Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1906, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    # Z českých vlastí
5rf)-)-()-()-(p-(-()()f-()'-()
Tragický ikon učitelův — Tra
uickým způsobem dohnán k sebe
vraždě nervovou chorobou skon
čil dne 25 srpnu svflj život řídící
učiM měšťanské školy p Josef
Částka v Kostelci nad Černými
y Sebevražda vzbudila v celím
inčstě značné rozechvění neboť
byl zmíní jako muž pracovitý a
svědomitý ftídíeí Cásíku byl
svoboden Jediný vzkaz který
zancelTul byl lístek obsahující slo
va: "Jest jedna hodina v noci
když no loučím ho svčtem"
Úmrtí Dno UO srpna ráno uko
pala na letním svém obydlí ve
Velké Bukoví? u Křivoklátu pí
Kateřina FueKtierova vdova po
prvém starostovi a zakladateli
pražského "Hokola" Jindřichu
Fiiegncrovi Zesnulá pocházela z
měšťanské rodiny Tureckých a
provdavše se za Fuejjncra přilnu
la celou vřelostí ušlechtilého
srdce svého k včci sokolské jsouc
ehoti avému v prvních pohnutých
dobách sokolských včrnon druž
kou a provázejíc činy jeho vždy 8
horlivostí a zápalem Hylať čin
nou ve všech podnicích jež se tý
kaly mladé jednoty — i 'o úmrtí
Fuejínerove jež tčžcc ranilo její
srdce uchýlila se v ústranní žijíc
s dcerou svojí paní Renatou Tyr
šovou Však přes to vše sledova
la stále pilné veškerý národní
ruh a mčla účast na veškerém
živote českem zejména pak sokol
ském Zesnula ve veku 73 roku
Nehoda zamilovaného lékární
ka — Fešnému mladému pánu z
jisté lékárny v Tfšínfi ve Slezkn
přihodila so před několika dny
prapodivná nehoda Právě když
pan farmaeent dopsal své zbožňo
vané poslední řádek milostného
psaníčka přihnal se do lékárny
chlapec od mistra obuvníka žáda
je na rychlo medikament že prý
jo paní mistrové zle Dosud v lá
skyplných sférách se vznášející
pisatel milostného psaníčka vzal
učni z ruky umounčný recept a
"dle udání" nočal přípravo vati
rtzné lektvary pro paní mistro
vou která očekávala radostnou u
dálost Jelikož kandidát cechu
obuvnického nepřestával žadoni
li že medicína musí býtí hned ji
nak že by paní mistrová musila
umřít spěchal pan farmaceut s
řabrikaeí léku jak jen mohl a ko
nečně když byly lahvičky a ška
tulky s kapkami a mastčmi napl
něny odevzdal tyto nedočkavému
učni a zároveň vstrčil do jedné z
rbálek recept a do druhé psani
řko Poslední sebral kluk a pe
lášil i s léky k paní mistrové Na
obálku s receptem napsal pan far
maeent adresu své zbožňované
calepil známku a hajdy s tím do
schránky Hylo by zajímavo zvě
dět co říkala paní mistrová po
xváni na dostaveníčko a jak se
tvářila zbožňovaná Julínka když
"dostala od svého Konica choulosti
vý recept
Ze strachu před trestem sesilela
— V noci ze 14 na 15 srpna vy
pukl v příbytku manželu Karla a
JoNťřy Svobodových v Hystřiei
pud Hostýnem na Moravě oheň
který zničil eelé zařízení bytu a
celý domek % krouté toho shořely
také úspory HK) korun které
tfiiti matuelé Svobodovi u-u-hová-ny
v plamínku v posteli Tru
MáKký jMiuitM-ník František Javu
rk který první k hořicimu ta
veití ptichvátal VÍdčl ie aviUtoe
je jii celá V plamenech lf Karel
Svbudi který je jtl 71 roky Ma
ry roku ťhiriboit nohy nu l
