Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 22, 1906, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
Broénský román
od
JOSEFA MERHAUTA
TTTnTiiuxxxixixmxia3xi3zaa3333i
"Pane Králi vy máte živoby
til" volal jeden o studentů ťuka
HAD
Viděla lio v In chvíli tak rída
Takové teplo bylo v jeho přitom-
no8ti Přestalo ho jí stýskat v du
si ho jí vyjaanilo a na rtech jí ti
Ikvřlo usmívání Ano byl to mi
lý řlovok Nemohl nikdy vc nv6m
postavení bytí předmětem jojí tou
liy—ale pf ítelcm důvčrníkun ka
marádom by ho chtčla mít!
Tak ní myslila když wedfila za
chvíli po tom a Králem ho Htuden
ty a Majznerovou u stolu a pila
' řaj který panímáma připravila
řVrvený rumem silnfi páchnoucí
nápoj byl připraven na počest
Královu Uylo znát ze všeho jak
studenti í Majzncrová n ním za
cházeli Že jo tu hoskmi velico ví
taným a váženým Král ponlal
J'oldu pro zákuHky k cukráři kou
pil Kuňku a rum
Ovčina Htudentům kteří nápad
ným zpŮHobem odkryli nedostatky
Hvých tobolek půjčil tři zlaté Vů
I be dólalo jeho rozjařené chování
' iliiimn ' (nimi MaviIii Tin rionA
' zích nic nezáleží Kdykoli dopu
stil h! nějaké takové rozhazovač
ski velikomyslnosti podíval bo
vždycky na Karolinu očima plný
mi vítČzoHlavné chlouby Uylo
vsak znát zároveň v tom pohledu
že zkoumá jaký dojem to na dčv
ře činí
Karolina Hed č'la naproti nčmu
přen úzký a dlouhý stul Vedle
Krále nedčla paní Majzncrová Stu
chajíe ho co chvíle Hvým tliiHtým
ramenem nebo plácajíc mu po zá
dech Hvýma nabčhlýma rukama
Pohla postihovala 8 obličejem
tupým OHtávajíc chladnou i ten
kráte když pokoj studentn v
nčmž HolečnoHt Hcdčla otřásal se
nejhluČnejsím smíchem přinášela
tlnA hIIimÍi-xi n nlriň 2ln rirí'dnň
aby jc znovu naplnila
Ani Johan jí patrní nerozchřál
Zacházela s ním spíže tupí mra
zivé a skoro pohrdavé než h přá
telskou uctivostí jako ti ostatní
Když ji pro nčco poHÍlal dívala w
vždycky na penízu které jí polo
žil na dlaň mračila se a řekla
mrzuté
"Tak co zu!1'
Jednou dokonce zašeptala při
takové příležitosti :
A i t tli
"m no to nemrzli
Král jakoby neslyšel této po
cnámky á v patrném úmyslu aby
odvrátil pozornost ostatních od
tohoto lirubství slečny Poldy pta
se rychle Karoliny:
"Tak už ho jí nestéská?"
V té chvíli také paní Majznero
vá počala nčco ml uviti so studen
ty Polda odcházela a nčco mru
cela ve dveřích l'aj voněl a jelu
páry mísily se nad stolem s dý
metu ciyar které studenti a Krá'
kouřili Hyla to oblaka kteří
f'V'la teplotou omamujícf polo
suplavou a polosladkou vůní ča
jovou Vytopená kamna sálali
žárem A z mlíčné koule na lam
pČ rozlévalo se tukové teplé světlo
V této chvíii vonného horka
kdy tváře Karoliny jen zářily
Král obrátil so k ní se svojí otáz
koti Podival se na ni dlouze
pevné a ohnivé Ona neodpoví
díla nic jenom opáčila jeho po
hled a usmívajíc se s takovou dft
víriiotitl zakroutila lehce hlavou
Tento pohled vymčučný potají
hej védom! ostatních a tím hex
kýtu veselým člověkem byl tako
vý hladký f Mylo jí jako by
míli nčco říel o namoté námi dva
Ineo důvčrnéha tajného co h
in íťVU nikomu jinému
Hned potom ul pani Mnj
torová mluvila Králem a tstu
iittiu íeriovau % iroituou w
lontu dAvíetl uprostřed v5ho to
ho hovoru ulAdl pořád v rdei
tettto pohled
jo si a ním a klada patrný důraz
na aprávnou formu svého voka
tivu
"Ach Uožo pan Král! Kfitfi bu
do ouředníkem vo fabrico! Uví
díto!"
