Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M0KRI80N Okla — Ctčná re
dakcfl ! Již jcHť po žních a obili
akoro vymláceno Tficnico bylo do
tí ale až iIohikI málo so prodAví
Fnnnaři nechají ji radíji na sýp
ce ježto v trhu platí ho za ni pou
ze 56 centů za bufil Tento týden
cena jpjí stoupla ježto minulého
týdnoi platilo ho za ni 53 tumly
Komu je možno nechá ji raději
doma a řeka až cena její vystou
pne Dálo musím řtenářflm toho
to lidtu zde v Noblo County by
dlíeím adliti že k nám do Mor
r'mm zavítá pan dr Iíka n man
želkou dno 8 září 1ÍMMJ Tíhož dim
odpoledno přen5 v jednu hodinu
bude přcdnáficti a zároveň vyko
ná pojmenování dítek Ti krajů
if kteří dítky avoje chtfjí míli
Irem Iňkou pojmenovány mohou
e před přednáfikou přihláaití
Protož krajané doHtavte na vSich
ní do telo achfize a dokaito fo tu
tvoříme velikou rodinu Doufám
že krajané z okolí určité mo dosta
ví Každý jest zván a každý bu
de vřelo uvítán Na shledanou!
Jan Henes
JIALIjAM Neb— CtíSná redak
cel Dříve nám obyčejní' přisel
Tok rok v pátek později přichází
val vždy v sobotu Vždycky řekám
ho v pátek a nepřijde-li jsem nu
cena v touženi a nedoékavonti
strávití jesté jeden den A mám
v sobotu když dočkám na drahé
ho Pokroku tím vřtňí radost Dik
ve čtvrtek — prala jsem a vÍjmj
la prádlo Venku so mračilo a tak
nevlíduo bylo že i na nás to pu
sobilo Celá nakyselcná držím v
ruce kos s prádlem a pomalu roz
vřňnju V tom přilítne kluk a kři
čí "Maminko tu jsou noviny W
dnes přišly" Popadla jsem jo ja
ko jestřáb a ihned pustila jsem st
do čtení Také ko mnč přisedl uta
roušek který před deňtčm utekl s
pole a poslouchal Četla jsem do
pís pana Daniela a oba jsme so di
vili že by nčkdo mohl o panu Da
níelovi tvrditi takovou lež Kaž
dý kdo pana Daniela zná ví h
pan Daniel jo človčkem poctivým
vždy správným a pravdomluv
nýmTak v tom čtení jsme ani ne
pozorovali žo i mouchy so u rris
shromažďují a sedají na ruce ha
vu i štípají dost Čtu dálo dopis
pana lladolovce kterému jsem se
musela upřímné zasmát Jtyii
jNem velice zaujata tím dopisem
ježto i mn8 no jednou nčco podol)
ného přihodilo Jsem v nejlepsím
vzpomínání když zpozoruji! ze
mouchy jsou stále drzejší i Štípají
stále víeo a více Rovněž drti
využitkovaly té chvíle a Kly se
kamsi veselo proskočit! Védí dob
íe žo nejsou právo střeženy a z
se tak hned od Pokroku nehnu
Když už mne ty mouchy řlobilv
moc odešla jsem radčji do svčtui-
ce doufajíc že aspoň tam budu
míli od nich pokoj Alo abych
dostala k viVi musím povčdčti tu
historii s tím hadem 8la jsrni
kolem drátu u pnstru a spatřila
jsem velikou díru v ineei Pr
hlUelit jetu si ji s všech stran a
bylo mnfl mívuA k!t m tu p
jediuMi vítala ťhtčU Jero ♦ podí
váti bllie al dobře jftn učinila
íe jsem rh vili na to roimýš
la mini li ruku vstrčit do oit4 di
ry Nfco tajoíHitAho mní pravilo
abych UK itreiinla NAhU xyl'l
i díry rhřctýi a jaku vUU mfN
hibou r strany na strauti Zftala
U jru loknutím bel vMomt Ht
U jiem tak n Kolik minut a m
tlm shřfitíl pohllnl m uvidřbil
iia HVrji on A díry Napadio
IniHVk l nedalrko tohoto mUU j
sousedova farma a žc by o snad
no mohlo státi že by déti byly ha
