Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i „ —
1 ZE SOUTH OMAIIY li
i:::::::'::::::::-::::::-::
— Bazár ve prospčch Národní
Síně pořádán bude ve dnech 8
0 12 10 a 10 záři Zapamatuj
te li tol '21
— VI Anna Kuduvý žiiluju IJ
ii ion 'at'ifi! dwiliu nu nilinidn
♦5000 ježto ]vý Hlllťt jejího Illllll
žolu bvlu přímým jiiNlcdlďin Živi
fiíní je iitrpf-l (lne yiiH
JuHcř Kndnvý když jel a povozi'111
přcH křižovatku zmíiiríiíí drňliy nu
iilifl byl ziihiicii vlíikfui n byv
vyliozi-n z vozu ilMpaill iwi hlavu
Od tó doby rliiintvi"! už kouořm"
8 čcrvwiri! t r Hltouni rutiuly"
kru jun byl 10 rokfi hIííp ji iWiiví
zdi! Jiiaiizclku i čtyři dílky
— Zmrzlinu cukrovinky ovoci?
ví} zann'eiió jiikonti lovnó ceny a
vzorná obalulm u 1 J Miilydío
21 fiQuI au
— Ncjlrjwl vybr obli-kň pro
i'hlapiu velnu levní JoKlanetu u
V Vacka na lil im-zi N & ()
— V pondělí odpoledni vznikl
požár v príMilepí grocerního ob
chodit p 1 P KniijNi- na Hailrond
ave ti Madison ul a dříve než uha
Hen fifiNobil za $1000 hž $1100
Mody jež junt krylu pojiítfním
Ve 4'Í0 bod odpolednw VNtoiirnl
do přÍHklepí líilph IVarl yumřHt
nanei )iialia Waler Co honu nhk
bou jako obyěejnú Jimpu nby
mohl zaznniiieiiatí mrioŽNtví Hpo
třebované vody Když doňel k nií-
hUí kde mc nalézaly zanoby kuho
linu udál ho pojednou výbuch ply
nu naéež turnéř bezproHlředně ná
sledoval výbuch ('HHolinu v konvi
cích IVurl byl na okamžik za ha
b n plameny jež mu sežehly vlaný
a kníry alu mi McmU suty jeho ku
— J J Malý veřejný notář
obstarává upolehlivé pojižtční pro
ti ohni 21 a Q ul 30
uevzňaly Kvapní vybílil nahoru
a ihned přivoláni haMÍcí kteříž v
brzku požár iiIihhiIi a plumi-ny
mezí příčkami pronikly již až ku
slřeňe Xejvřtíí Skoda zpunobcmi
byla na záNobách zboží vodou jíž
bylo přÍMklepí zatopeno Pearl po
máhal Ktateém') při luiKcní a to
prvt' když již vňechno nebezpctM
minulo odebral ho k lékaři aby
oíetříl leliké jeho rány
— Každý čtvrtek fírocerní vý
prodej vho za kupní cenu tak
douho pokud záaoba Htačí Ne
zapomeňte mÍHto: J J Malý
21aQul 39
— - Ve Ht ředu dne M srpnu byli
oddáni v chráme Cesko-Morav-Nkých
Hra tří p J lVchanec a hI
A Vokounova Obřady vykonal
Kev V Miniberp-r Novomaželftm
líratul ujeme I
HOME FURNITURE CO
10}5Q7-10!) S 21 St — Prodává
me vowkery nábytek o 20 procent
levněji než v (Jmaze a to za hotové
nebo na výhodná splátky Pře
Hvéďěle el tř
— Připravte ki k závoilňm a
zajistěte ni VKtiipenky k těm na
mým již předem
Chromě údy
a kriss
{mibydou ii Ul'ti a tuWti 'níi
mnll iifkolikut k jia uaitoni
Dra Bichtra
flnchor pain pxpelier
V mrtha iťitií h uli
fit'í l k h-m rltt' mUv l-
-iloiti f lít iK l kt i
i lt tt řlítn í!i IuKí o t !i inv
ía l l
-
F JU Fichícr A Cj
— Dovolujeme ní upozornit vSe
chny na5o příznivce ío jtřestěho
valí jNine úřadovnu naScho dřevař
HlU-iio a ulieltiClio obclioilu na
východní stranu 21 ulice mez
N a O ul do naňí vlantnl budovy
a budeme moci každému lépe po
Mloužit jelikož budeme mítí vždy
ěát našeho zboží zde na Hklado
Na víti ví e min S úctou
CroNby-Kopíetz Cuwy Co
tf ' Tol 614
— Dobré htřcvíee koupíte bii
no ii 1 V Vacka na 21 mezi N
& O ' Ik
— V pondělí r&m při5- k těž
kémii úrazu llarry Kmery za
měntnřiný jako pn-Niinovaě koleji
ii dráhy Hurljiitflon Hyl zaměHt
náii v nádraží na západní 1 ul
když nesťaMnou náhodou zachy
