Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Si
# Z českých vlastí #
BleBkem zabiti — Dm- í! čer
venec bylí ve Velkých Dyjíikovl
cích okrcM Znojmo a bouře ble
skem IHUŽclli II UMIIireeflí !ll lety"
nádeimík Jmi KiceJ ít MleUÍ
nhižka JiJMliím Wcíntfoncllova
Oaud epileptika lnronlnv
líohožku ví? šlehech mladík 18 l
lý trpcí 1 a 1 h f dobu pndoucnící A
jl'(i'M iicllVílf MčŽÍ liojílcluc'
íl('llll)l!Í Mtlll Ml! Iflll ONIldflýlII PIC
11 Červenec nu břehu fdty Joii
bravy řezal větve najednou do
Mini křečovitý yi'i''Jivnt ii upadl do
řeky liyl míi'o vody vytužen
filu v krAtkouli na to vdor lékař
ské pomocí vypnuti! duchu
Černohorské zpravodajství v
Prazo KnMccí ('enioliocMka ví A -du
pověřila úkazem e dne 11 ni
ni i'h 1:110 Vývozní Mpolek pro
('vt-hy Moravu a HleMko v 1'raze
Mldým zpravodajstvím v záleží
tosfeeli obeliodliícb Obchodní
Mlyk m fVrnou Horou byl domul
Mpojiti h velikými obtížemi (ko
reMpondeiiec zmihwt řečí) a tře
ba tudíž novou tuto iriHtitiicl kte
rá dřívcjSÍ obtíže oilntraní uvítali
N povděkem
Pří ivatbž — Víi Mvatbíieh ni
kde Mlřílejí jirido "zatahují" co
Mtu na llořicku pak rozhazují ko
láře A jedna z těchto Mvateb v
(Mroměří u Hoříc Ml ala mis onuď
nou 70 !(? výměnici M Uíllcovo
Vcuch ujížděl vfi ženicha pan
Mkílio bujného p Tonula Selila
Hvateběariěi rozhazovali ecNtou ma
kové i tvarohové koláře a JlílkovA
ráda by bývala také jeden mílu
Touha jio koláři ulála jí život
Pří Hhonu doHtala no pod vňz kola
jela jí přen hlavu — Mtařcna mr
telni' znirířna brzy na to wkona
Ja NeSťastný případ vyňetřujo
hnřický okrcKní Moud
NeStčstí v domku železničního
hlídače — Tovární dělnice Anna
lloliřová dala svého 0 Jetého no
manžciidcoho Hynka do opatrování
Hvému otci železničnímu hlídači v
Král Dvoří) Dědeček velmi nvč
lomítS Mtřežíl lioňíka alo neza
bránil noNtiÍHtl které váŽnř ohro
zilo život dítka Dno 0 července
byl hlídač před domkem a očeká
val příjezd vlaku Mezitím hoSík
vylezl na židli a vzal zo Hkřínč dír
ky ktpré rozsvěcoval a na sobu
ňaty zapálil Když ho dědeček
vrátil nalezl lioSíka v plamenech
líhaní! oheň a iéřil vnuka ale Ntav
jeho horáil no tak žo dítko odve
zeno bylo do VHCobeené nemoc
nice NeštČatí v první den žní — Z
KoKteleo nad Labem V sobotu
