Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1906, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KU CTI ZESNULÉHO A V ZÁ
JMU PRAVDY
V minulem Síslo "O A" uvc
řcjnřn byl žlínok pod ohlavením
"Malá oprava" v nímž p T Ro
alcký Hnaží o " poopravit! " chi
cagské "Jtozhledy" jož vo zprá
vě o úmrtí p IloBOwatera uvedly
tíž totos
"Avňnk dřívíjSÍ přfttolé zlo ho
znepřátelili když p ItoHOwator no
mohl zaopatřili p Konickému lí-
benó mfoto výbferčího upolkovýoh
daní nebo nřco podobného 'Io mo
do za hářtledek oehhidnutí zuřivého
republikánHtví "Pokroku" a v ro
co 1900 vyprodán řnopi ten —
kteříž Hřívo již tal m majetkein
8polcSnotiř v níž p ItoHÍeký rnřl
kontrolující podíl novému vy
diivfitetotvii kdo Ito8owntor byl
rozhodujícím Činitelem "Pokrok
Západu" koupený původním ma
jitelern za fiewt tisíc dollaru vrátil
ho ovšem k původním záHiidám a
pRoNický' taI'o břhem řasu hlav
ním redaktorem caopiHU demo
kratičkého ' Také' v 1 Národní Ti
Hkňrnž omiížské jež vydává "O
Kvřtu Americkou" míl p Koho-
wntor nějaký dílec"
NepovSiml bych i této ebe-
cbvály a duležitonti jak 6 hi pia
tel "Malé opravy" dodává alo v
zájmu pravdy ft cti zesnulého mé
lio pTítelo mám za povinnost svou
uvésti Kkuteéná fakta
Test smutné a politováníhodné
žc Čech — vftdco národa a nloup
Hvobodornyslnosti nemá vo své
mstivosti tolik ťíety k zesnulému
aby o věcech minulých pomlčel
aneb jo alespoň uvedl tak jak so
skutečně udály Veskeren veřej
ný tisk země této o státu naňeho
zvláště přátelé i nepřátelé psali o
panu Ros(!waterovi samé jen chvn
Jořeěi jen pan Rosický ve své na
dulosti zneuctívá památku zesnu
lého velikána a významného Če
cha podezříváním jej z nesplnění
daného slíbu Proě tak řiní vy
svitne nsí z následujících fakt
Pan Rosický byl po delší dobu
'kandidátem pro úřad výběríího
cla za senátora J M Thurstona
jenž byl nepřítelem Roscwatcro
vým 7-da Ž od Thurstona ne
mflŽo oěekávatt ničeho Kd Itono-
water obrátil so přímo na presi
denta McKinlcy-ho aby panu Ro
Kickému k mÍHtiv tomu dopomohl
avšak veškeré úsilí vo směru tom
zůstalo bezvýsledným Tím valně
ochlazeno bylo dlouholeté přátel
"ství p Rosického vňěí p Roso
waterovi
Brzy na to počali vydávati sy
novo Rosewaterovi obrázkový ca
sopis pod názvem "Tho Omaha
lllustratcd Ueo" a řízení nového
podniku toho přenechal pR úplně
Kvym synům Omaha JJco rub
Co neměla vo svém závodě než jen
lisy válcové a proto synové p
Rosewatera byli nuceni svěřili
tisk nového časopisu tiskárně v
níž se tiskne na lisech plochých
Tisk ten snažil se p Konický získá
ti pro uvoji tiskárnu od p K Roso
watera avšak synové tohoto ne
uznali tiskárnu p Rosického m
úplně vyhovující a zadali tisk A
I Kootovi nedbajíce rady otcovy
Že však pRosewater nedonutil ny
ny své aby dali tisk p Rosickému
bylo tomuto podnětem k nepřátel
iit v i Pan Rosický neschvaloval
ovšem válku se Čtpnnřlxkem a psal
proti politice a straně republikán
hké avšak při tom všim bylo p
trno i iVkitl jn na vhodnmi při