cen byl mezí dvěma vozy Hyl
zraněn těce na hlavě a mimo to
ní oiIiicnI ěclné iiohiooždéniiiy na
ramenou a prNoii na íléxtí ale žál
ná kost nebyla mu zlomena J ežcu
zraněný Kmery dopraven byl
bevěomí do Houth-omazHkó m
nioeniee kde !r Hlnbaujíli i'ány
jeho ošetřil Má ne za to že lni
de moeí Kmery v1 krátké době opu
NÍ í tí nemoe'iieí
— Pííátí neděli mají výlet děti
licijelm Hkoiy ciritve ionKn-Aioray
kých liratřl do Kivervíew parku
Pří této příležitoMtl večerní boho
služby budou rovněž v parku ko
nány
- Každou Htředu velký výpro
dej u J V Vacka í-
V pondělním zasedání měst
ské rady otevřeny byly nabídky
na zbudování kanálů dle nových
odhadů městského inženýra Pou
ze jediná firma venkovská a sice
KacliJ'1'e-Gibsoi) Constriietion !o
podala nabídku kromě společností
místních jímž budou nsi kontrak
ty zadány O tom rozhodnuto bude
vo schůzí městské rady jež odbý
vána bude dnes ve středu večer
Ve schůzi této předložil městský
pokladník výroční svou zprávu z
níž vysvítá že v poklTidnfi do 1
srpna zbývalo čistých #2071 11-
2J Dále uloženo jest na vkla-
ech $275000 získaných prode
jem dlužních úpisů tnk že hoto
vost města obnáší kolem $500000
Dále podal výroční zprávu měst
ský klerk a policejní soudce King
oznámil že za měsíc července skol-
ktovai na pokutách $250 The-
resa Anilinová požaduje na mě
stu $15000 náhrady za trvalá zra
něni utrpěuá prý dne 28 červen-
v uu 27 a V ul kdež pry na
spatném chodníku upadla Mést
řikému pokladníku nařízeno uby
ujožij v Packcr s National banku
$7!i25S(l jako záložny lomí na
llažbii 21 ul v souhlasu se zněním
smlouvy s Park Johnson & Park
- Pozvánková zábava hadu Ji
ří Poděbradský č 72 ZCIU od-
ivvaná min sobotu těšila se veli
ké návštěvě a všichni přítomní ba
vili se vzdor panujícímu tepSSělnj
znamenitě
— Hazár! Pnár a ještě jednou
lazár bude už co nevidět a sice
za :l tvdny bude už v proudu a jak
se podobá bude to kapitálu! nim-
rejch Zápasnici se tul dost a
lost a každému bude stat ?a tu
na xApas jejich se podívat i
{jpozornCol c( trajapCm!
NiJlacluřJSl lékániA r mhib
Jmt Irkitrn
Dra W li Millena
roh K a Jm loion pI v Onmioi
Itlllllí Jl-Nl (kl
Lékárnu I imMu MI l rnlmi urmluov
ný rríflutřorHiiý lkArnlk p Onliur
Z iicjMK(ilillvřJfll přípravu vHncb
)fkfkých příiilplufl fskot t juknut
llMtolu 14(1 (ilui o rucl imr
Ir J Iťríliil
vtský lékař a ranhojič
Úfad fMna v Karbach bločku dMo
ptkojf 303 —Tri 1 76f
ClaJnf hoillnyi 0! lt do 1 a oilfldoS
()hj' JIIhíi rh a Coulur ul
rU'lnl huillnyi Odpiliilri m oř
FíRosie Krefschmer
ranžiojičlta
t řlilUil přliil
čí sk ú jhut 3 tyhenú mú íEiR
I 1 kouli Jit ruvriiiitimii Acrlrá nu ho
ruNtartlo rfluy tfnl netluliy yrky
1IA-J nťl Jy to ininll yylffliy au trpí
cleli a pro ivojl nnilcliljvon oci' tm
Spolehlivý pekařský Uélník ob-
ri stálé místu při slušném platu
Aloi Trutnovsky Seotlaml
So Dak Přijetý iVeh má před
liojst PlŇte hned 2 — U
Zvjiti tvé příjmy
Přilelitost k obchodil sehrt dru
ul V nuvycli ílV)i mesieia v
uwí Illinoiíu MtHHmri a Min-
iutí poděl Itniď ťhiottgu (íreut
Vtrm dráhy rlt In luttrmt
H jmrtment V tl W My Ht m
Min o "Tuwu Talk" a ÍVunty
Mp M 3
HiM )i "lň rovnytb Mavtllvtu JI onoltrii
nthu ilopMto inlijírpí popi ivň choroby
Kraldřkďl} uni t) 60c
Ns veack po&tou 6řc
A(JrouJii
nri icdniii Krnschmer
lOUHo I6iu Hl„ Ofnfiba Neb
3rde5xié) cillctivzci&xil !