"Tak!" volali studenti
"Mám slíbeno místo vo fabrico
našeho starýho do kanceláře Od
novýho roku snad už tam budu
vykládal Král a odfoukl hodné do
výsky kotouč dýmu Díval ho chví
li nahnuv hlavu do vzduchu za
tím dýmem a potom rychlo zase
snesl bvojo oči na Karolina
Někdo zo studentů dal návrh
nby hráli "černého Petra"
"To bude nčco pro pana Há
dla!" poznamenala paní Majzno
rová přinášejíc karty
"To si myslím viď Rádlíku to
je jeho!" volal student Vácha a
všichni ho smáli dívajíco ho nu
Rádla
Rádi byl ncjtiňší človčk zo Htu
dentft paní Majznerové Karolin 5
teprvo teď napadlo žo on jediný
zo všech posud po celý večer nc
promítl vil ani slova
Ryl to malý človíček asi ííest
(idvacetilctý zavalité postavy ale
Htiché kostnaté a bledé tváře Oči
rnčl víc Šedivé než modré n pa
nenkoti zcela uzounkou a prořídlý
mí krátkými vlasy A nad níz
kým krbolatým čelem mel krátce
přistřižené kartáčovité černé vla
sy do kterých pořád v rozpacích
vjíždčl všemi roztaženými prsty
velké Bvojí pravice
Rádi jediný zo vfiech mladých
[ánň Majznerčiných byl pořád
ným "studentem" Chodil do sta
vitclského kursu Ryl to tichý
člověk výminečné spořivý Šetrný
a pilný Hodné so učil chodil
nravidelnČ do Školy a večer byl
vždycky doma mimořádné zábavy
popřávaje si toliko v nedčli od
poledne kdy chodíval do kavárny
'Evropy" číst "Národní Listy"
Čítával jen ty a ío jo četl vždycky
nčkolik hodin eelé dočista celé
Hyl proto pravým postrachem čís
níkňv i ostatních hostí Jak on
na noviny padl nepustil je více z
rukou Zažral so do nich celou
svojí ntolovitou vytrvalou a ne
ústupnou houževnatostí
Tato houževnatost uz Rpočivala
v jeho povaze uzavřené celkem
klidné pokojné a snášelivé Nebyl
lakotnýrn sobíkem alo spíso ostý
(thavýrn svčta nezkušeným skrom-
ným dobrákem který nikomu ne
ížil nikoho včdome neurazil
ile jsa odjakživa poukázán jen na
tebe navykl si této uzavřenosti
která ho naučila spořiti časem po
nčzi i slovy a city Netoulal se
leutráeel málo mluvil a nevyhle
lával kamarádův a přítelkyň Ro
ličů nemel Z čeho nyní jako po
ilttebač průmyslové školy žil byly
úspory které si nastřádal jako
raeovttv řemeslník Odjakživa
Mnoho četl vzdělával se n toužil
tu po jednotit! nby vo svém obo
u přivedl to k nejtnožnčjší výši
Vytkl si nejprve cílem I musí
uoKlouchat kurs na průmysloví
ikole Spořil od úst si utrhovtil
přemáhal se aí nastřádal tolik cn
um stačilo na skrovné výlohy po
bytu v Rrn Ryl nejstaril ze
všeeh "studentů" pant Majznero
ví Svojí pili a tichou povahou
tAl dnlrko ode všech nemnj n ni
tul nic spidečního mimo nedosta
tečný byt Jeho kamarádi byli
všii httl iehkoiiiyslnl lidé kteří při-
Jedi a vi likova do velkého lnčta
chtill plnou mírou celou itnlvtd
v Att! lumpttjieith venkovanův u
hl jeho půvabu křás výlunl I
bhidilf Kolem patnáetího
kdy dostávali peníze domova
bylo u paní Majznerové veselo —
Ožbány piva celo Škopky čaje
hromady uzeného masa a svazky
doutníků válely ho po fitolo ve špi
