Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 15, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
4 i' ' -
P
1
II %
Co V I I II II
Založen 1871
cs
o 1-9 o i i vi „ ííxi lín ir nwwt
ínilillliit mu t 13 nu run um- ni unii i mm
ZÁPADU
toto
'vN
Jločník XXXVI-OíhIo li
m 1
Z AMERIKY
7K
'i
Zlatá svatba
Dávný přítel listu našeho vše
obecně známý krajan lun Horo
eký a Annu Horcckú v Ulilo Rock
Ark budou hIiivíIÍ zbitou svatbu
V neděli dne lili Krpna 1 ÍK)ťí Milý
přílel náš neopomenul nás k této
významné kIiiviionIÍ pozvali u my
lil lijeme ze nelil nám možno oné
zlaté veselky Ne KÚčaslnílí Přes
to vnuk připojujeme Ne k četným
nitiilneítii ii voláme z pinii Kideos
Mnofriijii cia
Ze ŽárlivoBtí
K jakým nesmyslným Kknlkům
může iloliniiti žárlivost ukazuji)
případ který udál ku v HtHouiHii
Devatenáctiletá Mathildu Hclld
derovii chtčjíc dostali kvou ho-
kvní v liíHce (fóru May Heliovou
za každou cenu do vězení potřela
mí obličej kyselinou karbolovou
iidulu policii žo polila ji Heliová
Táž však proti tomu prolcHtovalii
n v křížovém výslechu ho ukáza
lo ze ko Hcuddcrovu zohavila na
mn Žárlivá dívka domnívala ho
že Heliová lillde zatčena i UVČZflě
na a její milenec nebude se h jií
více stýkali Leň Jest její nu nc
podařila a nyní tím Kpíše budu jí
mi enec opovrhovali Uho lcv-
entit bvla zamilovánu do 1 II
IVchhi jenž je pianistou na kte
rémsi parníku
Starý zoufalec
Alois Turkinský dle všeho kra
jun' iicjsturší osadník V Rccdsvil-
le Wisc čítající !)" let zamiloval
ne do 'Jídel ň dcery HoiiHcdovy
Anny Kírehové a chtěl ho h ní ože
nili Když všuk dívka jeho nu
losině návrhy zumítala použil
provazu aby odebral Ke v tiezna
mé Nvéty odkudž není již více ná
vratu Nerovnému tomuto sňatku
Kláli také v cestě rodiče dívčiny a
rovněž i její sourozenci již nc jí
proto poKinívali Dívka aby nula
posměchu rozhodně Turkinského
zamítla Týž na to odebral Re do
podslřcší kdež hc oběsil Zoufalý
Matce zanechává po sobě jednoho
Hyna n dvě dcery
Povodeň v Texasu
Veliké lijavce Hpojené H bouří
přehnaly se dne 5 srpna západ
ním a Klředníiii Texasem u způso
bily veliké škody úrodě i
vňin Akoda nedá Ne sice
přesně odhadnout! ale bude se pá
čili do několika tisíců lak po
slední právy oznamují zahynulo
při bouři té několik osob elez
niční doprava by In na mnohých
místech přerušena telefonní i t
fní diátv potrhány Hv-
něí i v NouM-dním indiánském úze
mí bvlv učiněny povotlni veliké
skudv líeAť začal V neděli ráno
iiřii lo hvá liřťhtáttf celí" den Té
"I
doiiio
dosud
druhého dne bylo podol ne Hic
deiť neměl ji té sily jako dne pře
deilého I{ikil Coticho vtvstoiiti
Ji v několiku hodinách o U1 stř'
lciV {ouěA ('obrndo vytou
n :íi) stop
OiUtéhovaH uě wěito
Ze Suou IU V Honth lUikoté
s iiiiumjet Smutni utiiui in
Ui w tl loiu luíttě kd' jitě
piid pidUnvmi it)itmi nH'hieb
