Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V:
JAN HAVLASAi
Vytržené listy
Časová kapitoly
IV
UMĚNÍ A TENDENCE
Avalon Cul 6 Vlil '00
' O málokteré knize mí toho na
psalo současní tak mnoho a tak
málo jako v poslední dobí o Hin
clairoví "Džungli" Jak mra-
vy n způsoby zemí tomu chtčjí
vnlíli jsme pana Hinclaira ze
všech Miniu a vo všech písAch fo
tografovaného vídílí jsmo obrA
zok ehatrča v Príncctownu kterou
krásou ČAst moderních kritiku
vyžaduje tendenci Lei jd tu o
tor aby literární dílo bylo ume"
ním nesmí býlí vynuceno tenden
cí nýbrž tendenci přínéslí v sobí
nesmí býti tendencí rozeno ný
brž má zrodili tendenci: nesmí
užiti tendence nesmí sloužili ten
denci nýbrž tendeucu musí slon
býlí využito tendencí nýbrž po-
žili jemu
Je-li "Džungle" díl umělecké
přežije Uplona Hinclaira iiení-Ií
í vlastnoruční vystavěl a v níž V ' ! """'V
napsal svůj román četli jsme I' "!"
finančníci uapřAích jelio prAce "±''1? "7 ?
i t i ('i K ' terární skutek budou mrtvo um
jeho
Džungle"
ba dokonce i konatatovAnf že to
I i 1 on
nu veiy jsou prumernc o aio
veeli kdežto Kiplíngovy mají o
aiovicao meno a llcrvcy Jamcsovv meneii aociansifi maji y
o 11 víc- Všelicos zahlédli "výeh řadách i jinou literární po-
jsme tu í tnrn eo nám "Džungli" I stavu stokráte význačnější Hin-
jako literární dílo znechutilo dři-M"'™ íl v písemnictví bejnala
ve než můžeme vyslovili oni (ísii- nejvýznamčjší z celé moderní A-
dek Ze všeho toho co ao oneríky de to Jack London Tam
"Džungli" psalo lze ni představit 'ť'ft hlo# 'U'H '"'pomohla mu ten-
VHeehno jen o literární cení ne- o'nco nosci tam svým uměním
inožno se ničeho domyslit Pouze I M I'po socislism řeení a píše člán
Appleton Magazíne přinesl aku- kv '"''' nepropujcuje tenden
fcčií literární poaudek jenž ač : c' Hs( obraznoati a hvčIio umční
pfmiftvnjo význam a ziluhu kní- ''""'"í atojí mu nad tendencí a
zo pro Její ňčinek na pomčry io- f'"kud bude alít nebojíme ae o
Křen rameny naM akutecnou uuiel '"inmni— umcice a jro jeno ao
leekou cenou nríee jíž vedle íí Mdialickoii akloonoat nemimr
nčho vytýkA aty) žlutých žurnálu xvlAAtiiílio narláení pro její aen
Dle kterčai zprAvy IJpton Hin ' přífhuť I čáat dřívčjni j
elaír obíral ae dAvno mvfilčnkou ho litcrArní tvorby nean v aobč
najat nčt:) eo by hnulo Amerí-M''"1" příznak aenaičnoati jenž
kou tak jko avdio čhhii -CIm-I vfilc učínčri jeat neaitlnýni a
loinka atrýčka Torna" Ncvčdčl vyavčUitelnýui vínivoatí tcmvv
jeítí co to bude i hledal tedy ramentu i mizí v poaledních jeho
nf naael rackínu-lowu v Ohicairu pnících uplnč
ZtrAvil dví leta atudíemí onč -b V poaledních třech fialech (íoh
poinčru několik týdnft pracuje mopolítan MaKnzirm četli jame
dokoncrt jako dčlník v jatkách J'''" novelletu "Plarichette" obí
A výaledek vy[lníl jeho aen rající ae okkullickou otizkou leč
"Džuntfle" vzbouřila kru iře nerozrcaujicí zííhady jejíž aeri
vrAtila omčry a neznámího
Hedifiadviicetíletčbo autora "KrA-
le Míílaae" učinila "literArního
Kenía" a aocialíatickčho kandidA-
naplňuje povídku a avádí k traíí-
ckímu konci Lčpe než tato prá
ee zrejme panna oi ciala k ciaiu
líbí ae nAm drobná ovídky "Ne
očekAvané" v arruiovím žíale Mc
ta do koriírreau
Nevíme co je pravdy na tčlo ('lnro'a Magazínu a "JInčdý Vlk"
iovídee Jo-li vfiak v aouhlaae ae v poalednim hverybodys Mapi
akulečnoatí jo nAm líto Uptoiia HvlAStfl "The Unexpected"
Hinclaira íímřleekA dílo ae ne-t aljaSakčho života jehož vylíčení
dělA jako boty na zakázku A jak Londonovi přineslo známost a alá
Kípling napaal vo avím "Hvčt!e lvu potvrzuje naae mínční o mla
které zlmalo" umčlec ztroakotá dčm autoru že jeho místo ve své
tové literatuře bude mezi Maupaa-
santem a Kiplingem
Maupaaaanta ])řipomínA razovi-
tost jeho postav pevnou rukou
vyříznuté obrysy povídek obliba
ae avým dílem jakmile začne Si!
