Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I'N iM ítl- wwr'
(
OMAHA
li
r tnarioN iiiniiH za nar
mÍNiiře Peter Mchrei
y jrreMiíka z 2 dÍMlríkti
ftAd Omaha 6 144 0SP8 uupo-
f&ua ttkv&lý plel v lobotu dno 20
%iH v i(nl J V Kašpara Vstupné
}t 2oo oobu Výbor postará io peč
livě o všolikó občerstveni 1 chut
í né tákusky Všichni jou srdečné
I mni 4it
— J'o několik mlnlýVh dni po
íldno Jmno ko potili iiejvíco ale
vo olvrlek odpoledne kdy teplo
me ritiMi ho proroka povčtrnoNlI
vykoupil na 077 Nlupno V wrpnu
]!)01 o bnific li ne vřlSÍ tetJola kaž
l ddio dmi 1)7 n f 1 1 1 1 1 A n no dva dnv
4 dokonce 1 01 Nliipfifl kterýžto ro
koni nřekonín bvl nouc (lnu 20
ÝV urpím l?ol kdy teploměr vyHlou
pil lili IUO Mllipnil IHIUI IIIIIII 7
Imižaiifun úlchou 0e v Jiných ml
Mech Ncbranliy lowy a Dakot
jneJi vedro jeňli vžUl '
-— Hoéialmta z DoukIiin okrexu
odbývali minulý řlvrtck večer
aelifizí v ř 117 wv JO ul a h vA
f lili tylo kandidáty pro nominace
v I'i pí-ÍHtíeli předvolbieh i (Jeo
' vWclla 1 A JacoUoji Ho Omaha
'% J I'1 Mlchaclm-n za xtílní muk
lory VVillíiiiii Whectmnn Wm
Wiciner Ho Omaha K I Mor
rovv J N Carlcr W O Kodéru
Waterloo Ncl larelNcii Charlcn
Hadílek Vm ÍJÍllon a T (1 T ff
rícu i pimlanee do Malní Iciula
tury Thoman Howcti za ohromí
ho nívladníhoj Mru Marínu Mc
Ilvane za okreNního ňknldozorce i
Charles Ilurm za okrcwilho ko
ti za kou
lil rariter
Čoudit li li Mdlviine A I Mor-
i rovv (Jeortfe Well a T (J Jeffríe
k l( koilL'ť('KHÍO!lAlll!llO vídiorii
4 _ PřífnM imSliMÍMÍrii Woodii rd
Medoval hí v řlvrtek ríno že po-
mcriie znacno procento dopnul
vcřepyVh pofite' k dodaní opatře
no jext adrcNMiirni tak bídnými řc
jen expert mnŽ! jo roluititl
kdežlo jinň opři Jmou íiiIreNNoviny
chybní- itlicb nedbale liilcilknill
řehoŽ mnoho jich iiiiinÍ býlí ode
mIiiuo do ňřadovny nedoibitelných
dopwft ve Washingtonu Mezi
těmito Jmou muohí dopisy velmi
1 I V i li % 1 ' # I ¥
( iiih'ii! a mtione onHatiuji i znae
nřjňí obiHmy pcnfžitň Za iiiPkíp
červeněn obohacen by fond do nň
hoŽ plynou penízu z nednruřcných
dopiHÍi o ifťjl 4040 1'iňto tedy
vždy adrcNit zřetelní a MiAvnf
a iiMpoříte ncpřljemnoHtí Hob i
poštovním zřízeiieňm
— Zdravotní kontÍHiř fíoiuiell
mV(Ii'('Í ho velice (uiiíinI Vin liu
H spodvrikňtn Melrvá li na příwicjn
'jirovádění Hvého nařízeni DoSlo
Vj lm totiž mnoho NtížuoNtí že mlé-
li ko n KtuetaiiK v brkti po dodaní
m'kař'i zkyNiiou a ježto slíŽnoNti
ty zakládají se na pravdí tu zdni
volní komÍNiiř mďídil že iuumí
tnlékitM titlržovati mléko a jiní
produkty v každé dobó při teplo
té pod f0 Mtupňň Ve nihvhIu toiti
tvéiloniil vSeeliny mlékaře a zánt
veň jim pohrozil že HkMif ínUuJ
vŇeeliiiu mléko i umet umí j'ž budí
Vplejií než jak mi HtatMivil Ur
x oniielt tvrdl že mléko n smetá
na jakmile nastalo kysání ryťhh
m Ku i n nehotli hc k poiúiváiii
iježtii zavinuje détskoo choleru