íe je upoután ti okna jínil plame
t s iíhaly jttmfttlt viU p j
hn Frtut!-k Jitv Ar k vyrazil
proto iříčku v okně a s nasazením
vlast uího životu Karla Svobodu
který byl již popálen zachránil
Josefy Svobodové která je jíž
také (')() roků stará a mnoho roku
již churaví nebylo nikde vidčti a
myslilo se obecně že se jí nepoda
řilo z hořící světnice v níž spala
uniknouti a že tam shořela Te
prve když oheň byl již uhašen
nalezena byla Josefa Svobodová
v blízkém potoku a zjistilo se že jí
hned při vypuknutí požáru Jan
driver z hořící světnice vynesl a
ona potom jsouc omámena do po
toka spadla Četnictvo později
vyšetřilože Josefa Svobodová vel
mi ráda z dýmky kouřila a že pa
trné nevyhaslou dýmku před spa
ním neopatrně odložila a tím oheň
zavinila Proto měla se Josefa
Svobodová dne 25 srpna u okr
soudu v Bystřici na Hostýnem z
neopatrného zacházení s hořící
dýmkou zodpovídati K výslechu
všk nedošlo poněvadž Svobodová
jednak ze zármutku nad ztrátou
celého majetku jednak ze strachu
před trestem den před výslechmn
soudním sešílela a musila bytí
ihned do ňstavn ehororriyslných
do ňtwrnbcrka dopravena
Dva horníci zabiti v dolech —
7 Kladna se píše: V dole Thin
feldově byl dne 27 srpna odpole
dne těžce zraněn Mletý horník F
Mlýnský z Újezd a který zranění
svému druhého dne v závodní ne
mocnici podlehl — Na témže dole
byl dne 28 srpna vrstvou uhelné
ho prachu zasypán a udušen 50
roku starý důlní dozorce Václav
Fárník Prvý zanechal zde vdo
vu s třemi nezaopatřenými dětmi
druhý vdovu n jedenácti dětmi
z nichž jest jen jediné zaopatřeno
Dále na dole Bresson byl dne 28
srpna rano lezce zraněn iiiieiy
horník František Vaniček z Kyšíc
Byl dodán k léčení do závodní ne
mocnice Sebevražda matky šesti dětí —
V domě kde jo umístěna kavárna
U Mvslíků v Mystikově ulici v
Praze ubytována byla ní Marie
Lukášova 441etá manželka stavi
tele který zaměstán jest na stav
bách v Bulharsku Paní Lukášo
va byla dne 28 srpna po 4 hodině
odpoledni nalezena ve svém byte
oběšena Co nešťastnou paní k
zoufalému skutku dohnalo je há-
lankou Odpoledne poslala svích
pět starších dítek na procházku a
nejmladsím osmincdelnun de
kem odebrala se do zadního po
koje 10 delší době ozval se z po
koje křik dítěte a služkakterá pláč
jeho ve vedlejším pokoji zaslechla
nechala do pokoje Dveře nýty
však na klíč zavřeny Spůsobila
poplach a přispěchavší domácí li-
lé dvéře násilím otevřeli Pohled
který se přítomným objevil byl
srdecrvoueí Na pohovce plakalo
nejmladší dítko Pani Lukášova
běsila so na téže pohovce pomoci
provázku od cukru který si zavě
sila na galerii pohovky Pan Sou
kup pouzdra? v dome bydlící ne
šťastnou paní odříznul ale veške
rá pomoc byla marná Mrtvola
yla ponechaná v byte až do pil
hodu policejního lékaře Trochu
-ívčtltt vrhá na zoufalý skutek pn-
um dopii jejího manclu ze Smí
ce It-Al V Betu SVOU lilunielKU
ahv si jho iu píitomnoit tuk U
nrdei nebrala aby st iestýkabi a
ie bude opvt dobit' 11 se vratl
NriťaMna pani je rodem t Hu
le jovic Dť-tí ujali ? řatim praJ
ti přkbtUlit
8ebevrUldA notářova -- J vl
itěm ttvhliVí iiUlosti fctaio sw dne!