11 červenci) odpoledne zahájil
zdejší rolník p Jonef Dlažek žito
Muě žaeím Mtrojeru kterýž náhle
tiprohtřed pole vypověděl činnimt
Urntr rolníkův LMi-letý Antonín
ltlažek chtěje chybu opravili
vlezl pod atrojj při tom vsak pu
cali ne piuŇitl koně a několiv jo ěc
ledíu Václav Lip zachytil v Čau
vytrhli nc mu a jako divl pádili
přen pole na centu Mladý muž
nalézaje pod atrojem vlcéeii
byl píca L'0 kroku a při tom utr
pěl mlouicuí levé nohy a několik
řezných ran na obou ramenech a
v obličeji Obvodní lékař pau dr
Vorlíček poskytl tnu případné
pomoci a dul jej k daUitmt 1'nVnl
odviVtí do pmJbtkA VMCobccné tu
inocnice rituěid Hlaťkuvu jcit
UiU
Hromy výbuch - ~ Vllowkovi
cích udAU dn ccrvciit0 vel
ké ncžtěntl V kb pé obchodul-
Mitil4viiýiu fboíiiii rituirtiiim
V) pukl u U hd dojmlcdid 1
nmé ďiud pMěíny oheft V
lufitlioxtc h ťutítlrných hu'iH
lbi tiké ni kolik k itormnA vjf
biiMiiých látek Mezí tím eo Juimí
éi bylí pří prácí iiaNtal náhle vý
buch kterým bylo mnoho owib ra
něno Dlo výpovědí očitých Mvěď
kfi jnou poraněni hlavně žílutcí
uil plameny MpřiHoberiA jopáleiií
ny Do H hod vcěerní bylo pře
vezeno i!0 oMob r nichž mnohá
utrpěly 1 popAleiiiny třetího ulup
ně do brnéiMkých icnioiuiíe Me
zí raněnými Jmou tuké dva iIomIoJ
iící četnictva dále velitel Jiimíéu
a jeho iiáměMtck O lí hod od
polední udál mi opětné výbuch
který utrpěli hiiHÍéí lehké popá
leniny Ta lásku - Hebi!vražila
neťaMlné léMky udála mu — jak
"Nov z PmlradhoMté" oznamují
— v nedělí 8 července éiMiiě) ráno
ve Vidci Mířkál jiádciiník z
Vidce ucházel ne o dceru tamního
gruntu vnik a M Hajného abj její
rodířii Měiatku zbraňovali Mladík
tím dopálen zaopatřiv Mobé utřel
nou zbraň Kol ve zmíněíiá noci lt
příbytku Mvojl milenky n voláním
i klepáním na okno chtěl ji vylá
kali ven aby jí mu Mvětu Nprovn
díl Domácí lídéj vňak Uúhu je
ho (jmyl nepUMtíli jí ven a vše
chno dobřo uzavřeli Najednou
pak zavzněla pod okny rána a
mladík zfiMlnl na zahradí mrtev
PoKtřelcn hajným pří sbírání
hub — 'A DohřÍMij no oznamuje: V
ponděií Hi écrvciicn vynlo mí ně
kolik hoch Ti z Dobříiío mezí nimi
také JO-letý JoHef VoHelý na hou
by do revíru na "Jíudech" palří
čího ku los Uollorodo Mnou
Hřebloví kde má Mvé hájeiiiNtví
hojný Václav Urban Hylo iiní !)