hat po Kallerii I'aAt pro úspčeb
znamenA psAt pro zapomenutí'
znametiA zneiietíti umční 8oeí
alní tendence knihy muže bytí
mravní omluvou autoru paal-li pátrati no neobyčejném ve vScd
akuteční iro aenaaei avSak nesla- ním a po vSedním v neobyčejném
fík umčlecké omluvč nončvalž umčleekost jeho point zavčifi
Umční jest jediné kde není o- Kiplinga připomíná odlehlost jeho
mluv scenerií životní neobyčejnost je-
Appleto'a Magazine pokládá ho figur obliba v lokalisnci a lo
aocialistiekou propaernndu v kuiJncno nákionnoat k líčení zvířecí-
ze xa velmi iieumčleekv sletová- bo svéta Jeho "Volání divoká"
nou s chntrnč líčením dčjem Ne- bylo velikým slibem v tomto ohb
divili bychom ae kdybychom až du ale "White Fanpr" — "Hily
ludeme čísli knihu anmi doSli k Chrup" jenž nyní vychází v Out
tomuto závčru Jest osudem lini? Maiíazinu jat jeStč více než
vSeeh lilerárnleh jel ehtčjí po byli bychom po tak velikém slibu
objeti avét v sedmi letech nrovA
zen jsa svou chotí a co nojmen-
wm průvodem V témže čísle bu
de nčkterý z příspévků Maxima
(iorkého jenž slíbil napsat "íma
ginary Uonversations"— "Imagi-
nativní rozmluvy" a carem nč
meckým císařem a jinými hlava
mi BVčMté moci dále článek "Co
život pro mne znamenA" a krát
kou stať o New Yorku
V tří aocialistň-litcrátn o nichž
dnea jame psali florkij je nejkrá-
anígslm příkladem obětí vzdané
idejím atím co Sinclair pro ten
denci nedosel k umční zatím co
London-umčlee drží ae u vzdále
nosti od Londona-socialisly Oor
kíj od umční odeřiel k propagan
dě pro sociální dobro Jidatva a
pro národní dobro svého lidu
Přejeme mu i ruskému lidu
aby jeho občř nebyla marnou že
vaak valných výsledkft si od ní
neslibujeme na této pude asi ni
koho nepřekvapí Zkušenost Kos
suthova a Kínkelova z jejich nme
rických výprav po roce osmačty
řieátém bude v obmění i zkuše
rjoslí (iorkého Jokud v tom
nebude business nebo příležitost
pro komedii sympalhíe Ameriky
pro ruskou vře budou plané a ne
účinné
Zprávy zahraničně
očekávali
Kdežto "Voláni divoká" líčilo
iwtyehologieký a fysiolopeký
chod jenž domácího psa navrátil
divoké přírod' "Milý Chrup'
obírá se záhadou ypéliiého po
chodu jimi díta divoké přírody
sloužit té nebo oné straní Že sn
my rajdou ť už skuteční pošlou
íi v vA strano neim tiotkah' ae s
lieÚKpčehem i v tomto smyslu pod
riettčm pravému a čUtému umí
ni
Tendence obyčejní ničí literár
id tlilo i jen velicí ueniové dovedou he stane domácím viřetem
ovládnouti tendenci n tk unik I AI posud nebylo díla ji bylo
limit l káe no-! Seylloit a Cha by U položití vedle hipuiik'"vych
l"Kiuli dhinL'lí": nvid mohio u
nthváll v svém víru isou odmui I Ilimí srovnat "Volání divoká" a
' mciiUm v vin dílem k literární imr "Hílý Chrup" A mUdi londo
tl líickeimovy romány MThenov i jeho temp rmeeut dávají
1'iťkwirV 1'apers" "Nirhobm liitdejl jití lit íU
Nieklpby" a "OlUrr Titť mj
V sobí temKmn jich! vysloveni I Hrpioý tuimopolitnii oiuimi
