Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10 ~~ -~ — -ZZZ~
n
í j ZE KOUTU OMAHY !j
ViMlltlKHM 0!
£ Ml 77
— Zmrzlinu cukrovinky ovoeo
Vmj ku ťticfiio juknul Icvnií ceny a
Vzorná obrním ii J Alalýho
yi a g ui yj
— Ve ětviVk oznámil výbor
ikulní nuly na 1 1 i t t o roztřídění
iiěilcUkýeli il ilo jednotlivých
řknl V Broun Park íkolu vy
uěoviiti budou opětně nlccny
Miniím ii Ucelil Novákovy
— 1'iirií Mnii choť Johna
ýhn odjela v Nobofu večer H (let
fliíkoii nvoii nu dvoutýdenní
vítěvu přátel a známých v lowa
Cíly In
- I lni lil KuuUtí obchodnic
liiirviiiní mÍNtěnným papírem a
pOl„ přcMlěllOVulí kc v těchto
dnech do nových vkiiNiiě zař m
nýcb obchodních místnou!! na kov
'JI ni
— J 1 Mnlý Veřejný nolňř
olmtiiravá Kpolchlive pojihlělií pro
ti olim 2) a li ni
--Kleěna JYnnlíŇka F Jilko-
va uřilelkii na veřejní Skobi v
Menomilieo Mleli J j f přítomně
niiVHlevou ii Nvyeli 2 MCNlcr pí
Terezie M ("'crně a pí Annv liii
cinově Hlcena Mikova zdrži no
v Honili Oniiizo nz do měníce září
kily He vrátí při do Mcnoinhioe
nliy he tam venoviila opět lléitel
Nkěinu povolnili Nvěmii lři'jeiie
wVěně Jilkovc hojné zábavy n o
NVéi'l I
— Kažilý ětvrlck Krocerní vý
prodej vň za kiitní cenu lak
douho pokud 'iHoba Mací Ne
zapomeňte iiiÍnIo! J 1 Miilý
iíi a tj lil 39
— Minulou lredu Ilnrry Ha
ker jenž řídí (JumJňv nalomí na
Hiiilroml iive a Jacknoii ul ozná
mil policii hs neznámí ničemovi
otrávili v jeho Mudui vodu na
xypavMc do ní pařížské zeleně
Maker bydlí v Nurny ukreuu jilm-
západně od hřbitova Imnrell Ifill
n domnívá ne ze to učinil ze muly
některý z nájemníku jimž bv
před nějakým cascm dul výpověď
AlewlNký dra volní itiKpektor 1tou
mil kolik iini procent jedu obrní
iinje voda la
HOME FURNITURE CO
íi():j-íí07fiO!J H 21 St — Prodává-
nio venkerý nábytek o 20 tnwmt
levněji než v Omaze n to a hotové
nebo na výhodní splátky Pře
uvedete hc tř
— Třítel Jo Štěrbu obchodník
a jcdintcl t I„ hrozně hu nrv tru
pí nud tím že jej milená choť o-
puNtila A nebyl útěchy jaká tun
kuzdou chvíli podava houmoiI ]ú
kárník p Leo J Iíort miad by
ni irliozak zoufal raní Štěrbová
odjela k příbuzným Kvvni u Wcn
Ion Neb přcnechavhi péči o ob-
chod i domiienoNt rozinacněmii
Nvému inužírkovi Pan llort jext
toho iiiililcihi iv Pepíkovi bv
1 jen ku proNiiěchu kdvbv itiuií
Štěrbová nečinila ho apřaženěho
při nejuii-iiHim pru roku Ale-
Npon liy prý trochu zkrotí
— Bazár v proipích Národní
Síně poř&d&n budo ve dnech 8
0 12 15 a 10 jsáří Zapamatuj
to ii tol 2tf
— Vo čtvrtek v fí hodin odoo-
lediio příňel hrozným zpňHobeui o
život John WeNley Duly jenž bvl
zaniěNlnán jako konduktor eleva
toru V niikládárnách Hwíft & (Jo
N1ílerá ěiiNt mechu iiÍniiiii cle val o
ni hu porouchala u proto Diilv mo
Hidďrnfkem ThonuiNcm Tlioriren
