Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Chůd
(NfiiNiil I'1 Hriíinrk)
Nu iliilttiiru l mluvní jnem
tlllík Jmi tulil tnllíl
rÍHllI" plili Zll VZpnlIH-hllI HÍ
ubyrli jemu mIimiíI
k ly yiw i lncA inuji mílii
hyrh Nit pru li' Niiiiil
Ta lili Iniiiíl inkiiiiiii
jíi iimIiíiiiiiI IiIiivii
í h i f jiAu mi ihtIiiiI ujít
i'iii'iYilluiii hIiívii
co moli zlrnlíl lrufíl Jwm
h I'Imi Inilíui IiIiivii
Moji milí pruřVwiíi
Ji víh j"il niv ujii
tllkr lili VÍiN pinie liijtlllllll
n khlbuii puiniituju
pro ďlm ni mojo milá
k Niitrll umiliijii
Vzpomínka
(Napnul 1 V Mlíinrk)
Vn k In ' li ííjí nlnviiii zrlinl
vzdindi i livl ho mul ním víudi'
ui Hli'l)lo luiiliii' IiIiivii nkliinf
už Míni t ku krúdí a pfxrň limlu
Oi (uriny vynkol roliH ho v kraj
kdi' Hiiioí h )io(ln'krm liájo
lilkll H' ZlirllVrlil ZllrllVl'1 Hi' háj
jlik V prvilírll polílďlilt llliju
Ve kliiNocli iliíiiii hIuvui'' zrmí
kul farmy ruíný ivut zííh
pfiu furiny hu- Htrnjc hIiCiiií — —
tuž iiiiiu furmy iiciizíň
£u V Halnliň by tlí-kibt Ni'ii''l
m lí Iřldiii IiIiivii o blr upírnl
řo ]ii vh iinlm" liy hí lili'il('l
o fiirmu h by milo dbul
HI1M1I0 louliui ii IiIiivii nkbinl
h mrt už hii krádí 11 i!hi''i budu
10 furmy pán tiž nt rojit hIiúiií
do jui' vyjfiln — — nekut lnuli'
Oi farmy výnkot roKt ho v kraj
jiíii furmy pniHk nul ilo koni
do koni bujných kterým když Máj
upoiiAlf podkovy 'iizvuní
1'oln ho znidivfdu ?ucl)v'l Hit lán
pán furmy Hlrojo rozložil
zim prinkiiul ilo koni polí IMi pliti
obojcl kolotn n doložil:
"Hoj pňmiko krámiá pScnko moje
pol řolit tuólio poŽcliiiii)
ji-Ht přidxiluilá zrnko tvojit
jcHt požoliniii mi celý lán
líi v 1 1 ' k k ' líilio lintliil ťilir
kámen i pli-vcl z ci-nty dul
tou půdu kypřil když bylu robíi
jí VMoclinu péči vřnovul
Kdy uobo nlzy neronilo
já vlhčil pfidy zpnihlmi tvář
-— — niA rudoHt když ho urodilo
vehnala v oko liýínou zář
('m dlouhý zbrAzdil mojtt ("do
nu nkrAiH' liluvn Hpitdmit hiiíIi
mo ruco ztvrdly ztuhlo trio
blíži ho ukul) iluíi poHlcdiiíidi
MmVa píldo íi riiA pánem byla
a práci nkytlii v Žití celém
11 práci mojí 0'Iiim'iiíIu
bohutt volnil v bodó uterem — - —
iiiiu'i 'h dárcem prňco v mimiku bylu
když neduh rntií ženu zžírnl
iiiiio'h nikdy práce nozhottlilii
V blldolliliont když jHflil Hlliutťll zintl
Mň [Hilu černč inA půdo zlat A
ty ni ort jA tobó vřriió nluuí-lm
m ti bou mA dníť žlutnu HpjulA -~ —
v tobň kdyn Vvrlií drímtit toilžílll
Aí trili liuí t'lo zbrll koHli
mým Hyiiúm půdo prári ilúi
HVUÚIII lllfťll HVItň dobrýldl linuti
do vínku pAciiky nuHtř&ilAA " ~- - —
1'iolkl Htufc — z:lb di I v in
bniiiilA nt hkilliilhl V li'
m lílUtl KO ni if It llbit b lil
půdy t riits do linie
k vr4k lr uiui áiu k dývhiuil
Ibimuil #kiiky Ulýml blmy
ti-l j t liloib! ilu' vdyi hnut
V'ink'u V nlurí ''
Staré vřvUťhy a neahoiU
(N pi tťt Vtbvk i ihi Sib
t 1(1 Vl- (ij k l t'-
k I - t 1 kflitn kl 4Ít
% j'i-i t ř %'n i i Iťi"!