iii i ííi : I
oi'U H iietooei ii piini uuui
1 1 1 II lí V ' I á 31
Net enuruven inu iein ri
řiloiuttl mlékaři ledu jíž poitlivtljí
Iti nexWdomiti míli by bvti k to
mu ďuiueeni
1 í'omoIm lim
JIIE WAnDROBE
inrloi étutirtui bníri4 ebU'
ft lřvbi'o bbi l jtl I t u d
l S)li t in-lil kl I S uli
4dje t!'hniťM IhiIm
i
— Josef Klusa z t: 1810 líerc
ul obviněný opiiRtéuí manžel
ky odkázán byl vo utřadii ráno
policejním Moiidccm k soudu dí
striktnímu Klusa prý propíjel
po dlouhou dobu peníze Jež dva
malí synkové jeho vydélali prodo
Jem liiilrň a starého Železa Klu
sa byv přiveden před soudce na
říkal avňak soudce s ncdnl ob
mékéitl -Olarenci! Thomas z Podifu (Jí
ly ICuns nabyl minulou středu
veécr trpké zkuňetiimtl ž(? na vy
kutálené {Miberty místskn musí si
přivstali Obávaje se aby mu
nékdo nevyfoukl #15 v bankov
kách ' kapsy dal si jo na 12 a
Funínu ul do klobouku a spoko
jené vykračoval si k DoiikIiis ul
l'ojeilnou mu kdoNÍ srazil klohouk
a když se obrátil uzřel dva muže
prchající s kloboukem i n dolárky
Oznámil to ihned policii a v brzku
na to lajní Drummy a l'allullo
zalklí Johnu Hurdou a llarry (Jar
pentera Jíž do vfiitho Thomasi) o
loupili - Omaha v mésíei řervnu t r
vyňíiiula se dle méMÍénl zprávy od
boru obchodu a práci) 12 na 4
místo mezi předními obilními trho
vými míxty béheii dvou roku V
éervnu 11104 zaujímala Omaha mí
sto dvanácté v éervnu l!)0r) íesté
a v éervnu 1000 étvrtéPřívoz obílí
sem obnáfiel v řervnu lí)01 4ÍW
700 bušili v éervnu 10Í 1 580000
bušlu a v éervnu 1!)00 jíž !I10H200
btiSIft Znamenitý zajisté pokrok I
- Nepodařilo se sico zjistili že
v Omaze stává ledařského trustu
ale dle tvrzení obéana Krederícka
Ilileyho bydlícího v severní éásli
Omahy stává zde nicméně" jakési
tajemné moci jež požaduje na
menších spotřebovatelích dvojná
sobnou cenu za led a mimo to je
Sté na né hartusí aby zun pře
dem platili Híley radí vficm aby
za Jed předem neplatili a kdyby je
snad drzí kollektorové o zapbi
cetil upnmínalí aby jím rázné ii
kázali kde nechal tesař díru
— doliti Kadlce podal v distrikt
ním soudu Žalobu proti méstu Ho
Omaze na náhradu 2000 za po
íkození jeho majefkti na lí) a H
ul snížením navážky na H ul Pan
losef Kavan a paní Mutílda Inl!-
ková JicliŽ majetek nalézá se na
i'l a H ul podali proti Houth 0-
maze žalobu podobmm
Omažští nakupovateló ovsa a
kukuřice budou moci nyní soutěžit
uakiipovaleli chicagskými a
miuneapolísskými v Jižní Dako-
té ježto dráhy Mílwaukee a
VorthweNtern splnily koneénti svňj
dib a povolily Omaze spravedlivé
ceny dopravní pokud se týée
onéeh dvou plodin 1'ředseda (J
W Walter praví že nová sazba
'nameiiá snížení doravy o 4 až (i
entn na 100 librách
— Tajní policisté Mitchell a
Shepherd zatkli v pátek oi'oc
dne v hostinci Michaela Hec! a na
1 n 1'aeiťie ul lolinii Xoble ale
teprve po zuřivém zápase N'oble
