Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 19, 1906, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NEBRASKÁ á
NOVINKY ZE BCHUYLER
Noňi honí nehráli již dlouhou do
bu a tudíž není divu Žo touto-
ní jiííio okamžik kdy znaven unccH
ft — skonal MaSinerio přcntala
pracovat a třlo nekladlo Víok co
plátno naříkat — muHÍme tam
víichni On xkonal bez bolenti ~
kči by každý mohl tak zemříti
Nuž porozhlcdnčmo ae co dob
rčho vykonal přítel naá pro nň
Cechy a pro dobro v6 nové vinutí
Hoiiatátí vůbec a Nebraxky
zvIAStč My jume tratili více
bCIIUYLIIK NliU
otuUrdriJÍ ipolublbí poctiví
Drod6i8
cozeiíikO
ohttráyn}l
jltr pojiioi ail I
f t ir W
Jé vídčt Žo'uŽ no blíži podzim krále prohráli
Po delAÍ dobu jNiiio míli Htiché Zábava předminulé uedčlo řá
počaní tcif zuno mámo deští ož dcm Karel Havlíček IlorovHký 'A než ni mnohý myNlí Ztratili jmo
tuze mnoho fj U J pořádaná vydařila no nad oehrámv kterého nAm budo tčžko
Na naňi "Htock Hhow" nebylo vSecko oČckAvAní Protorná híÍ nahradili Nedoplatil nikdy aby
tuze příznivé počimí aJo vzdor to- p J DonAta byla naplnčna do po- nn přiHlčhovnleo vrhAna byla ha
mu byk Jiávštčvu olwtojná xledoího mbita a vSichní účnHtníci na nevinní Hyli jamu renpck-
Kehuyler ho už také zmohl na bavili ne znnmenítč tovini pončvadŽ za námi Ntfila
automobil Kuriklo & Honu ní Vnn Joxef Muruňík z Omahy náa moc n kterou ne každý riAí protiv
koupili jeden tento ntroj a jak je onehdy navňtívíl Jlyli jm jeho nik bAl přijít do ntyku a (U:í v
vidět budí v iianem meatfi doati návNtč vou mile potČNcni Ncbraneo mohou jenorn jemu dč
pozornoNti Honí počítají a
Mslf na prodej pocinky f NbřMeo Kriuil
OkftjboiuS Hovorní 1 JJJj J)kkot O
W Solidní Čestný český podnik tertl jatí o
22HOOO iilíi ii
rolnických pozomků
V Severní a Jižní Dakotí
Nkbíalmw k řolJl v vychodili Í4
tl JJukot vfburué rolnické punoinky
x tukovýrb fodmíuuk a en Iovb4 ce
ny l Jot urnožnJiiv i iíiufim f
Naíe mČNtořko ot)řtní zinkalo o kovati za řeatní Nvé noMtavenf i'itril proldky domoci no vluiť
nao fJUU na Iioiimu lefi lnům'-ijcilioho obcnna viee i'an Km to byl který (Jechy vybízel aby Ili tvfch domovů lvomky ty na-
DO JJKUNO N15JJ A OKOLÍI
4
ltv:iil]rý lc]iod
v 33ruxio X-Toto
vlmliil
jí přý to o néeo zvýňit kula v nedAvných dnech Ne Nem
1'aní HedlAřkovA byla minulý přexídlíl ze xtnrň vlati ] II
týden na iiavtřve u příbuzných v
-a m a mm
iior jjjurr Novinky z Bruno Neb
tiarowiav! Jíconar Nem přijel na
' 1 4 I Á I f
' ni " : V pozdním fWe 1'okroku ne
v v li l"J'J "'!"' iivTiuni jihu iniin
nu riijuiiu jitu ui ii
IlU jež no vymřřuje Ntředem okre
nu od východu na zApad Jedni z