hodin ráno když příňií Iiohí v ona
mÍMta a počali Mbírati houby Die
výpovědí přítomných vzkřikl na
něj hajný když dali mu na útěk i
"Htňjto MÍce vás poHtřílím" A v
tom jíž- taká zahoukla rána Jo
Mfř VcMolý zanažcu nábojem do
zad a do hlavy klcwl m výkřikem
žo jest Mlřoloíi naěež dvfuria hochy
dopraven byl domft Na základe
zprávy těchto hochů byl bujný jo
ňté téhož dno zatéen ft ěutiiietvcm
dopraven k okreMiiíniu Houdu v
Dobříhi kdo druhého dne podro
ben byl výMlcchu a pak propiiStěn
na vobodu Další vyáetřování
jest v proudu
Záhada — Z Frývaldova ve
Slezsku ho oznamuje: V nedale
kých (Jikharticleh nafili v pondělí
9 Července vis Mtavbní občana
Hankeho osmiletého jeho vnuka
Karla Hankeho vo světnicí u ka
men v tratolišti krvo ležícího a jíž
eo pouhou mrtvolu Tělo chlap
covo Úplné obnažené poseto hylo
bodnými ranami Na stole ležel
pokrvácciiý kuchyňský nftž a krví
potřísněná Mckcra Ve stodolo
pak byla nalezena HO letá dcera
starého HaiiUclio Marie na pro
vazu oběšená Starý Hanko udal
žo když odcházel v pondělí ráno
o ú hodině) z domova hvdu jeho
dcera Marie ještě na lůžku neboť
již dlouhý řas byla nemocnou a
vnuk jeho Karel který měl za ne
přitomnosítl jeho svou nemocnou
matku upatrovuti seděl u htolu a
Miídal Kilyi pak k 8 lnul mimi
chtěl si od xoiiNcdA chliipie při
liánejo HuuluMUll llláhlo tlo hliiVe
ni dtatl Iltiíel domek uaimcný
Nahlédnuv oknem bi wvětllice
opatřil kamaráda véb Kuilu na
ťeml v krvi leíiciho u proto utí
kat domft n MibMit každému k!m
potkal co vldť'1 li"t domněnka
íe ll ťbbipco nuktkou HVojí při
myti od řadu napaden w fauai
di'n lobuť ludtKko uitoly tá
lo lid židli Uliiýdbi tiiťjU vo
iboi a hoch byl uvit é ii I lmhi
it nioona malku tuhú duě ui
V IlihttUl ukillllíUté ilieltotí
Zo zážtl Hrna doňla přod
nedávnem zpráva m provedl 52
Iclý ženatý bednář Karel Koukal
v HamotÍHkáeh na Mvé Švagrové)
Uriželié Hlédeěkové matce to llé
kolika dětí letos I éervna Časně
z rána když její muž odešel do
práce strašnou pomstu Vplížíl
se do jejího bytu zastřelil jí dvfi
mu ninimi nařež prchl do lesíi
kdež dosebe dvakráte střelil a
trvalé oslepnuli mí tím způsobil
Hládeěková pohlížela vstříc ma
teřským radostem Po svém u
zdravení byl Koukal ze zdejší ne
mocníce dopraven do vazby kdež
m ním bylo zavedeno vyšetřování
To bylo již skonřiuio a na Kouka
la podána žalobu znějící na zlo
éín vraždy prosté) a na zloěín ne
bepeěiiého vyhrožování Přeli
Cení m Koukalem bude se kouati
před soudem porolním v říjnovém
za sedá ní
Louis Jlorlkíi
český právník a veřejný notář
(Ml N V Mfe Itblir OmnliA
r'U'lUNYM Obydlí 396)
Popisná knížka
o South JDakotě
Nežli uiiufte rozvrh vé enty do South Dkoiy vy
pliti ío vám prohlédnout! ni tuto koliku pophuMd
itit ttn jeho přednosti a výhody právé vydanou
Chicago Milwaukee & St Paul
drahou
liude poilína zdirrrii vícm kdoi te o ni zajím]'
Pořtovnl Kulek na nfia urlanou adreiu vám ji dostane
Nedávné proJlouícol Irlezoico ikrze Lyman
Co- BouthDikola poskytuje neobytejnou pfíloitost
Kupte li lístek od vaíeho místního jednatele
avSak trvejte na tom aby vystaven byl na dráhu
Chicago Milwaukee & St Paul
P A NASH
General Western Agent
1524 Farnan St
OMAHA NEB
IWml
Kde naleznou nemocní své uzdravení?