!fíitot uby o mohl postavili tm
odpor proti bý Vilému vému pří
teli A přiloiitot m mu naskytla
kdy i Jsmu byl kandidátem pra ú
řad ktťrka dUtrikttdho muulu Při
otevřeni ín5 Tel Jed Skd při
ktri pHlfiitojitl pan Rosewater
hh m lulporuírnf mího pfite
U wHtdťf H lUkrra jHIAdl msiť
JitMiťWfttťf abyrh v průWUu
týdno zavítal do jeho úřadovny
Učinil jsem tak Při návštěvě té
sdělil mi pan Rosewater žo 'jsem
mu byl doporučen a žo jesfc prá
ním jeho abych so ucházel o úřad
klerka distriktního soudu Po
dotkl zároveň žo měl pro úřad
ten kandidáta jiného I O Ra
righta ale žo so tento roznemohl
právě horcěkou a žo jest téměř ho
lou nemožnoHtíaby so do konvence
uzdravil (během ÍJ týdnft) Dále
mi sdělil když dostaneme prvou
druhou a sedmou wardu že budu
mí ti nominaci zajištěnu Ujistil
mě žo jiného kandidáta pro úřad
ten nemá (a také neměl kromě ne
mocného IJirightii) a požádal
mne abych došel v záležitosti té
k panu Rosickému Uěinil jsem
tak následující nedělí Pan Ro
sický so zprvu vymlouval žo pan
Kosewater nczachoviil so vúěi ně
mu jak so hIuší uvádějo svrchu
uvedené důvody a žo proto nemá
v něj důvěru ježto prý mohl pro
něho něco udělati alo žo nechtěl
Než na mé naléhání konečně ' se
rozhodl a Sol so mnou k Roso-i
waterovi Do úřadovny tohoto
přišlí jsme po 4 hod odpolední
Pan RoHowater sdělil p Rosické-
mu žo chce abych byl kandidá
tem pro úřad výŠo udaný žo nemá
jiného kandidáta ježto ten jejž
měl onemocněl horečkou a žo je
skoro úplně nemožno aby so do
konvence uzdravil Zaručiv se
žo jiného kandidáta nemá než jak
udal pravil ze k zajištění mé no
mínaco 'jo nutno získat prvou
druhou n sedmou wardu To byl
slib paně Rosewateruv
Než pari Raritfht vzdor všemu
oěekávání před konvencí so uzdra
vil Nadešel den primářek n kon
věnce V předvolbách získali jsme
prvou druhou a sedmou wardu p
I O Baritfht ale získal wardu še
stou jež byla v konvenci rozho
dující Van Bíiright vida žo má
moc v rukou nechtěl k žádosti
Rosewatera v zájmu mém ustou-
piti aě mu p Rosewater dokazo
val žo bud o prospěšnějším když
přijmo úřad jiný ježto so tím za
chová harmonie Následkem ne
ústupnosti p Barighta nezbývalo
p Rosewaterovi chtě-Ii aby fakco
jeho konvenci ovládala než aby
požádal mne bych ustoupil z co
sty a přijal kandidaturu pro úřad
jiný Rano v den konvence po
zván jsem byl ku poradě jíž so
súěastnilo mnoho delegátů i vůdců
fakco a tu mně byl vylíěen celý
stav věci Prohlásil jsem ihned
žo pan Rosický budo rozhodně stá
ti na tom abych neustoupil Proto
ustanoven byl výbor sestávající z
pp hd Cornishe Dra Hanehetta
J C Whartona a Ed Rosewatera
aby navštívil pana Rosického aby
vysvětlil mu pravý stav věcí a zá
roveň aby mu sdělil má-li naše
fakco zvítěziti že jest třeba bych
so spokojil s nominací pro úřad
okresního pokladníka ježto opo
sico nabídla podporu Barightovi
Spoleěno h výborem tímto navátí
vil jsem p Rosického v jeho úřa
dovně v den konvence kolem W2
hod dopoledne Zdo v přítomno