1 f I t l ( j!!
N'Arod n a li iIonI dlouho Hfomil
iiciihIAIo vzdyiduil —zmírni
dinli n á A uAlki'iii byl ubíjeli
ii v diiífvnlidi ludlobArh držon—
('íiiiž byl h priiví vxniy nlržoii
HAziiohI (Oiorii tiu'jmo
na hvoii hIIii Hpobdo'jmi'1
Hpojllio HO v Vldkoil jodliolll —
mbinbou "tnhiit v choiuoulit "
JNitfmi' na ďu irnký tiArod —
joiiž iiAm dAvA dobrý nAvod:
Pokud druh políriil druhu
úlohu liril jen podruhu
domu i trž v piirbiiiionlii
Když vSak índy protonljinlfi
Hpojily ho h katolíky
luiwliil obrat bohudíky —
en vo hiióiiiii předložili
z pravidlu tíž proHadilí
IWož i Vy iii'1'hto línovu
ti priuujlo Hvomň v oiiómii
MJlt jt ( Vlioidlllll HVIlji Hllllllll
k 1 1 a h i ' r r 1 1 1 írnkíiau bluhiit
Toto mijináiio jcHt v zíjmii t-
j mí Nliuily Ofihfi v (!i'clií'l) i V
Aiiiorici' Nov"í'íiii niltlcnik hí v
I I ' ' i i t i t
jiolciiacU olitKlcyťli Hfriif tácu j'
vidkú xílu it h) dá ne a okolnu
utí 1iKuvýfh (lioiílílí vulikýcli
úH)n'('liíi Naoitlc já pěvnú v"
řím v JionIo HřinTiekň: " United wo
Nttitid dÍNljund('d wo full" (Spo-
jťiií zvítťíiiii' rtidvojoiií pluhu'-
mo) v tomto lv'Hl zvítězili nintí
riotí revolucionáři již oHvobodili
vIuhI hvoii od jim uiiKlickélio a to
to IichIo OHvédéujo též výtečné i
ve sioj'iiýcli wialtíeh Jréiinfi n
Norvéiinfi A eo u ním v (k-
liTieltT Hoj za bojem jeti že — v
rozdrolictiých Htratitielt A i nad
námi (!eeliy americkými nejsou
Hlze prolévány zliyteěné Vuťird
mo Ne vzájemné nejilníme povin-
noslí nvýeli víiéí vliisti rodné ná
rodnostně jsme vližnými a dovo
lujeme iily doroHt ná5 houfné m-
odnárodnoval A přece přáním
každého poctivého Čechii jest a
hýli iniiNÍ nliy lepií nhoda Zfivlád
la jak mezi Cechy v o vlanti taré
lak i mezi (Vehy ve vlastí nové
-n ve Hvornontí Hpoěívá lepSÍ na-
íc hiidoiícnoKt
OTAKAR CIIABVATi
ROTTERDAMŠTÍ SOKOLI
t"'rta Z cent
To bylo posledního dne mého
pobytu v Jíotterdume l o cele
tři dny toulal jsem nc městem
pilně všímaje h pouličního života
čilého přístavního města Rotter
dam má čisté obchodní ráz zde
pří každém kroku možno postřeh
nout i onei usilovný fchou po pe
nězích a mamonu Těžko lze na
jiti v Rotterdame místo kde by
bylo možno jiti klidné beze stra
chu za pokoje a ticha Marno
11 t 11 # A W
