Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vá sc vidéti příčinu "zvláštní za
rmutilostí žalostnofli a osobito
sti" českých národních písní z
nichž jednu překládá A svůj člá
nek pan Hrinton končí taktuj
"A když vo stínu Stihlých jdlí
počíná no šeřili 1 11 n on v i tem zalítá
4'cata ilá se nám blížícím mu k
tichým ulicím stověžaté Prahy Že
lioriec konců vláda Holcslava
Chrabrého jesté cxtHtiij" do jisté
míry Ha dojata ona přežila ví
ky až na dnešek v srdcích toho
vřelého milého lidu který tak ne
radi opouštíte — — " A konečně i
"Bude tu kdy nejen ve žhavých
nadějích tohoto smutného národa
s vcikými souhrami nýbrž 1 ve
ukutečnoiti nové panství Samovo
nebo Veliká Morava? Odpověď
není ještě na inadě jisto viak
Jest žo spánek Teutonů 1 Maďarů
rušen jest často neklidným du
chem Svatoplukovým"
Doěctšo črtu p Jírintonovu no
iihrí níic se vzdechu aby těch
Dríntonň bylo lrzo více a aby
mam p Christian Hrinton nezůstal
jen na toni jediném projevu své
Nympathin A myslíme žo jest jen
Kpruvcdlívo upozornímc-lí čtená
ře na Apjlcton's Magazíne dů
kbidnčjí U')ut vydavatelstvo sní
žílo právě cenu sešitu z 25 centů
na 15c tu obsah stále jest jakostí
nejlepších měsíčníků v americké
literní uře A vedle toho nabízí na
zkoušku pět číhcI každému kdo
poňle 50 centů předplatného
Clnyte-li pošlete je na adresní
Applelon'H Magazíne Míj Fíflh
Ave New York Oíty-~u výslovně
požádejte aby vini bylo posláno
číslo srpnové Článek p Urin
tonů v zaslouží abyste jej měli po
ruce kdykoli by se vám nahodila
příležitost někoho ve svém okolí
poučit co to vlastně jsou Cechy a
CcSí
HOVORNA
Dotazy Ct redl Prosím o lásku
vé sdělení která moenoHt vlastně
v rusko-jnponské válce prohrála
1 1' Ho Omaha
Odpovťďi Dezo Mporu prohráli
Rusové
#
Tímto vyzývám p V Opočen
ského aby ne o svou výhru při
hlásil v obchodě p Dienstbierově
NcučinUi tak do námi dnů nechť
částku onu vyzvedne ni poklad
ník Národní Síně v Honili Ornazo
J P
Těžká volba
NaSemu lidu jest si všech Klnm
nabízeno množství léků a kaj?lý
vyrabitel ovšem ne stanovisku ob
eliodního své zboží miiHÍ chválili
Mluvíme tu o takovém oehuravó
ní které lze domácími prostředky
zabnati Jaký z nich mámu zvo
liiiT Víme o jednom který jeit
více vychvalován tčmi kdo ho uží
vali nežli vyrabitelcm samým
Jest to Trinerova Angelika Hořká
zaujímajíel první místo mezi pro
středky sllivými povzbuzujícími
a léčivými Není to obyčejná Ža
ludeční Hořká jakých na tisíce rte
vyrábí nýbrž jemný vinný lék
který má rozhodný účinek na stře
vn Zahřívá je příjemné a přimA
je svaly jejich k pravidelná práci
Tim limez! ho povstání průjmu
heiuoei to v této době velmi časté
trio bude tmižiti po potravě S
mysl vM'hm sesvřzl IbUka na
noe přinese klidný nerušený spá
io k a tim nutnou sílu svatovo i
Mčjte ji doma a Wmn letních mV
hicu uíivejtrt ji pravidelní V lé
kárnách a dobrých hontindch Jo
Trinrr #' So AhUud Ave ťhi
cajjo lil
V AtUnU hl dun U
éirvcnci dvnHilviotilptí černoch
riod tVmieharl lynčuván kdvJ
Ulrtá dik mi 1'ooIova tU
shhh h tíhoi dor ránu podnikl
iu ni útok
Zprávy zahraničnó
RakouskoUhcrsko
(Jíaař rozhodl ne jtnenovati vy