navé a všehoehiití páchnoucí Hmé
sici To už byl takový zvyk tČch
to "studentů"! do dosetí hodin
večer sedávali doma při takových
nečistých hodech — a pak teprvo
jídlem pitím í kouřením přemože
ni dávali hí otvírat domovní vrata
a odcházeli společné ješté na noč
ní dobrodružství do tmavých čtvr
tí mčsta
Pro Rádla to všechno nebylo
Ryl sám sobč pokladníkem který
nemohl spolélmti na patnáctého
na rodiče a na nevčsty (Jednoho
ze "Htudentů" vydržovala na hIu
diích jeho vesnická nevčsta) Je
ho spořitelní knížku mluvila srozu
mitelnými ciframi: nic více a nic
méné nesměl z ní vzít než co tak
zrovna vystačilo na několik měsí
ců kursu Když přicházely nstat
ním studentům peníze — začal ho
vyhýbat domovu Tušil žo přijdou
jejich "přátelské večery" Jakási
trpká lítost! stahovala mu srdce v
takových dobách Rylo to jakési
tesklivó pomýšlení na to Žo všich
ni mají své milé rodiče piátely
bratry milenky a kamarády kto
ří nu ně v určitou dobu vzpomí
nají jenom on žo níluly neměl a
nemá nikoho žo jo tak sám jako
hruška v poli
V takových večerech kdy oni
hýřili chodíval ulicemi mysle na
to všechno s rukama vzndu nk ří
zenýma nevýslovně smutný skoro
so slzami v očích
Někdy v takovém zmatení zu-
el si nu Kulerii do českého di
vadla
Dnes byl výjimkou doma pro
tože přátelský večer přisel zcela
neočekávané Doma so baví val s
některými kamarády s Majznero-
vou i Poldou jenom jediným způ
sobem: hrou v karty o knoflíky
nebo vc chvílích zvláště slavnost
ních také — o ořechy To hráva
li obyčejné maryáš nebo černého
Petra Při takových příležito
stech ještě Rádi rozvázal rozpoví
dal so rozjařil a rozesmál Tuto
nevinná nerozčilující a nohazard
ní hra byla snad jedinou jeho ru-
lostí na světe
Také teď jak dán návrh nu čer
ného Petra Rádlík nebo RádlíČek
jak mu říkali všichni so blaženě
a tak nevýslovně dobrácky usmál
Zajel si rukou do vlasňv a popo-
sedl nu své stolici
Rozdával první
Všichni čekali co jím padne
Karolina byla čtvrtá na řadě Jak
jí dával podíval so na ni Měla
ruce položeny na prsou a v jakém
si sladkém zamyšlení dívala se
řed sebe Oči její dívaly se v té
chvíli víco naneurčito než zpříma
na něho a proto se mu zdálo žo
jedno z jejich velkých modrých
očí jo postaveno výše v ose než
oko druhé To ho dojalo zvlášt
ní způsobem Tak ho napadlo že
iy v tom pohledu bylo vňei nemu
něco nesvěžího neupřímného a
chladného Rylo to zvláštní že
to to v tu chvíli zabolelo Oo mu
ivlo do toho děvčete zcela cizího
neznámého které sem dnes přišlo
nby zítra odešlo do sluby -- tltttl
tomu člověku 1
A přece se ho tuk divně dotklo
že tato dívka která se na všechny
a nejviee na Krále smála pro uč
ni mílu sotva pohledu Je už
takový vyvrŽt-nee můj llojfe jo ui
takový opušteneo řt si ho nikdo
iiťvšimiiel Sedi tady - jakoby
ad v ani nebyl Vštlml se baví
mluví smíjí HriiiiiitiijÍ majíce
ro Itího který tU neděl ei lil
mi tiíe u mlíky sotva tolik kiny
lu co pro KníMiteitý obra v kout
na stíní!
