Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1906, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zprávy zahraničnó
i
Rakouíko-Uhenko
fieská politika jnk už jsme níS
kolikrilf oznámili hledí ubírali
ía jinými eestamf než kterými u
Jrfrahi ho už dosud Dejí ho totiž
pokusy o koncentrací stran které
netkňvají se na vseeh strnnáeh
vňeobeoným souhlasem liohužel
už dosud omezují ne pouzo na člán
ky V novináeh a na slovu lei no-
' poehybiijeme že hiiii li a ta bude
'míti na budoueí cehtu české poli
tiky přeeo jukýsi vliv V první
j řudé stranu svobodomyslná (mla
( doeeská) učinila malý krok tím
' fa propůjčilo sloupce sveljo ťí
středního orgánu k projevení ná
liledfl o oná včei Jsou v mnoliem
zajímavé ty ňsuilky jež poeházejí
per českýeh politiku Ve vňeeh
možno postřehnoutí onu touhu po
soustředění v nčmž jediná nírod
ulik můžu brátj ku svým koneč
ným eílum Dobrá vulo tu je
Mudouenost ukáže jak daleko mfl
h: český Jid včřítí jednotlivým
jstrynám — Císař rakouský roz
JioáJ ne v třeli to dnech že ne ne
súčasjií manévru v Dalmácii na
$ IVi r Iru 1 uit !Í5 AítMÍ lílllll
(Oísuř mřj po tó nuvSlíviti též
UJohimi a Hercegovinu Leč k nú
vStfivfi tí nedojde Ústřední prá
vy oznamují že příí-ifiou odložení
návstčvy j(t chatrné zdraví pa
novníkovo Jak se z jiné struny
oznamuje bojí prý ho císař anar
'(íjiÍHffi —Ve vyjednávání mezi
Kukouskein a Uhry došlo přece
jen ku kroku do předu V těch
to dnech dohodli hc totiž předsedu
rakouského mínístrestvu baron
Iieek h uherským premiérem že
záležitost tuto předají zvláštní ko
rnÍHÍ složené z předních rakou
ských a uherských odborníku kte
rá v dobč nejblížsí zahájí své po
rady ve Vídni
Rusko
'l trávy tohoto týdne Huška
'dotié mají totéž krvavé zabarvení
jVio Zprávy předeňiého týdne
Ku vsi-h míst docházejí zprávy o
nových atentátech vraždění sráž
líách mezi policii a občany při
iníchž teče mnoho krve í slz A
í nejsou to jíž pouze občané jíž
Ipudnou v oběť revoluce ale jsou
to í vojáci a policisti jichž — jak
zprívy oznamují — o mnoho více
zaplatí životem tuto touhu po lep
ším a svobodnějším živote na Ku
sí 'ai takových pomčrft nelze se
-'divíti že í ti iiejlbostejnčjší chá
pají se konečná zbrani a že do
chází k výjevům nad nimiž lidský
cit přímo trne — Nejhůře' -snad
je ve Varšavě kde pouliční vraž
ř dČní je na denním pořádku I mezi
policisty dochází ku zmatkům
Mnozí prchají ze svých míst dá
vajíce přednost životu občanské
mu Není také divu Jednoho
dne došlo i k tomu že 20 policistů
v různých částech Varšavy bylo
povražděno Poněvadž místa své
ho dobrovolné vzdáti se nesmí
prchají za noci a hledí dostali se
do Rakouska n Německa Ha do
šlo í k tomu že policista sám na
ulici ukázali se nesmí Každý je
doprovázen dvěma až třemi vojá
ky Honiby a pumy praskají na
všech stranách l'o tukovém vý
buchli obyčejné přiženou se ko