' M plit !idnt í hotehl ' liope
rud" v Mr IMraw A Čtvrt
na 8 hodinu ranní zpozoroval
personál v hotelu ze v jednom
oknu třetího poschodí a to poko
je ě '19 stojí skrčen muž v noe
ních nedbálkách ještě přistrojeni
a cosi rukama rozkládaje patrně
šílenstvím napadený pomyslí asi
vrbnouti se u okna na asfaltovou
dlažbu dvora Mezitím co sklep
níci běželi po schodech do třetí
ho poschodí do pokoje v němž se
šílenec uzavřel a počali dveřmi
lomcovat! ehtějíee jo vypáčiti
vrhl se muž s okna střemhlav d
nádvoří kde zůstal na dlažbě mr
tev ležeti Přivolaní lékař p dr
Deutseh mohl konst atovat i již jen
smrt neboť sebevrah utrpěl pá
dem hrozná zranění Tělo nešťast
níka v němž liyl zjištěn notář Fr
II nit léčný z Netolic v Cechách
bylo strašlivě zohavené a krvá
cené anibiilančním vozem dopra
veno do umrlčí komory morav-
sko-ostravsliého hřbitova
Nelidský syn — V Da runově
u Plané byl Josef Zictfler 21 let
obecním starostou Dětí mel VI
Hospodářství předal konečně jeď
noriiu ze synů a ten se um pra-
Kpatne odměnil H otcem výměn
kářem vyhledával neustálo spory
a minulý pátek kyŽ n otcm na
poli se potkal ihned začal h ním
liádku Kráva otcova prý udě
lala synovi na poli jakousi ško
lu Na výčitkách nebylo vsak do
sti Svn sáhl na otce tloukl ho
a konečně řetězem uškrtil Pak
nechal mrtvolu otcovu ležeti v
lesní trávě a v noci odvlekl ji do
rybníka Mrtvola však vyplova
la ii prozradila oleovraha Ne
vděčný syn i žena jeho byli za
tčeni a dopravení k soudu do
PUně
Sebevražda 131etého dívčete —
V nátek 21 srpna o 2 hod odpol
skočila v sebevražedném úmyslu
do olšanského rybníka Pileta dco-
ra obecního zřízence Anna Leitf
nerová a zmizela ihned pod hla
dinou Na její záchranu skočil
do rybníka dělník Jaroslav Jirák
který so přes čtvrt hodiny potá
pěl nežli se mu podařilo tělo děv
čete nalézti a dopravili na břeh
Slabá naděje že se snad přeco po
daří přivésti dítě umělým dýchá
ním k životu ukázala se býti mar
nou a když lékař zjistil nastalou
již smrt byla mrtvolu odnesena
na hřbitov Příčina příšerného
tohoto činu u dítěte byla celkem
nepatrná Matka poslala děvče
něco nakoupit ale Lcijíncrová ne
vyplnila přání matčino tak jak
jí bylo nařízeno Ze strachu před
trestem pak už nešla ni domů a
skočila do rybníka
ZDAEMÁ
Úl PRO MDŽB ZDAEMA
Tento proítředek lMf nUboit nmíft
hlstxist naaletlkcm lyfilií a kapavky
Ntllu)lct cvMAtnl nabídku řlní tfm
to {tt-náf btn tohoto ▼vdáni Mezinárodni
lééfbnl útlav v Dotrolt Michigan
Tato apnltfnoKt taruěiija tu zaulati
kaMťtiiii cdarma tento n] proalulý lek
pro mule Jehoi třlo acalabeno yu ntst
Tórou aiabeatt oihablontl iniilomocuo
atf noínlnt vypouStí nim nedoatatkem
(ly řioí ní rtriltoii etrátou ntuluosii i
Ittrotní lily
Tento rlittf uf ék poile ae Vím beí
Akrrýtb tItL dobřa Kabalcn br
Jakákoliv Miináinky tevni úploVm
fcivmtem )uk a kdy du ulili
Tulce tnutá tt lnc imUbeno na
ťktrrá MH Lo li la jakoim ntlťl
k veotjríckí namoci Tjť rllpady
n oLun Uk biti tylnVny ntbit Uk
iro tmiJa bul proatředtjk kter Jiatá
ry h) a úplné vyl!