Po n hí Aim rici' iiici vrSkeryml národy najdeto pof etno lide
kiefí trpíco na rdiié těfcké a danlivfi nevylěřítelnd nemoci: chodili
od doktora U doktoru kupovali rnzmi patentní v novinách a kalen'
dáííd) vychvalovaní') leky pitali na rfiná hřební ústavy a nikdo
nenalezli pomocí alo Uuo inuneli draze zaplatili tak žo pou-o
nvó pcuío Irallli
DOKTOlt NKXÍ JAKO líOKTOH to aťeí každý dobío za
liamatujo Jeden studoval mnoho druhý noíiiň a mnohý pouzo pro
zínkuií titulu Tak m atalo ht mnohá lefobní rtstavy zdo v Anie
r„ yiln?ifw lidmi ItiU a uluríilí iíhií n IICIlf0 110 III 01' II V (li
VCDCJ Jí I ZDRAVÍ f níUolivo íicli druví
irillll íáilť íáil iiVáÍi V firftllílll %tÍtiHH'tl Mfi éiiťra riflím
lehkA a jednodiu lid odpověďi Nejlťípo ufiníte když po obrátíte a
plnou dfivřrou na nojstarr1 a nojspolcblivfijSÍ léčební ťistav a to jo:
Dr Collhís N Y Mcdical Institute
iMill
I
LÉKAfiSKÁ KNIHA
flMIillil lrt i!iir'lfl hi In lnl'1
ItlIlliM 1'liu i i'i iiii )! „ f fiuy ti (ii
Illlii i' II V Ml (in liVl llí (illif lf
I C Clllllll lii' ill fllllnlm llulil('i l
liiviilrt ri Imviiil ilmW Ku i lni
1'llltl íllll illll MIH II lll'lllli'll MI'llt
tlilllf HlUilIlIt puállIVIlIl ll Kllilllllli
lillu lnlll iiílliiťiinii h liií Ihii klllliil
140 W 34th Street New York N Y
a dosiíiiieto tu nojlirpř-í lékařHkim pomoc a nnjlrpSI ' bíky Ulrrá nikdo jíndo nekoupíte Toto jest jediný
jislý a kpi íný zpiiHob jak možno docílili úplného zdraví 1'roíeHfior Idkař v tomto (istavfi proakoumA
vnM nemoc dlo popiím a připraví vám léky UiviA váa jíntč pzdravíjako uzdravily tisíce a tisíce jiných
V?IH pinií nxílrn v4ni IIíUí íoiulo hníuv
"mm
llvl ncnioccii na ledviny
Allunlowii I'u„ ll Dubnu 'ofi
Mlljíp nokimel
Vu4c UVy ímmh KpiJiřiiliiivul jiiimi o
fUilni uilivll liolmil v klon vl
liiirli Na (MU tu h vdy hhIIiíiii Vsím vin
Mliliiiii f Jutu mim vylili illi"iii)l
ďdiUi iiflnlll( fiilKfl kluiV inilíiilw iivi 0-1
till v ť!a íI jrli by kuliinyv iiíIiikiIii im
iin nl vMH kun) o limil tilu ulili ihhihic
V 4 Orllittlý Ju ÍHHHIll
n Ho Yinlitn Si AlImiUiwii l'i
Ti jiel na áducliu (astmu) brouchliU
Jackaon Minu 4 Kviíiim tyifl
Vulcíiín p I'iuín'iiiiil
Vf -ll-llťk lllťllfl liVcill ti Ví í K
lilim ve lmi I'U fc -! t-ř- ! ImUil v
liiinl i t li-i ! V lvkr ilV' liiinl liinn Vli n
inHliltiii lit "uiniHViil hnu ' ilnMÍ'
v ll ttt li liu II ll V I' I i I" ku'l' Okul k'ln
llilir tlfl I 1'ď Vllillllll V H íl I llil'l U
Mluili ( ihli li ilivl jik I- lit M linilil luk
ďiliiviil 1 1 it t V iiní puvduťii)? in
