Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z českých vlastí
Po žních— Široké lány čenkch
roli v ponledních dnech vzaly už
podstatnou a smutnou menu Ne
vidinu víco Žlutí wořo vlnících ho
klanu kterč v panácích uloženy
zdobí jcHtó tu i ono ňirá jinuk tr-
nnítc nichž pomalu počíná vátí
ostrý vítr I den ho krátí a přes to
žu Hluníťko V(i dno nehorázné hře
ji) přece cítíme blížící no konec lé
ta Jlolís lány jsou jeho prvními
příznaky V některých krajinách
jedvu Nvezli obilí pod Nlřechu to
doly už Htrniítž zaorávají
Konec dobrodruhův — V obci
TroHccní-m zaměstnín byl jako zá
mečnický dělník Antonín Lede!
který m nedaleko uvcho příbytku
oběsil Hmrt jeho oplakává mla
dá vdova no třemi nezaopatřenými
dětmi Sebevrah Kloužíl jako mla
dík po tři leta v cizinecké leii v
Alžírsku znal několik řečí a byl
velmi proeestovalý Ve HVÍ-m řeme
slo jako zámečník byl velice obrat
ným Uyl vsak v tomto povolání
nestálým ft oddal se nemírnému pi
tí lihovin což přivedlo ho tak da
leko že Ktal ho podřízeným dělní
kem zámečnickým v továrně Je
likož příjem nebyl valný jen Nám
pro sebe mnoho spotřeboval n ro
dinu ponechal v nouzi a íiedostat
ku volil raději smrt než aby v
trudném živote pokračoval
Skon ruského uprchlíka — V
Král Oboře u 1'rahy nalezena by
la dne 3 srpna mrtvola mladého
muže jenž no tam na stromé obé
sí) Prohledáním listin u nčho na
lezených zjištěn v obříenéin 45ietý
strojník Jakub 1'ravdzík do Uu
ka příslušný Asi před 14 dny
uprchl z Varšavy ze strachu před
stiháním přišel do 1'rahy a ubyto
val ho v Bubenčí v domě ě 1G7 Na
komisařství bubenečském přihlá
šen byl dne 23 července U sebe
vraha nalezeno bylo též psaní ur
čené policejnímu úřadu v němž
nešťastný muž prosí aby o jeho
smrti vyrozuměna byla jeho žena
která bydlí v ruském rněste Jtize?
(Jo pohnulo jej že tímto spusobem
ze života odešel není známo Kro
mě jiných věcí nalezeno bylo u
sebevraha ještě 40 kor na hotovo
sti Mrtvola byla dopravena do
umrlčí komory na bubenečském
hřbitovS
Hrozná chvíle ubohé ženy —
V tak zv dřevěném mlýne v Ncu
stadtu u Friedlandu postaveném
skutečně jen ze dřeva a šindele
obývaném rodinou dělníka Julia
Kratzra pak zahradníkem Franti
škem Kratzrem bratrem dělníka
vypukl v noci na den 18 července
požár Oheň spozorovala nejprve
žena Kratzrova která n kojencem
spala v přízemí budovy Vyběhla
ihned na půdu a také švakra zbu
dila Část pudy stála však již v
olariicnceh V komoře jejíž dvéře
byy zavřeny spali manžel a dva
synové Mety a VJletý Ačkoli na
dvéře bušila a hleděla je vypáěiti
nezdařilo ne jí to Hpáři také šand
neotvírali byli patrn? již dýmem
omámeni V domku jenž požá
rem úplnfl lehl popelem nalezeny
byly po ukončeni bn-uYíeh práci
řiihelnatřlé mrtvoly uhořelých
Rominek tluiky ví vil — Bý
valá uhlíku rolníka h Veltra v
Cvrčovicích v Nloíku UťUena
Seidlova povila před krátkým čti
sem děťátko které vírtk po pm-odo
