Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í rh AM A TT A rit fí %
I uivrnni w igj
ZDARMA! — ZDARMA!
buďto přívodní vc vodových bar
vách nebo 8x10 umělecky provedu
ný zvétSený obraz zdarma m kaž
dým tuctifí nových fotografií
IIEYN the photographer
3131517 Ho 15 Ht
Jfl— 3 východní utranii
Spolek iv Anežky uapořádá vc
středu dne 22 srpna zástěrkový
ples v síni páně Kašparové tkl
PŘIJME SE dívka ) nn vy
zná vc vmí prlcí dofiuud Hlast
ráno ii pí II II linindcÍM J!70
1'acifuí Ht„ Omalia 4tf
PŘIJME SE nliižka j-á w vy
ná dilf'' v vil jn-áci domácí
Dobrý plat Hlálé iuímIo Hlaste
w ii AI Ievy 20:57 Dodífit NI
Omalia 4tf
— Kdo ne chce pěkní! pobavili
nechť navštíví zanterkový plc po
řádaný dncH (vc Hlředu) '21 wrpmi
večer v híiií J V Ka Spaní Čilým
ti oblíbeným Mpolkcm v Anežky
Jak nc právě dovídáni" zábavní
výbor poHtural m uvědomili o vie
řeho k úspěchu zábavy jet třeba
at mříže tudíž iijÍKtití celně přalclc
a přízni V Hpolkil h ne v ěet
něm kruhu bodrých českých dév
výtečně pobaví Xnže doplavte
hc všichni !
— V zasedání městské rad)
předminulé íilcrý večer přijatu
byla ordinance týkající se obme
zeného vydávání přesl upitích list
ku na pouliční dráze kterouž do
voleno bude alespoň dle tvrzení
výboru na dráhy pasažéru dosti
hnoiití konečného cíle v témže cel
kovérn směru z kteréhokoliv místi?
v městě po zaplacení jednoho jízd
něho Radní Ziruman a Hridířo
snažili se všemožně překazili při
jetí této ordinance aby upravili
cestu pro přijetí ordinance Brid
tfesovy kterouž by požadován)
byly přestupní lístky na všech kři
žovatkách bezvýiiiínečriě avšak
všechno úsilí jejich bylo marným
ježto pouze kollťíjové Jackson í
llansen přidali se na jich stranu
Většina telefonního výboru dopo
ručila zamýšIcTiou výsadní ordi
nanei v zájmu Home Telephow
Co k opravě a k uveřejnění p
dva týdny a doporučení to přijatí
většinou hlasů Albert Von Iíoff
man předložil nový návrh kte
rýmž hodlá domoci se výsady pr
ílate (Jity Telephone Co„ jež db
tvrzení jeho sestávali bude z míst
nich knpitalistfi Domáhá m vý
sady pouze na 25 let n jest ocho
ten iiěiniti ještě' další ústupky
Ordinance tato odkázána byla te
lefonnímu výboru Dále by
sehváleii značný počet dělníků í
inspektorů v odborech stokovén
H asfaltovém jež byl jmenova
městský inženýr Rosewater Mez'
chválenými nalézá se též krajar
Tony Křeček Jenž bude dnhlíži
tělem nu chodníky s platem % 'MK
dennV Uepublikáné nenalezli mi
lušti 11 demokratických rudních i
museli ustoupili šťastnějším de
mukriitúm
~~ Minulou utředu asi v 1 MI
idplcdiie zachvácena b la šib n
tvím lldletá Hild Swcndbyova i
ř irlí s-v U u odebrala c 10
Ano-a Ave úmyslem utopili
v jcícřtí Cut Off Sol v a alw ko
řib ď jvěra vrhl ♦ ta ní O II
1'himber bydlící v č tll"i Am
MC a zachránil ji NVšfatnž
dhk dojniM iiíi byla o policej
n! silmiťt kde byla iudr na j Ui
iíIrtwV MA se Xrt to í b U "o5
in Htti ndííVovn j ř iiittcn i ve
dr-m
Znťkery T Turio-r podii i
fctřrdu v itottnVtnfm vod- žula
lm iroti wboítitu Krnnk HelSe
t a mry T MaiVml ml u
náhradu ♦ 1 0000 ježto prý pou
žili příliš radikálních prostředků
aby ho vystrnadili z domu ('larke
ovii jejž obýval Advokát Jlcllcr
na rozkaz ('larkcňv dostavil ne
prý dne 11 srpna asi v 7:15 ve
čer do jeho obydlí a násilně jej
z něho odstranil pří ěemž Mleté
mu Turnérovi uvolněno bylo ně
kolik zubři a roztržen mu ret
— V úterý min týdne v '):V
večer vznikl požár v budově Kohr
boiiífhové na Ví a Farnam 11I a
rvclile se dostavivším nosičům
vzalo to pfil hodiny ťisílovné prá
ce než se jim podařilo požár uhá
ní! 1 Požár povstal buď ve strese
Hin poblíž ní a spozorován byl
nejprve členy výkonného výboru
chlapeckého odboru Y M (í A
ííž odbývali schůzí v třetím to-
chodí V budově té nalézají tw
úřadovny spolkové a taneční sí
ně Omha (lommcrcíal íJoIIckc a
íyrí! divadlo na štěstí však v
lobě (ožáru nebyla odbývána ža
Iná větší schůze l'ožár byl ob
nezen úplné na onu část budovy
níž povstal a nejvétší škoda spft-
lobcna byla vodou jiz byla cela
uniová v jinivčm smyslu slova za
oocna (lelkova škoda odluidujo
w as na ♦JOWK) a jest kryta po-
jištěním Mu se za to že požár
ivíněo bvl jiskrou motoru !