Cftbiia a iMjvlntil vrdátl vtcf Atk vlaní j-rálclůni a tnánim kteří
jakýmkoli? fiol)em nim vyslovili a a nám! 'Kleli aountraat nad
ttrátou naR( mlM matky tcliné babičky
JToMfilny Iinloví
ktarou amrt ním vyrvala r ijodíll dua 12 arpna 1906 va Ult GSroko
Zároverl nrťhť přijmou nrdní díky naSo (a kvottiékvlltiy a vlnce
Bbor Mlrnoate 19 H1J„ abof Olivová Katolest í 35 JČJ) rodiny V
Hchtu blro A Valáka Jos KtiricU M Dvořáka V Kvanae A Nová
ka J II Kopltxe T Ilchúovakyho lí lňka lVťctlwy V Cepla
V Uehnovakyho J ío Mchnovuky dálo pí Vr Pivoňková a p I
dlna Dála dřkiijeint pit ním T Mclmovaké Kvrtiaová Nováková a
Dvořáková na otítav Jejich přUjjJnf při oRctřování mi Fh nemoci dra
há naM cnlá Ti vilcluil kteří ad ií£astnlll pohřbu neb Juk niko
liv tpAioluMii nám byli tiáHHiioeiil a tím aoutrnt avou nám projevili
nechť přljinau nál arňctínf dík I
fccťová
Ant llorářková
Animtaxle Máchalová
AneXka VáláAková
11 Horáček
A Máchal
I Valálek
II Horáček ml I ValuXek tni Joatf Antonín Hohumír 1'Vuntl
ick Máchat vnuci
Marie AncXka ICmille Anastaxle Antonio Máchalovy vnučky
Ho Omaha 20 arpna 1906
Dl Edv Chaloupka
(
r"' li-
I
český lékař a raÉní
SnoIefiJííĎ iiiiS
líni na U
za skutečnou cenu
o
Woodmen im World
(Drovuró HvAtu)
ČESKťí TAIíOUY V OMAZI5
A SOUTH OMAZIi
1'ravil řcskií "viržlnka"
vyiíbí jrdiocj
čeaký doutníkář
FRLAITNER řeznický a uzenářský
Iťi Her 20 ul Nouth Omuliu
MňiiufHi tiiror oř
The only Old Couotry Virginia
imokft
íKká )otn
Jšmm
Houcbotlny
mbiutt kHíol
a vnAkcró pilo
n( choroby
Jhou ryliíňltel-
"y
MitianoYHbého
Itřexohor
Nkym Thém
l ("ech
Tl nice ilíJo
nýeli plliatml
nt-rnocuml byli
vylomil Unito
bylinným 14
kem k tury pro
oJI n-h(konhtlnou IúSIvohI byj po
um TvanamvnatiHtu t mino
ni flnmiill Loinlýné 1
MU hul pro Ouiiibu 111 iioiue
uilyeh 11
ťUvulnfl yniiuiř lékárk H A ikránuk
mh In k W lilium ul Umnb
Ikuřtikyiii tifilil6m véuována ob-
íflililiil p(ixoriat
Dr Jos Fr Lauwetz
WAHOO NKU„
Český M a raiiSi
Úřadovna v Sliánkovfi Hlocku
rjid hollrnou
Teltfoo tlilo 97
1'oiloull v kildé dotě 4jtl
OMAHA NEU
Úfadovoat 126a South 131ti St
Úřaduje od 11 hod dop do 2 hod odp
Tel iVřadovny Douglaa Í7W)
Obydlí 3430 ]íř 34 ul (blil
liincroit
fiřadujo od 2:30 odp
Tel obydlí Doiifc-laa 44(W
lff!xnIoUý 11 Kli vod
nejlepíí toho druhu
vlastni v fniké Čtvrti
V F KUNCL
1241 Již 11K
Vidy nejicralvřjM záioby masa
a uteniftké domácí sboZI jen ořj
lep&fho druhu ta ctuy levnéjU než
kdekoliv jinde