ihned íeinřelo Hddlova neveďme
si sinalou mrtvolkou ani rady ani
pomoci beí roíutýfi'1 hltU ji
do jamy na inoMvku hh1mi
iMlkudl vlak i dva neb tří dny
mrtvolka byl vyjaln Heidbnu
}yU na to řitnietvrm iftlViut a
dttUna l Vr amidu v ISduMi
r ! h iM I vln td iveb n vy
Mřovárit pro iWm dílka IMvou
mrtvoly však bylo zjištěno že dí
tko na Nvět přišlo jíž mrtvé a pro
to bylo vyšetřovaní pro zločin pro
ti Heidlové zavedené zastaveno a
Heidlova jeli pro přestupek že
nezavolala k těžké hodineó uvé po
rodní bábu neb jinou počestnou
ženu a tak že porod zatajila od
souzena byla soudem v Pohořeli
cích na inésíc do vězení zostřené
ho posty
Pobodána milencem--Mario Mi
štěrková JJOlelá tovární dělnice t
Kadlic učinila si známost s ná
denníkem Josefem Vetechou z No
vého Smíchova kterou však nyní
chtěla přerušili přesvědčivši no už
několikrát na vlastním tele o suro
vé a násilné povaze svého milence
V úmyslu tom jí nezabránila ani
ta okonost že je matkou několika
nedělního dítěte jehož otcem je
Veteclia a krátco milenci ozná
mila že už s ním nebude mluvili
7éis zlostí nad tím jí lí(5 července
Vdechá napadl a pobodal ji ku
prsním nožem do zad Zruněná by
la dopravena do všeobecné nemoc
nice a její dítfi dáno prozatím do
nalezince
Osud rolníkův— František Ktří
brský Mletý rolník v Oešné u Ra
kovníka udeřen byl ve sl ředil dne
l srpna pří svážení obílí podsed
ním koněm do prsou tak že po
zbyl vědomí a za 2 hodiny na to
zemřel Přivolaný k němu ob
vodní lékař pan dr Jun (Jerný z
Kíikoviiíka shledal Že Htříbrský
jemuž bylo přeraženo jedno žebro
zemřel následkem vnitřního zakr
vácení Nešťastník jest ženat n
otcem čtyř nezaopatřených dětí
do stáří 7 už 18 let
Smutný obraz manželského živo
vota — Krvavým způsobeni za
končeno bylo dno 21 července v
nocí drama jehož hlavními oso
bami byli bezdětní manželé Pro
cházkoví kteří v domfi ě (118—
VII v Letobradské ulicí na hetné
měli hostíiiee-"u Jiříčků" Ho
stinský Josef Procházka narodil
so v roce 1872 a byl příslušníkem
do Starého Přerova u Českého
Brodu V letech devadesátých
působil jako Číšník v Jaboiieí nad
Nisou k'de v roce 18!)!) pojaj za
manželku vdovu Barboru Vávro
vou v r 180!) narozenou Ženu
byla v obchodě velmi obezřetná a
šetrná a její zásluhou ustřádali si
manželé větší obnos s kterým
před pěti lety přijeli do Pruhy
Nejprve zahájili činnost v hostin
ci "u Slavie" v Bubenči kde se
trvali rok načež otevřeli hostinec
v doimVu Jiříčků" na Letné Jo
sef Procházka byl velikým ctite
lem pití Někdy v opilém stavu
provozoval různé nepřístojnosti a
jednou řádil tak Že po dobrozdáuí
lékaře musil být i dán do oputro
vání v ústavě ehoromysliiýeh
KdyŽ se polepšil propuštěn byl
opět domů a za obezřet ného vede
ní ženy své obstaral opět vše eo
týkalo se hostinské jeho živnosti
1'onenáhlu počal se však opíjeli
a v manželství byly proto stálé
