Farnu ulM Onmliu
vzrj p r n no n
čr= rn C3 rv n rz=z n n
Vystavení so větru neb pouhó nachlazení kůže působí
často téžký případ bodavě bolestného rheumatísmu
V takovém případě není naprosto lepšího prostředku
k odstranění otoku a k umírnění bolesti nežli
wmm' @M[
8
Jest to nejlepší mazání pro všeoky rheumatickó a
neuralgickó případy pro popálení opaření vyvrtnutí
poštípání hmyzem atd
Cena 50 centů
Zánět ledvin
Jet málo chorob tuk boktnch neb tak
vážných jako tato Kachrail hc iřcd osud
nou Ilrif li tovou nemocí uHvaje v i"a
ScverovaSÍIitclo ledvin a Jater
Cenu 75c H2S
Zápal plic
Niih'á KhUxenI má "ato tu následek Kru
lení plUnfha Ikaniva luk le kh$ kdo
Jvt uácltylnym k níklvfé jniruU dyilucl:lt
iltrojňv imM by ihned ilUV ÍÍU vtíll k
Soverovu Hulsilmu pro plíte
Cena 5c
Zánět žaludku
Žádná choroba nepůsobí taft mnoho prud
kých bule tí ale yae málokterá e dá lak
anadno vyléčili jestUže při prvních ruú ni
kách Žaludeční choroby náhnc pacient k
pravčum prostředku kterým jt-kt
Scverova Žaliuleční Hořkai
CVna 5c a $100
Zánět srdce
Jet iieb'ííci'no odkJuUM jetlile rdc a
JťhojeiiKió blánky jnoii chorobou aiíženy
řtlcdej lluu-d prostředku ulevujtcílio a kup
Severftv Sllitel Hrdco
ťriialtoti
U všech UHrn i lu
4
LOKaiskií porntla ztlannu
!
8
8
8
8