É 1 Í t A Í i A I
Ne no lonoto 7) měno Niaui wieno-
valí On to by) který vždy Nna-
Žíl Hit překazili aby malomocný
přÍHtcJiovalec nebyl ošizen o vo-
je poNlední
Umji o v okroalcb Clark %Ink
Utomn ílk Jídmund Mďberion
V Jiful lakotí n v okroKlcb 1Hinouro
Dlckor Buruont Itauaoui v tíuvornl
IhiUU
Viin u a jdtt(!uní úrodou Pie idinti
1'iin ÍÍONewuter nebyl jenom
dobrým ohanwn on byl YŽ dob- tohoto íádAmo Kaplacení jndn4 pfitloy
rýn inirižeb-m n perlivým otcem hotoví K kum y&dA ly prolo
Ale tiroMÍm vAn eož i Nliíh lnu 'v' výtečným znalcem imrodoho- u ctyřleot ukrO mh vlc kfdé itvrt
ku imunit e NtAle rr?ie tAnfi ru-UpodAř-Hkým prozíravým a zAro- ti nekeo kWou tmmu dokud bu
Václav VojfócfiovsKy
VZdy fvrHÍvé u)n h uzeniny v ti-
oW r ctny ff JnlHÍ
Jl5I ořr)mtiJI J!e kiitill drfjbeř
vejco a iálo ta lioiové penhe
TtlU kupuj zt iieJvySíí ceny 4xi
I)r A E WanCk
tenVý lékař
n I vei ohAvuriýfii tolitíkem kterého ldoi vH nnjmeoilHi tři ítvrtlir uo-
toho mají radoxt kdežto 'Iruhýin j ' j ř t vviírílt irl'„iórv' Ue bAl kíŽdý j-hož ehovAní a jed-U"ků or4iy by nAra dodal jolo-
WH tl IWl lItl I " 1 t i li Vil 1 a# a ItšitlV t š
""" třetího dne zrtxe neeo i nebo Tu "r" "cmonio nocmi Nvena (icnni- vím oroay n(iy rtm vyuoxu pouwj VJíoíie irajině v
Mladý Kd Holub no vzdal nIuŽ
by v Janečkovi' lékArní a odjel
do Línwood kde mA míto co
lllerk v obchodu Ve Faytín((erft
John 1 Ííí tib a J 0 1'almer vy
'Hloupili z jďAee u zdejňího Quíllu
rt ii — i iii! i i
ciNio HKorem eeie Níím
Nová budova Odd Fellow bu
iínho
a tnm nejdu ne n nřkterou tou vl '"J! "'I""n jedním x kujii cony úroku
kmotrou a to víte zae chvilka I'''''!""''' muži v Americe Jeho Uuk jt [hma O procent ujdatný
liteře Hnad ož iínnk nrd hifi rw výborná znalont vfteeh dfiležítých rM Kupci povolujo 10 let v
iiiftžrt A nfíwí i 'uh i„ otňzek nArodníeh uznávána byla i fh A xplfttltl pozcmuk z úrod
prOHÍm ZpmvodiJ VC WindiíiKtonil tt nejednu eexlu Vdml niiiol kupci pl8tlli pozemky
Vňeehny vAn kolem dokola zvu ílrt Vir'- Í"Mt jí- lti ílř úř0'11' íAn "í'14'
avelké poNvíceriL iež bude-h'°f M by byl fiřad Njiolkoveho hc-rm úrodou ijiífuju úp6cb NeulA-
me odbývali dne 13 října Hno I nAtora jehož doKiižení bylo nej- vA Wdužlio imbcupoíí io o příjdo o
V ASIITON NICH
Úřadovna v Aíhton lékárně
Na požádání poalouží Nvěbmitj
víem krajnním z blízka i z dAlí
okolí Furwell
mohou ne na nřho n úplnou dTivé
rou obrátítí Jlm3
''líiiíi til - ill1r ! IvřclciHi iclio UtuhtiM 'twtAvílI kiilnirfju (OOikuAia irodull neboť Indln
tiW II I t 'llil IhiÚiIiH r71 I ' 'I j I
"ni" ""'i '""HiMMi niiniiH jim:bih I i „ti „ l„l ÍI I I Ii li illlil M4lřnuU li Ulí tirn I llílřoU In nu lniluv Ani fiříiílii Hnu