potkávalo K0 a iVíuki-m a refor j nu řl Londonův ťhWk o j-
lnou ě skutenířh iHUiuVfťh V i eextoviilch pUionh Jk u
ibwnovi idámivi teulenei I im Jack lundou v)stv'l i íly
vilt ttKI nnmit inl!ťhV lisdlřlťťtiitei-ONOU Jof V II holU
finy
Rakousko-Uhersko
V Holnohradí započaly v třeli to
dnech veliké slavností Mozartovy
na panici loO jeho narozenin Jak
známo Mozart slavný hudební
skladatel narodil se v tomto mé
stř Mlavnost pořádána jest mezi
národní hudební jednotou Mozar-
teum jejíž protektorem jest arci
vévoda Kugen Slavnost zahájena
byla představením "Don Juana"
Toto představení řízeno bylo R
Ilahnem z Paříže ~ UherakA vlá
da vyjednává a paroplavební li
nií Cunardovou od níž chce kou
pili nřkolik lodí aby mři a svou
vlastní paroplavební společnost
Uskutečnění není ovšem věcí snad
nou ale není vyloučena možnost
že do podJma muže býti vře vyří
zena Jest zcela nřírozeno že bv
odř nenáležely vládč ale konees-
sované společnosti která by míla
vládní subvenci a akcionáři byli
by ministři a politikové Vyjed
návání se vede prostřednictvím
Adrie a Severo-nřmeckého Loydu
Hrubí Andrasay uherský ministr
vnitra má vrchní dohled Vláda
uherská vyslala již prý zvláštní
deputaci do Londýna aby o kou
pi této vyjednávala TJhři chtějí
zakoupili lodě Slavonii Ultonii a
Carpathii za něž nabízejí spolčí
nosti iféTíOOOOO Mimo to chce
vláda uherská poskytnouti spolčí
nosti jistou náhradu za ztráty
již vzniknou jí zkrácením doprav
ního kontraktu — V dojjí nej
dižší přibude do Mariánských
jázní v Cechách král anglický
Odward aby zde jako kificdoroěnč
strávil několik týdnu Po pobytu
v lázních hodlá Kdward navštíví
ti císaře rakouského v Rchoen-
brunnu
Rusko
Dne 11 srpna bylo zahájeno pře
lieeid se vzbouřenci v pevnosti
Sveaborjju Vojenský 'soud hned
v prvním zasedání odsoudil poru
fíky Koehanovskýho a Kmiljanova
k smrti zastřelením Líčení a ni
mi trvalo poune několik hodin
Podobný osud stihl l pět jiných
obyčejných námořníku Obu poru
čící jsou mladí Kochanovský
čítá 'JO Kmiljamiv 'JI roktY —
Yxdor tomu že revolucionáři s-
tkali se v p(ileid ďbí větíinou
nedrtrno přcee ttevndali e čin
iotřti Natíitk ve akrytu neunav
ní pracují a připravuji k oné
ehvíli kdy proti vlAdí budou mo
ři Hitavíti se otťvřnčji O tom
lobf vf l sUU V těchto dnech
oře[adla v Petrohradě úkryt re
voliicionářň a zabavila tam množ
ství bomb -a veliké zásoby dyna
mitii — Nepokoje na venkově do
aud nepominuly Zvláští na Ki
mu a v horských krajinách béřou
na sebe hrozivou tvářnost Na
mnohých místech došlo k srážkám
mezi lidem a policií při nichž by
lo mnoho lidí zraněno — V Niž
ním Novorodí vnikli revolue
onáři na vlak dráhy sarmovské
zabili dva poddůstojníky a pa
unikli — Přes všechny poslední u
dálosti a vzdor atentátu jenž po
niknut byl na velkoknížete Miku
láše car [rohlásil že vydá se d
vojenského tábora v Kraanocm
Sílu a stráví tam celý týden
uiee die vseíio dati na jevo zi
nebojí se ničeho a že klidní vy
