Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
PUHU&B1D WEIKLT
rublUbtd bf Pokrok ruMlihln Co
110V-1811 HowrdBt-rlttH
rfuHorlptlon by flOOperreu
ffiafá Tjlaratelstl H fiiriki
VÍC BtJKla MIMI
) 1)11 lwtr il - TfUftl ttIS
rMlsta# 1100 rk
De Cech lit 00 rek
Adreejt jedaodule
Omah Nb
liš Npoléhá nu na cizí pomoc Ne- žeuého Npolku našeho jenž ní uoi- Kokefi f0e F Vntvk 7fo A Dra-stojí nástroj drah nýbrž ž voliti
můžu nám ty' ti lhostejno žu po- "il úkolem zbudovali na krásném hoš fOc V ťiviš f)u Kar Vénu- budou lístek republikánský Aby
dohným způsobem lid stává nu ne- "listů v ilomovti Chdčického pa- lý (sběratel) 7óc Hult laiku Utah tak umínili mohli n dobrým avčdn-
samostatným k vlastní škodě Nu- mátník z pouhé povinnu piety k
popíráme zu dur o němž výíu Mluvnému krajanu
" i
jsmu nu zmínili byl dan a nejlep-
šíin úmyNlem alu jeho účelnost zdá V době kdy o Havlíčkovi tolik
nu nám přece jen pochybnou Tanu M" paIo i mluvilo kdy pořádalo nu
mim stále nu iiivnIí myšlenku že tolik oNlav mnohdy tuk povrch-
m 1 l -
podporuje nu tím lhostejnost lidu
a částečně ničí Niiaha českých po-
jinI ujících společností jejichž
vzrtiNt jo zajíst u i vzrůstem národ-
uího kapitálu Dar Čechii ameri-
ti i i 1 1 t i t
MIClI IMKIU zajwtu zuiioilno po-
VNimuouti ni několika nIov uvědo
mělé ženy Dr II li Wištcinové
která promluvila na chicagské
Havlíčkovi Nlaviioati antrlicky
ckýeh mě by byl daleko větší ce- ft''č její nedošla patřičné pozorno-
nu kdyby byl věnován některé pť "d tamních -časopisu poněvadž
Omaht Nib 22 srpnt 1806
t _ '
ciiicužsltó "Rozhledy" jimž
su dobru jmou ziiumy naše umaž-
uku poměry píšou v pOHledním
# w i
vem cinIu! Jsou nicu bohatší
jednoty sokolské alu žádná z nich
nevlastní tak rozkošný majetek
jako omuŽNká Měla již proslor
nou níií proNtornú iiunIo vedle
stromy posázené a domek kdo ú
tulek miŇlu česká škola a nyní ju
Sté přikoupila sto stop přiléhají'
cích na struně jižní Na pozemku
jest nIiihik'' stavení a množství
stromu a Sokol hodlá prý tum zří
dili zahradu Majetek tento jest
na široké kamenem dlážděné lili
ei téměř ve Htředu české čtvrti
Kdyby do "české Omahy" vju
někdy čilejší život dle příkludu
Chicagu nebo Olcvcliindu měl by
velkou cenu" — I my souhlasíme
n 'Kozli ledy' že bylo by již na ca
se aby ii mÍN poměry společenské
Ne zlepšily Za celý pohlední čas
nemůžeme no vykázali niěím na
co bychom mohli poukázali n hrdn
utí A přece přidá pro ušlechtilé
podniky vzdělávací u nas jut Mu
žernu tak Hiněle tvrditi připome
neme-li ní dokonalý zdar nedávné
Havlíčkovy oslavy
Dne 12 Nrpna bylo tomu 25 let
co vyhořelo pražské Národní I)i-
vinilo Dyla to hrozná zvěst jež
záhy rozšířila na po celé české via-
htí žu chloubu ěeského lidu Ná
roJní Divadlo hoří Celý národ
zatriichlil nad zkázou zlaté kapli