se tíMii ti-íe ib UitU éit )i l VC
Uť lioMo Mtu Mikb tehdy
iAi itíin hyl reHirvíce
Uosebud která poziistávala asi ze
1000000 lili t řt pfidy 'A měst jež
na této reserviHÚ vznikly nej vět
ším bylo Dallas a obyvatelé jeho
hleděli neúnavnou prací vývin mě
stečku svého zabezpečit Doufali
že za několik desetiletí Nliym nc
Dallas nejvčtsím městem ve Ntátč
jestliže odbočka ('liicatfii a North
western dráhy Kpojí jejich město
hc Ktředním Západem Da mnozí
slí ve svých snech tak daleko že
viděli Dallas v budoucností v ta
kové slávě a velikostí jako je (Jhí
catfo i New York ale sny tyto se
neuskutečnily Odbočku North
western dráhy neposlavili totiž do
Dallas ale do Cireory kteréžto
městečko snažili nc obyvatelé Dal
lasu předčili Dallasniié byli Z
počátku velíce roztrpčení ale ame
rická vynalézavost zvítězila nad
závistí a žalem 1'oložílí koleje do
Orctfory a pomalu pomocí paro
strojfi stěhovali jeden dúm zu dru
hým do (Jrejrory Dnes na mÍHtč
kvetoucího městu nalézá se pouze
jeden díim jenž jest majetkem 1'!
Incksonii TýŽ byl prvním oby
vatelciu městečka a proto nechce
ho upustili
President pojede na vlky
Ačkoliv president Roosevelt už
několikráte prohlásil že nu Ži
linu cestu kc v tomto roun nevydá
u že nechce se z Washingtonu
vzdálili přece toto své prohlášení
změnil Učinil tak proto poně
vadž se dověděl že se koncem li
stopadu připravuje veliký hon nu
vlky Tomu president odolali tu
dovedl I louhu tuto hnilo pry
jednou z nejvěíších u konají se k
ní již veliké přípravy Mudu kc
odbývali na rozsáhlých indián
ských pastvinách v jižní části o
křesu (íomanchc 1'ustviny tyto
sloužily dobytka říim již poslední
rok Před nedávnem je opustily
na vždycky a v době nejbližší poc
ne vládní pozemkový odbor jed
notlivé dílce rozprodávati farmá
řům Honbu bude se konali pod
vedením známého a slavného lov
ce vlků Johna Abernnthy-ho
jenž dovede zvláště znamenité sto
povát a jest presidentovým oblí
bencem Hovil tohoto jenž bude
jedním z nejziijíinavějších jež
kdv pořádány byly sáčaslní s
přes 100 cow-hoyú a několik set
psů V Oklahoině dějí se již k
lovu veliké přípravy Hov kc za
jisté vydaří ježto v Oklahomě je
vlků veliké množství
Účait Ameriky na pátém sletu
všesokolském v Pnue
Americký sletový výbor pro pá
tý všesokolský slet v 1'nic no
sídlem v New Vol ku vydal v těch
to dnech prohlášení něhoJ le
soudili ?c Amerika mi příštím sic
tu všesokolském bude ztiHtoupi-nti
iVulně 1'rovotáiit toto zní ! Jak
známo pofádá fVská Oheo Sokol
U příštím lokem dne 'S :tn
ěti vn i li 1 července pátý sb t vše
okutk 1'řeil 1'0 ky ěcsk
iiimlické Sokdto siViituilo se
ilkáíiHoltii druhého sbtu li t)i
-té mnohý de i ve staré v 1t i
choA radostné upomínky oné
ďby Ku pí utlum sletu chyt
% I l i I- v 1
! Opi UO' miK ! 1 i n
t iré Us- Tl ledoota Soliut
NeVV Yorku lIHiďsbl se s! !