dem iostípány Vzpomnčla jsem
si žo nedaleko tohoto místa loň
ského roku jsmo sedm hndft zabili
a Že jo vlíistnfi mou povinností
abych hada zprovodila so svčta
Alo kdybych aspoň mčla nčjaký
klacek Myslela jsem ni kdyby
tu tak byl staroušek žo by milé
ho hada brzy odpravil Ale
mamo bylo myslet na starouška
když tento byl tuze daleko Rtále
mní nčco nasetávalo abych dčla
la svou povinnost Ale — bohužel
— nemčla jsem po ruce než pun
čochy v nichž zahaleny mčla jsem
rueo abych si jo o snopy pšenice
nerozedřela Přece starou punčo
chou hada nezablju Na Stéstí
spatřím v poli souseda Vezl hnfij
kamsi do pole "Toníku poví
dám "vezmi flintu a zastřel tolu
starého chřestýše" Hchnul hlavu
a ve své česko-americké lhostejno
sti řekl: "Mám mladé koní
mohlo by ho slátí žo by mní utek
li" Hned jsem včdčla kolik uho
dilo I nechala jsem Tondu Tou
don a pustila jsem so za Frankem
Korbelem kterýž byl ovšem hezky
daleko Ten nechal všeho a š
hada zastřelit Zabil jej jednou
ranou Když jel Tonda zpčt po
zvala jsem ho aby Sel se na hadu
podívat žo už je zabitý A Tondu
Sel Tak skončila má historie
hadem — Musím 109 tem našim
mužským zpravodajům trochu vy
cinkat žc o naše ženské zájmy s
mnoho nestarají 8tane-li so nčja
ká škoda na polí korné nebo jiné
mu obilí hned o tom podají zpra
vu ale Žo ženským u Hal la m po
tloukly kroupy okurky a množství
kuřat to jako by škoda ani ne
byla Není to jednostranností —
Srdečný pozdrav všem řtenářfln
a čtenářkám toho listu
Bcdřiška Novotný
Jak skonal Karel Havlíček
Z vypravování staré služebná Anny
Vodrnlovy
V Praze konaly se nedávno
slavnosti na pamčt 501etého úmr
tí jednoho z nejlepších synů Ce
chio — Karla Havlíčka Borovské
ho
V tčch dnech zavítala do Prahy
mezi jinými také nepatrná stařen
ka Anna VedraJová poslední slu
Žebnico Karla Havlíčka Přišla
aby podívala se po letech na hrol
vého nezapomenuteného pána
aby po letech oživila truchliví
vzpomínky
Spolupracovník "Hlasu NáVo-
la" red Karel Novotný navšti
vil ji a ol dobré stařenky dovč
I se mnoho zajímavého o po
sledních chvílích velkého mučen
nika
Stařenka vyprávěla žurnalisto
vu
"Ve čtvrtek to bylo — žehlila
jsem u Jarosti práďo Tu pojed
nou vidím pana doktora Podlin
kého s panem Sýkorou Vedli
Havlíčka jnl sraccl s xe &tttn-
těrka Sel nejitň a vyhlížel e
iet ipatnč Podíval ne na mne
novidal fcilným hlasem j "Po
ídrav Itňh Aninkol" - pan dok
tor Podlipuký divil kterak Ha
ček Mim i4 Jak by laiu iie
nul ktlyl jsem mu n pana bratra
Prtnlí ukUeU a posluhovala
Na to pravil mi pan doktor PhI
ipský starowUivži Kuehařko un
iiAmi ťetoii nemluvu a vjril
okno — jo snad rhudik ip!ťteni
a dejte pozor aby nevyskočil
oknem
Projevila jsem panu doktorovi
ihned starost žo nevím co sama
si s takovým nemocným počnu
kdyby snad k nččemu doňío vždyť
tak silného pána bych neudržela
— Havlíček položen na postel
usnul Když po chvíli šla jsem do
pokoje tu myslím ještě dnes že
přišla jsem na příčinu proč Ha
vlíček mluvil zmatené řeči Na
šla jsem na stolku útržek papíru
kdo Havlíček napsal "Dali mi
prášky pro spaní a vzal jsem dva
Nepomohly Vzal jsem jo tedy
všechny najednou snad u-
snu "