záci a beze všeho vypálí několik
:salv do nejblíe stojících lidí Ne
třeba podotýkali Že tilu se revo
luce spíše podněcuje než se při
Kpívá k její utišení — líovněž v
IvroiiKtadtu propuklo nové víboii
řenl 1'í'ady vypátraly i oddě
leni námořníků chystá m ovolo
diti věné iiachAzcjici pi-vno-sti
iiicxi nimiž jsou tttkA úČHHtnt-b-dniťh
bouři ve SvcuboriřU
a x některých lodi jich! muMve
) povědělo tivýllt VŮdi Am ponliU-
tiont Kdy i všdk úřady přišly na
ktopu této vipouřc roťkáaly by
viiclinl iiHHMiíníci byli odzbrojeni
mbylo l vykonáno bí krve-
Irolití dá se soudit Nyní pouze
pravidelné vojsko smí nosíti zbra
ni lei ani těm není mnoho důvěřo
váno — - rA Varšavy docházejí
zprávy o hrozném řádění vojáků v
městě Hied licích Na sto osob ne
vinných bylo povražděno 1'říčiriu
k hroznému řňdění vojáků zavdali
revolucionáři kteří pobili několik
vojáků a policistů Tito rozlítili
se tak že řádí jako tli vosi a mstí
se na nevinných obětech )o
Híedlic byl poslán pluk vojska aby
zjednal pořádek — Zenaida Ko
nopianikova která 2G srpna za
vraždila jenerála Mina byla od
souzena k smrti provazem a v no
ci na pořídili 10 září poprava byla
vy konána—-Povstání v Zakavkazí
se šíří Úřady jsou vůči tenori
stům úplni bezmocný — Jak dal
ší zprávy se Hiedlic oznamují bylo
vraždění a plenění v tomto městi
jedním z nejvétsích v dějinách ru
ské revoluce 1'řcs 150 židov
ských i polských obchodů bylo
vypleněno a rovněž je mnoho po
raněných i zabitých Nyní již
vládne v miste klid Krámy již
se pomalu otvírají Přes '$00 ranil
ných nalézá se v nemocnicích a v
soukromých bytech v ošetřování
— VíJharbinu došlo v tamní viznici
k boji mezi žalářníky a vězni Při
srážce bylo pět politických vězríň
zabito dalších 14 poraněno Věz
ňové nějakým nevysvětlitelným
způsobem opatřili si revolvery a
přemohli své přední stráže Hýli
přichystání k útěku leč dostali se
pouze před Vězení Tam dopa
dla je vojenská hlídka která po
čala na ni střílet! Po chvíli poda
řilo se jí vězně přemoci a dopravili
zpět do vězníce
Anglie
Tajemník vojenství lleldan vy
slal 1'ecey Kyra JJobbse do Spoj
Států aby zde důkladní vyšetřil
způsob nakládání masa jež urče
no jest pro britskou armádu V
nejbližších dnech podá Ilobbs ofi
cielní právu o svých nálepech Ví
se předem jaký smysl právu jeho
bude niítí Prohlásí že obvině
ní dle něhož prý se u nás ve Spoj
Státech nakládá maso nezdravé a
zdraví lidskému škodlivé nezaklá
dá se na pravdě ale o zdravotních
poměrech zdejších v jatkách vy
jádří se jako o neuspokojivých —
'A Londýna dochází zpráva že tam
byla Iliitfo íjoerlítzem podánu ža
lobu na Jana Kubelíka Českého
krále houslistů pro porušení
smlouvy ííoerlítz jenž byl Ku
belikovým imprcssaríem na jeho
americké cestě žádá $15000 ná
hrady (loerlitz prohlásil že u
trpěl za poslední Kubelíkovy cesty