čky nad Vltavou na jejíž posta
vení po celá léta ku ubíralo všude
tam kde ozýval nu český hovor
Národní Divadlo na něž dívali
jsme se jako na viditelný dílka
naší vyspělostí kulturní lehlo po
pelem Kdo pamatuje se na ty
doby zajisté zachvěje se při vzpo
mínce truchlivé Ale národ ču-
skv brzv se tehdy vzpamatoval z
ohromení jež způsobily první ža
lostné zprávy Ve chvíli byl roz
hodnut žu divadlo i postaví ná
rod znovu Nadšení s jakým sbír
ky na znovupostavení Národního
Divadla byly podnikány bylo veli
ké Sotvaže dolétly první telegra
fické zprávy o požáru již podni
kány byly sbírky A netrvalo dlou
ho Národní Divadlo stalo znovu
Dnes již můžeme směle tvrditi že
Národní Divadlo vykonalo pekny
u záslužný kus národní práce u
bude důležitým kulturním činite
lem i v budoucnosti
Jak na jiném místě tohohu listu
dněte ne ěteiiář odevzdal pan Jan
KoNtcký jménem amerických ť'e
chft k rukám předsedy českého od
boru Zemědělské rady pro král
("Vké p Karla Prášku vklad loTi
k 2 b jako náklad k fondu ne
hni by se dostávalo oliíeiiýiu při
živelních pohromách pomoci Nim1
daleci thi ltyhoiu kriijuutlm v
fVt hách nepřáli toho d tru ale '
dovedeme i tipříli jmkántí tu
j-ntt okolnost "eitiéU hýli
nám Ihostrjnoit Ju nim dobře
jmáiiiy éeski p'Oiér 4 jv( lUm
roVtu'1 řoámv tek řnkýrh
iriljieich ÚtVlV jel ělo jsme
fclvihÁvali Id ý i4 mm-tyVh
luUtťťh -beňuH vvíoím
Žfou-H tpre thh íi4v4
voj cH%ti kdl tySÁp"'1 fí
obrannu čuaku organisaci Ať už
je to liejdulczitcjNÍ kulturní niio-
lek Ustřediií Matice ňkolská ať
jsou to obu obrunné našu Jednoty!
Nar Jed Severočeská a Nár Jed
1'ošumavNká každá z nich zaslu
huje všestranné podpory Myslí
me ze dar by byl daleko vhodněji
užit kdyby byl věnován některé
mu z těchto národních spolku
Ju třeba u nás v Oiiiiizu čilejší
ho národního životu Vímu to za
jisté všichni a přece nečiníme pra
nic ha ani tolik v cem bychom
mohli tusitl aspoň náběh k zlepši
(ií poměru Pravda máme zde ču-
kou zdárné prospívající školu
mamu tu celou spoustu českých
polkfi mamu tu dva časopisy a
přece ten život náš není takový
jaky mohl by býlí kdybychom
rádně vyžitkovali všeho toho ču
ho v jiných českých osadách io
drádají a přece žijí v ohledu spo
lečenském i národním daleko lépu
íiczIj my zde Duch prozatím po
ukážeme na jeden nedostatek
derý trpce nesou mnozí z kraja
íň nedávno do této země přije
týcli Nemáme zde čcsko-ungli-
ké školy jíž nutnost a prospčš
ost nedovede žádný upříti 'Au
lim co v jiných daleko menžích
eských osadách podobné školy již
existují a setkávají m h dobrým
'isfiěchem u nás kde potřeba ško
ly podobné stává se čím dále citel-
lější dosud nu na její zřízení ani
icpomýšlejo K této věci nu jeňtfi
~fti t i
vHUlllie itnm ji-iiohi ioioi v iviiiih
lebylo by záhodno o něco podob
lého společně ne pokusit!