je iiiťdati místo pouoone Am pel
kroku nelze jiti bez vyhýbání a
snad ani ne tři aby někdo z vy
znavačů Mercurových nezařval
takřka do ucha caslo ne přílií lá
kavou nabídku V třídách kde
nejvíce promenuje obecenstvo na
jdeš jich jmi každém kloku deset
Ten nabízí ti pohlednici jiný plá
ny Rotterdamu a opětně jiný růz
né udobné drobnůstky nebo ovo-
ee A lioznail-ll cizince lozivo
dají se odbyti
1'nřto vzpomínal jsem na tichá
'álM amsterodamská kdo možno
v klidu odpočinout') pourovutl ži
vot Ve stokách V odlt hlejíícll lili
otelí Hiu bii inislinicliati písním no
séetuýell ZVoliku UlusterodUII
kyčli t 'uštu Odlétal jsetii duchem
do téch ákontí plných éidiosi píí
tflltléhii píútel-tkého kde tik
rádu Vptilllíllá lllubo HpolltíllÁ
IU secho Jee lilii' kUV l'o
ťiM-e téiíitř píiu U'j dojmy
"f runtti J)d tVedu Hi llbťíilliti
('tduiiili pít V#pi'iníní rút krWv
AtiiHtíitid ttioi A pliu li o nich
se (ni #dtji tlil liétld liet
t:it vin mi iiut !ti pi ilii idibid
tiymi mňj i!iv píílii jrdnitrnM
itvni Nowháiii %ť tik hrdili
l( bi e d Ulu M Inlié pru tuto
mou lásku posměchu a dokonce
docelí j-m se jioznámky kteréhosi
Oklfíhnmaíuma že jsem nad krá
sou Amsterodamu "vykuchal
srdce"Tehdy jsem hii té poznám
ce usmál a vzbuzuje úsměv jcílě
nyní kdykoliv na ni mí vzpomenu
Na pobyt v Aiiislerodamé nikdy
nezapomenu a těch několik dní
jež jsem tam trávil patří k ncj
šťastnějším chvílím mého životu
Vzpomínaje nu Amslerodam a
přirovnávaje město to k Uoller
dumu dosel j"m až k přístavišti
jež náleží k nejvélsím na xvěté
Není Hfiad jediného cizince je
hož by neupoutal pohled na rot
terdapiské přístavní dělníky kle
ří jsou opravdu zajímavými a po
všimnutí hodnými Mužné a Kil-
né bohatýrské postavy bronzově
opálených tváří n takovýma od-
vážnýma oěima klidné hledícíma
lo Mvěta mimoděk budí v člověku
líctu Kotlerdamstí Sokolí říkají
jim a vy dívaje se na ně uznáte
že není příhodnějšího názvu pro
ně nad tento
A zpívají-lí xvé melancholické
přístavní písně poslouchali bysh)
pt stále az do jejich zmlknutí
Krásně zpívají a naslouchajícímu
zdá se žo v técli písních jo zvlášt
ní síla a odvaha
Moři! šumí jeřáby hlomozí par
níky supají a do toho hlomozu a
hluku pojednou zavznl pisen
rotterdamských sokolí!