ri li í t v I ťil Vrtó trl'Vlil
i iii ii J iii lii-lilu pí' ( tř ' 1 vil
Mťiiry Klfoví
l u k iii Mimi
V) léčená v žaludeční neiuoi l
Vuli re ii)' i J-icli mi' I
Vi ni lu i -i ii ilvi-li V i ni um 1-iviU nu' nl 'Kďíniiií ililř
i ni I li' i lumliiř ii liji ' M lil- iwl Im-iii litu I l-kiř
- t I i' 'i 1 i i 'I liii-ilii'' li ! 1 ii hkinmli i I"
1 t ! 4 I in k S lll iilMUlU l'"l'il" I'" lil Ll I lili )
i l' mii ni i li- i I " i i ni lk kiikri Íi-ii li LmU
I i lul itlU ) i Iihi ll l ill k li II IIIIM
-( I ll lili M M- k i ' O O ' llliil-t I ll I U
MilO llli i Ni -t I"ill l' k C il
VylfcnA z iHdxzpino pllení iiciiioco
Nw Rfickfnnl N UuU 8 Dubna 'ofl
i'tnj pitím Diikioiel
WnlAl Vim ilSváui il Jhbiii poulmlul í
kvnil Vi!i pfljulii s lilium klurí Jmuii lilu
niv ulil utlvuU Ni'mttllt Ihiiiii linml iimln
Ji lniiiil clilňlil Híírovnn liiinlul Kvu)l puilif
lilim kim tf miNtu luk l -mii rimllulii
1'ťml iiíikullkí llll"'Hi liyld jmilil tuk linilin
rní it IiiiIiiuhI ia livlo nu milé kuny vlilM
Ani iinvlnii ik nu vám uinri pili'knviil
}tt i-in iiiiia m'ir4iill oilillt minii Mull
milii-B h J4 naiim iiiiiiiMh ř4ilnrt nIdMo im
vy I'i'-ii í h pí mu vy íhir iiiiwi iiXiIiuviI
ílíiliivúm Viiiii nuvíily viliViiil
AnC kl Diiirk Naw Kur kfunl N D"k
Trpči na ťhnuiUdiý leumalIiiiiH
Cbnj iiHB 1'fofBShorel
KUilil M'W ituviniieiM iivtiloiiilll Vln
H 4iovtA V'íiii nlí kuvall m iliiliimlliil
klind Jita ml iiok'aiil it ímo innA v v I ' 1 1
I Kniiiiiuiiiiiii na kiny imnii ti i" 1 nikullk
rokft Nt liýil VmSIcIi i'ka ilM linlv
iiu vfisitiVn í byi-li iii"l iMilUn
iuiniuii(!iiii'iii ('Iiviíla i líním xiwky
tultv liinn uiii'iily uk vtiO iiiťi i In jimi
OlIpuMli1!!!! Vin CO K kltfil kli'l)f l tulil)
l Jsfllt lllllllitJ
S iIpioii
Mmko I unOch (ilk' I n
'h lylo lMy u podoblii) Jmiii pnm a m
vyniyM ih! ku to ko kad:mu ruří IVululmývli
jiiiib' kovíu ii lUtudoMívtímekahlý t'd n na hta
alo i n uktt r( dovoU nim uthuc uý h lidi h
uvxkputji v faopiM-th to ukÍ4ka
laku ty lUire !id'í(h blo udnneno lak JMoJtM h vy mhhde bjll uřdniUMi Iřcha
jlc ÍijdlM'dalci na ihico mil ' ikiMnuáie uť itmi v pli'ulu n m i j ti V ji u tluklubiř
svojí i' mni il U d 1'i II 1 IIÚV UVed II' ni n!'U Ctoitvdl óbdlh li IV m lj b k k(v ul nejHuM
HtKď' pude I- diM ini u ku re ju-u pi UM ha avbUtů piiptavoviuu1 píili' íťk) w dtto ndimui
Dr E CCOLLINS
!:iioai4 is í rru ri:
H0VV(t31th St New York N Y
l 'rvliU tnulo) iim Unl ikI u tmi urnu Un S ht4 tHlt V wťJJH iU 10 hJ U i I tJ kI
I
I?'
f
í
i
r t
v