jedno družstvo ku Kletu tomu u
zvolila jíž výbor který započal jíž
s přípravami k tomu cílí Hniic
kciio aby výprava tu uspořádánu
byla v druhé třblé přes l'aříŽňvý
cary Kostnicí Tyroly u Vídeň
Důvody jsou samozřejmé jelikož
výpravy dřívější pořádané pře
Německo byly takřka umlčeny
pouze v (dechách se o nich psalo
Nátšlčvu Paříže 1'oviiěŽ jest za
zajímavou neboř tam jisté navá
žeme styky k francouzskými gym
nasty jichž hojný počet se V Kle
tu rovněž KÚčaslní l'řes roman
tické ňvýcary v Kostnici pak hold
vzdáme u Husova kameni' památ
ce nejvétšího (icclni I Vitého Kletu
súčastní se rovněž Italové Fran
couzi a celá Kloviniská rodinu Le
tošní výprava českého Hokolstvu
na líh do ( 'horvutsku u na Oernou
Horu zajistí co nej větší návštěvu
bratří ííhoslovaiiskýcli- 1'řípo-mcncme-li
že jtrostných cvičení
KÚčastní Ne asi osm tisíc borců kte
réžto divadlo Ke zijíslé v Americe
uenaskytne chováme pevnou na
dějí že úČiiNt z Ameriky bude co
nejčetnější
Opčt úpadek banky
V pondělí minulého týdne ozná
meno bylo že 'pruskluWHIwaukco
Ave Stale banka v (JIiíciiku Hylo
tak oznámeno lístkem na dveřích
téže banky přibitým který pode
psán byl ! (5 lonesem jenž pro
hlídkou knih zjistil žo v butico té
to bylo během posledních let zpro
nevěřeno mnoho peněz Zprávu o
úpadku buňky která požívala
zvláště mezí chíeužskými Němci té
nejlepší pověsti vyvolala veliký
poplach A poplach byl tím vět
ší když se rozhlásilo že poklad
ník II W Hcrrítiií u president 1'
O Stcnsland zmizelí 1'rvní z
nich byl již dopaden a uvězněn
kdežto o druhém nc tvrdí že prchl
kamsi do Kanady Obu úředníci
požívali té nejlepší povcKtí u ni
kdo by se byl neodvážil tvrdili žo
jsou 'nepoctivci Stcnsland byl
rodem Skandináv u jeho rodáci
chovali k němu důvěru velikou
Týž byl členem městské rady Ne
pořádek v bance byl veliký Těžce
vydělané peníze chudých dělníků
byly půjčovány na chatrné záru
ky čímž ztratilo se mnoho peněz
President i pokladník podnikali
peněžní spekulace nu svůj vlastní
vrub z nichž mnohé byly podniká
ny s trestuhodnou nerozmýšleno
stí čímž banka často utrpěla Po
řádek v knihách nebyl žádný a
chaos panoval ve všem Hvli
mnozí lidé jimž tyto poměry byly
dokonale známy b-ě nikdo neod
vážil se vyslovili na úředníky jíž
požívali všude té UejvětŠl důvěry
podezření Následky úpadku by
ly veliké Hned po zprávě o pra
sk nutí shromáždilo se před ban
kou veliké muostvi osob kteří
ovšem zticha nebyli Někteří
klínili nepoctivým úředníkům jiní
plakali Policie lněbl co děliiti
aby davy uk rotila leden ze vklu
dí e1ú měl k shromážděným řcě n
ovšem že úředníkům mbliihuřečíl
Ku konci své řeci pravil že nic uc
hráni jim tiby si é li et vydě
lané pelde ali Několik lidi
po právě o úpadku banky sešite
o poklidiiik podpůrného spol-
ku l{o I leauMte 1 1 Isser jeli
iíu li to bance nkládd spolková pe
: k 4 k É I I
Mi fcdvd PVIo IMU sio iemi ni
btnkou stalo rumu bl mrtvicí
íHstV kupen so MstMd
iipnlkelii b inky pi im l o eškeré
jnoni Mn4 holi ni b im tťí
ce nastřáduné peníze u pomyšlení
nu možnost ztráty všeho přivedlo
Je na pokraj zoufalství Mezí po
stiženými nalézá se taká mnoho
(Vliři
' Veliká vedra v New Yorku
V pondělí u v úterý minulého
týdnu panovala v New Yorku ne
obyčejná vedru jcŽ bylu zhorše
nu ještě dusnem Zvláště v oněch
čtvrtích jež obydleny junu chudi
nou bylo horko i dusno už k
zalknutí Obyvatelé východních
částí městu nemohouce vydrželi
v bytech iocIcIioviiIÍ v parkách
kdu bylo poněkud chladněji V
pondělí min týdnu zahynulo ve
drem šestnáct lidí dne následují
cího šest Počet ten urči není
úplný Mnoho osob onemocnělo
u nachází se ve kIuvii kritickém
— Mezi oběťmi jež si vražedné
pondělí vyžádalo —jak oznamují
"New YorKké HÍHly" nachází se
též krajanku paní Alžběta Drdlo
vá zaměstnáním (loiiliiíkářka -~
V nni Drdlová ubírala kc nu večer
z práce domů před domem č 20!)