Když se probudil nemluvil a
Vedralová došla mu pro led a při
kládala na horká prsa obklady
Chudák stčžoval si při tom na
lékaře "že prý by jej vodou uli
li" Ve chvíli stal so Havlíček ho
vornějším Přál si abych sedla
si k néiiiu blíž a vzal mne za ru
ku řka s úsměvem: "Neboj se
mne Aninko já nebudu už mluvit
hlouposti" — leč po chvíli so od
mlčel a smutné zíral do prázdna
Toho dno šla Vedralová ješté pro
P ftezáčc který bydlil na Hrad
čanech aby šel Havlíčka zaopa
třit Potom pánové — ftezáč Sý
kora a dr Pod lipský — odešlí
Havlíček žádal o čerstvou vodu
k mytí a chtčl so na nedčli pře
vléci Na chvíli vstal a žádal by
Vedralová lože přostlala Když
jej obsloužila došla ješté dolů — -
Jarošovi měli byt v druhém po
schodí — k domácí paní aby po
jí o talířek zavařenýceh
na něž Havlíček dostal
Knčdl jich asi patnáct a
mne znova abych k němu
žádala
třešní
ehuf
vyzvíil
usedla Po chvíli klesla mu hla
va a mluvil úryvkovité "Kdyby
byl pálek jo však pondčlí vím—
až v pátek přijdou — řekněte jim
aby mi nedělali slávu Vždyť Ju
lie sem nepřijde a Adelheit (paní
Jarošová) také ne Zítra povedu
boj "
Slovům ostatním Vedralová ne
rozuměla Mezi tím zvonili pole
dne a Havlíček stáhl početní prs
ten z ruky podávaje ho Vedra
lové: "Vezmi si to Je to za
obsluhu" Vedralová ovšem pršíc
ím nevzala Po malé chvíli za
vřel oči a počal rukou pohylo
vati jakoby psal Pohyb ten uči
nil před smrtí svou ještě několi
kráte Toho pondčlí po poledni přití
žilo se Havlíčkovi hrozně ŽaČal
hoj silného člověka so smrtí U
krutný chrapot služebnou děsil
Na těle nemocného vyvstával ne
ustálo pot Zápas ten trval po
celou noc a skončil v litery odpo
ledne o 5 hodině
Vedralová nemohla mu ničím
ulehěiti Podala mu několikráte
vodu s rozpuštěným cukrem aby
se svlažil
Když přišel dr Podlipský tu
už s nikým nemluvil n vydechl
naposledy když ještě v mrákotách
vyslovil jméno své pani
Vedralová zmiňuje so tu o pří
pravách ku pohřbu Prátr p Na
prstka td "Halánkň" chystal sví
ce rakev a všechno čeho bylo po
trebí 1'otom sesli se znova vsi-
hni jmenovaní pánové aby ze
mreieiio navncKa opičku jiym
horko i aby se zabránilo zápachu
ři rokladu Vedralová na roka
Ferdy Náprstka vysypala rakev
vápenným práskem a pokoj pilné
vykuřovala V té dohA uí puto
vala k mrtvole Havlíčkové clá
Vah'
V chvílích vicobeeiiého smut
M vřiHtiulita eiiralova Jetuií
piskly Přišla k rakvi pant vy
soká černA odéuA jí tieíuáml
'odivaU na mrtvolu a ihned
deiU Na rhodbS pak lolda
Uvu na cř a v nářku prvmlu
ttai "Snad narodí tMovťk Uf
ř)' tohle tlevhim pomsti l"
Paní tu Vedralová více nevi
děla Dojemně na pohřbu působila
ličast kutnohorských sedláků
Průvod uzavíralo 42 fiakrň Ve
dralová seděla v posledním
Po několika dnech řekl jí Ja
roš: "Půjdeš na hřbitov kameník
tam donese desku Ukážeš mu
fivakrňv hrob" —
Také přišel pan Náprstek a
přinesl pod pláštěm posmrtnou
sádrovou masku Havlíčkovu kte
rou musili ukrývat poněvadž ú
řady po ní pátraly
Při pohledu na sádru nemohla
se Vedralová zdržeti pláče
Stařeně třásl so hlas pohnu
tím — vypravuje výše zmíněný
redaktor — poznal jsem že další
vypravování by ji značně rozlítost
nilo Vstal jsem mlčky abych ode