Tímto malá prilfíit t pmlatí at pro
pnio b'a tlpIttA bopUtuí v Yaim
vlattaim pripadd pdiMt ia o Jeho
it mI talia Va4tn vlaitnlui liia
I"rai tohoto mftírlo poulili ttotua
Vaifty lalDÍru {Mikoll
}# tMi tiUta uiMiiill fi Uuptalt přímo
tliarutat bťetint uitavt Inritta
l'n tun IiKk MutUliac 1
titi Mrhi a taH ick iri tuula
t ul Vét ti4n tbram M y il bia
i i(tln b( ) Vinkilit yua
I řBitt prtíila teti tipla idarwa a
tni'u)a típla- fjrWeai V ami
I) j l Ul-rtl lUmply it
HViJ Lmi liutMiDí iWttMít Hub -
Mwůůů
u mm mw f
LACINO PRODÁVÁ NA i a LET SPLÁTKY
ROSENBERG MM I GR AT I ON C0„
JÍOSKNHIOHU TKXAS
Mrl
V V 111U W MJl X A V v Y W
itnva
ZELENÉ "TRADING -STAMPS"
Za W WUolenícb Trl rfX'"{
l b g btam pi 1 k aJdoti bed v Ht L
linu lí:'! 1
_ : V'
Mnu! HTiurKH ílírfijiiía
(Í tucty plutOTych JaUtí) lJ4fe
—cena
ZalV(K) zelených Trad- fií
Iniř Htamni každou bud iM
nou
MTAUM NTIÍIIi:S
(2 tucty kvartových lahví)
— euns
!
Piatt
Kroinó toho f is dotttancte ncJtcpM lahvovd pivo tlruta-
I neto iůt tlvojniíaobnou hodnotu v solených "Trad- I
lni Hlamril '
H07 Jlnrnoy Htrcct
Objednejte al poítoti neb tftlefonera DoiikIiih 1RO0 nelio 1085
mnimmMgmum " 1 b'ji rjuw
MWollstein&Co
814 So lotu St OmaHa Neb napMi Uuicm nádraží
Vtlko- i maloobchoJaíci
liTlOil
importoraným
1 Tiny a raznými
likéry
Záfcbl vál vřdy iboJím té oejlcpSÍ jakosti a zaručeným
Zvllíiof pttt vénují objednívkám z venkova Krajané z vea
kova kJ £ orm přijedou a hlavoě kdyř ale odjiřdf k domo
vóm mílí by ke dříve přesvě líít uoich o výtedné jakosti vlech
jejich lihovin Ceoy jsou velmi mírné O přízeň Hák
TEL DOUGLAS M WOLLSTEIN & CO
co povzbudí vaši energii a
dodá vám nověho Života za
parního dne jest sklenice
řistčho a lahodního
"METZ-OVA" piva
Jest uznáváno všemi milov
níky dobrčho piva za nejlepší
v trhu Pijto "METZOVO"
k vňli svírnu zdraví
jl 1 t 1 1 m r r t a rt m A tr
3' 11 Mg
Metz Bros Brewing Co
Pro stůl
J i kdož dovedou octniti výborný stolní nápoj
jblíbí bí zajisté naše {GOLD TOP" lahvové pivo
jest Ichkť perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobtuo jest z nejlepfeího chmele vybrané
ho ječmene ačisté vody — neníť v nim ani jediné přisá
ly jez by tyla škodlivá neb nezdraví Není to laciné
pivo v niřádnčm smyslu ale jest to jedoo z nejlepšlch
a ti kteřiŽ jo jednou okusili utali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává so v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paiotových Objednejte si u svého obchad
nika aneb telefonem — Tel Omaha 134a} Sq Omaha 8
JEITEB BREIIKG CO iařl a lalTill mnt $n
SOUTH OM KHA NFU
tliltlttttutlttttllttllllllllltllltlllttltllltiiiiti
a if
3
m
Nf jiitl a nejtep&f ndito pro schosku Jest
ED MAURERA HSSiSSi
V ťim llHHt rMruant iU
lraví lmH'rlva4 pita aaírpu IMatoftaU S MMraaikko tlaw
tam v f iVrhiťfc ttibnu Maleh lUua plfi AakuirZ
lluarh a altaa4mé rautl iftkalu titbHi rcpuiatt
Kataraa f úimf aUli4 la a 4rukí hhUh
6'
tMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuimmuiiiimiif