Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ČEŠI V AMERICE
JoHcř fiflé( 21 lot Ht&r bytem
v ciNie Ulil N Iirndford ul v Hal
tímore byl uchycen a na iiiíhIC
zabit přeSinovací lokomotivou
r i(!rmnyjvariHk6 iJrAby IírozriG to
íicStíÍHtl přihodilo no v čtvrtek mi
nulťho týdno o (I hodinfi večer nu
(trati ktori jdu přen Pattcnon avo
Jicr ulici NeSfuNlný mladík ho
právě" ubíral do avčho domovu n
"1 tifmión tm llilll I ! I
gr j ni irillll] uit mjIV M
vyzvednout týdenní vyplutu když
j}hu ucHtřNtí přihodilo Hvfidkove' no
iiodv tvrdí in mu iii'i'iv1 IiimíiiI ii
' tllllli tilUllIillif lll
"tm i ii n i v jí
' lni
iruti na
IHchfidky kterň vedou na JJmdford
V ul když v tom ho zasihlla rychle
loučí lokomotiva Jeho třlo bylo
'4'ponanl rodreono pod těžký
mi koly rozňatatkv hv v ndvit
ženy do iimrléí komory kdo koro
ner ((bjliard držel v patele vcíor
11- A ll l'V r i tm i tt
TWH llťMl HO(IU'0 UCZICOVI )V(1 1
iYWhaeh a JoHcř přibyl do tí-to z
i m jihí před třemi roky ]lyl Hynov
Mfcm p tfoNofu ÍUyÁh čím í!21 N
V'V'"tle "' i'"l by odbýván po
A ! JOHoř ÍlvM bvl ZIMllěMI
11 t ' - - „ -
%jr naiími zahradník po nijaký ínn
jKpnieoval pro p V Fificra a po tó
A "Vřijul mÍHto tm draze Výplata
'Hcrou není byla podědili nel) 8o
VH- mÍKta na dráze vzdal a druhý don
" l ii iňt! i :i! ř
? jiní ii — — mi i iiitniwiiiiii miniu
zahradníka v TowiiNonu které mu
vým vlivem zaopatřil p Hromad
nik z Kaer ul Zemiulý patřil k H
du Onvojeiiých 5 13G CsrS Ku
xhoru naležel teprvo dva hiííhíco
Mezi mnoha ty nontiženými
pří úpadku Milwaukco Avo Htate
Jiank v Chicagu nalčzil ho tH kru
junka paní Nelio Novákova kto
raŽ obzváSť krutí byla pOHtižena
J'aní NovAková výpravu jo o uvém
OHiidu nítKlcdujícÍ! "Mflj uo
vluNtni otoo inuo vybual z domu
Julyž ho dozvídal žo banka udčla
la ňpudek Jefitfi před uokem
jNem pracovala v továrno" na dout
kíkv v čís 487 hov Clark ul Vv
'4liMávalu jHom tum $000 týdnS u
podařilo ho mi nřco peníz zacho
vati Mftj manžel ho pak rozno
mohl a já byla nucena sibnouti nu
uspořené poníže abych inu mohla
zjednali ékuřo u nbych díti nene
chala hladovžti 1'ak ale přiňly
horSÍ rany muž zemřel a jil jnem
no rozncmohlu tiouchotinami kto
d jwm hí iracl v tovární přivodí
la Dlouho dlouho nalézala jnem
( v prcHbytcrianHkó nemocnici a
teprvé před týdnem byla jHcm od
tud propuSténa A po vSech
trapných událostech jHcm Hhloda
la že mám jeňté $350 na bance
Hyl to zbytek mých úspor tolik
pravé mi z nich zbylo když jsem
do nemocnice odcházela To mi
bylo Částečnou útočnou neboř
nié to naplňovalo vědomím že
uspoň pro začátek nejsem se svý
mi dětmi tak úplné ztracena Nyní
vidím však že jsou ponízo pryč u
nevím eo si požnu — pracovat! ne
mohu a nevlastni oteo mne vyhnal
co mám délatit" Dala so do pláce
Také Margareta Johnsonová jo