'iitoru v podkrovní jizbě Požár
en stal se osudným zasloužilému
oní požárního odboru jenž ho
iomíI se jménem "Cyclonc" Týž
dcsl mrtev na 11 a Harney ul„
dyž m soudruhem "Oolonclem"
spěli k požáru
— Minulou středu zahájeno by-
0 v dístriktním Moudu projedná
vání žaloby vznesené proti mají
clům a nájemcům Itohrbougli bu
lovy Josephcm J Yoimífem jehož
minželka prý zemřela následkem
{ranění jež utrpěla spadnuvší na
li omítkou když se nalézala ve
icbúzí Tribc oř Hen Ilur dne H
(větná odbývané ve spolkové kÍ
ii v IlohrboiiKh budově Youriř?
íiiluje na $ó000 náhrady
— Předminulé úterý ráno ulo
mí v řece Missouri Chas Prcwcr
ienž byl po 25 roků nočním mže
lýrem' v čerpací stanici vodárny
c Florence Brcwer vyjel si ja
to obyčejně v lofce na řeku se
ivým fiřítclciu John ('ampbellcm
1 oba pomáhali 1 S Pentouoví
nipnouti převozní lano přes řeku
edyž [)ojednou od'ka h překotila
1 Brcwer i Campbell spadli do vo
ly Campbell zachytiv se lana
'achránil ' kdežto Hrewer uto
'ml ííeka v místě kde loďka
řckot i!a jest 400 yardu široká
— Minulou středu ráno zatkli
Dolieisté Ferris a Horno v node
lárné Whíte Front na 11 a Far
ním til Han')' Miinniea a Ilarry
'ummintíHO na podezření že před
řliinulou sobotu v tioei vyloupili
bydlí Dra Miliarda ImitKfebbt
' :iVi'i Farnam til louftž spá
háiui byla za ucpíítouinosti Dra
LiiiiKri-ttlii kterýž s rodinou svou
tprve minulý čtvrtek vrátil ne y
Philadelphie !ip sestával K o
b'vu prádla a íiméiiého množ
tvl stiíbrného tiálobl ťumiutnw"'
e piiíiinl h íást lupu ínstavjl v
nnýrh omaKkých řastnvArnAfh
ii'to solit Iruh jeho vytrvl m
(írl ) v by měl ¥ buipcíi nejukř
ho podíiu" fctAvA proti němu
l„'tdoých dUiuŮ Policejní wml
odktWid V pátek ráno oba dl
rrbv k ilciriktuíiiHi soudu Dr
linifťM obilrM jii iT kua tH
leiobo nádobí Vétiimi 011
dí h odM#eii'U mu éil Pohen
mi td t" } faťViit lo'Uvi lit h
v úiii!u v) loupili i jmá obydlí v
10 'phtóHiiooiU iiistj Inlků
— Oblíhený Rád Omnlin Č lil
ČJHPM rozhodl se uspořádali skvě
lý ples v sobotu dne 2! září v
síní Mctzové Málokterý spolek
éeský v Oimize dodělal se v posled
ní době tak skvělého úspěchu ja
ko ftád Oiiiaha jehož členstvo
znamenité vzrostlo přičiněním ně
kolika Nfiiižívýeh ělenň Zároveň
l počet přátel a příznivců řádu
znamenité xe rozmnožil a lze tvr-
lítí že íitid Omaha náleží dnes
mezi licjoblíbenější české spolky
v Omaze Není pochybnosti že
se jak členové tak i přátelé řádu
v hojněni počtu do plesu dostaví
Zábavní výbor přičíní se všemož
né aby účastníkům na ničem ne
scházelo Zapiimatujte sí že plen
uspořádali bude v sobotu dne 'Z')
září t r v síní 1 V Kašpara
— Celkový rozvrh daní na ma
jetky omažské obnášeli bude pro
příští rok 721 mills a sice 14
rnílls zaplatí poplatníci omažšlí na
účele okresní 7 na iV-ele státní a
Ó(J na účele městské a školní O-
křesni komisiiři minulou středu
odpoledne stanovili rozvrh daní