výcli!l7 ul byla přemoženu ve
drem u zemřelu dříve nežli ku při
volaná umbulance nu místo dostu
vilu V ti ni Drdlová přináležela
k sboru Slavie č ffí )'!!) u spolku
Hadu č 2 IDV u dosáhlu věku 4H
roků Narodila se v Roudnici nu
liítomčřícku v f 'echách u v Ame
rice žílu :ili roků ' Zůstává po ní
manžel tří dcery — dvě provdané
t M I é
u jednu Kvohodna — u syn
Spotřeba piva ve Spoj Blátech
Nejvíce pivu nu Kvétč vy pí jo k
ve Spoj 'Hiátech Jak Nlulislíka
ukazuje vypilo ku v posledním fi
skalním roce který ukončil dnem
:i0 července hmxt1 sudů
Když počítáme že každý sud měl
průměrné III a půl Kullonu vyro
bílo kc piva 172l&Míifl-l Kullonů
týden Porovnává me-li tuto Klu
což jest více než 20 tisíc milionů
sklenic jínŽ kc říká "buláčck"
Nu kuždého Američana počítaje v
to i nemluvňata — v Spoj Hiátech
počítáme 80 milionů obyvatel —
připadne ročně 2(i0 sklenic týdne
nejméně 5 Kklenie piva Nu kaz
dého dospělého člověka připadlo
by asi !I2 řádných poháru kuždy
tistikii m statíslíkami let před
(házejících vidíme že vzdor
vzmáhání kc kc spolků střízlivosti
u vzdor zákonům proti pití smě
řiijícím spotřeba pivu Klále stou
pá Důkazem toho jest ze v po
sledním roce vyrobilo se o 1(10 mi
lionů Kallonň piva více než v roce
předcházejícím
Prosba o pomoc
Můj manžel přisel nešťastnou
náhodou na pouliční káře o život
Zanechat mne so třemi malými
dítkami bez prostředku k uhájeni
živobytí Obracím se proto na
krajany v této zemi žijící aby ~
pokud jim možno - - pomohli chu
dé vilově imléajíel se v kritickém
postavení Pomoc ?u kterou pře
dem vzdávám srdcem' diky wh
im zusbdi nu redakci "Pokroku"
v Omae Neb - Anna Zemánek
Ul K Plaee ťhicawo lil
ttoťkefellr trviUn nobudo
Jak se dle spolehlivého práme
lie ohuliutje nebude řltAmy duli
onář Rockefellcr dáli V obžalobu
po skončeni vyšetřování petrolejo
Veho trustu lád"U federální Toto
Usneseni stalo c prý ni společné
kolifieUci áitupci spolkové vU
A iktoilot itniiluihvi a nej
vvššího náv bolníhu Motýlího N
id louč iui luoiliiost ie jku bý
valý předseila trustu zavolán bu
de a by v jistých věcech podal vé
deetví leé jemu Kiunotnéniu nebu
de Kkřiveu ani vlas nu hlavě
Drobné zprávy
Z Clevelandu ho oznamuje Žt
Michael (ízoIonz bratr Heona
('zoIokzc který zuvruždíl MeKín
ley ho íilásí Ke ti tamní policie o
službu Jak sám prohlásil chce
skvrnu na rodinném jméně Kinýti
touto cestou lak poslední zprá
vy oznamují byl zamítnut
Za poslední tři měsíců utonu