sti celého výboru opakoval pan
RoHewater svůj slib a při tom u-
ved! zo budeme-h totiž Rosický
a já stati na tom bych nominace
pro úřad jiný nepřijal žo i v pří
padu kdyby pri nás stal ztratíme
vše nejen my ale i celá jeho fak
co Pan Rosownter upozornil p
Konického žo budu zajisté za stá
vajíefťh okolnofití velikou vymo
žeností zlskáme-li pro Cechy úřad
okresního pokladníka Na to mu
p Rosický odtušil žo mě neměl do
toho tahat on že prý bude utáli na
tom aby ho i KoMewater postaral
0 to hy my mně dostalo silíbt-né no
minace on Io pro něho tiehtuU vi
ee tahat i ktany i ohně Násle
dek tho byl že jeui nominován
nebyl
Pan lidický nestál nu tom
bych jtřijttJ jiíMu nounnael ani
k vftli tVí hům ani k vůli mně ný
brž z té příčiny aby so pomstil p
Rosowatísrovi Toho nejlensím du
kazem jsou ěasté útoky jeho na n
Rosewatera v listě jeho po událo
stech výse vylíčených Já pak Ji
tuji už podnes' žo jsem so dal no
užiti p Rosickému za nástroj k
pomstění so na n Rosewaterovi
Klib jejž mi dal pan RoHewater
zněl tak jak ja jsem uvedl a ni
koliv tak jak jej uvedl pan Ro
sický
Nepřátelství p Rowického vůěi
panu IiOHcwatcrovi nebylo vyvo
lájio přátelstvím p Rosického vft
ěi mně a ncjlepSím toho důkazem
jsou ěasté útoky nu mne v "O
A" vrcholící v mrzkém udání
mno vc WashiiiKtonu — ježto jsem
vládním uřadnikem Pari Kohí
cký v c!lé své "Malé opravě'
staví v popředí svou důležitost ni
koliv však fakta ěírnž právě zne
uctívá památku zcanulého Lituji
žo jMom tehdy uposlechl moudro
stí p Kosického u nikoliv přátel
ské rady p Rosewatera a vůdců
celé strany Mohl jnem býti dnes
zanesen v nnnalech okrcKii jako
pokladník a mohl jsem jako (Jech
proapetl znacne Oechůrn Ttebo
lanUtvím pana Rosického nezíska
li ("cenovo Tiiceho v jedné ani dru
hé straně ja pak jsem utrpěl fiko
du hmotnou
Divím se opravdu žo pan Ro
sický má tolik smělosti zneuctili
památku zesnulého předstíráním
svého přátelství k mé osobě Tím
chtěl - zakryti jen mstu svou pře
zraky svých ětenářň
Zn bratrskou lásku tu děkujii
panu Rosickému alo přec jen do
volím ni jej upozornili zo má ve
lico krátkou paměť pokud so tý
co celě této záležitosti Pokusi
jsem so v zájmu pravdy a cti ze
Hnulého vylíěití celou nfférti jak
so skutečně sběhla Pan Rose
water zemřel a nemůžn ÍW uvrtil
hájiti Činím tak já jako vděěný
jelio přítol Václav Bureš
ZA ED EOSEWATEREM
Členové Západní Župy Těl Jed
Sokol z Abie Prapfiie Scliuyler
South Omahy Omahy Bruno
Crete Miiligan Plattsmouth Wil-
líer Clarkson Howells Dodgo
Bra inard Neb Black Wolf a
Wilson Kans shromáždění na
výroěních závodech v S'outh Oma
zo ve schůzi odbývané v pondělí
večer přijali tyto resolucoi
Jelikož ruka smrti dotekla se
srdco a navždy uzavřela rty naše
ho nejváženějšího přítele a spolu
krajana Ilon Kdwarda Rose
watera nejpřednějšího - oběana
upřímného zastance práv obecné
ho lidu této veliké republiky státu
Newaska ba 1 národu věhlasné
ho redaktora jenž nás učil pra
covitosti a pilnosti nevyěcrpatel