politováníhodnou obětí padlé
banky
7t Httltlmoro odejel na parní
ku Uhein nazpět do staré vlasti p
Jían PoláSek Přijel sem IS dubna
a vyNtéhovaleeký lňm byl mu je
diným útoěiStém Přátel v Ame
rice nemá Ur v na to mu byla
zaopatřena práce na farmě kde
pracoval juko obyčejný dělník
'Nevěděl nikdo ÍO Pobttek jent
vhtHtně íAinuřný nedlák 1 M ilotic
na Moravě Svěřil # tím přwi
HVýnt odjeídem V Milotieleh má
vrlkou iNedloíít íeiut a dítky Dřl
vn nel uteil na jaře x moravských
Ukh sníh měl nějaké mnloroiumé
id ve své ilomáctntti a v prvním
roíěileid nebral něco ieě a ul byl
m reté do Ameriky Po n?j
V ť in ěitit uat!it mlři ul a p Polá
brio uinul I t4vsjíeíeh
poměrA j'it přiee lěp být i na
trvě edi M'M ne iVelHťinf
Americe fnrmcrským dělníkem
Dopsal pro peníze a o nějakou tu
zkuSenost bohatfií spějo nyní ko
břehům evropským
Hodinu krajana Čeňka HouSi
jenž bydli v Mn 423 vých 73 ul
v New Yorku Mihlo před nodáv
nem politování hodné nefitěiití jež
vyvolává soustnisť u všech jeho
známých a příbuzných — Krajan
Jmusa přijel v měsíci listopadu
minulého roku ho svou manželkou
z Cech a přivezl n sebou vzdáleněj
sino příbuzného Václava Zelenku
hocha 17 rok A starého u snad ám
osud tomu chtěl že nefiťastný hoch
nedoěkal ani jednoho roku svého
pobytu v Americe Celá rodina
Houfiovii neť jejich ěcHký hoch
Soukup a Zelenka vydali ho v ne
děli na vycházku do YonkerH ehtí
eo ho bavit jednak hledáním hub
jednak nadýcháním ěerstvého
vzduchu V llastiris měli Iiohí a
děvčata v úmyslu so koupat u také
svňj úmysl provedli Uylo tam ví
co mládeže a vSíchni si drželi na
známýckrnííitech Václav Zdenka
niUiú Wranou aby ua převlékl do
houpacího fiatu u vesel ro vody
hned před tamnějňím mostem JJyl
varován aby ho nepouštěl příliá
daleko než Václav neuposlechl a
vymonvai so že hlubinu prozkou
má Plavat neuměl u při svých
pokusech dostat hj dál sjel do lilu
bíny a zaěal ho potácet Paní
Ijousová spozoravavší co so déje
vzkřikla na svého manžela Pan
Housa se okamžité vysvékl mIco
ěil do vody u plul k místu kde
hoch zmizel Nešťastník vyplul
opodál jeStě jednou a v zápase
sklesl zase do hlubiny Přes ve
Skeru námahu nemohl jej p Dousu
nalézti a byv příliš znaven musil
vyplouti sám Dylu ihned jiřívolá
na pomoc se všech strun oznáme
no policii a po několikahodinném
pátrání bylo konečné tělo nešťast
níku nalezeno a odvezeno pohrob
níkem Hána tato dotklu ho rodi
ny Uoušovy citelně již proto že
byl hoch velíce hodný a přiěinlívý
Krajan František Hybu z ěís
'Jí Grešli um ave v CIiícujíu spá
chal duo 13 srpnu sebevražd u o-
běšením Uěinil tak v kolně za
domem a když byl nalezen byl již
mrtev Kyba přišel po polední do
mů naobědval e a pak řekl čle
nům rodiny že jde trochu na pro
cházku Asi za hodinu Sel soused
Josuf Havlík z číslu 32 Greushum