weiieni vyNtoupili nahoru aby jej
upravili Tu neMiatnon náhodou
zacliyceii byl Daly otáčejícím ne
hřídelem n byv několikráte kolem
otočen byl takřka jih kun! rozdr
cen NVbožák byl zraněn na zeb
rách na rukou nohoii a na hlavě
lak hrozně že mrt doplavila ne v
nedloiihě ijobě na to když rodr
eeně tělo jeho bylo vytuženo Myl
dopraven do Nouth-oniiiŽNluj ncmoij
nice a rány jeho ěáNleěnó obvá
záuy když pojednou hhledáno že
Haly JcHt mrtev Nebylo iIonik
Li miiiiiI nikdy nebudu zjiNtěno ja
kým NplÍNobcm uveden byl eleva
tor do pwhybu když Daly a Thor
L'eiiNen jej Npravovall V Hobotu
odoledno odbýván byl inkvcut a
výrok poroty koronerovy zněl Že
přiŇel o život ncŇfiiNtiiou náho
dou Pohřben byl v neděli odpo
ledne pod dozorem Dře vařil Hvě-
ta l nimž naležel
— Dovoliijemo ní upozornit vio-
diny niiNu iiříznivue žo přcNtěho-
val i jNimi úřadovnu iiancho dřuvař-
Nkěho a uhelného obchodu na
východní Nlrnnii 21 iiIíca mezí
N n O u1„ do Jmňí vliNtní budovy
a budeme moci luižděmu léně po-
nIoiižíI jelikož biidi-mo míli vžilv
ěáht niiNcho zboží zde na nik Indií
NaVHlivle nán ti úctou
( VoNby-Kopietz 4'uwy (Jo
tf Tol GH
Hlt vr
uynznouf
ven
prvl mnohý UVnt V irým
paclnntkám protyío není ni
ký M loni by vyléčil len-
ikou choroba vyJíinJínoíí
ku UUhkiho
tt viflk takový lék lUvi
Joot dokázáno tlolci výlučný
mi pomocí
OF
HO
UU cliorohy
lůfifi
M ňlrH Hlín tlunt ihhaI
tfk iiKitiocrif ni txuhm vy
volixlilo jlni t-ro cilf řlvot
od ulironlrUé tfioroby VléčI
vrt (ltlii-ll mu pnirtltoMt —
ifliiitl
íTimUvA nn u líkírnfhft
obu hod ni kO v láhvluti po llOÓ
NECtiAU PAS BÝT
"NoIU Jnciti po ttyti
I4U k poilporovtiif uiAho Id
pln t ulil- B J riirlutimn
Munimvllln N Y "MAJ lkr
fokl lAdnf Uk rnt tinpiunft-
ft Vň lifttvAnl tup1nl fuiiil
Jim }m ft a tiyni jmim 'lr- (
Nové nii(]itíni5 proinio
r
l -réě -
'h' '(i :v
Mitlikily nielill Jimn nu
blilnoull (I Ali iiáííilvii na
{cínu riruinfo Ink ccimi! a
pniMlí lili ii (l(iilnl k rcl
kotit nrpiitrný juko Ictof
1'icinlo ty Jnoii vloiliniii
okninoii kuMií (loiuiteiioHli
t -vnjn ceny
Niilifilmc colnrofnftii pf !
pliiilicKnii Puk nitru y
iiinliuky linivoliNkcin tu lí
luíovdiifiii trovcf'it zh
idNli)ilti(i f mírný ilniliinki
Hftjtnií Itrnjlnornmlhy v tiolmtcin výliíril Vw
OIrnylluiei ŽIky ir-
1ihiN:ii( nilHirn 1 liliu lliimt před nvýin upitloiifm v KohIiiíi:I Wlc
1'oilolilny prcnlIitntft HiJnvrh Hnlift a(ic
V'W !()„
Uřízni' oliruzy tiiiicniikd ivniyVli ktd ur
Trápeni chorýnil čivy
itflnJ itt kiiiw a kv tilu íiimunjm
Dra Richfra
i ™
Anchor Paln Expcller
Enl'u J-xl ři!(5 t tjt t uiSiUn
A I A i'huJi v i 'iv
tl7 F Ad Richfcr & Ca
Clená redakce Pokroku! 1 'ro
ním o oliítění následujícího! Jhcui
de návStěvnu v America n přijel
jhciu hlavně m tím ťiěelem abych
Mizmil xi vol dejHich kriLiariň o
