Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1906, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
á
x
i
'i
5 #4
16
n
h ZK SOlJTII OMAUY
II J zakončen byl minulé ncdě-
Jm za velikého účastenství přálul
Narudni Síně Jo celou dolní
svého trvání těšil se značné po
zornosti ií slušné návštěvě -
jména v pohlední den kdy zákon
éen byl bnzár plesem bylo ijča-
(IO ri iuiMi imiimiiiui wnniny iaie- protni) se V hltil p J V Kašparu
vy M ke dvěma spolkům i sice 'Ji m jižní 1% ul skvělá zábava již
IU a KlíA Pozůstalé rodině iiNpořádá oblíbený ftád Omaha ě
— Každý čtvrtek Krocernf vý- mladin novomanželům urovolá
prouej všo za kupní cenu Uk mi bylo hřímavét Nu zdarl Pan
uouno poutní zásoba stačí Ne- Stcici' jenž o chystaném atentá-
zapomeňte místoi J J Malý tu neměl ani tušení záliv vnravil
— uazar ve proípéco Národní a y ui w Nl do situace Poděkoval a v zá
Síni pořádán budo ve dnech 8J —V pondělí v 7::J0 liodin ráno pěti dal volný průchod své ňtě
0 12 15 a 10 září Zapamatuj- zemřel zdejní osadník p Jan Von- droHtl Zazněly sklenky a žťast
tol 2tf dra na a IJ ul bydlící Kra- němu iiovomiíiiželi pronášeny pří
— IbizAr jenž "uspořádán byl na J'"' Vondra těšil se vždy dobrému pilky Nebylo divu že při uhni
umořeni dluhu na Národní Híní I Niniví až před H dny so náhle vím poháru vína a sklenici moku
váznoucího Těl Jed Sokol a fii-1 i''cfiiniil a zákeřnému neduhu Hlambrinnva záhy rozpoutala se
dem Hvězda Svobody č J 'A 0 1 -"palu Iliet konečně podlehl Po- zábava nenucená kořeněná zpč
lircli zcHiiulělio oilliyvá no dncN vem a ríinyml proNlovy v nichž
Mipniednc na íMirndni Jířlntov zviiinre pan učitel V iniiiKer ulcíi-
Jan Vondra narodil hc iiřed VJIzal že je tiříiníiu eidionem Dc-
!roky v ('Nluvieíeh kraj ("YiNlav iiioHlheiieN-ovým Uovněž jmu
v (echách a do Ameriky přÍNtě- Steier zuřil v kruhu upřímných
hoval ne líni před ') roky Zanc- přátel 1'oněviidž ani o liudební-
(hává zde iriicblíeí manželku '2 ly nebyla nouze znkoněeno bylo
HtetiHtví velkolepé Těhož dne za-1 provdánu dcery Maru CauouAkn- překvapeníeko liineckeui Jcprvc
vítali na bazar mezí jinvmi těž vu a rríintiŇku Koulmknu lile- kolem 11 hodiny nc ňéaHtníci v
OmažStí Sokolově nc nvým taro-jř'" "'" 1'Vanka a ncnItu Annu povzneMeně nábidé rozcházeli
htou V Sídmenlrcru v (Vle Vclikě mnnzclkii p l-ranka 1'ychy vá- (M Noboly za týden rot
pozornohti těňdo ve zejměna "kolo iěJio (miiiníka z Unuiliy (Nále- proudí n v níiií p J V KaSparn
NtCNti' na nemž bylo možno vy
lira ti mnoŽNtví kráHiiých věcí I
f a
i oNtatni zvláítnoNtí těňily w vie- projevujeme liluholtou huni hou-M H csiS Výbor jiostara) t o
obecními ii zájmu v Šech uěaNtníku NiraNti Vnc ěebo je třeba k dobrě- zábavě
Jedním z nejnnpíiiavějHÍch ěÍNcl — Zmrzlinu cukrovinky ovoce n není pochyby že zábava ta zda
bazaru byly zápasy o nejpopulár- vio zarutiend jakoNti levné ceny a ří ne dokonale Každý jcwt zván
íiějNÍho hoNtinHkěho Sokola So- vzorná obNluha u J J Malýho a každý budo vítán
4 1 1 4 f li m I ě I
kojku (lamu a noena o ceny no- Z1 a { ul 3y _ y wlředu min týdnu odbý