na VA mul vzdor houzevmitčmu
protestu komisaři! Solomona kte
rýž tvrdil že J I mills úplně po
stačí nu správu okresu Do vše
obecného fondu připadne výtěžek
z ! míliu do ccslního 21 do most
ního '2Í) do iimořovacího Ml a do
výpomociičho vojenského 2 Mě
sto sí vyžádalo f0 mills a sice
pro všeobecný fond -'12 mills pro
umořovaní H niilm kdežto lo iiiiIh
vyžádala hí školní rada Tento
rozpočet stanoven jest na pětině
odhadu majetku lak že ve sku
tečností rozvrh daní činí 1112
mills na celkový odhad majetku
čili 41442 na každý 1000 "
jetkil
— Nic vás tak neosveží jako
sklenka řízného Metzova ležáku
ZktiHte to a zastavte no v hostinci
p KAHLA SEM KH AD A na rohu
13 a Dorcus ul Tam dostane e
vám vždy vzorné obsluhy Chut
ný zákusek na požádání Má též
velké zásoby tCch nojlepších vín
kořalek a importovaných likérů
a výtečných doutníků Tel-Itcd
7530 48tf
— Elegantně zařízený a bohaté
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pitn Václav Duňatko v c
1202 jižní' 13 ul Na skladě má
velký výběr pčkných dýmek' špi
ček importovaných tabatfrele
jakož i velké zásoby tabáku kuř-
lavébo šrmpaVého a žvýkacího
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tf
— Franci a Vávra jsou saloníci
' A riumbcr one" proto také vždy
veliký io shon kdo na řízném
Schl ítzo vii moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Sňupce"
zavítá a kdo rad štof ma trochu
silnější ten "u ftňupco" vždy na
ido to nejlcpší a doutníky jaké
kouří Mnhoiiied v ráji Franci a
Vávra také tam mají a pakli něco
ořiido tobě k chutí tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam událo vtip a
mnich že by to byl pro každého
hřích kdo by v Omaze při návště
vě Hvé nenavštívil kumpány tak
veselé na rohu Kb a William ul ti
— Nejstarším a proto také nej-
oblíbenějíilti luštincem V české
Pra?o Jrt n odporu hoslimo rí
wný pn léta krajany pp Sloupem
ti Krumbm ni rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
loho kd)Mtv vždy najdete tam
Mnou společními a nálevnou
uMoSvavé tváři starých jtnátných
pp Adam Prokopa Kdo v ho-utitK-l
jich intavil jednou ten
přijda polruhA me i-b(ř nikd
nul ielotíiu lepllin stolu
ani ochotnť1]! obsluhy Při hoj
něm odbytu ihmuV hýli juutk
uel In na řepu j t tál řerlvý
HiW Mctíáv leíAU a ru e tvé U
kérů a doutníků tu dosUmte to
nojlepší iboll v trhu lo-bof Hloip
i Kruml WUf Imřjr' nrVuupl
Za příčinou mého odjezdu do (Jreen Ibiy Win kdež za
ujmu řízení parní pily firmy Dobrý Jiiimber Co jsem nucen
zde svůj obchod za mírných podmínek vyprodali Za posled
ní rok po uhražení veškerého vydání obnášel řistý můj vý
těžek #250000 Každý dobrý pracovník můžu snadno podob
ného úspěchu se dodělati Mňj obchod pozůstává z druhé
ruky stavebního dříví dříví na topení zo 3 dobrých koní 3
expresních vozů dvou koňských postrojů A vůbec všeho co
3 k podobnému obchodu náleží Hlaste se u