ni in ni: nniiy jun iniicl i)OOH VI I " - ""j " I" ' I "
_ I w 1 r i i'l lilHl ia h m
mu podxfi ufloítl n i)o(lr!lým
Nobyž5jnA pMIníltont dovtati výbor
i I "'! i- nj iiivniiin umí „ I ' ' —
Dn Jos Fr Lamveii
WAIIOO N lili'
íeslí lékař a n
ÉOUC
""""" "-"'''" V '"" ' í'ří uíž Ne každý jak náleží pobaví ' " 'blobfi jNenraNky a ku pro-
Jenom kdyby jente yrotíjní roh V( MUré ylř(Mj jřjrj! „ l)(t HMtl eiU mn(u V nem ztratili v
by nahražen cihelnoi budovou f)řížít0hti taneovalí vždy tří dny J"" v Nebrance NtAtníka prvé
Okrení komiNař zjednai C J v mm m H y i( my tt tíjf 1í4() j8t llm ž!Hi N„
1 Mfm m právního zANtupee ve -konJtiIo M vS))J f J řlAWého j(0 0jehrdu ?e mu ne- ý
při proti okreHii Mutler Thelpn „„ „vt „„ illA T bvlo dooráno dokouřili dílo nn i
„obdržel 1W ku předu a dále má (I „„ vSifjn(j řimvť(! tt JÚU(h „řinž tk dlouho a Cxilovne! fraeo-
obdrželi rpr-Ki ze Niimy kterou fH(„pom(flt(ř M (]oHtlVÍti J)tt fřt Vílj( tÍŽ poražení vlivu drah v
na moHt jřc řeku I'btte n nou- vlKy Kmví((r)í k Víjif() á((fl loJitiWi
Má uplálkyv ! tohoto plAu 0K0 w WKHTZ
poXnduj o JciImi Itvrtlna botoví
zbytek v-roínIcb upI&tkAcb při 0 pro-
cnlitm úroku ftplátky mohou býtll
nmUhny nn 10 lot budolt-H 1 ptítl
(Umy jou od 412G0 do 438 kr
žlfznlcní výletní ceny Želozulcnl I
ílřadovna v ftafránkovíí Hloeku
nad holírnou
Teefoi říJo 07
IWouží v každé dob 451?
i K ('IIKHNy
ťřkf irciilk
nlxtiilfor j)id Ariik"U
Začátkem tohoto týdne iořřil Než doufejme Že krev jeho
veliký výprodej u A VítAmváHOvč nevymizela Hyn jeho Ví
Vňe prodáno bude pod cenu Ví I ctr Uonewnter až zde rozen a
miiNÍ býlí prodáno v dob? nejkrat- u' "''ád jeat dobře vzdělán a Jí'ln4 do H!ou City T a nazpít j
íí inítíi um iílill n vUíM !( I iilíiin kiím wiví!in n 'iiiiul' niiltlO: rřlfiožtítfl nitutiil UAnk ňo flloux
e na odpočinek Já jako kler-M echy neziipomene Hlíbílt! City mAts výlohy etovní Výlety VJ nwiUYliWf MW
Nedním okreem vyoudí
T f 11 1
liBsie jerjriou mina nrano v wie
v naSem mcKtě ve iroNp(:h tuk
' t 111 ' I ' Ě i ! II 1f
zvone orioKin({ louniam lira
Ne má odbývati ku konci mfaíce
i 101 řízením Npojenycn Nkomicii
— f „A ř J íl 1 I A i_ I 1 _ I ' " rr1 ti
v uiu_ mu ei NKycii NpoiKii kvn5 pj Z(((léf vy(jrířJ rm hned po NioHÍ v-ho olee že ne- první třetí útorý každého mfote:
by o v 1'onjlřll minulého f(8ti kolem nva INdcUniJÍ vzdti- biide uřínřna nižádná odchylka NA příítt výlt pořAdAn bud t
tv iii J i V fy ' h0Mí íj I'ftj'l-li liy za HO- Wiiřril jejŽ otec jeho tak 'po- Slout City po Mllwauk drA tn
iDivjídlo byJokráNné a dítky účm-LHrl( fli (JoH1( ř(yí - ž)( korní MjH0Víl Kojme ne tedy oým ranním vlakem dno 21 rpn