němž my v Čechách nemáme vel
kýell vědomoMÍ (íhtél jmun rov
ně Meiiiilí jak ní 81 ojí a jak po
kraěují ěeítí farmáři v Amerícn a
tu whledal jhciii Ž)D velká vělíina
ni jich 8tojí iiiimenitě Byl jncm
nedávno v okolí Wlbcr kdež unii
zeno je hodně Čechu a tam pře-
Hvěděíl jmou Ke o datnoNti ěcukých
tannarň Kazdo nole iež natři
v t i
Cechu ]( Niiadno poznat! ježto
jent dobře obdělané kukuřice pak
jhou ěiHtě bc trávy Tnktěž
obydlí v němž hoNpodaří ěexká
hoMpodyňka le ponati dle pěkné
květínářNkě a olinářNké zahrád
ky jež obyčejně u Ktavení bývá
e Wilbcr byl jsem hostem kra
janu pji Kvonecka n AkNiimita
kdež nc mi iiamenitě líbilo Dále
Netkal jsem se % krajanem lose-
fem Plackem a oba potěiili jsme
hc toho náhlého khledánl Taktéž
navštívil jsem p Řkrdlu v De
llt kdež jsiMii h zdržel něko-
ilí tluí Ode vScch bvl jsem vlíd-
ně přijat n pohoštěn Mylo mí
opravdu milým polěSeníui Mráviti
opetne několik chvil v české po-
ecniLsti Vem výše jmenova
ným rodinám m milé pohoštěni
vdavam iiejiipiímnějií ilík Též
víeiu krnjniiíiiii s nimiž Netkal
jsem se ve Wilber volám třikrát
Na zdar! Dde jsavilal jsem do
Clete loivitivíti starého a dávné-
!i přítele li Tomáie A runa kterv
mne etice vlídné přijal H Voil po
ihi imíu ii uvych svnň a ďiV Tak-
ž tátu všude lv jnem vlídné při
iit a p'hiistéit líoynťž d n
děly stiibi se mně ptllitě Za uvé-
pointu e WUber tt V Citlu
hledii jsem h d isjuii lidé
n éltin"íí a !iiitt"itei upiimiti S
iMinm n ďtbrtt vit in
VilM Joi f ('iliek bíilh1 rolník V
1'hváKn i í h t Pí("Ii :o p!
id éi-i v 'Xhh Íh iií Mulině mni
V South tmuíc
Využitkujto ivých chopno8tl
Třileitost vacho života oce
kává ván v nových měNtoěkáeh
nn CMcjiifo (Ireat WoNlern dráze
I'říležil08t nkoro ve všech oborech
obchodu l'iít ní dnen M II Ma
KÍII Mr TowMNÍtfl Department
Oninhn pro ňplnou informaci a
výtisk "Town Tilk" G2m2
Chautnuqua ijezd
Ilarlan la od 4 do 12 irnna
Jedno jízdná n třetina za okriiž
ní cestu po Chicniío (jrent WcnI-
ern draze Mnlky na prodej 0
n 11 Nrpnn INntny do 11 nrunit
Další podrobnosti 8lělí vám knhÚ
jednatel (Jrcnt Western dráhy
nebo J P Klmer (l V A St
Pnul Mirm 1—2
$735 do Mlnnoapolii a Bt Ptul a na
tpét i Onmliy po Chicago Oroit
Wonterii drAiso
ku přífilnou 0 A Jt Niitliiiml Kimninp
tnewt v MhmtmpolU 11 ní J8 rjmn
LUtky nn prodej od 11 do 13 urpiin
Platné do 31 urpnii výhradou prodlou
hiiú piilM podrobnoHl1 ml Ml vAin 11
U Churolilll 0 A 1512 Fumiim M
Omabn 50-5
Kybářiik n íjMiiÍ ceny pro v nic libo
řciil v Mndlson lnkr Wiitcrrlllc it
Hpliin Mlnn po ( hlniifo ('rent
MťHlcrn dníe
Pro výletní ikupiny o ío nebo
více OBObíkh jedno j'řdntí třetina
t okružof líttk platný na ío
dni Lístky n prodal dí-noí ai
do 30 zilí Pro rfalíí informace
HUste ip 11 kteríhokoliv jKln4tele
urti Vřlťrn n Po u
J P Kiritr (I P V