nikajícího lidovfdio MpÍHOVatebf
nčmeckčho 1'etra KoHctfra doži
votním členem jmnaké ančmovny
na iíiÍhIí Ferdinanda Haara tak
tčž KpÍHovatele kterýž ae před
čaHem zaatřelíl Imeiiování to
alarm ne dne 18 arpna V den cí
Hařových narozcjiín — ťřcducda
svazku rakouských žídfi zaalal
rakoiiakému míníxljru zahranič
ních zálcžítoMtí pÍHcnnou žádoat
aby ve upojení h jinými velmo
cemi liledčla vláda rakouaká jo
akytnoutí obranu Žídfim v Hu
h) ii Miníatr donud jefitČ neod
povčdčl— V Uhrách zakládá ae
nyní nová loyální alrana jejíž
proííramcm bude potírali radi
kální národní ntnmy uhraké a
stálí vždy včrnČ pří císařovi
V Uhrách hrozí vypuknout! vše
obecná stávka pro níž neunavnč
pracují aocialístč Hlávkou tou
má m dálí na jevo že socíalíslč
jsou nespokojení s nynčjňím sta
vem včcí zvlástč se zbytečným
protahováním rovnčho práva hla
sovacího Kocialíaté nabývají po
celých Uhrách užasnč pftdy To
nejlčpe lze soudili z toho že so
cialistický kandidát Kotvose zví
tčzíl nad Harabasem jenž náleží
k nejoblíbenčjsím Kofiulovďim
Koňiitovcí a strany národní ob
viňují vídeňskou vládu U pod
poruje socialisty v bojí proti ním
7i podezření to jest nesmyslné
netřeba podotýkat V poslední
dobe byb v Uhrách drobných
stávek nčkolik
Rusko
NYisledky rrrzpustční rlumy do
stavily se záhy Na vsech stra
nách Ruska propukají nepokoje
jež místy bčřou na whn hrozivou
tvářnost Revoluciíoriářátí aili
toří rozjeli se po celá zemi a znovu
připravují pudu pro revolucí Na
venkové nedaří m jim valné jež
to lid nyní v Čase Žní zaměstná n
jest v polích Počítá se vsak Že
za nčkolik nedčl mftžo dojiti k po
vstání všeobecnému k nčmuŽ val
nou mčrou příspčje násil nícké po
tlačování revoluce vládou Ačko
liv vláda úzkostlivé kontroluje
všechny tiskárny přece zhotove
no jest veliké množství leták fi jež
rozšiřovány jsou po celé zemi —
íak již jsme předeňle oznámili
bylo provolání snčmovny rozvíře
no vo velikém množství výtískft a
rozšířeno mezi lidem V provo
lání tomto mimo jiné se praví
"Vláda slibuje že povolá nový
snčui za sedm mčsícu Rusko
musí zůstali bez lidového zastou
pení po cxdých sedm mčsícu právč
v čas kdy lid stojí na pokraji zká
zy prňmysl i obchod jsou podko
pány když celá země vře nepoko
jeni a ministerstvo ukázalo na
prostou neschopnost učinit zadost
všeobecným potřebám Po sedm
mčsíyň bude vláda jednat svrchu
vaně a bojovat proti všeobecnému
hnutí aby obdržela poddajný
úslužný snčm Kdyby e vSak
vládě poiUiíilo úplně udusit Vše
obecné hnutí tu by ani nesvobda
žádný snčm Občané stůjte pří
svých pošlapaných právech při
lidovém řastoupeul při řídkém
sněmu Rusko n-imi nWat ani
jednoho dne be lidového Kastou-j
penl Ve vaíich rukách je moc
obdrietl je Mc svoleni lidové
ho xnstupitchitvft nemá vlátla ni
íádnéhu práva vybírat duně od
lidu suchu ubírat lid k vojctinké
službě Proto vy jíte n ni vlá
duu Roťpuitěný snčm byl opráv
něn nedut peuU ani vojáky
Kdjhy vlád opatiiU si piVjěky
n kry tt výluh hudott ncpUtnv
Hc4 volcid lldorhu Hstuitcl
lid ruký ji nikdy ncuuá l
nctuidtf moci Mt d mhu porado
váno sby Ji platil Pr't pokud
nebude svolán zastupitelský snčm