r v "H"K! £ l'ravio- m v té vřcí j(lfifí J(r()l0(]W( N) hwlíjí že i v ním trochu té krve Jízd m denního vítU DkotamI
v ( v 7 wma mm- ní!0 toh( )[jd(( Jcn při jďtfí „ké zfiHtalo Pan Edward Hone Přldružta i k výlotníkfim nHhme
Kvimivn oHiwKojeno x opeina Ne 1ii „t„ ix I i „ xii A rt„„t„ i a„vá rrín„é
i iMMt in iiNiiiiii hiii'i inu rr imi iiiii um iv lcrhi'! u iiimiiih iriMiii r uuiiu i #i i t iihiilii li
Mnozí nc mne ptají jak hodní- vodu (ní no n Cechy mAlo jen Ntý- Umibo doplíls V W CLATTON
ii" iiiiiiiif iinninii in li li vi' li iiiii um li i' u v i h linul v miiiciii i ™
nepřeehválila tak hodného hocha ehodním Hnojení) a byl nadSen u
UKiue doNud neměli Jen co je vypravování o poalední nvó ná-
pravda jeítfi ani jednou nczapla- vštfvf) Cech Pravil žc Če&i jaou
WERTZ & GIIEIINY
pxďvrxícl
tuk kažlemii Jíbila že pořadateli
e odhodlali ktift dávntí v Clarkaon
počátkem' října
Ve řtvrtek byl iiN{)ořádán Kpo
leeeiiNký veřírek na rozloučenou
ti: i v i i v i I ~
i'c a i iA4iii£ i wt i iiiili:ii ii:liii itrif 1 iríí i y t
Školy i řibinr už druhý fi Iňk takž( É0 A w
rok zde vyučoval cenkou Školu n řljni ril(hM
i Va ' ' " azdarl A V
iiiiucji iipji-ii jihvj xneiveiii aie i
krajany v ruíntč vfibec
Není vetií klukoviny jako když Důtklivé vyzvání Sokolům a So-
některý zbůjník rozbije nejakoul kolkám v Plattsmouth Neb
nklenčnou nádobu na chodníku ee Maje na zřeteli jen blaho a roz-
inentovem anebo na kamených vet Hokola jaem nucen žádali
přcjížďkáeh Po Nobotní taneční vňechiiy členy a členkynč Hokola
zábavě pinatel vidčl zbytky dvou by vždy v jlnčm počtu cvičení
takových přípiulá N" NÚénKtnití nnažili neboť jen pil-
(Ví krátké dobč vArn budu moci ným loivítěvováníiu cvičení muž-
poNloužiti vfieml druhy rámu nit ' kýžených výNledku denici
Wlimar Nib
f!
Earlorarso mi lomoi
Probátní jtrávní záležíloHtí (Npc-
ci au ta)
Kollekee Pozemky
Pnjčky
Aíwtrakty vytaženy a prozkou
mAny
PojiŇtční proti ohni n nejlepňích
HpolečnoKtí
Dotazy ne zodpovídají 4fik t
obrazy jakékoliv velikonti KrH-
jané dobře udčlnjí Nvčři-li mi nvo-
ji práci v tomto oboru v
P lí KvoImnIh Hchiiyler Neb
NOVINKY Z ABIE
yjTAva rozlétla n v nátek dne
Pan Jurt Jret who najal farmu l nrpna o !) hodině ninnl bin-
blíže IÍCNeue eolnem a řehni ttm Každý
Í'itit Jtwef MHhek n chotí i itl na okamžik ohroiiien neveda
Merriek Co dlel tU nAvJtévou co má o tom mmdit je U to prav-
u výrh přibiunýrh da čí níkliv Ne i lyia to irv
Vm ielv Přídd no jií im dn Pan Pdward HuHwNtr ik(
na velkčm Htiipni vzdčlanoHtí a ž
ne Amerika niiiNÍ jcStč mnobčmu
od ř
a ndením