stavuje ae hrozícímu nebezpeí
Sest nejspolehlivřjších ardovýc
f)lukň odebralo o do Kraanoo Sě
la napřed a mimo to činí se nej
rozsáhlejší opatření aby se caro
vi nic nepřihodilo 'Všechna nA
draží jsou střežena a rovněž traí
dráhy po níž se carský vlak bu
nbírati Na den 19 srpna jest pro
jektována veliká vojenskA př
Hlídka Po týdenním pobytu
Krasnoe Sílu odebéře prý se car
do Carskoe Sela nebo na Krim
Uude prý mimo Petřrhof přes celý
podzim — V Moskvě podařilo s
úřadňm vypátrati skryt rcvolu
cionářii jehož prohledání mělo
překvapující výsledek Do rukou
policie dostalo se několik tiskař
ských strojil množství bomb a vý
bušných látek Vypráví se ž(
podařilo se též policii dostati d
rukou jisté plány dle niehŽ dA ne
souditi jaké mají revolucionáři
úmysly — Dne 15 Srpna došlo
mnohých místech Ituska k povAžli
výrn výtržnostem ZdAlo se jako
by tyto vypukly na dané znánu
ní po celé zemi Nejvetši bouř
byly ve Varšavě kdež prý bylo
zabito 4'i lidí a přea 150 poraně
no Na jiných místech bylo zabi
to přes 20 osob a přes 50 poraň i
no Vo Waršaví bylo zabito 17
policistu čtyři řetníci a sedm vo
jákň Vojáci a policisté střílel i
do lidu a usmrtili 15 osob Ma
se za to že bouře ve Waršaví byly
sorganisovány proto aby pomstě
no bylo zatření dělnických předa
kfl Ve Waršaví jsou veliké žele
zárny a děl nictvo má zde organ i
sací nejlepší v celé zemi Z
se že tato bouře nebyla poslední
a dějí se veliké přípravy aby za
bráněno bylo novým výtržnostem
Rovněž i v ostatních městech
blíže Waršavy nebylo lépe Vý
tržnosti děly se i v Lodi Kadomi
Vlotsclku a Plockti Na ulieíel
byly vrhány bomby a stříleno z
revolveru při cemz bylo mnoho
osob pobito i zraněno — Kovnež i
dne následujícího pobito bylo 11
policistu a jeden čet nik Waršava
má nvní zvláštní raz Po ulicích
procházejí se vojenské hlídky a
každého cizince pobrobují důklad
né prohlídce
Bulharsko
V Ahiolu v Diilharaku udály s
v
veliké výtržnosti prou ijcKniu
jichž jo tam veliké množství use
zeno Výtruosti tyto svědčí o
tom že plenienná zášť mezi Keky
a Kulhary stále se přiostřuje
Ilulhaři vrhli se na domy jc n
bydleny jsou fteky a pustošili je
ÍJekové bránili se střelbou 8 ruč
me Hoj trvat dosti dloulio u na
obou stranách bylo bojováno s
xvláštn! krvelačuostí Ilulhaři prý
město napálili Mezi jinými budo
vámi Npustnšili té! chrám sv Jiří
níml nedávno nahajetiy bly bo
hostužby V Kuičuku podniklo
množství lidí útok nu konsulAt al
bylo vojskem rořebiiáiio - Vj
bují se olut V% Že iicnkročťid
vi littoeí ve sporu lliilhitrslit a Ke-
kcm mrtle iitíti následek ál
ku Ov&cm xkrotMt tomuto
musilo by přtulehiUeti upraveni
hnaných puiorft v Macedonii Tu
řecko na Halkání straní Hekům a
podobní činí i velmoci ítekové po
čínají ai při každé příležitosti vy
zývavě a tudíž není divu že se slo
vanské obyvatelstvo brání — Vý
tržnosti o nichž výše ae zmírni je
me zahájili ítekové V Ohiolu mí
la se prá ví konali schůze venkov
ského bulharského lidu ale íte
kové ji překazili Útočili na Bul
hary se střelnou zbraní a rozehnali
je Ilulhaři se rozprchli a vrátili ao
do svých domovu odkmlž přinesli
si střelné zbraně Ve chvílí začali
opláceli touže mincí Rekové po
jednou ocitli se v úzkých Uchý
lili se do kostela kdež se zabaríká
dovali Ilulhaři počali kostel oblé
hali ítekové bránili se zoufale
střílejíce do Dulharň z revolveru
a ručnic Policie marní snažila ao
fteky přemluvit! aby aložili zbra
ní Později vrhla ae na Hulhary a
rozehnala je Ti ustoupili ale vo
chvíli místo zapAlili JJylo nutno
zavolati vojsko Toto však přišlo
již pozdě ježto město bylo celé v
plamenech V asutíriAch nalezeno
osm zuhelnatělých mrtvol Celkem
přišlo jodciiAct lidí o život
Osobní
— Pan Frank Černý z í lim
již 17 ul kterýž po několik tý
dnu dlel návštěvou u přátel avých
v Clarkson Neb vrátil ae před
minulý týden domu znační oaví
žcn Panu Černému jak n námi
minulý pátek adělil zalíbilo ao na
zdravém svěžím vzduchu venkov
ském do té míry žo ae odhodlal o
pustili omažské své přátele Nej
prvé aí prý chtěl koupili farmu o
80 akrech blíže Clarkson avšak
později uznal za lepší pouze pro
najmoutí si farmu o 120 akrech
od p Jos Fajmona Farma tato
nalézá se téměř u samého měste
čka Clarkson a pan Černý hodlá
se na na ní přestěhovali a manžel
kou avou a jediným synem kolem
1 října t r Jelikož pan Černý ml
vyznA se dobře u vedení hospodář
ství nepochybujeme že so vážená
rodina Černých dodělá na farmě
dobrého úspěchu čehož jí od srdce
přejeme
— Minulou sobotu veíer odjel
ch valní známý krajan p Chas
Pospíšil do Chicaga aby se tam
podílel na patnáctém výročním
sjezdu mezinárodního spolku mi
strů kovářských (International
Associatíon of Master Black-
smiths) jehož jest členem Sjezd
odbýván bude ve dnech 21 22 a
2!l t ni v Slicrman House a bude
asi slušně navštíven Pan Pospíšil
kterýž jest příručím formana v
kovářské dílně U P dráhy bodla
se zdrželi v Chicagu asi 10 dní
— Oblíbený náš hostinský pan
Josef Waškft z ě -1014 jižní Pl
ul vrátil se minulý čtvrtek z
Jlarkson Neb kde dlel na ně
kolikadenní návštěvě Pan Waškň
Iříve bydlíval v okolí (Jlarkson a
Mizíval velké přízně mezi tamními
osadníky Když pak zvěděl že (ani
nule odbývána pouť vydal se tam
v pondělí m t aby opět jednou
utěšil se s četnými svými přately
0
a známými
Koncem minulého týdne vrá
il se ze svých pn ub k krajan Fr
Icíntaiiský obehodvedouei v lé
kárně p Tiu ka na již pl ul Jak
námi sdělil vedlo se inu tui ce
stách Velice dobře
- V pondělí byli jsme !mlc po
těšeni návštěvnu p A- A Ilastáie
ředitele Pnited States Mail Onler
lottse Pan Ibistář vracel se
ávitěvy svých četných přátel u
VYiihoo Neb kdež ídlíel se té-
měř tři in déle Mimo jiná sdělil
námi Je obchod jelml je ředíte
in utěšeně pkťtěuje a že iiřtlá
llieíl iiimmi klijiin uie v't
ÍMně iivii tt p(ila Í nA
ito plejeme éiokeimt podnikl!
lomu iniodio tA ru plna srdce
v
ř
i