Pokračováni
Předplácejte o M "Pokrok"
KW roční
"EUSBHCXXJKS
5KP3I
ííiral i černice n nnú Mě r ta1
LACINO ťRODÁVA NA n MÍT SPLÁTKY
Í10SENBERG imiGRATION C0„
ItOSKNIWKU TKXAH
Willow Springs Pivovar 1
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
fň U il00 MlnnyHi Trnd
ťji Jnf? Hturnpi i knzdoii buď
rň mm
ni Aiin ni lurrn
(3 tucty pintových Jahvf)
-cons
mi
7tHM xolonch TraI
liiK HUnipm kuMou bud
nou
NTiltS k HTUIVVH
(3tiictykwtovy"clil!ihví)
—conu
Pamatojte
Krorní toho lo doxtíncta ntjlcpXÍ lahvová pivo lou
noto lét dvojnilnobnou Lodnotu f aelontfch "Trud
i Uijt Httaipi''
H07 llnrmy Blrcctí
OhJwlaMjtó 1 polUiu neb tlcrncm DvukIun 1000 noho 1886
i"
ř
f I
Í'ro stůl
Ti kdož dovedou ocenili výborný itolní nápoj
i líbí li zaliaté naše "GOLD TO'" lahvovri nivo
j st lehké perlíc! ie i fízoé i iako ieit zdravé ieit i
chutné Vyrobeno jet z nejlcpříbo chmele vybrané
ho yilmtsút) aCiBté vody—-umíř v ním ani jediné přísa
dy jež by byli tkodlíva neb oczdr ivá Není to laciné
pivo v nižádném imynlu alo jcat l i jedno z nejlepřích
a ti kteříž je jednou okunili itali a řádnými naíimi
zákazníky
Dodává be v bednách a ú v lahvích kvarto-
vrh n#th naíntnuófh Otiltn: aí
nika aneb telefonem —Tftl Omahe 154a bo Omaha 8 M5]tMÍ@
JETIEB BBEfím CO nfl 1 Mtoli UferiÉ }lt feC
SOUTII OmilA NKH
w M' ÍL
3STÓOO -ar-
co povzbudí valí energii i
dodá vám nového Života za
parného d iř jet kleoíc
trtůUo a lahodného
"METZ-OVA" piva
Jeti nztiávíno vřemi niilcv
oíky dobrého piva za nejlepií
v tíhu ťij-e "METZOVO"
k vAli svému rdnvf
Metz Bros Brewing Co Cm A
lumiféíZMkm
MWollstein&Co
likéry
i
8ll So lGtti St Omalia Nit napři ti Union nádraží
Velko- i maloobchodníci
i imoortoranými vlny a nižnými
Záioťl vá vždy rbolfm té nejlepU jakosti a nrníeným
ZvIMtn) pflt vřnujf ohjtdnivkám venkova Krajané 1 ven
kova kdvi unit přijedou a hlavni když al odjíždí k domo
om mřli by te ttfUe přtísřlř t u nich o výtrjoé jakotui vfiech
l-jicli lihovlu Ct ny jsou vtl Í tnlmá O phitft lidá
TKL DOIKiLAS 1431 M WOLUSTIílS A CO
tatttttitttttittttiiiiiiti tttti tittti ititiiitiiuM
£ NrjiíaíM a nrjUpil iolio pro adtAaku jeM
i ED MAUREEA IKK
5 l'M4 Imirii'in4 l tiřiti IMaAU MílťmukťUn
m fi 1'Unt l n t-n h llluu VI nií'l 1UIU lvu Anliwun r
Itmi h v'liH'ttit4 Ktl iKlo r' ' iM'i ruti (
JJ KiAr iu ilm y t í b liwltd Htt 'tf
£aiaiiiitliiiiiiiiiiiiiiYliiiiiiiiilaiiaiiiiuiii