lem in nouiny ijy ukmccu mci _ £((lina p Ino ) Dvořáka val no za bojněho úěaKtenNtví po
nýtí zápan Sokolek o zlatý prtcn jedlicí na Vu a M ul rozmnožc- hřeb vňeobecně známěho krajana
zájem vňech přítomných Noustřu- ím ya minulou Nlředu o boube- i Jun Zezuláka o jehož úmrtí
(lil no na tabuli na niž jednotlivé latou decruSku Nejen rodiěe ale podrobnou ziu ň vit přinesli jNitif v
i aNy byly pripmovany Nejvíce j (('leéek n babiěkou a Mrýěek z ělnlo mínulěm V pravdě impo
ni u niapaiova 8 ( mnhv mni z iř e km u tnul ěké saiitn bv o ijimihI ciihI v ěb-riíi nho
hicu (00 j zu ní hned náNlcdovala velikou radont (Irutiiliiiemo! IkA i Třádu Omaha ě Mi f!HI'HI
J J Malý veřejný notář Y"ru WOW
obNtarává Npolídilivó pojiStřní pro- '"tuše zeNiiiIy kngan nálezci
ti ohni 24 a Q ul 3í Jl'o vykoianl Nmiitecnlch dbřadu
— V fittfi i6u„ rHutn A promluvil v domě Minutku i Ola-
# K' J f ( % J DltT ' V linul f
' Lmh Cl„„f „! Ji 'iXl
rana navštívil neznámí ( Jonik """"fc
luniři velkoobchod lihovinami n P" ''nz m zvli n'"I''"H-U po
II nr Kl I
ť „a„(i „ oiu ii r mému jih a n u a
rtt linu imuil n i l n llltinv II mm l v
fwir 'i- 2i-( Hi„{ 'iz:i íiávNteva ta no jim vyplatila Uko
vítězNtvím pí J Spěvákové ' jež ♦MG na penězích zlaté
olldržela 771 hUft: „í K ICreiěí '"" revolver mimo to pak
zÍNkala im hhh kim o zbité 'í™ ? ™k!":: l)(f ol!
Jodínky mezí Soomažnkými ho-rf1m"1 ™° ( "V' "
řích vyřízli otvor odatrěíli zá
NUVkll
urazili
Svobodný Výlot
tmevzmm&rwmrri
do Omahy a nazpět
Chceme ní ufiniti známoNt n vfco lidmi vo vzdálených kraji
lách jia zápiidě Chceme aby více lidí Ncznámilo no n iiiihÍiii ve
likým obchodem ('hccmeaby více domrtcnoMÍ tobolo zá-
padního kraje mělo užitek z velikých hodnot jež tento veliký
obchod kupuje a prodává každý den v roce Chytáme nu uči
nili nabídku tak abyNte mohli navSlívíti Omabii aniž hynUy
utratili jediného centu za železniční jízdné
]?om1ii]i4J(o pokorni?!
Slavnost AK-SAJUWW jcat iiejvclikoleějSÍ iidábmt jaká
)yla kdy onlavována Tento rok bude okázalejší a v rozma
rech dfilcko větAícb než kdykoliv ve svých dějinách Skýtá
váni a vaší rodině přílcŽítoNt navStívili Omahu a užiti ncjkrán
iicjHÍcIi řiiNÍi ve Nvém Životě Měheni této velké událoNti dráhy
povolí zvláňtní ceny po dny 1 2 i a f října na vňech vla
cích přijíždějících do Omiihy
y:iuiiÝHlí'-ll ffMl il o Oinnliy
a jiřejete-Ií ní zvěděli vňcehny podrobnoNtl o naSÍ nabídce nvo
bíidné dopravy vyplile dolcjJÍ kupon a my váni obrn tem posty
zatleme úplnou inforijiaci
3CVTÓ17
NEDRA8KA CLOTHING CO Omaha
Kmitni nlatl )odrobnoll otiludnfi va&l tiohldky nvo
hod hó dopravy
J meno i i i i it t i
MSuto
Okre
btátti 0 1 IIIIHHHII
MllMMf Ml
KHIIIUI
nI Kamila I)lakova no 400 hlasy
dalo nI H Kavanova h 2C8 lilaNy
n Konečné ni jJeiiina JíIhnKovu n
l-'50 hlasy Zápa o sokolský pá
N( zlatým oznakem xakoncen byl
vítězstvím popuárního Sokola p
3on Štěrby jenž získal 412 lilaafi
Ntinskými rozhodnut byl va t)ro-
Npěch p T (íerveného jenž obdr
žel 5J2 klanu za mm zůstali F
(hodTi ubíral no imposantní průvod