43''4 Si Psul Minn
JAN i KOUTS
tenký lkuř
mi Grand Union Tea Storc
Stttt vt N HlřfrU
V SOUTII OMAHA Ntih
CrtJnf lenlinyi U il 1J n eop
l I í l l & litul mIi
h 1 ! 8 fced VwSr
Tlríí-n v i tovrtA i ' tl ut
ironií Iři lito olinizfi iio'l(v
liljitlllll rclororliflll pfelidnllli'
Iftin NvVin co prémii slolnt pF
Inir nmlidif 11 Ml li nicrli 'eiiuir
lín Inipitrliivioiéliii iMineliiini
mi zlnl yml 11 kvIiknvVnil o'rt
moiil 11 ilitiliiel( ikíoil
Plílll llovnlllloiliu n OIllillllll
ío oliilrnlf Jnihii yit-olui řcNko
linullekyi li 11 Mušličku í i NKý h
Xliivrilkn ('tluí? Uiifiiněh
v
1 K i
ff""
4
jr" '
jih
Sk-
1 1-1
J
JoiiuHriy řeako Hniličky ulovalk lfi()
biiifíAftv nfi(ll(ki ri-Hliý hluvnfk $175
onUfiv llimiiiř iV()
MIIIO Id llllllllll Cl lllll ZíÍHllltlI lířllflll klllliv: "1(10 liklimif r „U
mí!" (id nr infi i iifKfí li riiťi fi ynijuniniř iiim ifw m
"Nb Miirjrtiicc" IThii VilhiKO To vcrtii nolkw tirii llvň (Hen nu nimi
Zvonce píítolo vfi k hutnAnn rířcdnliífi
Mho éonkelio římoplnii ilmiMiiin )o holne vviiílLUiilť iMmMhiii i
kytovK5 HovAhiclon Vvlíi liiťirj vi Pni- 7'
SONKUMĚeGlPíiSíscB
vlat-toí nejlépQ
záyobiný útulný
HOSTIISTEO
na ppv-výcb rohu n
Ilírney ni v Omaze
Ni ricc Hi Ale íert-tví Schlífzňv
mok ínarrenitť likíry vfiřho dru
hu a ntilí-pM doutníky
lplý íftMisek v kaidou chvíli
Ttl Dnegias 4259 391Í
II
V)itl Jriii4
íetký d-MtiMkM
FR LAITNER
Utstt ta i % iiikiiiiuk4
Muf rit if
U oly Oil Cooai Vítiíiť
luiakf
k ryriililudliit prwluU
(II H ilnilit
Ull koiíllíf-r rcviniiiiKiii fonlvé nebo
riiHUrnld rťitiy ořuí neduby vjráíky
liAcJ iío( Tyto nieiti vyléčily hu trpí
cích i pro vij Hpoli hllvmi lélvim ri
miijl stliA rovných NuvAiivto JI oitoltnA
noho (JoplAie ndiJIco popi vó cliorohy
Kríillřkttir uncí) r()t
Nu venek pnAton (ie
Ailrir)iJii
Mru Koním KrcWlimer
lilia Ho lOth Hl„ Omuha Noh
ANTON LINNEMANN
vlastní vkusné řaříjtenv
Hostinec
T C 801 HMory Dl ? Omaze
Tel Hed 4H60
Krajiueá tiudoii vidy vorní Olidlou-1
íeni ferutvym pivem Mt-tíovínt jakc2
1 tín-l m-iUpíiul víny n kofulkaml !
Na kiJ!4iIíiiI ehutii)' aíkiuek vidy po
ruce (i itUi- luiincCi žáilá
45't A MNNKMAN
iHIllirŘÉiliiiliiafiriil
~rvvasiv yvilHIWUl liti UllUll
é
#lr iiÍaXha
ta iulttnou tenu i
Woíiriměri te World'
irivuřň Hvrtui j
ČtiSKft TAHOKY V OMAZEř
A SOUT JI O MAZE [
tVukii 10Í tli
HoiichmlBV
HKlhlIlli kníil
R veškeři' plip
lit liiurtiiiy
♦H-mh-I F S I H U II k w L f i
!řťíthitr
kjw Tlo ni
a (fi f h
Ttalcr ilií
I1V1 t lli
ř Mlí-llL 1 -'nidlvil
A ! Ul If!
t lHO lil lí
kt M klťl V l f
iH lif í k„iu!nou h''ll lvl
1 tíu j ltii Mnimmi!mi v Úf„tS
IHtlttkU N&UI iiiulliuLiui
!' #4mf Úl iii řv tu tHti
1 v iUuiií íl tHb
ItUilllt ) l
Sil
lyítíirii-
Johánek Bratři
lMtt
první irúly miiIooii
lKihr4 vlti tikiry duuVky - fimp
ilkUak J
- u