ave uliěkou a když náhodou na
hlédl do kolny spatřil tam Kybu
viscti Provaz měl uvázaný na tru
mo a tělo viselo volné vo vzduchu
Myl uěiněn pokřik zoufalce byl u
říznut a zavolán lékař ale ten se
marně namáhal přivésti starého
muže k vědomí Nemohl než kon
statovati smrt a proto byla zpru
venu policie a ta uvědomila koro
nera Policio praví zo Kyba po
slední dobu přes míru pil a nepo
chybné v podobném stavu sald si
na život
Jindřich Horský v Cedar Ka-
pids la dělník jenž již po delší
dobu mnoho nepracuje ale hodně
pije a jejž ženu proto opustila
před nějakým časem a zadala u
soudu žádost za rozvod byl přive
den na policejní stanici asi ve l
lodiny ráno ve středu min týdne
ve stavu velice zbědovaném od pití
a trpící třcStivkou opilců Ďyl
dán do jedné cely nahoru do žen
ského oddělení kde cůstal něja
kou dobu itokojovm Cu od ěasu
jen požádal o kořalku jež um
byla v malých dávkách podávánu
ai jednou tik hodinu Iieé náhle
v 10 hodin poěat AiU-uě uhl IHrld
od vyhřivftěe i loný prut hru
úl ie abije kudého kdo c k ně
mu přibliž Maršálkův uáhradnik
ťuuniughftm jej ale přiměl aby
mu vi trochu kmdky prut ten d
a Jak se to ktitlo on a policisté
Kroulik Hmetan a Mustoi vrhli
m nit něj do čety at lbr-ký n
idjěejuoU kiloii m bránil e to
Víftlo hbum chvíli Vněm élyffiH
mužům než jej přemohli aby jej
mohli spoutat Na to 1yl dán do
cely vo velkém vězení Htuv Hor
ského ho znuěně zlepšil Jest tišší
a pokojnější Úřiidnícl neví co i
ním mají-li jej poslat do ústavu
pro Šílené nebo do ústavu pro o
pilce Něco prý so n ním ntát mu
sí neriá li se neštěstí stáli
PftIJME SE řeznický pomoc
ník který ho vyzná úplní v sekání
masa a dělání uzenářského zboží
Musí též znúti dokonale anglickou
řoé Hlaste ho ihned u Joh Nejo
plnského é 1401 So lCth Kt
Omaha 2tř
MÁM NA PRODXJ
hojný výběr Poland China kan
ěíkfl kterým jsem věnoval po
dlouhá léta riejvětsl pozornost Za
uspokojení ruěím
Í5~tř John Horký
Farwell Neb
PRODÁ SE z volné ruky krás
(ió zařízený pekařský závod v
Qmiize za výhodných podmínek
liližší podrobnosti síleli ochotně
idminístraco "Pokroku Západu"
Omaha Nel) 1 — 4
Popisná knížka
o South Dakotě
NeíUi učío fto rozvtb né reity do South Díkoty vy
plili ie vím prohlédnout! li tuto knížku popisující
Mát ten jrbo přtdooní a výhody právl vydtoou
Chicago Milvaukea & St Paul
dráhou
Hildo poaláoa iditmt všem kdož te o o] zajímají
PoKtovní lístek ni níže udaoou adresu vám ji dostane
Nedávná prodloužení železoico akrze Lyman
Co South Dkota poskytuje neobyčejnou příležitost
Kupte ai lístek od valcho místního jednatele
avřuk trvejte oa tom aby vystaven byl na dráhu
Chicago Mílwaukee & St Paul
F A NASH
General Western Agent
1524 Farnan St
OMAHA NEB
í
ir
1 U
Kde naleznou
) oi i m r iivi nu fh u vv
U Uo
nemocni
[ni
své uzdravení?
f
í
LÉKAŘSKÁ KNIHA
VÚDCK KU ZDRAVÍ
Jl-ll naiiiocnl i clinnl shdtú Jakou
ncniorl )! MOeiif iImjIíih n m liili)
IiiiIIiii kirr4 i(iiiiilin)vl o rňni h
iniinrlij v nit iniiviili piff lír
I! C Ciillln nuinnl mnoha duUtýfU
ri4voia hu nidliíivilnf ilrv( Kulliii
ilulrtlla řilnriim iiiiifnliiilcia till
iiniiiis nřkilik tinlliiviilili (111(1111111
bildala Indi užilnímm HMnUuu knihu
Po n lá Ameríeo iimI voSkcrýml nlrody najdete početná lidd
kli fí tipko na rfizm tčžkd a danlívfi nevyléčitelná nemoct- chodili
od doktora k doktoru kupovali rnzná patentní v novinách a kulen
tláíícli vychvalovaná WUy jmali jii rfizná léčební ústavy a nikdo
lienalezli Domoci řil ? Vhlldii niiiHelí draze zíiulatití- tak íe tumTu
ř kvó iiciiízc zlnUll
Í JMKTOlť NKNÍ J KO DOIÍTOK to ať d kaXdv dobře a
pamatuje Jeden fttudovnl mnoho druhý máni a mnoh pouze pro
zklidní titulu Tak so stalo ?o mnohá léčební ňstavy zdo v Ame
riko byly založeny lidmi kteří Bcatarali pouzcopeiiíxníieniociich
nikoli o jojich draví
Kam tedy no obrAtltl v případu wnuwel Na tuto otázku je
lehká a jednoduchá odpovč-ďi Nejlápe učiníte když b obrátíte h
plnou dnvčrou na nejstarSi a ncjspolchlivčjSí léčební ťistav a to jo
Dr Collins N Y Medical Institute
140 W 34th Street New York N Y
a dostanete tu nejlcpSÍ lékařskou pomoc a nejtepEÍ ldky která nikde jinde nekoupíte Toto jest jediný
jistý a bezpečný zpfmob jak možno docílíti ťipliiMo draví Professor l($kařvtomto ťistavž proskoumá
vaSi nemoc dlo popisu a připraví vám léky kteuí ván jíutfi uzdraví jako uzdravily tisíce a tisíce jiných
Cíiťfí pibíí nlfiivoiií o tomto íkHinWi
11
]y noiiioccn nu led vlny
Allfliiiown !'„ u Dubu 'ofl
Mil p Doktor I
VnSo Iťiky Jhoiii upolfoliovul Jsam
lltllifi llřclmvll š Imlnil v kfUll k Itulvl
iiHcli Nu lftk pritvily !lliim Váni voii
ioilulilmi Ho juln luno vylfill připojuji
líclilu m'kolik ííiVI ktm é m(í)am uvtifoj
lili v fiuMipluficli %y kmimiy v if("ttdu iib
iikk'1 vfitlóli kam no mují (jlnulltl a pomoc
Vrtl oMnnf JnTomeh
jil hu YorUnll St Alluntowii I'r
VjiéíonA z ii(íbojspeřii5 pllcní nemoco
TrpM nu jSiUltichu (astmu) a broiiflilíls
jHCkHon Mini) 4 Kvílím pí
Volouiin p ltořtiMji
V)'li''k jihMio i'irii(u Vii la na
rllim viiiinl iloliOi pfnUl v
1 1 ~ k t ' ' 1 1 1 1 1 1 1 y u 1 1 1 ]'' 1 1 1 1 1 i mim vír
III wllIIJÍlljlI DoIIIHIvnI l"'lll i l Ihll
V1111 mim liutlnv mi l k'lí Okul kilu
iiiiio npiiOI 'i til' vylililni v iníUi iloliřn s
Huna pťiUiM n ilivl luk lm n iimlil uk
l u v uilivitl lliiilii V i 111 povl6íii)( imi