Památce Petra Chelcického za-
nýňlí ctitelé jeho postavili pomník
v Chelčicích u Vodňaa v Cechách
Komité jež za tím účelem se usta
vilo vydalo v nedávných dnech
provolání v němž praví nu mimo
jiné: Chelčický žil téměř celý svůj
llouhý život ve vísce Chelčicích
před samými branami král města
v'odiían psal zde ve svém domovu
vé slavné spisv které nyní cizí
ikademie velikým nákledem výdá-
ují a komentují on shromáždil
'de kolem sebe mnohé vynikající
myslitele národa ba l národu ei-
ích a učinil tak z tiché vesničky
'helčiu místo které zná a n úctou
yslovuje každý intellicnt na cu-
é zeměkouli} a vděčný národ ne
tznal posud za vhodné aby ozna-
il byť hkrovným památníkem ml-
iUt kde žil a pracoval proň slav-
iý tento jeho syni Ani hrob jeho
nezůstal zachován ano i tradice
místní o velkém krajanu tom pře-
ušila zloba věku Napravme
íspoú částečně eo bylo hřcŠi-UO nu
louito niUZI Posturejlue se o to
ibv Itvf skromná mohyla neb ká
něti V domovské VÍsee Velkého Zú-
iladatele "Českých bratrů" Idu
d kolemjdoucím e i v nušit-h
srdeieh nevyhyida j'té pietu k
triu Jimi Vdeelme la d'lrý ivuk
#11 i 1 t vil
ry nyia siynsovana ro vyspeiej
ší posliichaČNtvo Jniiio jisti že
máme vyspělé čtenáře i čtenářky o
li se budou přirozené o několik
těch slov zajímali Dr WiSteinová
promili vilu v podstatě asi takto
Mánie li Nvětiti památku koho
kulí nemůžeme pustit i z mysli
který jednotlivce žil pracoval u
mírni — Havlíček učí nás přede
vším Humanitě tudíž Bvohodépak
pravému Vlastenectví a dobré
Žurnalistice — Národ musí býtJ
vzdělaným aby mohl býti Nvobod
ným a mohl ní vymoženou nvobodii
zachovat zároveň národ vzdělaný
svobodný nikoho nentlaciiju "JcNt
lehko lid nevzdělaný druŽditi —
těžko vzdélati" Včříme-li žu
toto jeNt jiravdou nuže žijme db
toho a nemluvme pouze o tom
Tenkráte můžeme někoho o prav-
ě přesvědčiti když jsme pravdi
vými námi Skutečná pravda nemá
zapotřebí reklamy ta pronikne li-
I 1 I 'I I !! t
(lem sumu ireoa niiwio ji ueciiva
lil Havlíček pronikl v lid poně
vadž nám cítil býti v právu a
pravdě a proto nalezl ohlaNU Vla
stenectví nepozňstává býti před
wdou nebo tajemníkem celého tu
ctu spolků ale v tom známu-li po
třeby našeho národa a k ukojení
jich všemi Hilami pracujeme K
tomu ovšem třeba některých "ma-
ičkostí" jako znalosti historie li-
tcratiiry umění národohospodář
ského utavu té země a pod tako
vých "maličkostí" nu pouho
mluvení a nři tom nežnuti třeba
ani geografické položení zemč
Žurnalistika má znáti nejen toto
m 0 a i It 1!
vše ale nyu zároveň uciumkou ii
du a přeilevším vedena poctivým
člověkem Přála bych ni býti tak
bohatou abych každému novináři
eo jicli je v Americe bez rozdílu
národnosti mohla darovali spisy
Karla Havlíčka Borovského těm
obrým proto aby ju znalost jich
povzbudila a posilnila k další čin
nosti těm špatným proto aby ws
za svou inferioritu styděli —
Končím: Má-li míti slavnost tato
nějaký význam vůbec jest třeba
aby nám to naše vlastenčení ra-
čilo Koneene z usi vjeu uo uwu
a do těla abychom totiž více z lá
sky pro svůj národ jednali než o
té lásce mluvili"" — Podotýká
me k tomu že Dr R K Wišteino-
vá je nejen výbornou lékařkou
"