mrzutosti V minulých dnech
dlela paní Procházková na návště
vě u své matky odkudŽ se po 10
Iiiil v noei vrátila Boma na
lezla obvyklé překvapeni! mni
byl opět stměná opilý A kdy i po
jtávřvid hostince PrchWka chtěl
hýřili a iiitwižeka mu v hun řnhru
Aovals lruehA'ka vytáhl kap v
revolver a dvakrát vystřelil
IHbt 114 svoit HifUiMku jil řusáld
nud kyéli S Metným výkřikem
utíkftla pud Pr'dUkoá kudiy
ui do IfiottosliA mUt itixti km ji
tntlíprotitWd-ivsl jeíilí jednu ku
li t nf vypáM lud Proehkít
á VleU v odOnnitl a mul v don
hěol ! j mrtva am atMt
Milostné drama — Romantické
a Pražany o nedělích hojné na
vštěvovaué místo Jirny bylo dnes
25 července vyrušeno zo svého kli
díl Mezi jinými obývá tu vo své
vilo rodina pana 8 z Prahy Hodí
čo irávé prodlévali v městé a
Jirnech byly dítky: dva synovi
Vladimír s Karlem a sestra jejich
Růžena Ti bavili so na letním
bytě obvyklým způsobem a podnl
kalí výlety do okolí Jeden z nicl
se stal osudným Naznačeného dne
odpoledne ubírala so veséla spolče
nost směrem ke knížecímu dvoru
1 Indovu u Ouval Bylo tu sedm
mladých idí pánů i dam kteří ve
selo laškovali nŽ na Karla H PMc
tého jinocha Ten byl zasmušilý
nejen toho dne ale už i dřívo
Praví se že cliiiravěl od jakési no
hody už přes rok a oddával se zá
duiiejivosli Zamiloval se spolu
do dcery jistého rady která dlo
všeho náklonnost jeho nepovažo
vala za nie vážného Společnost
plná rozmaru přiblížila so k Hodo
vu Každé slovo neváženo na zla
tich vážkách Tu nrnvila ona
dívka ku Karlovi ft "zdali pak
byste se pro mne znstřelilí" Ji
noch na ta slova odstoupil o něko
lik kroků přiložil malý revolver
ku šminku Třeskla rána a veselí
se rázem proměnilo v žalost Karel
die všeho uz se na čin ten připra
voval neboť revolver stále u sebe
nosil a čekal pouze na příležitost
Nastala veliká panika která byla
zvýšena tím že starší bratr Kar
lův počínal si zoufalo uchopiv bra
trův revolver Ostatní účastníci
výletu volali o pomoc Když so li
dé sběhlí Karel už ležel mrtev a
krev stékala mu z rány Mrtvola
byla uložena do umrlčí komory na
hřbitově v Ouviilech u posel jel do
Jiren a do Prahy aby ohlásil ro
dičům co se stalo Ti so dostavili
na místo neštěstí o půl noci a bol
ieiieh bvl nevylíčítdný Mrtvola
r v _
nešťastného jinocha byla uřednó
prohlédnuta a odvezena do Prahy
do ústřední kupic na Olšanech od
kud na to byla pohřbena
Svědek smutných dob — Biu-
želmice Karla llaviicka borov
ského Anna Vednvlová žije posud
jak se nám sdéhijo v obci Křížku
ii Malé Skálv Stařenka tato dnes
již Hlletá a svobodná soužila své-
ho času u Havlíčkova oraira V
Německém Brodě Havlíček oblí
bil si ji tak že jí později povolal
k sobě Atak stařenka tato stála
až do itoslední chvíle u úmrtního
lože mučedníka brixenského a pří
tomná byla tragickému jeho sko
nu Nyní pod tíhou let žijo v
nouzi z milosrdenství cizicn
Zastřelen četníkem — (Pův