nedávejte ani kopčjky Irfinu a ani
jffdíného vojáka vrysku Duďte
pevní v odmítání Zádná moc ne
může Odolat spojené neohebné
vfflí lidu Oličané v tomto nut
ném a nevyhnutelném bojí budou
h vární vaíi zástupci" Toto pro
volání púsohilo mocné na váeeímy
vrstvy obyvatelstva Jednání du
my jest jednohlasné schvalováno
Pro tento manifest budou prý po
slanci stíhání a potrestáni Do
sud vsak ncdoálo k zatčení žád
nému — 'A Po! ta vy se oznamuje
že tam došlo ve vojsku k vzpouře
Tato započala tehdy když zatče
no bylo několik voják ft kteří při
stižení bylí v domé v němž schá
zeli se revolucionáři Vojáci
táhlí k dělostřeleckým kasárnám
kdež zmocnili se několika kulo
metu Po té táhlí k žaláří kde
uvěznění jsou zatčení vojáci i
prohlásili že počnou stříleli ne
budou li političtí vézríové propij
filéní Ale v tom přílylo k véz
ničí oddělení vojska jež zůstalo
věrno a začalo stříleli na vzbou
řence kteří jíž počali vylamovatí
vrata žaláře Mnoho lidí bylo
pří tom poraněno í zabilo Te
prve ke druhé hodině ranní byl
získán klid Mezí revolucionáři
způsobila lato vzpoura radost
ježto lze z fií soudili že í mezí
vojskem pnnujh nálada revoluč
ní — Vláda činí všechno možné
aby zabránila rozšiřování zpráv
ve svňj neprospěch a zvláště
úzkostlivé se bojí úsudkfj cizích
listu Až do doby nedávné měly
téměř h'iUny cizí časopisy vol
nou cestu do Ruska ale nyní žád
ný cizí list do země nesmí leč by
byly všechny zmínky Ruska se
týkající vystříhány— Nová zprá
va o vojenské vzpouře dochází ze
HveaborKU ležícím ve Finsku na
jednom % tak zvaných Hed mi Pa
horků nuprdí hlavnímu městu
IfaÍMÍngfonti Nejprve vzbouřily
se některé prapory pevnostního
vojska k nímž připojilo se í dělo
střelectvo Oaroví zůstala věrna
pouze pěchota Mezí loyalním
vojskem a vzbouřenci došlo k bo
jí Vzbouřenci mčlí převahu a
způsobilí mezí loyalním vojskem
pravé spousty Praví se že přes
000 lidí bylo zabito Vzbouřen
ci opanovali valnou část pevnosti
a jsou nyní pány situace Jiná
zpráva praví Že pevnost obsazena
byla revolucionáři po tuhé bitvé
která trvala celý den Rojovalo
se na obou stranách udatně a žád
ná strana ustoupili nechtěla Pře
vaze revolucionářů- se vsak přecj
jenom podařilo zvítězili — - Zprá
vu o obsazení SveaborjíU vzbou
řenci potvrzuje se i úředně Dru
há pevnost v llelsiriKforsu je ob
sazena vojskem carovi věrným
Jsou to kozáci a pěchota Až do
sud nemohly % Petrohradu dojiti
posily Myslí se že nedojdou tak
brzy ježto vláda jest v rozpacích
kam dříve vojsko poslati Rov
něž dělnietvo ve větších městech
hrozí stávkou jež prý má hýli
slávkou všeobecnou — Agitáto
ři revoluční nalézají se nyní v
horečné činnosti Zejména v pří
stavních městech snaží se získnti
lid pro hnutí revoluční— Vojen
ské posádky bouři se na vsech
stranách Jak oznamuji posled
ní zprávy doilo k vzpouře i v
Hrcstu IJtevskii a Vjadikavka
zu Všude vytyčen byl rudý
prapor N'a vítech stranách zu
řici nepokoje isačíuají vládu již
poněkud uváděli v ÚJilN Neoěe
kávalu se že hnuti revoluční jest
po celé Kcmí rozšířeno Carovi
c iStťthoř irU málo bezpečným
ii hepoelnby odstěhuje se do
Oarkéh Hěia
llulhariko
DiihiUeji řpiávy o velikých