ale i velice činnou cleiikyul vzue-
lávncího klubu žen "Snahu v
'hicairu
Karel Slíbral liidgerwood N D
50c
(Vlkem tedy Nešlo nu až posud
+7578 V číslu Hulit č přinesu
dodatečné "(JIonn)'" k některým
zajímavým dopisům o uíchž ještě
nenudil jsem nu zmíniti Ve člruá-
ctl dnech vrátím nu do Avalonu
Cal a pošlu peníze do Chícaura
Těm kteří (svčdčili žu iimjí če
ské srdce uiiřímnč děkují
Jan Havlaua
DESATERO ČESKÝCH PRI
KÁZÁNÍ 1 Pomni že Bůh té Čechem
stvořil neodroď sel
2 Nedejme Ne!
l Oeské Wi do české školy
4 Vzdělávej hc!
5 Pracuji
0 Buď člověkem ušlechtilými
7 Podrobuj se národní káznil
H Hiiff dobrým hoNpodářeml
) Hvftj k uvémul
10 Setři zdraví Nvéhol
mim o to by nu měla postarali
Ntátnl republikánská konvence jež
nu dncH ve Ntředu odbývá v Iín
eolu Jest jisto žu dráhy napnou
všechny síly Hvé aby dostaly vět
šinu delegátů do vého vleku
avšak dotíráme Že snahu jejich
nesetká se tentokráte n úspěchem
Poctiví republikáné státu našeho
vyslovili nu zřetelné čeho ní přejí
od svých delegátů do státní kon
vence a není nejmenší pochyby
žu by páni dclcgáté špatné poslou
žili své straně kdyby nu zachovali
po případu demokratických xvých
kolIcKň '
MATICE VYBSÍHO VZDĚLÁNÍ
Jedenáctý řlnaníul výkal
llotovoHt dao J2 k ví) tnu '00 $150500
li "T li ni wm i
STÁTNÍ DEMOKRATICKÁ
KONVENCE
led
NA HAVLÍČKŮV POMNÍK
V CHICAGU
iterý poiívtd jiUik nái jtl V d
Sái h iVlhlťhti ktředoVi ku i v'é
Irtiičm iMé jskoltu — "první or
in prtivdy" NVlULum veUkýih
bťli hiuottiýJi Jnk mnoho di'b
uýrh řohtMl ne do r'kt k Úlůiu
pobulnýto lu t tečným Vč
iuje ti kíd komu to poioťry ď
volí týdné jm krejt r i pnunik
Prtnt CheleokřlMU UoÍ jli
i : I „51
tliil IMilltlil ttt-lBlU IUO' fIO
San Kransisco Vu 15 8 '00
DaUi příspěvky laskavé zaslali
tito čtenáři "Pokroku'! Albína
Sehieiiiová Portland Ore $1
Marin K Dartošová hiuvvood
Neb -e Anna Martošová Iiu-
wooi Neii e iari# nuiker-
tou J iKerton U oH' Hynek
Itreuer m puni 41 Pr Škdopo!c
" pani pi Pundová Petr
lúibilítjm k aV Jowí tbrádka
'ie Kurvl Drábek fM tžeorg
Cbrut ( Polák í) Mh Kl KVno
tíklu r J PUle liiťolu Nb
'♦IM (Veilie Svbroň Oii(ht Neb
Frnk Kiliin Mor- pluíř
Nrt ói h Jkh a HedřUk No
volný llaiUui Nn f 1 K Heru
retUr CleVrUlitl IHilOj M Hokut
ťU-ublIol" CtWlilHl ti ti
W KatH-tur II A VU II K
Ve středu iniiiulého týilnu odpo-
Ine odbývali demokraté a itopu-
lÍNté Ntátní své kouvencu v Lin
coln demokraté v Auditoriu jo
pulislé v liimlell hotelu Hned po
zahájení demokratické konvence
bylo zřejmo žu jedinké přání po-
pulislů aby pro úřad guvernéra
jmenován byl populistu (kortí
W Hurjfu nedojdu arilnční ježto
jak z průběhu konvencu zda se vy
svítali i nejlepší přátelé jej zra
dili rpřidavšu nu na stranu Ash
lona (J Hhallenberjíera kterýž ob
držel nominaci hned při prvém
hlasování Výsledkem tím popuze
ni byli populisté do té míry Že
chtěli nouiiuovati vlastní svůj lí
stek což by nu také bylo stalo
kdyby nu byl Herge podvolil jejich
žádosti Než jmenování Hhallcn
burjrcru jenž považován jest za
povolný nástroj drah nesetkalo ho
se souhlasem četných demokrati
ckých delegátu kteříž okamžité
vystihli že státní lístek nu Shal
lenbergerem v čelu má prama
lou naději na zvolení Pan M J