V té písní zdá e vám lysti ně
co podobného tomu hiiéení moře a
chvílemi opet cosi tak jemného a
melancholicky útlocitného žo je
vám ku podivu kde béřoii se ty
písně v těch lidech ramenalýeh a
iřmotných —
Dlouho jsem je pozoroval ne
moha od nich oéí odtrhnout
Každé chvíle jioslřphl jsem na
nich něco nového a ěíu dále zdálí
se mne zajímavější — —
]'ylo jich kolem pětadvaceti a
stavěli jakousi hráz V tváři ru-
li zalití sluncem zatloukali pra
videlné tílo tempu těžké dřevěné
jehly do čeřících se vln HÍIný
prsní hlas dozorcův nesl se nad
řekou a zápole se šuměním vln za
nikal kdesi tta druhém břehu
"líola ho " rozléhá se nad
kalnými vlnami — a čtyřiadvacet
pitrfi rukou se zvedá a v zápětí
rozléhá se ťídiU' do dřevěné jehly
"Hola-ho
A znovu rozléhá se úder
1'ojedriou ustali vsichní v pruiíí
a jeden z nich ramenatý a osmahlý j
vystoupil a měl ku shromážděným
jakousi humoristickou řee jtz po
slouchající chvílemi bujarým umí-1
ehem přerušovali
Po té vystoupil nejttiladsí z je
jich středu ohnul hřbet a trpěli
vě přijímal rány lanem jez sázel
mu onen humoristický ívěník
"Zn pana Andersena" volal
pecník a rána zabuchla jen což
pana Dijka" — a opětně
rozlehl se úder
"tfa pana Karcual"
u'm pana llarcnse" a rány sy
paly se za Veselostí SpoliulnihÚ
jedna za druhou
A když po skončené výplatě
všecek uhřátý a v tváři ěerv'ný
rotterdamský sokol slítnul mezi ni
mi jeden po druhém potřásl mu
rukou
A potom zpívali —
laiiniluiiii ii tesknou liiilumUkuii
píseň zpívali a do té píně vlili
svou radost yo zdaru práce svůj
tek i žul
Přijímali tulii inei ib hpolil'
druha - iiováélut 1'joto ten trpě v
ti hUmiohIiiI Udileld run A ten
jejl piijidí e svůj kndi zpíval s
nimi
Zpívali pUců j-jich )uU
iv t U-UM Veli lm l li ttlitdkobiilittt
iiiUiht - do hluku piitiivil!tti a
nUilkul ktloí V ibsli kil
A milé joité dnen iřiirhvcje
rde il i % upomínce jk jedním
na pilfíiu V piítu lotUrdatn
ltMi Miiinhll pil-iliiviii kuli
1 i:
J'M JIH i (
in i i ii i i m
v' InniíiVí !() ív))vívlií)K]
-
1'oiufTY v vi))kch mrtct li na fclAli- lnrf mzdv klcnuíf hlrdArií nrácu ti
(4vA obtižte11!!!!! Kdo inft neblcdí il KuoputMiUťuitiiou u nrodvUloa
budoucnost v lu ten Jn vftn u rodiny (kíulccui
Zfoiimirtu m vinš koupí iiřiny kteri vtni ioV vtne nelu ílvofivlí nld
zndiovii Impltálck mi slnrA kolena a prodlouXl vl flvot
'Au lo(i koupila mulou urinu Vir((lnUiwvíiiliié nvjfiii Kdmvýin mírném
iiodii Obu o 21 bkrcclt pěkným initliii iloiiikrin in níž infižťta isStovati sne
Inilini a ovocp aneb chovu 1 1 drfibož JAirniy ly milkují se 2 míle od Wim-rly
krlimibo iiiaMlio niiHin nu N V W dría
Ve Vlrli!ll iniM4 st tiž níkolik zdArní rkvítaifckh řenkťch omni 1'lfite
si o jiodiiibiky a diil&f H)dniloiotl