veliké peněžní ztráty Finanční
stránka byla příčinou nedohodnutí
mezi umělcem a impressariem a
konec konců Kuhelík odřekl pro
snektovanou další cestu na niž či
něny byly již přípravy Ncjvětší
ztráty utrpěl prý (Joerlitz v New
Yorku Philadelphii Haltimore
Washingtoně Ottawě Quebcku
Sun Fruucisku a pak v mě
stech ("'echy obydlených V někte
rých místech prý nestačil hrubý
příjem ani na běžná vydání — V
těchto dnech konal se sjezd uni
ového dělnictva v Liverpoolu
Shromážděni deleáté dělnictva u
ložili jednohlasně dělnickým zá
stupcům v parlamentě aby před
ložili poslanecké sněmovně předlo
hu zákona jímž by se nařizovalo
sestátnění všech drah a dolů
Kuba
Kevoliice se siří — Stauné prá
vu bylo vládou prohlášeno v pro
vinciích Havana Pinar dd líio a
Santa Clara — - Hne -'( m-pna pro
lílimováim amnestie jíž slibuje se
milost všem povstalcům již bíi
ubrané byla s odvolána pro
(íic nesetkala se takovým vý
sledkem juk očekávala vláda Hý
la dána nová pii-oo jU tiufUciil k
ptitluéovúid povstalců Všichni ti
kdoí puvitiitci sy iiipatUnji nuji
hýti zatčeni Mnozí vynikající Jidé
bvlí již zatčeni a na jmi vydány
bvlv Již zatykače V tajnó policej
ní sluŽbi zvýšena byla činnost n
počet tajných policistu rozmnožen
— Pino íJuerra vůdce povstalců
shromažďuje své rozptýlené sou
druhy v horách u pokusí prý se v
době nejblížší o znoviivzetí ('on-
solueion kdež byl před týdnem
ponížen Zda se ze vláda raduje
se předčasně Z úplného vítězství
nad íliierrou — Vláda prý pro
hlásila že nebude více vyjedná
vatí s povstalci Nepřistoupí na
nic než na úplné vzdání se po
VMtftlcft — Denník "Mil Liberal"
byl vládou zastaven a jeho vyda
vatel byl vládou zatčen — Ku
bánský ministr finančnictví pro
hlásil v těchto dnech že není prav-
i 1 1 1 t i r
diva zprava janony viaoa auoan
ská konferovala s washirijítonskou
ohledni povstání H Washing
tonem prý se o té věcí ní dosud
nikdy nevyjeduávalo
UPŘÍMNÉ
ti) X
hlaliophíní k Hňatlíii %
% %
§ váženého naScho přítele pana %
J H Stelgora
ne slečnou
Anežkou Pyšných
f ve střenu dna 12 září YM odbý
S ®
vánému
přináší
Kotlina liurtiova
a Pttsonál Pokroku Západu %
Llcc pozemků
HavlníkovéH cukrovníko-
vé pozemky v LoHlNlané
Hohati úrodná půda vynese od
$5000 do $15000 -z akru v bavl
ně cukrové třtině zelenině atd„
atd Bohatství možno se dodělali
z nékolika akrů této obdivuhodné
půdy Ve mnohých případech
pěkné tvrdé stavební dříví přine
se více než obnáší plat za pozemek
Vydání na mylěni male Pozem
ky pronajmou se za $5 aŽ $8 akr
jakmile jsou vymýtiny
1200 AU PO $2000 AT
Tento pozemek nalezu se blize
1000-akrového lánu vlastněného
p Chas Kořánem z tohoto městu
Mnozí jiní Nebrasěanó též vlastní
pozemky V tomto sousedství
Bližší podrobnosti sdcli varn
Wm i hi:i:i
509 N Y L Bldř„ Omaha Neb
Foral & Kunci
jediná Česká
Zupa il ní
Nejvctší
Hlavní
Zíísobovttcí