it pokojích mc#i Holhnry a Reky
v Plouhá V tomto íiuMA by
dli ílckft vrhké mnoMi Hul
hiiN u4ilu(i ymocuiU se tH ko
stelu patřících Rekům Pří
srážkách přišlo mnoho lidí k těž
kému zranění a někteří přišli i
o život Ulice všechny byly ob
sazeny Rulhnry V nocí přišlo
vojsko a vystřelilo několik sic
pých ran do zástupů leč tyto
neměly žádného výsledku V ře
cké étvrlí panovaly obavy že
budou útoky obnoveny i v nocí
ale olmvy tylo ukázaly se bez
důvodnými Španělsko
Dne 'JO červenci! vstoupil král
španělský na jachtu Oíralda jež
má jej dopravili do Anglie Toho
dne král projížděl se beze stráží
městem v automobilu Po té pro
dlel chvíli v člunu načež ode
bral se s královnou do jisté re
staurace kdež zcela klidně vypili
několik čížek čaje a pojedli tro
chu cukrovinek Obyvatelé mě
sta jej pozorovali začali se před
cukrárnou shrojnažďovatí a na
hlíželi do místnosti Král vstal
a stáhl záslony aby ušel jejich
zrakům Počínání toto považu
je se za velikou smělost a praví
se že )iy si král podobného vý
letu 1'ze stráží nedopřál v Madridě
Z naáeho výletu
Omaha Neb (i srpna'01)
Konečné jsme z našeho výletu
zase doma Netrval sice dlouho
ale k osvěžení nám úplně dosta
čil Dne 21 července jsme vyjeli
z Omahy u první naše zastávka
byla v Ht Paul a Mínnenpolis v
Mínoesolě V Ht Paul strávili
jsme několik příjemných hodin
Navštívili jsme okolní parky a
jezera posetá nádhernými a ne
obyčejně velkými vodními liliemi
jež vzbudí obdiv ii každěho ci
zince Podobných jezírek jest v
okolí St Paul a Mínneapolís ve
liké množství a jejích čarokrásné
a romantické břehy přilákají do
roka sta cizinců z čehož ovšem
obě města mají prospěch nemalý
V Ht Paul í v Mírineapolis setka
li jsme se h čelnými krajany a s
mnohými jsme se srdečně poba
vili V první řadě byl to p Krch
ze Ht Paul který ochotně nás
městem provedl a na mnohé za
jímavostí upozornil Dále bylí
jsme pozváni k panu Tyrovi leč
nedostatek času nedovolil nám
pozvání vyhověli Neradi opou
štěli jsme ta miiuicsotská krásná
a útulná města a vzpomínali jsme
na ně stále i když vlak unášel
nás k Wisconsínu Ve Wiscon
sinu zdrželi jsme se několik dní
Městečko Sarona ležící v krásné
romantické krajině bylo nám Ti
tulkem Okolí je krásné Hlu
boké lesy jsou všude koleni a
zpříjemňují valně pobyt každé
mu V Saroně setkali jsme se s
četnými přáteli s nimiž jsme se
opravdu příjemně pobavili V
první řadě byl to p V D Uetov
ský který se svými čtyřmi syny
asi před rokem pozemek zde za
bral a velice dobře prospívá Jak
s námi sdělil tamní krajina hodí
se zvláště pro ty již chtí a malým
kapitálem začít i Krajina tamní
k farmaření se hodí a jak jsme
se sami přesvědčili hojnou úro
dou odměňuje práci pilných ru
kou Dálo sešli jsme se s přívě
tivým panem Svobodou který
vlastní tam pěkně zařízený hotel
Pan Svoboda nás mile uvítal a
pohostil a pravou českou srdeč
nosti V tomtéž městečku dli ta
ké bývalý Omahn pan Kašpar
který měl opravdovou radost ze
setkáni h nimi Uchem rozmluvy
jsme se dověděli fa p Kašparovi
Vede se dobro a íe je spokojen
Zároveň ládal nás ab clonu vy
jidili od něhu srdečný podrav
Vm m známým Omaaitum V S