ného zdroje pouěení jenž vedl nás
k Širšímu rozhledu a řádnějšímu
občanství upřímného a vždy o
chetného rádce našeho lidu jeli
kož veliký muž padl a ztráta pro
Čechy jest nenahraditelná a zá
rmutek hlubší a srdcelomnější než
každé jiné národnosti ježto byl
jedním z nás původem sympathií
jelikož Edwarda Rosewatera není
víeo
My ělenové Těl Jed Sokol Zá-
uidní Župy projevujeme vdově a
Utkám Edwarda Rosewatera naši
hluliokou a srdeěnou soustrast v
hodině zármutku a doporuěujemo
synům ježto mistrovský duch ten
ta vznúieti ho budo nud milova
ným jolu státem aby uplatnili
otcovu etieriíii schopnost zájem
o veřejnost a nezkrotitelnou při
ěinlivikHt nemtuct jťho pláíř a
nby neapnuiiitt!i na jeho původ
Puneseno aby tato rcwmiee ra
liem-lm hii d protokolu A hpi
ítbv x-islui bv innitoHiM-u rodině
V Blatný Jo Mik Kr Kubín
reaídunt jbel 1
Členové spolků Čechie ě 11 zo
South Omahy u "Pokrok" ě 21
ČSDPJ z Omahy vo spolcěné
schůzi odbývané v sobotu 1 zá
ří v síni Metzově přijali násle
dující rcNoluce:
Usneseno Smrt uzavřela na
vždy rty Ilon Edwarda Rosewate
ra našeho mileného přítele a spo
lukrajaňa váženého oběana a vo
leducha a bojovníka neohrožené
ho pro utiskované vždy ochotného
zastance práv obecného lidu u
přímného a poctivého rádce ěeské
ho lidu úmrtím Edwarda Rose
watera ztratili jsmo šlechetného
mužo a pro nás Čechy' ztrátu ta
jc-Nt nenahraditelná a jeho pa
mátky vždy si budemo vážiti
Usneseno My ělenové výše zmí
něných 'spolku vyslovujeme vdo
vo a dětem Edwarda Rosewatera
naši srdeěnou soustrast v zármu
tku a doufáme žo ěas ěásteěně
zhojí zraněná jich srdce
Usneseno Aby tato resolueo za
nesena byla do protokolů našich
Kpolků a aby opis zaslán byl za
rmoucené rodině
V Přibyl ' v O Charvát
Dr Oco ňimánek
rosol uění výbor
NA HAVLÍČKŮV POMNÍK
Dostal jsem několik dotazů 110-mohl-lí
bych lhůtu na dokoněcní
nůší sbírky prodloužili Vzhledem
k tomu žo jdeme již povážlivě do
čtvrte padesátky a ze snad přece
ještě několik spících dusí so pro
budí abychom doplnili $200 vy
hovu ji oněm žádostem a oddaluji
zakoněení sbírky na měsíc — do
8 října 1900' Do Jr října však
chci aby výbor Coské Straže měl
sbírku v rukou Doufám žo ještě
některé osady pošlou své sbírky
Upozorňuji že budo lépo nyní a
drewsovati 301 Bucna Vista Los
Angelcs Cal
Jan Havlasa
Avalon Cal 8 IX '00
Vždy připraven
Jen ten jest jistým úspěchu
kdo podnikaje něco jest vždy
připraven na nezdar Dovede mu
ěelití a ěasto so mu i vyhnouti
kdo však nepřikládá váhy první
mu poěátku podobného nezdaru
snadno ve víru života utone Vždyť
jest tomu tak všade Žijte veselo
nemajíco starostí o budoucnost
nepoěítajíco na nehodu a ona Vás
zastihne nepřipraveny nedbejte
nepatrných známek choroby a
ona so náhle na Vas vrhne plnou
silou Moudra rodina na vho to
počítá a má stále doma Trinerovo
Léěivé Hořké Víno protože dobro
ví že mnohou nemoc jím zažene
Co1 jest malá nechuť k jídlu co
povleklý jazyk z rána co bledá
líc co nepatrná slabosř co zácpa?