41 Tel Doučili 1199
Adresář lúíů spím
rlastnt
F1 J Semín
v č 13a! William ul
Zftjílftn k nřmu a přuivčdfUe loorna
rncnltó Jakontl tbofi která tMíí au vKudo
vjřtcčno povřiati Má vždy holuou xám
bu tfmtvíbo mata vivho druuu Stačí
Jun Jednou koupil a zákazník ttano au
atálým íxlbfmtoluin
Objednávky možno též adCliti toleřo
neru Hod UÍ72
CHAS H ST1LLER
vlastni vzorně taHiený"
Hostinec
ca levťrotáp rohu 13 a
Uowitd ul v Omaze
Má na s'da Ifi vidy nejlepíl im
portované i don Id
YÍna n likéry
Slonův Itíák vidy na Cepu
Chutoý fit mek vidy po ruce
Za ta te na jedou 4a
(kIIi vl tchSM kMiu druhou ndMI v mlulo
1100
11
píflíNi-rtk Anna Kro)fl mo Jlínl tu ullo
J éVtrj! yp( jí 1
1
o rvi vi iv
Loan & Buildinir
oaoclatlon
pleitěhoviU id lite HJldiog do
lích nových úladoveo na
jerových toh 16 Ddga ul
kde! vtkhui aUři I nuvl iMttitíc tu-
du ardenl vítáni HiiuUtititt Uto
plU pru aut na vala áiry a vlwta-
iJ'V lil
ii iUiky
ijkr 114 duwoviny u míi'u(
I
rAá
tldli4
Ur X MatUnarr tatuiutk
li W tHlH přfd
Johánek Bratři
firviif třídy niiIooh
Mel nillUm al„0ka rk
tbti vtta likéry d4Vkř ►ťUUý
(I
Tábor řftdjraaiaí 4771 MWá
ortbl tí ivt prkldnln4 tohíii ktldim iirron
IfnU 11M11 1 mln) 9 um hnrtln f
f MtikoluvnA Vullul konwl Jn Ktťk
fltiMi KfťiliU bk John ihll)irA 1
klrk Olin Hmrkuvk 1 1 IM Ixiiiiliilon Mirtť'
brftviidfl V Oolnjl triiltfnl trt gublo Ul
ln vanhovnl itri Anton H4rl
Tábor NidiraaiikA 11 pn í 180 VrOW
oitbfvl lfihft kM priil a linii ťlřl(ik f
nnmni iiiimoiovii n j ll Ul KonkU Jmi
'íMiwrmi NI řimuikon IJIiH Hlulmtu klark
A V Novkk iai Ho II Ht Omnu NeUr
UnkorK J JxiiU prlroilel Jim WiII
lož Jan Hun í fi KytířA 1'ythla
odbfá lidmi druh f trt ÍUrtuk
mínící liiiUIn ř Milkov4iiiltnoitl
r Hokolovna V#llnl KmnUt Uml Hnrk
K lt H„ Krnd HUitik IWII do lAib Mtr
AnUin Turynnk M uř K Jd No vík M
Til Jřd Hokoi ? Oiníba
Odbýtá iípr(lnln4 lubftl kaldou druhou
trudu t míalul míer tví mltrioitl ttJt
Mo laih t KUrnU V Ncbnldr UJomiiík
Hud ritiliiwr KUT Mo Mih t íéetnlk Old
Jolim pokUflfilk K W luriol
Mbor Itoloulara ř 60 }(lh
oilpoUiilim f Nír Mini Vvnliiullll
iini-nn a vriuimii Ht
roli1 1IH0 llíiil u uii
níuiAtkii Kř KllilkBř tuloiii ťriitlIkM
duplik IU Marthft Ht AIUtnlo Maria Vtl
borekjf Iih Manbii Ht pokladní- Aana
TomíA tm Ho lAth Hl
HlHir HrSada Noré Doby i 86 JČ1)
odbývá tri KihAin kaKdoul nadfll ? niírnol
hod odp Nírodnl tlnl I'fldka Maria
ťilrk Dfatnlun Mario Krmalthaltir poklaď