k (Jesko-národnímu hřbitovu
Pohřeb vyravcu byl vzorně chvál
ím znamyni ponrohiiikem p V
Jandou z jižní ' al Přehojné
uěaNtenství nu pohřbu milého
krajana Nvěděí fa týž během své-
Macek h 2' J Franěk no 100
1 Vocásck a 00 a J Uartoň n 10
hlaNy Zápas hochů o náčiní ku
hře v míě skončil vo prospěch V
Jlurcšo který měl 1C0 hlasů Pa
zderka získal 152 A Dvořák 07
hlasů Mazur byl veskrze zdaři
lým a nepochybujeme žo i finanč
ní Ntránka jeho budo uspokojující
— Dovolujeme si upozornit vSc
ho zdejsího i)obytu získal ní přízně
ku načež u železnvch dveří " UihUy vž''tl KVřl KpJu"bČaiiň
izili zámek Zjednavší! si tak-CvHt huM l('hn P'tce
chnv na5e rříznivCfl í nřtíhn zflstfll° dN1 l-ýslcdné
valí Jsme úřadovnu naSeho dřevnř HOME FURNITURE CO
akého a uhelného ohelindn 503-507-503 S 21 St — Prodává
to vstup dovnitř převrátili po- —Každý kdo v sobotu mirnv
kladnu a pomocí dlát prosekali Jého týdne Nfičastnil no zábavy
nejprve slabé dno plechové pak uspořádal čilý Tábor Bohemia
vrstvu hliněnou a konečně ocelový 2ÍM5 Královských Družek v So-
plech () tento si některý z lupí- kolovně přesvědčil no na vlastní
eu oorezai asi ruce ne boť na zemi oci ze vyiecna iiovcst zauav uo-
Ijylo nalezeno mnoho zakrvácc- tyéným sjíolkcm pořádaných není
nýťh papírů Policio zaliájila I lilunitiou- Účastenství bylo vzdor
ihned no lupičích pátrání alu toto velikému vedru velkolepé pořá
dající výbor přičinil no všemožně
aby návštěvníci ničeho nepostrá
dali a tu ncbvlo divu ž v krátké
um uuvuuuU"UO w - - — - -— la :_ tr y- i
východní gtranu 24 uliw mezi me vcůry nábytek o 20 procent ""1'" ' '" p jxor sko-
ší vlaitní budow 'evncji než v Umazo a to za liotové v u''i""ul N'
N a O ul do naší vlastní budow
A budemo moci každému léno po- ncbo na výhodné splátky
sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladé
Navítivte nás 8 úctou
Crosby-Kopietz-Caxey Co
— Miuiželňm Fr Severinovým h td
byhcím v e 272 již 2:} ul ze
mřel minulého týdne malý syná
pe upřímná a nenucena Aa vseel
svědčte sel tf stranách byla nálada výtečná
V K„lm„ rr bwnii V Illít! PstoniHti těSily ho krásné
zemsko voo „„ť „Mík I'udl' l"'iiské čety jež pod ří
f„ ph fih„i i„ii{„f ' i zením i Votavy dodělala ho do-
j„ „ UJWIHI 1111 ml Ul
i-i hoimieiio unoccjiu m nv oez
ninjiui v IVIUIIUI r tf
- - v r ii vvifMiiir iiv ir Tifjui itiiii i
HWC 1 1111 VC I Uik Kk vMm n ' '""v "'V ""- i j m
hřeb jeho odbýván byl v pondělí ]f f"y "tttclia jfc-f m potleskem
í'#i inmivii ihuiíiiiiu Ke nerusein! a
K tak
mú(
ratulovati
Mnn}tlAm Kovrinnvm l)řl ZllflMlřelli I oyiiNtiil in tru ~ 1 !l '"""l rlmtftT UCllel
cliileini projcviijemc upřímnou
Moustrast
ěck Pohřeb jeho jenž vypraven ' hojného účastenství přátel a 7'?vu ' n!U lu K! '!ťfu's
byl známým omažským pdirobní- známých na hřbitov St Mary 'a ' ÍN0 h" ranních
kem p F Jandou odbýval se za Zůstavil 1" Mařičkou chť tři "}} }"™ W'l'vy
velkého účastenství ve středu min dceru již jsou vSichni (b- K1 w'f vy spolek jen rat
týdne Manželům Severinovým bře zaopatřeni Pozůstalým tru- 7 í "i í"1' ' intft'r
Projov soustrasti!