lo ve Hpoj Státech íllííl lidí Nej
více lidí utopilo Ke v Chicagu u
sice M V tomto počtu jsou Ke
bevrazi i ti jíž utopili kc bez
vlastní víny
Jistý farmář v Ht Charles v
severním lllínoísu vypČMlovul nu
20 akrech půdy 1)00 buálíi pšenice
Povážíuio-li Žo severní JIlínoÍH po
kládá se zu nepříliš úrodný je tato
úrodu vkI niku neobyčejnou
Proti Hongworlhovi zelí pre
sidentu Rooseveltu budu kandido
vali pří podzimních volbách do
kongresu Krank Ríst redaktor ji
stého dělnického listu jenž je kan
didátem Americké federuce práce
V Han Krimcisku zastřelil se
major W JI Shoffiebí wyn zvčč
nělého uc"cTálu Hhoffíehlu Pří
éínou Kebevraždy bylu těžko vylé
čitelná nemoc
V jistém iiew-yorNkém klenot
niekéni obchode vystavenu jest
perlu která má ceny $1 5000 l'řed
nčjukým časem našel tuto perlu
jÍNlý muž ve Wíseonsinu při řece
MÍHsissíppi u prodal jí u 751!
Z nejvěíších amerických měst
dle poslední slalisliky o úmrtno
stí jest (!híeit({0 nčsteni nejzdru
včjším Zu ioslediií(di ět lei vy
kazuje město toto průměrnou
úmrtnost 14 (í z tisíce Zu Ohi
eaifeiii jde' Oleveluml 101 Ht
iauÍK 1H1 New York 1!)íi u 1'ittH
hiiťK 207 Z měst jež počítánu
jsou do druhé třídy měla Mil
waukee Ht Paul a Miniicupoliu
iiejmenší úmrliiost u níco PIU
10r a 111 Nejmenší úmrtnost %
amerických měst vůbec mělo St
Joscph Mo a KÍce pouze 70 u nej
větší (Jliarleston H (' kdež ze
mřelo tisíce :h]:i lidí
Pro tři miliony katolíků pol
ské národnosti jmenován byl v
těchto dnech biskupem Josef We
ber ze Hwowa v Rakousku Do
tkvěný biskup nUlézá m přítomně v
liílliě ale V době nejbližší vydá NO
nu cestu do Spoj Států a usadí w
v Ohicajíu
V Olevelaudě v nedávných
dnech H krajanů obstálo při zkouš
ce pro policisty
Škody ohněm u zemětřesením
v Sou Franeisku způsobené obuá
šejí dle odpřisáhnutýeh prohláše
ni podaných pojišťujícími spoleě
uostmi !řll2H2lIH7 Pojišťují
ei spolťěhOhti jež V Slili Kl iilicisku
obeliod provozovaly binbui uuce
uy nahradili plnou tuto sunu
Společnosti e státě New York
utrpěly ztráty iill W'!K spoleě
uonIÍ v ostatních státech !Í"l!Hl
III ('Moemké Společnosti j'í
ve Spojených Státech obchoduji
utrpěly ítráty % t7jOis
V M uohib III iřativlil dn
S M plll otti hoiluik YÁ L DelílUe
I 1 1
na uio i nerei KU i onioro-
Vou naež íiistfvM sel' V
li ib Mini jesle pli id"ml i
prohlásili h se Usnesli společná
umrtt i H4d ji oii:i pou nu vv w
ranám
1 "
i p '
1
r t
!' 'i
I?
i
-i f
I
't V
v