i KM II DOimÝ 14 a William ul Omaha
▼TTTTTTTTTTTTtTfTTTTT A AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAA
J V Kašp Metzovu síň a restaurant
1245-47 Jlínl 13 ulice Omaha Tel Douglas 1417
Výborná fcki kncliyiič a Hnid postele i vcHkiré lihoviny' první Ulity
jicnz cena je nauJcauJicii
Jíitná IUrH'ř Kdelwcis Wcil ílotujuct
ťoiuitiioi Kom a l Irmiutit flMi irai
Jalovcová 2H) "
minka 200
rská hořká 250 "
Ku ni od 1200 do 350 "
Ikoirbon 2H) "
Hllvovlcc I2(K) k1
Hhcry hořká 250 "
Calir braiityO(lt200lo 400 "
Caliř vlno sladké neb Uynvi M "
Hvohoduva Xalud hofká vlna 200 "
Kolfnovo hořké vlno 75 lali
Trlnerovo hořké vlno 75 "
Mám Ul na skladí I jiné importované lihoviny Objednávky l vcukovf
hic li
vyřizuji ne přcsnS a rych
% PicJoblilwiičJSI HtfedlHko UH hO I Uinahf vcnkoT Jest I
Elegantní ztiřízoný IIOSTINEC
f kUtrf rlminl i
CToa ItTo"V"dlr tAU Iž 15 a líowaru ul i
Vfivtnl Krnirnv "Cablnet" l(lo na řenii JnkoX neJlopM ilva lahvo f
fi Ň kkínd6 mi A pouzu U ucjlcpftf vlna juuiuó likéry a vborné doutnf- X
ay uuutiiy íakiiimu uuy po ruco
Ilí- O tinjnou prlzvli kran6 HM JOH NOVÁK
PitiiKloftť že nikde okoop it levníji tak dobré zboří
jako 11 ťrajaoů
J MAREŠ TEA CO
lt)01 So líHh St Omnlin Neb
Velké zásoby těch oj'pt ch importovaných drobu kávy
řaje cikerie vícbo kch ní Vtfekcré řboil jest vidy icrstcé
zaruřecé Na Uidý tebe n -n£l nákup dostanete prémiový
kupoo ktřrý vám raruií přkoý prdmřt řdarm 5"Í
O hojnou príufl krajaofl ?ádaí Aanfa laloudtk
- Kdykoliv potfehujoto ko Htk
bKu aneb k vyjlžďca objuelnejte
Jej v nej vClftf fiftjřofnfi koní a poforft
Palaco Stablos
ť JIÍ KKIdlITON aiaj
roh 17 a I)a ven port ul
KoMry Jsou vyhřívány a prou
tioJni v nicr podniknouti i dolM vj
let 1'ovozy mUno ul objvdnntl tí
leřonlekr l%% 9%? W
Lea-Glass-Andreesfii Hardware Como
— prodírají elkin—
Tíařené vyrážené a takurané pl icbivé nalini — Cínovaný pleeb
{elQzný ploch a aovové ho! - OMiTt drát hfcblky noílřkť
zboit bicykly itfelbé ti ranS dr Mpnrui?ie sooál
Oth llarnnf Omanu Neb
A
I
Mek
§021
Co
O-Vd ::obcbodr'cl a IraportéřKT)
LíH:o"vi2sr a LjIkzéifixj
XAittup! firmy i U Kin bt Sr Krlca Urnta
Tel Mi~ 1001 Fáma ulM Oiunla
Vaorný a tMh latííi-uý
TfllllCH IlltlllÓf
:: kovář
pekařský obchod ský
vUaloI
Itiul J Kirchnor
v tli i J04 William ul
KraUné tiNul dubra kdyl tf Ivo ib
tilujl H u Kirťbncfi Ibull
iMr řré ibiiHié Žil 11 blíb
rblíky kobliby a tbtné kolář e
yř Ukoalt itrlU k ' bllováot " O
iHírft krln& liU
PiMt HUU 3 KIHtUNKH
Jos Vopfillui
na O a WilUcmi ul
mí t IMU tl l )li' ! !
IM 1111 !' "tk Xtult
ttmli M U V4II % wllaU l iW %Vtt'':
auuíttva% TfU i UK I tM a n a - tifu i„
v
v i 190) jiírl i) ulice v Dnuir
vykuuává tttibře a Uval vlorhny
práva v obur ailt patJlcl
StvHitat poauruiM r£nu kotlttl
ut Za plutf uiikojnl §n rul i
Dr Geo F Simánek
tnu líiíř j mitiiie_
ÍU 1161 i) ult Otua %
Cuiet aiii fm 1 4iH „i