zpráva) V sobotu 28 července
odnášel si pan Ilanulík z Liptála
u Vsetína ze záložny vypůjčených
1100 korun Ve veselé náladé
koupil si opičku a prometl několik
hospod kdež veselo hnil na kužel
níku V obci Roketnici připojilo
se k němu asi 5 mladíků no právě
dobré pověsti a ti obehrávali joj
dále v hostinci p Vidláře Když
odešel pustili se za ním a na pří
hodném místě okradli ho asi o 200
korun Po vystřízlivění stěžoval si
Ilanulík na ěetnické stanici ve
Vsetíně Zavedeno vyšetřování a
jeden z "pětky" so přiznal udav
zároveň ostatní čtyři llanieak po
mocník stolařský označený jako
Kpdluvinnik odešel v neděli k ne
mocnému otci na Hrozenkov 1 am
id ěetnické velitelství řprVelié O
krádeži vyslalo dva mule hy ho
natklL llaniéák vida ěduíka při-
rhiUetl ke staveni ulekl oknem po
lukách k lesu Tam vsak postavil
m mu v ei tu druhý ěetnik Kdy i
ho íittýknl vypálil v roíěibnt Ha
toěAk proti itAvodéimu dvé rány i
revolveru jejl u m ho měl Oetnlk
v sebeobraně vyntídil a Ihiničák
!thl se mrtev k neliti
TOKUOK" Uo Cech
Nové nádherné promie
-
(ir-ř
V í
s1 "
Málokdy mobil Jme o
bídnoull cl řlcndřitvu n
leinii promlo Uk cenná t
prsktlckó ta doplatek čol
kem nepatrný jako letoi
Prcrnlo ty Jiou vhodnioi
ok ranou kaMd dountcnoiitl
a trvalá ceny
Nabfnímo celorornfm pfd
plHtllolfon Puk Kap odrazy
umělecky harvoliakem nub
tuftovanfia provmlunii t
Litaloiltijfcf mírný doplatek
Wini krallaornalby v bohatáin fýbSru tflo
Ohmy lluia a Žižky po tíe
Loučeni mUtra Jana litina před ivýtn updlením v Koni n lei f0o
Podobizny proildenta Hpojoných HtítĎ 20c
Večeřa Váni ta
Mand obrazy nWxrionkVt ivatýcb fttd 10c
Kroinfi tčtbto oliruzů ponky
tu Jorne relorofndn phidplutilo
Ifim irým co preinll itolní pil
bor liitdobf o lil kiiNceb Joinnó
bo liaporlovuniílio porcelitnu
m ílatifin! a kvítkovými ok r
iiuril ta doplatek
Diilo dovolujrinie il oniimltl
ři! obdrželi Jhhiu titnobil feko
anKlickýcb a aiiKlIeko-českýcb
llovnfkn jakoX I tlumučQ
Uak
JotKtRfiv řťMko anglický alovnfk llAO
Jonáftft ? anglicko feaký ilovník $175
JoniAfiv tlunmfi 160
Mimo to nudné celou táiobu p£koé knihy "UM) deklamad pro rnli
dui" od neJpfcdnfJMch Ceaaýcb iplnovatelO kterou nabíztmo taOOó
"Na Marjánce" (Tbo Vlllago Tavern) polka pro dvi ruco na plauo
la li5c
Zrouce pliítelo ivd k bojndinu phtlpliicenf a prtdporovitnl iiejlaclnřj
libo čeikčbo ČHBoplnu doufáme to liojnfi využltktijl přfležitoatl námi po-
ikytotané fioíi ddou VydavateNtvo ťok Ziip
s
o
P-I
Zařízené
íguruj
ťišto si o popisy
a
a
o
a
o
ŮESkaUfcanjrú
JAN JANÁK
řlditel
308 West 2 5th Street
ChlcifO lil
$50
hCAUFORNIE
a naspót
Utky n prodej kaldmteiui? m X ta H iiářt
t'M ilo HAN KKANCISKA iicImj IOH AN
(ÍKMSS Tel f40)toCallřornlc lam urb
ittM pfra IVtrtlaud v phttuotl v lýchl
Juccli
ID
UNION PACIFIC
Krátká Hala RycnU vlkr ilJaí ifoiJlsl
Nwhť lUtky id u utu drihu
TailtMf
Mfitthé ořiJovil UU Firia ttl
1