io bránil jako lev ale koneční pře
'o jmi podlehl Při prohlMee V
okresním véďcn! nalezeno a uťho
M 2' !''" avšak policie neví o
oém nie jiného mž že má krimi
nální rekord a proto bude asi
iropustou na svobotiu
- - V sobotu v f lonliu lpol
vpiM-ln llirttn d kteří nudili
kaiulolUi Uch!ejSei se o nomi
míči pro tiíkterý ňřl v okresních
předvolbAťh dne 1? seáři podnti
svrt jmíiui V úřtídosuí okresního
kUrka Okicsui kb-tk lUwrly
0'oAnul ie KhihIuIUí jii by w
ťhtU NlUt volebtíitui jfápiu
IioihÍ nul to oíiiinulí do tt
VtVtní jťJtv jii OíUleduih Uu dne
i tti fitUe t''i ilvloilo lulku
tukíi NUe midime ci!H(iii(
kánďdAt( HchAíejicb h i oi
loioue v rcpuoUk Aiukí b přctl
Kcpuhlíkánói
1'ohIiiiicí do státní zákonodár
ný— J W Ijoiik lí T HrasM las
N Draka A f Vanalstine Arthur
11 Robinson M 1'' HinKletori
] Ryder Jlarvey Russell N 1'
DoiIííh jr H (J MarncN Michael
fvce 'rank Delave(?a John Fred
llehm K H Tuckcr M I') Miixeti
II R llassler Willíam J' Johnson
J T DoiiRlierty Henry T Olarkc
jr A R llarvey James Walsh
OharleM J Anderson James Allan
T A líollíslcr William V Wap
pich Kdward Leeder Kdwiird A
Hmíth W II Oliampeiioy John
Oavis John Kowaluwskí J A Me
verly Olíver H Mrwin I'' (! Mest
P W Bandhauer W V CowKer
John ( 'hrístopherson 1'Ved li
Hmilh John OVeíscr IVter loch
Auifust (íline 1'Ved Anderson A
I f m II r V Fanfcrlík Peter Man
jjfobl Ueeclier HÍRby 1'! H Ilavcr
ly Haní Morris Ham (1 llořř J
li Kaley
Za státní senátory— li ! (Jih
son (!Jiarles Haunders H I1' Tho
mas llarry U Zimman Alfred Ho
renson P K Modmaii Jobu M
Macfarland Thomas l1' HtiiiRcss
Za okresního návladního -J P
Mrčen James (! Kínsler W W
Hlabaujh Isidor Zieler
Za okresního komisaře I distriktu-
Joseph M llummi'1 M J
Kennard
Za okresního řkoldozorcc— W
A Yokr
Demokraté i
Za poslance do státní zákono
dárný— Kréd W Anlieiiser 0 l'
Heefus WH Hhoeuuiker John M
Tanncr llarley O Moorhead
Ohuruhíll Parker John W('erney
Fred II Htuberi Martin W Quíck
John l'J Reagan Miclund Ooíii
Dominick (Josgrove Frank A Mc
Ardle Thomas McíJIencKhan J
P Muller Levý Ilerrman V II
drcen H R Klson John Power
Fred MentfedoJit Wm J Youtitf
J Yancy Robert II Ilolnms Kd
A Hhaw
Za státní senátory— W (' faim
bert Fd Walsh H Ariott Ijowís
(! H Monticomery R O Kcefu
W H F(dker P J Marrett
Za okresního komisaře-~W W
Mc(!oombs i' J (!aimu John II
Joncs 0 F Walsh ('has Ji Van
Camp Michael Iloan F J Mc
Ardle Za okr návladního— James P
Knglish
Hoťialisté :
' ♦'(! u'l J„ U'llu
jív ni aini m im™ ti j i i " ""i
(J -F Micbelsen 1 A Jacobsoii
Za poslance do stát zákomdár-ny-1
N Carter K 1 Morrow
Wm Wectman M L McCarthy
T C Jeťferis Wm Weninior
Za okr Skoblozorce --Miriam F
Mcllvaine
Zajokr návladního -TlioiiiiiH 11
Moweti
Za kontíresníka Peter Meh
reus Za okr komisaře — Charles F
Ilarms
Kandidáti pro městské úřady j
Vodárenská komise :