House z David City jenž nu uchá
zel o jmenování pro úřad Ntátuího
sekretáře nedovolil ani aby jmé
no jeho prislo preU konvenci
Hlavní zásluha o jmenování Shal
leiibergera přísluší Oilbert M
Ilitchcockovi vydavateli omužské
ho "World-Heraldu"- kterýž o
bětoval i Nvé aspirace na úřad
spolkového senátora jen aby při-
Pruf H ftíinck Juvva City lit
Jan Vomiiuk CVilur I{iiililn lit
I (] l'oNf Ail Jell(j Terim
TumAS Uuftku Ji-ililo Tem
M W JIoiiHcr Ccdur IíhjhiI
MlluMtlua Duřel Oiniilui Neb
V Luták Ht Uul Mu
A 3 Čejks Ht IxiuU Mo
(Iroí n ba n :u
Drok r umlacit Jom Dimila
Jun Mf kota ('e1nr l(u(il(] lo
It II IxlovHký (Vilttf Kujliln
2500
fl00
50(1
500
3000
500
600
600
2235
S7Í
1000
' 500
ProNtfcilriIctvIm inlutnllio výboru v
MilwiMikffl WIn:
Hbor "Jllutiol"
J J Vlach
pMHtfcdnlctvíin
Hiiltlmoro Mdl
Hokolski JcdiiMttt
(ihd ()KVÍ'cný:li
Kul Kand Juni O II V
(líni llolicinlll I O Ií
500
600
uiiitoflio výboru v
lJlk 1000
CHI"H 600
600
500
Hbor Jaroifillu J (l V 200
Tot Kloíktt 600
Proiil řudnictvím nidtnibo výboru v
(Ilovelanilu O i
ítál Vft£2iliiv llábk ČIHPH ' 500
Mbor VrutlHlava T Č D 500
flll Hokol Zlatá Průlin 600
Kr Vlnu 600
Pr Hnibecký 600
(lká Itratřl v Kruhu ČHPH 500
Proittřmlrilctvfiii tnbitniliii výboru ve
Wllber Nebi
ft&d Hvojan ČHPH 1000
itU Libuío ZČIU 600
Zbytok m mblrky ' 48flr
ftAdy 6 S P H
Kurol JonA Vlňlnjf la 600
Hovnost Ohietigo III 200
Praha' Chicago III 500
Kurnl IV CMlur Hajlle la 600
Vy Uch rad Niobrara Nb 600
ftfidy Z () J
Brno Ilriino Nb
PraiHki Vluteukylra(fuoNb
Karel Jonai Ltcrville H t)
Dobromila Omaha Neb
vodil porážku Dcrtferovu Ař pan
Ilitchcock těší Hesvýni vítězstvím t 6-ítl PratM Clutifr la
Jen po dlouhém vyjednávání B roz- Zapadni 8vorniiHtClurkonNcb
vaděnými populisty podařilo se se- -Slovan Omaha Neb
staviti tento státní lístek kterýž Okluhoma Prague Okla
neuspokojuje ani demokraty ani I Karu! IV Cedar l(ajaU la
populisty i
Yn spolkového senátora — W
U Thompson z ííritnd Island
dem
Za guvernéra — A (! Shallen
berber z Almu dem
Yn míhtojíuvernčru — VviUium
II (Ireeli Z CretK litou dem
Za železniční koiniHaíe -™ A P
Pitíimnioím % Teeumseh dem
(leorife Horst t Polk pop John
Dav i x Killmore pop
Za státního sekretáře - Curi lt
tloueher Wtthou lem
Za státuilm jMikladtiíka V
Hiilieork X lIttsttittfrřH ileiit
Zu auditoru J S Cunaday t
Munb n pop
Za peuikového komimiře - J
V Wolfe IiihhJii pop
Zá lejviiilio tiávluduíhu ~
!e Abbott (hiuihv dem
Za tátního ikoldniee - Kil
Wato i Valeutiltf dell
NVjett populilií ale 1 miioi de
si!okr aUviotitnJ prohláili h
H budoi V dití litek V j hol hde
Palacký Omaha Neb
Dennlrf Ord Neb
Praha Wilbrr Nl
Mrni ijmlky
Ho Vídl Hol Vrd IHalle
Chi'Hgo
Záb VídM PodjHol Hatvleae
ftád MU AOUW„ U ř II
Omaha
f teiiártký H(lkCdr IUild
ftad PUíft J H A ChUeh-a
OUokar lt P Chicago
HjKibk Abtij N Y
HlMiř HIK Ji"!! N York
Hr Hbvauki lta Ht lui
sřul ut truU H(MI iK truit
Nlwí IWÍřua Námi-ovA jfl
Ht I4uií i
Hhory HukuUké
T Hktt íiUa Pruau N#b
T J Kkut pUtUtNMulk Nb
500
300
500
600
500
500
600
1000
500
500
1000
800
5 00
8 00
800
10 00
800
10 00
10 UU
5 00
aou
50 00
SOU
ftuu
lUtHl
awi ittlttU
Y)rtUc¥M ttu-Uhlaw 5MI
£Mti v kUJji i m)V4 1 1 litu
Jt P U f KUT A 4Ulk
W ť HKYKHI kt4all