Již několikráte přešlo to samo so
bou ale máte jistotu žo vždy to
mu tak bude? Mohou to býti
příznaky blížící so vážné choroby
kterou můžete sami snadno zapu-
diti Kdykoliv Vám nebudo dob
ře Trinerovo Léěivé Hořké Víno
Vám pomůže berto jo vo všech
chorobách žaludku a střev v nor
vosnosti a v chorobách nečistou
neb sesláblou krví podmíněných
V lékárnách Jos Triner 791)
So Ashland Avo Chicago III
NA PRODEJI
půl 6ekco výborného pozemku v
Butler okresu
LACE !
Bližší podrobnosti sděl! vám
ústně neb písemně
E J DW0RAK
5kl Pavi City Neb
l9íiiiio mo muž
nktla tlílc Otnahr khv nám vvm
mohl M uhaiúvání (rlťjl nujvtkň
iritl Uti 14iu tkiucnottl iiovoli II
liliu byť huni JJ nui'lli vth hktu
iitilruikovuiu HlI iié SoO00 ařifut
I O UPKKAT1VK tANP ťO
S) Ativtrut PIvIk MlittKAMit Mlun
Jak se dali
vašim
játfám?
Vyplatí ro Vám bndcto-H 00
tarati pežliví o svá játra poní
V&5 tjžiníto-li tak vaše játra 00
budou starat dobřo o váa
Nemocná játra řiní vás zcola
mrzutými pfisobí vám blodoet
rávraf bolení žaludku pflaobí
choroby žaladkové bolení hlavy
malarii atd Zdravá játra udržu
jí vá vo zdraví tím žo řistí vaši
krev a pomáhají ztrávitl vaši
potravu
Zde jest pouze jediný bezpoí
ný a spolehlivý lék pro játra a
to je
Thedforďs
Black-Draiight
Přen 60 rokft byl tento i
eračný bylinný lék pomocní
ktm llslcfi domrtcnoHtl a Junt
dnea oblíbeným líkorn pro Ji
tru v celém v6tS r
ťiíilnkujo mfrnfl na Jfttra a
lailvlny a nedráždi ntfeva
IMt Jfdcpu pomftha oíl neft
ílvnoitl a clstl nountavu od
přebytečného přítoku ílufil
udržujo tlru tfilo V dokonalůrn
EdravL
Cena 25a u víech lékárníka
a obchodníka
Zkuiste ho
PIVO
Kftždíi kapka vody pou
žívaná při vařonf Storzova
piva přichází z naší atU-Hkí-Htui!iiú(l
KtOatoj) hloub
ky) Tato vodu Jo ideální
pro úeolo pivovarnické
nobol? ja člnW a purlící a
ama ohoIió má pozdravu
jící vlaHlrioiil Absolutní
tMHtotn umí suÍHOby vodu!
Jimt Judna i! podHlutnýcti
příúln Jež dávají Storato
vn pivu Dorlící JamioMt a
ssdravo tu dobrotu Jukéž
nalézají se pouze Jen v na
Mnn plvó ťtojte no po
Htorzovu jrfvu dolo v mů
hI6 Objednejte bodnu pro
Hvtij domov duoH li 8
Storz Brewing Co
OMAHA
"Btorzovo pivo" orodávají vSichtil
J"Vn VUVIIVUIUV1I 1 Vili a J X i uo v w
piSte kí nátu o ceny na přímou dodávku
Dr Edw Chaloupka
tty
M a raahoiič
OMAHA NEB
Úřadovna: 1262 South 1 3th St
Úřaduje od 11 hod dop do 2 hod odp
Tel úřadovny Douglas 3709
Obydlí: 2430 ji2 24 ul (blíže
Bancroft)
Úřaduje od 2:30 odp
Tel obydlí Douglaa 4409
Dr C Rosowator
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: "Bce Bolldlng"
Od il do U icpol
Ú?dnl hodiny t Udldoft I
VntdSUod 10 do Udupol
Tel f třadouie 50I-TH t hjti 1817
Bydlu— Citio Jn ulic
ZvlUtai ww?nmt -lau't M 'tftjk f m
mucm ran''
1 mm Mixil
Spiliíí loliiii p:i lirol
za skutečnou cena
VVoodméíileWorld
iirvif A MvdtMi
ČESKÉ TAnOKY V OMA2K
A SOUTH OMAZli