líp Miitou T Marlow 22:l
Webst-r 8t
Dem--tb-oriío llolmes linii
William Fuclhl Martin IWIW
Jncksou St Jitnifs P Couuolly
fiJ lUincroli J 0'Urien Sher
mau fuits
Skolnl radai
IJep Janu s IJii lutrdnoi íí' I
llowurd Chm o s Ibirdiovf ló-'t'
Si 2'thiJobi I McCKe tl- S
ilthj JiHiiťH U Wiuspfar 2 U Ni
''Hth rtVe John II Yttio e 2tN2
Kmmcti Uob-l t II D iop-t r
IVJT lUrioy ! W Mnnaid
t''0 Hoři W H tloiNtoŇ Iihs
Uurd tte
&é-é-é-é"é-é-éiéfé-é-é-é-é-é-é
Velítolepou Zábavu
UHpofvXnX
Sbor Hvězda Nove Doby
HO tf O I
dno f září 1006 v Sokolovnó
O dobrou huilbu doslatcřní posturpuo
1'ořódojlcl výbor
K liojní ndvKtívž zvo
r
Riloy Brothers Co
VELKOODC1ÍODNÍC1
Likéry a doutníky
01(1 MIHtary Hyo — Jllatnond It Jtye
X II Arclior Ilourbon
1118 Iiriiíini Hí
OMAHA
Přenosy majetku
William KrícKcr a j Antonínu
Kíwhoví Jot 23 v sub of Out
lot I block 3 Síiíth fiold $550
John Jillarris a manJíftlka Franku
Koutskímu lot 4 nnbdiv lotft 7
a 8 block 9J South Omaha $1
Michael Jankovič a manželka
Chas- J Kněžáčkovi již Vá lot
1 block 1 Polter & (obbs $750
Frederick R Whitlnkcr a mnn
íelka Anno H Kalaloví lot 4
block í) Forest Ilill 2800
Mary Hvar-ina-Harla a manžel
Chas F Kuricloví lot 8 block
4 Jv nu ntzíi v příd $0000
Antonie Skupa Janu llanoiiskovi
a manželce lot ] Jacksoďd sub
div„ Ho Omaha $800
Charles J Anderson a manželka
Johnu Skupovi vch 43 1-3
U Wl do]H ft-c ofi ([%}-£ Aihw
a 12 bock 1 Potter & Cobb's
Ho Omaha $250
Adam II Kerst a manželka Tho
mas Jandovi lot 3 block 8
Rrowri Park příd lc So Oma
zo $2000
t i Vk: j
lIJl I
vy
lK'iu Jolui S ltltle lis' So
llM líob-rl r Sooth SS
St i i: It Uimío tMÍ So 'Mh
John t! luillUi l'lvb I ť'k W
Dr James W Novák
hxsíf mimi Ituř
Ml ÚtkttoVIIU tvou v pokoji Í U Ul?
lUrluoh Uloiku
i% 15 ut uut 1ohU§ Kinusui
LouisIterJui
ieský právník a veřejný notář
lnMtt
II VI IIIUm l„ rk
VJiít ! IV V1 4 04
tM ylU U k Ik v' ♦
jttt tikv i'J4 i T ♦
Chcomo rodinný
obchod !
Prodáváme jen nejlepíí a nej
Čistší vlna kořalky a pálenky Ví
me že zkusfte-li u nás zajistíme oí
vál obchod Abyite zkutúli naČe
zboŽf nabízíme vám
8 Ictou Whinkii
galou
Při každém nákupu Green Traď
ling Stanipu v ploékupní hodnotě
Zboží ne dováží do viech Částí
mtata Hedlívá pozornost ne vě
nuješ objednávkám telefonem
m !_ t 4 M n
ICICIOH UOUg IHS
$300
Cackloy Kra
v lltool)ch(Mliicl llliovliui
121 N Kilh St Oiiiiilia
Naproti pofitě
ABSTltAKTY
—VniOTOVUJh -
S 1 Sadlcr
17th and Farnam Pa INtnou lllk
Zojitcjto naĎu tohoto Iíhiu In !
MU & NAIBERG
Jí vlastol nejlépe
zisobíoý únjlDý
'vcb rohu it
a tlaroey ul v Uniate
Na ruce ti!e řtrslvý Schliuňv
mek znamenití1 likéry vStho dru
int a nejkpM doutníky
Trplý zákusrk v každou chvíli
Tel l)uuglas 4359 39ti
aIonTétojn
vlaitnt vkiunfi lařliroý
Hostinec
1 č 601 Eictsr? il i Oot
Tal UJ 4S60
1 oi t „1 v no itui SU-M io
i i' itt-4 tni víny k-f jUaiul
4 5l A UNNKMAN