obchod
hlavní Ntan
dobrech
odévů
illlllš
Hpoleltliv uhvhm]
Chceme čJk nóš poazímni 3
AK fw zrnili katalog
IMM II V II I II II I II v
íV aT
ve vfifch druzích
zbo?í
mm
vám n MĚ
nsDoko
iení
lilii
Mrv V iwa
mm
1 ltf
ObMuhujo vřorhy a
popitt mnohých kvo
tných hodnot a jent
zdarma na K)J!álán(
m tm
VKccliny w!ltovn(
objednávky rychle
o vylTujf
PUla tl o oděvní
katalog a adnsuj
t Departmint E
wá mte&JĚj& '-~r 1 11 n nui m
wjĚmi z ůrnM rnky
PmH na protlej
PÍSÍce adroujte
DEPARTMENT E
mwát firma t Omazo i
I1J1I
T limu wi
oluloulujo
Irftbužf vejci tiikílem ttilftty kftiunil
tfibcnvJeml fiirintirikyml y robky Z
vře pluli nejty Wl cny penlío tu tboM
aliilrlim mfty ťomitky si)M4 n
noíblául iUn to kuliljf tjřlei
DJiiorufcnli HmUtrt Omh Nl J
iUnk ťuílud Hutca Nl l lUuk Irtlf
Vri iVkií Mvlržlnkav'
vyilbl jediní
Český dsutnikál
PR LAITNER
jjST SO td Snoth Onuh
MnnufUor 't
Tbo oaly OKI Country Virglol
Metropolitní Lékárna
t v llslt 1264 — 1266 Jlinl 13 ulice OMAHA NEBRASKA
j Odnoriiřiijo ct obccenKtvu svůj hojní řásobený klad léčiv a
i toilctnich potřeb Lékaříka předpisy vyplflujf e přcnč a avSdomitS
Loe-Glass-Andreescn Hardware Comr-
Tiaíend lyrfduué) i iiikovsné pletchivé rnWIní ~ Cínovaný ploěb 11
Mnznf nlecb iovovI iMV - ř)itn'Mv drát hřebíky uoilřsk
zboží Dlcykly tfehí ibrunt oí'otj )ortovb6 íooíL
' Oni aha Ne)
SONKA & NAIBERG
vlastní nejlépe
isobcny útulný
prrc5Ti:isrEO
nu sev-vých rohu 11
a Ilarney ul v Ornuzo
Teplý fíikiisidc v každou chvíli
- Tel Douglas 4250 30tf
ClTHrŠŤÍLLĚŘ
vlastní vorni S5aří-oný
Hostinec
na severoúp rohu 13 u
Jloward-ul v Omazo
Má tm skládá vždy nejlepňí im
portované doutníky i domácí
vína a likéry
řUorzúv ležák vždy nu iepu
Chutný zákustík vždy po ruce
Zastavte se na ieduu 42
KODTSKY
1 JAN W
český lékař
nad Grand Union Tea Storc
Slth N Htrt ets
V SOUTH OMAUA NEb
Cřdt btKHnyi Ol 0 do 19 hod Uop
u( a dt a bxi oi p
V4 7 du 8 hod vocur
Telflon v AíaiJovo v obydli 143
Louis Hork a
český právniK a veřejný notář
011 X V Mfo lUa„ Owtha
tím iMnNV! ) ÓNdoDiLi8j
Cíjfciiiclfý :t závod
„!!_ yt 4„i„ i_t
vlastní v české Čtvrti
Y F KUNCL
1244 Již VI ul
Vidy nejácrstvejiíí zásoby rnasa
a uztmářské domácí zboží jen nej
lepšího druhu za eeny levnájší než
kdekoliv jindo r
41 Tel Douglaw 1199:
Dr B H Ghedeck
v M a ranhojič
TKIv Dougla 4961 "N
220 So 15th St
4'itf OMAHA NER
Dr Geo F SimáneH
Jcsjf lčlcař a raphoji
v čís ia6a již 13 ul Omaha
Útadut hodiny Od I doSodni od
8íao!i0 íř-Tel I7W
Úfftdove I uucl)tdt MrCru llldR h
IHiIk u — Uhtdnl tioillov tilni
Od I dti l bud dup— Teltdua INK
ANTON
LINNEMANN
vUhtnl vkusné taKieoý
Hostinec
f C 801 Hiclory ul t Omr
Tel Hed 4860
Krajané btitUxt vMy viorni otKm
Ir ni irlvf m iiveiu Mrliovfm JbI
t iictlri-iiiiil víuy a kufnUaml
N H2á1iiÍ (hutný litiuttli vlttjr u
ruťt% o itfA luluiťft tlUi
4Si( A L1NN1IMAN