roně pfítiooné vtky tuje e do
hra ptUelttot pru tVha jen! by
chtěl Vvnovati obchodu- Do
bře zařízený obchod smíšený byl
by levné na prodej Přáním míst
ních í okolních krajanů jest aby
usadil se v míslé tom Cech V
Haroně až dosud nalézá se JJ če
ských rodin vesměs dobře si slo
jících Pro pilného krajana je
tu krásná budoucnost Kdo by
si přál věděli bližší podrobnosti
nechť dopíše na následující adre
su: J D Hauers Harona Wís
— Všem Ičm kdož všemožné sna
žili se výlet náš zpříjemnítí ja
kož i našim milým hostitelům
platí naše nejupřímnější díky
Vždy rádi v myšlenkách zalčta
ti budeme do těch krásných kra
jů kde v kruhu upřímných přá
tel strávili jsme několik chvil Je
ště jednou vřelé díky
Miloslina Helenu
ft Lumír Rurcs
Zprávy osobní
— V pálek zavítali k nám nu
okamžik pp Josef Kotáb a Karel
Václavík krejčí ze Hchuyler
Neb Pan Kotáb přijel do Oma
hy aby se v nemocnicí sv Josefa
podrobil operaci na průtrž Těžce
doléhá osud nu panu Koliba Asi
před rokem )yl operován v léžo
nomoenjci na zápal slepého stře
va u nyní jest mu podstoupili
operaci jíiíou Přejeme milému
příteli aby přestál šťastně í tuto
operací Pan Václavík přijel do
Omahy hledat si vhodné zaměst
nání ve svém řejuesle
— V sobotu dopoledne potěše
ní jsm bylí návštěvou milého na
šeho jednatele p Franka Do
čkala obuvnického mistra v Po
cahoulas la Pan Dočkal cítil
se v poslední době jaksi cliurav
a proto se rozhodl k návšlěvé
manželů Vác Koskanovýcb ro
dičů své choti v Abie Neb Vzal
Hsebou též V2 roku starého syná
čka Ladislava jenž se na děde
čku iť babičku velice těšil Pan
Dočkal při této příležitostí nakou
pil v Omaze značnou zásobu zbo
ží pro svůj závod neboť se pře
svědčil že lze v městě našem kou
pili lepší zboží za obstojnější ce
nu než v Des Moines la Pan Do
čkal zdrží se u přátel svých asi
11 dní Přejeme příteli našemu
aby se mu v Abie dobře dařilo
— Dr Ifolovtchincr odejel v
pondělí večer jako delegát do me
zinárodního sjezdu všech podpůr
ných spolků ve Spojených Stá
tech a v Kanadě jenž odbýván
bude v příštích dnech v Montreal
Kanada Dr Ilolovtchiner jest
vrchním lékařem spolku Wood
meti Circle (Kruhu Dřevařck)
Hodlá sis vrátili kolem 25 srpna
— Minulou neděli zavítal do
Omahy dávný náš přítel p Josef
K Schmidt obchodník železář
ským zbožím a hospodářskými
stroji ve Verdigre Neb Přijel
navštívit milou svou dceru Mer
tu choť p Freda Mi"udoza jež
před čtrnácti dny byla operována
v nemocnici sv Josefa Jak a
námi přítel náš sděli'1 nalézá se
již pí Memlozová na cestě k u
zdravení Pan Fred Mendoza
jest společníkem pana Schmidta
Pau Schmidt hodlá se v Omao
zdržeti asi do čtvrtka
Stálé a časté sdvraždy ve Sp
Státech jxoii předmětem četných
úvah x jakých příčin tyto vzni
kají Zvláště časopisy zaměstná
vají se v poslední době tnuti) o
tázkou a shodují se v tom Ž jeď
nou t hlavních příčin jcnt fa ma
tcrialitiiuus a oháněni se po rych
Ičm zbohatnuti na nejvýš! stu
peň dostoupily Druhou příčinou
jenl 1 piiHMM pnduikavoht jejii
oezdír ďdiánl k scu raZcduvm
m xtťiikám Třeli příčinou je e
bké rozliční poZitkáíoUi s luvn
ttt a konečně čtwtout iicttá!ott
4ímčttnáid