Vul9 rťl'"lti[Hk' tJtooloa VII6 ar
kil HiH 1'oylaUm A ta
Tábor Myrta íli 92Í lt a
pdbívá achAil vrt nl nadtil mll Nír
Hlnf um lil WH Um ul Vyti uíilí pld4
Marin Houkat prlNidk Katy Vliicli„vkí
l7MWo Ulb Hl„ mlaloirmlM)ka JiMMifa Hhina
Ujnmnlia Frantíka Hon kup 1310 Ho II rit
okUdnlce FraotllHa l'i-lk kanul lká Maru
fllbyl niarlalka Annttiabka vntlnl ttríí
AI Aiitifn voikuv tmf Joioirafutia vflMír
majetku Marin Holi Kruutllna Toiiiílaa
Maria Hchou Hpol lákal dr I HvoUoda
Tábor llolieui la f titltft lt M A
iMií tví aiihAia kaídí rnl bomllll
Knki lovné im Ho II Htr Vyniouíní tird
aoalkyuí Julia Votava pfdxJk Anna
ŽirkovkíuilaUiprnililkynt MrlMra ItlIdMlt
tajamnlca Anna lliliilmrí I ml Houtn l
Htr iMiklwluli-n Murltt (Irliiiiok HWH Houth
1 Htr ktridífka Maria Vaíko vbor majut
ku Anna Himk Km ne In Krajlfik Anna A
linu luHrtniKy ranný Anatnoa aihi lltiiin
vnitřní tlrf Joulu Htujxkal venkovní atrii
a o tun a Koítio
l'od p Nokol Tyri £ 1
od byv i tví aiihAia dvakrát iníifni kaádoU
1 nedftll a I pondíll v mátli:! v alnl Matiová
CJnloroínl h6aodlyvá aa I nedáli říjn
pftllatnlacb&ta I nnlll vdgbuu a CtvrtlatnI
Hládnu a arpnu ťlad Kr Bvojiik kw Ho IV
iiilatnnrvdiiiiila Ani Vatík lv:ia Ho 1-1 Ht
Ht taj John ('liJaborid HM Ho II Hl dluik
Joa i i ar liMft Ho lí Ht pokiadnia Joanf
NJplnký l Wlllliu1 Ht flinr RiaJalku
J Nejuplimk Ano llukuiW a KarolKrfál "
praporntnlk Jak Ilouiiar vp pr J Jindra
tiírlnlk Ant VaUk rvlrnl vflior Ant
a Kr HvolMida kl„ doaorc W VtUk
1'odp Hokolkj Tirá o I
odbf vá tvá ai'hAia JimIoou niáaiíná a ira
kaádou čtvrtou umlAli v ulili MnUovl frď
alkyné Anna 'M'ha IklU auoth hl b Ht
uilklopNdMdk Kinilln Mnravod talamaloa
nnnt pviniet ikia nu ivta rl třemlna
1 j
1
1
ř
fcmllla OltlulMiriil IAW Williin Mt tukuu
pln Anna lármlll IMU VVIIlUni Ht doaof
kvu Anna Vak viur majalkti rraai!
tka K um t Mary lljl Aloloio Jludra ááak- f
nl yuo Mria Vak a Aana HvailuaT (
HAJ Martlu l J VY (' '
wllif v ivt pravidelní n liAa vl ly nmUll
v iuMdI aukoluvná 'raUa Anna '
Krviíi iwi Hit ani hi nmtiptHi HriMf
IluhUek mi rWi Mih Ht tuJtmiolcw r raiil
fKk H"f ifttn nt i~kuliit Jr J
ck WtN li at„ vfiuiíM ÍHk
viUkyM IřáíJn vulÍNIirét f aCJiAt
nkiivnl ni a VkIkhmi víuf inliku
tla t llkii Mi t hrvá! J VMř
bJvMíkal t Iloiuvw kiuvr
I
DR JAN f KOUTSKÍ
mi GriRi Uotoa Tes Storc
V HOUTII OMAHA NHU
Cldl kihtlayi IM du tl ku4 jom
M í da k lu r
IM K kud ttír
TeU laa ůlaJovul otydll 141
1
♦ 1