šel Stiskl jscem však ještě dva
kráte tu tvrdou kostnatou ruku
která před pnxlosáti lety zatlačila
vyhaslé očí našemu Havlíčkovi
Možná že hladem hynete a ne-
víle o tom Ovšem jíte třikráte
za den a uspokojíte žaludek jiio
vzdor tomu mflto hladovět Vše
chna vaše výživa nepřichází ze ža
ludku Je to krev co živí život
ní ústroje Stane-li so lenivou a
nevykonává svých úkolů zásobo
vňní síly pro životní ústroje pře
stane Dra Petra Hoboko čistí
krev — dává tělu nový život Vy
ráběno je z kořínků a bylin Mů
žete je obdržet skrze místní jed
natele Hoboka Lékárníci nemo
hou je koupili Dopište na Dr
Peter Fnhrney & Sons Co 112
118 So Hoyne Ave Chicago lil
— iir li i i i i mi ii ni
&2KOOO ulf ríi
rolnických pozemků
V Severní a Jižní Dakoté
Nabízlrno k prodeji ve východní ík
liti Dukot výborné rolnické pozemky
za takových podmínek a za lovné ce
ny řo joHt urnožnfino i mužům a ne
patrnými prostředky domoci íe vinut
nich svých domovů Pozemky ty na
lézají io v okresích Clark Spink
Brown 1'alk Edmundi a McPhcnton
v Jiinl Dakoté a v okresích Lamoure
Dickcy Surgont a Ransom v Severní
Dakoté
DRAHOCENNÝ PŘEDPIS
zašlo so zdarma
slabým a nervosním mužům
Mám ve ivérn vlimtnlcivl rnuepfc na cenný1
lék yfl!iHij ínttinřiiltin Ukutbui i (ilini
Jiím no poruiJll ta návliévjr vé vu mnré via
ilt V Irn cit cli uluuottl io lík pUpmvrn
dle tohoto při-dplmi )'itt Jciln rii i nujloplicíi
v exlitunol dne pro ilulié ner vonní a vhIIh
né mufe Vitn to iiunivaiU nu navritll
rdraví kdyt Jnoin po illouht fu Ir pil hIiiOo—
ti nrrvoHnoMtl vluobiunou vyoilnuoitl atl
Zkouíi'1 J není pFod tlm HptcIalUty a rfizné
druhy lútft a lóíeril hui JaliíhoUoll v (utriiéhf
ltipiinl Vlm tét protone n nozi Jlnl JI
trpíll tlí neb onak příznaky pouho ilciml f
pfupranovánl poklriky v mládl nnolczfet
noill nnho proHUipálnoNtl Jako Jou ditvon
nint rlrAla uměno zrrálu inuHlví ehithá
pamíť Klrála flvotot mly nedoHtalok iillfi
iloNtl ikliAunoHl nHnifiliiHt holeni isml vtu
olmciié vyillonl alp dupnuli ml Lni vlno tt
oni lét se vyléílll Juko Já ím
Véda )uk DHnailno JhnI tiýll vylltunu v
UtOKemt rnlio(ll Jncrn hh pomncl Jíním a
kaXlému kdo by polrolmval loimto loku a
dopisu ml saltu opis tohoto léku a nutný ná
vod v uavrnnéni doplnil ťiplnů zdarma
M Miu sl dátl pfudpls vypinltl v dobré lé
kárně za nepatrný poplatek ÍMďte uo din
mé rady a zkuttu a nliludáto snad to právé
tohoto léku poťubujdle alyt byli zdrávi
silni a Šťastni Ka služby své tádám IX untt
kdyí se vyléillo In tádných okolnosti ne
íiUiiin vlce not malý tento obnos a nechci
abyste ml obnos ten zmínil nf když jwte do
konale vylétoni a mfižcte lépe oconlll mé
služby vám prokázané Nsasýlám nCohona
dobírku a nechovám nijakého áinynlu k vy
lákáni valleh pnnís anll chci prodat! váin
Uk Jehož nechcete a nci iledílo ll mne po
otlvin v ksftdéiii zpfiiobu máte plnou vol
nom odhalltl mne v tomto {asopl-u
Pláte dnos Jeáto tato oblálua nebude tfnha
vlce uveřelnéos Pamatujte ím obdržíte
pftidpls a úplnou Informací zdarma a ž ml
nepotřebujete snalat 60cent6 dokud nejHte
vyléčeni AdreHSu:
C11KMS0N L J Itux 022 C'hlciiřolll
Odporučení
doatalo ae poslední dobou tomuto vý