Tímto projevujeme hlubokou Hasí soustrast svým spolu
bratřím Sokolům Jakubovi a Vojtěchovi ŘIckIoví nad nena
hraditelnou ztrátou drahého jejích otce pana
kterýž zemřel - v sobotu dne 15 září líMMl a ochován byl v
pondělí na St Mary's hřbitov
Kéž všehojivý čas zmírní hluboký žal Vás přejí Vám zu
srdce spolučlcnové ' '
i Sokol TyrS čís 2
V South Omazo 18 září 1ÍKJC
platí upřímná soustrast
f
I
Potká-ii ca a
ca Vás nehoda
ymlíimti vymptlsiiutí iwbo 0iluL
n!io ťiiuiťni juíijto (jlalniilS
Dra Rictilra
nciíor pain ipcller
rtiíwj !h4ú hojí íjJii4i
t A F Al fiiclifcř A Ca
zdejší České Svob ftk(dy který
jfik známo o letošních prázdni
iiách vyučoval českou skulu ve
Sehuyler Neb překvapen byl
minulého týdne darem ů eských
xpolku ve Sehuyler a sice pěkným
— Mile překvapeni připravil zlatým prstenem ? neúnavnou
I eveeky Odbor 1 či Jed Sokol práci a aluhv jei fcí u tamní
sveinit starému pfínivci J II českou škhi zUkal Panu učiteli
Steinovi V pondělí večer V Soku jk takovéuui důkau pííHe a obli-
ovne Jiitc Mámo pitu Steiyer bcinsti gratulujeiue!
v iietiiivnych durch spojil tmudy ™ pctbli tečer stihla zo sta-
xvé h osudy ul A PyAiivch a to ré vlasti iídreujít í vét pnua Jana
oem bi povely bodrému (Ul Jlbivída iuajit střížního ubcho-
ořu ibmtatcéuoi příčinou abvldu na Willwtm uiici h tutU jeho
ii i
v nii iirurfe Pivkvuio hnita £e I imlovuiif utee li im ř iiAh kLnnl
oliďiiA lil St litW kpotkll Slo In své dcerv Kde dlel Itátštěvuu
u v lili put St iw' r právě tne Sirý pan David trávil polední
Lni thriotbi n ! pHlkivc mut-Jdttni voji ninnlťlkou npki
ntl m! t(Mniůndl'rii ph kvi Ijcuy íivot na tyitt'iiki tt v ha
l init(ii tunosiuiiiít H i#ittaliyii4 Véit bna v IMti jmot' u (
j ctítvctíit k Pu té byli p htei S W V V tA h NU přítel Jlm
řiro
strast nad nenadálou ztrátou své
ho milovaného otce !
— - V pátek dopoledne doprovo
dil p VAfí Klint rolník od Atkin
son Neb do města našeho 1 Mletého
syna svého Václavn aby zde pro
něho vyhledal lékařské pomoci
Svéřil jej do ošetřování v Prosby
tcriaiiKiké nemocnici Pan Klint
který asi před 25 lety bydlíval v
Oliliize odejel v nedělí domů Po
čas svého zde pobytu byl milým
hostem rodiny panu NVshídka na
jižní 15 ulici
— Nu týdenní výlet vydali se
v neděli ráno krajané' Mariin
Sloup oblíbený sklepník v hontin
ci Sloup a Krutu I Martin Kalčík
a Váe Wnvříčkii Navštíví četné
své přátele v ('o!fa:c Sauudcr a
Salin (direřtíeli
- - —
MM ŠMM !
Tbuta vuPůvim ttdtfni díky
aH ťUr ťsttiji ř V WoV
právuá yv!f iHulid o
jitlhy v tUo dvuii ll!i dul
Ulili jkbl i v liu0iMtl
tf 4vu4 jKh tvt4ild
ví vievh fctrau rsitiiíviuojiuťhf přijme upiímiHMi niii mm
ha Hih 11 t!H ťv%
Projev Hountnisti!
Vyulovujeine tímlo upříinnoa
outt raut pant
Magdaleně Pivoňkové
act rodiní nad strátou milova
ného mauJcIa a otce
Franka Pivoňky
Huďte tijifitfnl { VaSe bolmt
bjU l iiaK bolentf a U vidy
lříinnS cítili Jme u Vámi Kél
víeniolioucí fan smírní xármutek
Vál
Václav a Itartiora rivoflha
a roitlnou
KoOiunlm Nl„ 17 ttM um
Johánek Bratři
tlMthl t
pr%'ní tiNffly Niihion
IlUj liliem t0u1lueb
Iluhf4 vtaa lUéry a (hmluiiy-('bulil
i4im vi ly i- v
i-L?iH0STINK(5
lwMt
Irmilí it NMiionul
lf a tttllUm ul Omaha Hrk
Vwi Mul S14Vii4 imHo
pitat tt ť ktif {M t
iWHH fc-tn pt4tt4 I t ntkěm T
f Uil y44J4ul
5
'i
i
i
I
A
v
i
i