v níž nc mu tolik líbilo a litoval
že rrnt čiin nedovoloval aby n tam
Nejiti mohl n p Janem Konickým
(a Nnad znovu přáteUtví n ním u
zavříti) jiodotkl ale že mu zaslal
dóni v nčmž vynlovil nolitovAní
že no tak NtAti nemohlo Navití
vil tčž rodnou nvou vínku linko
vány a zajisti Ne nenadál že již
napohled patří na kolčbku nvčIio
dčthtvl Smutno jent a holeními
ztratit nejlepíího nvčíio přítele a
ztratili jej lak náhle
Odpočívej v pokoji! Ústa vil'
zde přAtele kteříž vděčnč budou
"Klwardii hWwiiteri vfMHw vzpomliiatl nm-chura po
cel" Tato neočekávaná NmutnAr'hŘ l"llAtk" trvalou a dítky na-
ini onea niumu jen n ucuvonii
Když [otřobujote jíntň ú&inkujlcí lék
Dr F H Kučera
ívropy „MuSit Vnf„vvl XZtl (8 M l mlllK
(Inciiíim o matičce unií Praze hnito líními pro mmi m
ve Verdífíre Neb
f 4J
v
:'
Jarka Heverin cvičitd
JJTI -1' I I Aj fa lil
EDW ROSEWATER MRTEV
m(MiliiÉiw n '
Jeht hotov poHlonžití krajanům
v kaýdč dobe a do okolí jede na
zavolání :euf
nástroia
V J =í
a nbtfto jiní předlo toto jUtá pu
mbt nu KnilvMft ťimrujt a ttm obnovoul
woišli-nl hfvw ( li la co iii kra lun
Zrv(Min Kilftrmu mnln
kriUnfl llhiHtrovurid con
niky builcliních iulHimlh
KrifunA hIiidk oriMiiv
Výlirudnl Imlnftltl V V řV
ííyHlivd IVfUiinílIlíťb huitnlnOL ni
UnJ6 PHubnud
i i ku nu t yrrAtc
I WllUklI Alt ( ll„„ li
ř'4
vyalovovuli Jménu Mdwarda Itoe p kěin Kut-llly Kly Muiut Mám
wuteral Spi Nludeel
F J Fille
PftfJMi: Si: Npolmník n knni
V Cín díl iloliřii vnf 1n
řdravil N opčtn si vykračuje vn-lnul ttf ve Nimoku unii v iioeílil In A fnrnv vidin ltM UM
! I V ' ' I ~ ' "v" '
jemiK) m Krokem nějaké bol n SmIČ hlavu mčl braiaborv iakol i iínó rdodinv iubi ti#néhu lMMi nkih vi
etnkč Kdo by m rhte o to mU4 V H M
kiileoi mA íaiiomti uroním o lákavou MM" I P (A V Kubl
U ritokrál o dva body t Mtek jimi m bí tirl ionrtlnv ihhtAAki 1 t I „I A í' lu ''If"1 lf VwfHI ''f
lUi i llruno mčll 6 mil mřlM tot Miéití Tu ULI Lm A ir ' 71 J TT ?VřvJ #
' -- - Bi kaMn lilu 11 lur 11
„„ „ mi jmu' (HMi Jii neiiu liiavU 1'iel
Předminulou ndoli hráli v míč opřenou o pravou ruku na teplu
i Hruoo ntUimi Nníi ňti vodiči a v ruei J'vá dríej kíiieui
Pudouciiico
(ťlU fllfpi
"llidlU liMiafnl I1I klIJ
íít lí k =rulu khuit v Imi MiH ki cem ilnháittl la ř (lrn i Sjíil
jinjťh a Uluó mu Nřomuhlv 1 V kin " 'mi — Hun (Mouř
KrliTrk Iipluiílu u 13 Uh„i 1H''J f Kttittj! A I bUwKu Ul
Mtltt kUr lr f ři( Irt nu ottl v
iuluUu Ink Jin mu (ibjiituitl Kkrlu
rk IMlvi Vlnu u vvutlti I
léturt uílvitué im Mírni idltili k 6I(
Hiiirvii rrttvi nvul l tt ta nn]
jenu Mliaf bl lkimlki I
l li'lU fk iHUltla álmlk iT' I
Dr F R (lit ANT
'Z mu BUf Kin$isC!íyMo