tečnému lekn od předních českých
lékařů protože vyzkoumali že
sr— r
rV'y
n:a
obsahuje léčivé byliny a víno medové
které v Zadné lékárng ani velkoobcho
dé ae nekoupí a proto také nikdo jiný
takový výtečný a jistí účinkující lék
připravitl nemůže Toto výtečné léči
vé Karlorarnké Vino uznáno jest pro
choroby Žaludku krevní nemoci jater
a ledvin Ct krajan p Louis Krub z
Oberlin Kana píSe:— Včdomoat Vám
dávám íe jame Karlovarské v pořád
ku obdrželi a musím říci že jest to vý
tečně účinkující lék pro choroby Žalu
deční a krevní VáS lék to hned do
sáhne žc je úleva Já jsem trpřl též
na ledviny a játra a co užívám Karlo
varské cítím ae mnohem lepSÍ: Též
moje matka tni píSe že užívá Va5e
Karlovarské neb mčla otravu krve od
Plán na splaceni úrodou Dle plánu : žaludku a Spatného zažívání vzniklé a
tohoto žádáme zaplacení iednó nětinv též že J Va! výtečný lék pomohl
hotové Na kupci so žádá aby prolo
mil čtyřicet akrů neb více každé čtvrt-1
ti sekce každou sozonu dokud nebu-1
dou při nejmenšíra tři čtvrtiny po
zemků zorány a aby nám dodal polo- j
Bednička o 12ti láhvích za $3
Zasílá první a jediný vyra bitci A V
Kouba 2819—21 Larimer St Denver
Colo Na prodej v lékárnách a jiných
obchodech
Pozn— Příprava bylin dčje ae nyní
vicl úrody každý rok výnosu použije odkázán kupovati faleSné hořké bylin
se na aplaceni kupni ceny a úroku né výtažky jako vSichni ostatní vyra
Úrok jest pouze 6 procent splatný bitele obyčejných hořkých víh
roéné Kupci se povoluje 10 lot v
nichž m& eaplatiti pozemek z úrod
Velmi mnozi kupci zaplatili pozemky
své ze tři neb čtyř úrod Plán splá
ceni úrodou zajiáCujo úspéch Nestá
vá žádného nebezpečí ta se přijde o
řarmu eiekufini prodeji noboř jediný
nárok jo un (lolovičiii úrodu Spoři
vý muž jest rozhodné zabezpečen řo
se mu poduři uíiniti se neodvislým
Neubyčejiiá příležitost dostati výbor
ný pozemek za mírných podmínek
1'IAn a splátky Dle tohoto plánu
požadujo se jedna řtvrtina hotově
tbytek v roi'nU'h splátkách při 0 pro
fentntin úroku Hplátky mohou býlt
rozděleny na 10 let budete H si přáli
(Vny j od 1 1350 do m kř
2rlrsalčn výleloi fesyi želeioiul
jbdné da Hiaui ťity la a aaípét jtut
tt př poítíle Utlatnt jUdnA da 8bui
ťity a mile výluhy Výlety
irvni a třeli úirrý kaldko wíioe
Vál přiiti výlt uipuřidia W! t
-Hiuu ť ty po MUwuulve dt&M ř i
ým ranatm UkM tise Sl srpsa
Jud 14 dosaiKa svítU mkftsuu
'řtiruJte k výUtaikam akilw
4w pxMMky I 4bt4
Sladový
Extrakt
Jotě přepr('ovánlTífine
t unavttniul a oebabl-
lul? MiUeiieniiiUemilviu lr
Trpíte nep v cwil v um-lř
Mate tvaťu bledé? Je všu
knvfilkar Puk ston A v
SUdvý Etrk budu
piavynt diiiinHtlniin ro
vii J to řtwV inii p-al-kobulleka
MiulfMl nil ti
kutá poiravs a kllliel Je
w-hvaluváu li-)ivi'lně Wml
lékaři ua lplú a oUuiel
(latou medaili na hvuii
iiiiiu a vyttHSuwk v IVirt
twmliiké Orv vyalavé nku
bA 'Ul nam ti kraonA
lUuxtrtivamHl iufiku lillli
tiiiiiMH'ké lMtaiiele JI
flariua pliUí st O til dne
Ita
Slorz Rrcwlng Co
OMAHA
"ttiaflUv elsdovf f tr Akt pnli4 ae
viťinl iřdtintit Wk4iiHkV Jestli vil
sta dupiit V W CLATTOM hlAhtu# k tuiiu atvste tnli 4hud
Smi Wlsner HV iAmWh "