Cbcctu II koupili vlíí obilní farmy v jednom t iiejlpsíah ulátň mime jo
U I 1111 tá 1 itU fi Mil V I 17111 I 111 V 1 I in lu1A #1 1 Uu 1' M A W I
dráhy Okr ten Jct znáni voa ztiiiineiilioa kornou která imí nékollk jsisled
nich rokft obdrfl n vfiu6 nlituí vždy první cenu Nubízííno váni incnSÍ
již fř(zpi)4 tu finy ti W) b Piíi n km li Jnkoí I 2K sekcí ncjlcpíí pfaly % nichž
kHŽdi Mlopa mfížu bt vdi'nii r llMt %Um %1M
Třetina aneb polovic k aložení liotovř oatntid mi uplilky dl přání Po
zemky tyto vatoupiioti o JK nf 200 procent jukuillo odbořka drány budo dokori
Cena- Mámu H na prodej vzdělaná řatiiiý m pozemky v Kunmisu Miclilvuro
Mlanourl MlnnflotŽ kbi(ioin' Ind nciiií Hcv 1 lakot 6 a Texuau l'ÍSte
o ceny a popU Nu odiiovřď pMioXIe pstovuí xriáiuku
ITejeiti ll s vymultl řiiraiy za rblcankií majetky iincb tyto xa fartny
obraťtd mt na nás— 1'nlře bujel-l dubrií a atslcbllvií dťlníky poaloiiJlfitifl vám
Vfibcc jsiiin k vn Um službám v Jakýchkoli nák!!ltotccli Juí vy?iuluf
rycltM a apfleblivé jednání 41-
Čcská rmlgraíní Pozemková a Pracovní Kancelář
294 lilui lilind Ave Chlcigo III
čostí rolníci pozor!
My mátne na akladU víeclitio
lioupodářaktf nářadí Nyní
nobíiínia váni riale
vyavú Vfis mil hrnnihory
Jn to vftufué nářadí bett nebolí a řiuotiejdi UAnf platit cl bram
bor řepy mrkvu u Jlnycli plodin knřcnoveh
lil
NM6 tovární ceny řádná obaluba přínM poctiv- jednání
mmw ů tm jo třeba pro flSiii a noislf
Chccttt II dátl přednoat
i i " :' '
pihllí Ml }ťhl(t fílWH ftiJé
n-ldi ř Lalnldir
#
Adreaujtfii
V" ¥ uoua
s
na it
U S Mail Ordor Houso
Murslitill Itoul mul 'iUl St 1 ('IiIciiko III
STVeI cobchodnícl a ImporUřlTí
NáNtiijKl firmy i U K Irm ht Hr frlcH Ifrbotí
i ri ii i i ž-y~~——~ itti i uiiiiii uiM viiiuuu
MWollstein & Co
811 So 1011 Sl Oiaaíí Neb naproti Unitu nádraží
Velko- i nuloobchodnlci
t
muortoraoFffl
i niF a
lim
Zátot I vál vMy ibnlím té ntjlřplf j k orní a iru£enm
Zvlihnl řfe f nnji í objídnívkáru i venkova Krajané i ven
kova kdyi Ht in lijnlou a blavriA kdy t kle odjiídl k Uomo
vňni o řli dy n dřlvK pfťKvé lf i u nich o vyitfné jakoMi vlech
jfjxh lihovin Cnv )iou vpiti í mrné O pfliift UM
TKL DOU(i!AS 1431 M WOLISTKIN & CO
SEVERO-NEMECKÝ LLOYD
CiivbUtul i-iiiuyut a prnpUfi(nit ilpiv
z Baltimore do Brčraoií
ll iwu a iřra iÍiiiitMUif fv % (kJiuihU li niii K h vA t hii Jul4iu iu mnintii
Ctl lrrli llkrla kH U llnHuirri I rMkřttitlraitHl)aif t kriuHlUtrUl
II kajutu % II iltlnutro do lltviHcii od 4 5 C 0 nultoni
Vité titit M'M t )" itii+'i4 a tf iii
pki! 4Hl k lui kiMii kj uttlt'l iltwi4fe
tHilS IV "i t)t it'tit liíli l
A SCIIUMACHKH Cti Na 7 h (Íy Si lUliimort
ll tUAUHHNIUh A CO y$ latm Cliio lil
aitth Jeluk 4iiu i iku