nl)í } i v il v vSn vvl¥inl
h ili Um Jiťln iloliío iuli'( pflli'1 v&i
Henry Sírový
Jackun Minu
Y tťtiA zo žaludeční urmocl
VeKxiíny p l'rol"ni'l
NkiiiuIiU k ali irll atiyoli Vtiil uiVjFliiviU Itltt m ÍHliniif jí( tliky
) Vjliítint i 4 h t tiiiinliif „tlhimpMu " ll klmoil )wnt llU 1 tuky
lupinu mi I i ii(m mii xi ii iMinrli li tlukttiiAii li k it nii li M via l
li-1' t'l k i 'M " H V Hlt lilu ililt i iH iuuti il ' jlil ) ni iíi
m 'iiliii' i" i i" in I iiii"!1 v Uk kifttkiit f ioti uilmiU I
dr iwliiil pnlillk It mlíKniďiiU Vi kitl mu kilu Kl uuiuutnn
hu o i Lín ' h llulkkiií rti iii
AWU Valfillu i N w )l i y uk Cl
l tiplÁtl) (kU4ti k
V
Now Hockford N Duk„ 8 Dubím 'oů
Qlnf vhim iJnkioiel
tUtt Vám dílváiii la iem poliulnť M
kv ml Vál pfljulu i ánurt ktmá Jkuiii dla
lid vodu uílvnlu Nepukli Jhiii Iiiii-iI pioio
in Innin clilila lárovtA poulili dvojí pmlic
lilmnil které i!iiliio jak Jneiii řulli'la
l'ftl iiíkoilk h%hú liyl)iin luk niiino
cná 8 huliiiiiá In bylo nu miiň komy vliKit
Ani novliii juk e Viíin mám poilfkovnl
í n tma mu íudiránil od ilmit umní Mníl
iiidiie % já mna nniiifiU liidnd riádíio nu
vyhrnul i pfc vy jmu mna tudiavil
ňiáváui Vám nuviily vdMná
Anežka Duflek Nw Hockford N Duk
Trpťjl na chronický roumiif Izmus
Ctiuy pana Profemora I
Kladu auliě ca imivIiiiiohI uvědomili Vít
a lárovnň Viím poiKtknvail na dobiodlnl
klorá Juta ml prokánul ia llo miiA vylíčil
I Heiiinuiliiiii na kléry Jhbiii ti ii" 1 ní kolik
rokrt Nh)'il Važlcli Irkfl a dobid rudy
jhein pfnnvíiltiii la byidi lipíl imdtlw
Keiiiimiliiiiiii Chvála p Hulín v "niky
bulniily miin ppiiKiily a Uk vnřujiifi rlivillni
odpntuiil 'í% oo li'kro ktvi j l tuliu
prlvani (ii!luliiiiu
& iSotou
Marko Utpvllťh Olu l a
Žo ťj to listy u podohlznj jsou praví a n
vymyU-ntí ta to so knidt!mu ruří IVidolmých
pod kovai ít h listňdostilvlme každý týden na sta
nltf j n iiřktertí $ dovtiU nlm uzdravených lidí so
uvfffjnují v Časopisech co ukAzka
Jaku ty thiťo trpicíclt !! utlnnctiu tak JMoJťt ío l vy muiclt hýli tudrincn třeha
jilo hjdlel ídtlt'H lia (Uii o mil Vm-iLi co nultw uiniti v případu mimn i jcnti V pisto dukladtiň
Viijí in itiM H xi l te dipii lll Itííu II Vrtl H ni udit Htt C'llt eteli (dullh ti ty nejlepM lťk ktcTtí lU jsuU
itiktlw jindes U duMiuí a kt rt jsou pia kařdi :ho jsvll"t3 plipravovanť pisto ícký na tuto nJrmui
Dr
C COLLINS
140 West 34th St New York
i 'tvttttl hodiny j vlv-tut aloi íuí (0 lil ramt Ju 9 ta-J ikIihiI V m Jll ad v hmt I hl tkljml
N Y
f
I
I r
V
f " '
Iv "
iV
i
f