Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ČEŠI V AMERICE
Téměř neuvěřitelná právu
roznesla nť ve čtvrtek dnu Í'J
července fenkou čtvrtí v St
Louisů že oblíbený vážený ud
iní přičinlivý fi liehý krajan pan
Antonín Suda společník a hlavni
řiditel vynikající firmy Sudu No
ster & Oo zastřelil w z rcvolvc
rit ('o ho k tornu (loknulo jest
věru hádankou Obchod krásně
uřízený ntěáené vzkvétající ro-
línu! jeho poměry byly vždy ty
nojlepSÍ všemi st-louísskými Oo-
eliy byl milován h vážen pro uvoji
mílou jioviiJiii u přičinlivont lest
voskladu Jm Juřicu Týž li vo- tuk v žertu aby pozlobily dolujAf DRAiincrNNV pfttnpis
uoihii poncn z canaiponsiťo stáni- ucininy Ječ juk vidčtl měl tento řlXA rJniMnn
tm která n tvoJti uturoeha když Žert bronó následky a ztrátu lid Allríl f 5 M) ÍAUll Ulil
! I 1 ' " " " ' I
slatýni a ncrvosním mulům
ji Jiusici hhuII dopravila do po-ského živolu zu následek Proto
hrobwckéhn závodu Linhartovu koroner odložil ínkvcHt uby dívky
na íu mi ii liwiuiiirt uiiii! jjie inoniy nyn vypairuny u preuvi
srpnu dopoledne o Ji) hodme ]y) hleny
oilbyvAn inkvcst Václav Mírou
přijel do Ameriky před M roky z Hontó v hotelu Praha
tlí I ! I li l II I i i j i
i jnkuvic v ourcHij iWlievsKom íift jvitoemi in rumfi iui unyiovííM V
Před Hed mí lely uvdo- li"llu "Pnilii"í
Mkm ii uvil ni vlunliilcivl nn-nnl miriiiiií
luk lili li'iiiiit mimihhOiii lknliii a liliu
jiii nu iiti m n 4 i f v y mvA v nIni vlit
ii tun tn rť um linuli Hk iiMuraviii
ii in tuunui jri'iiNi lem lunu in iiiijii')iu
v i-i0-nt' iii pro lnli in-rvonul m vvmIIi
'V 'A I
I ii mu hll li
Ve
ni
lil ii tuliu! iili-iliilmi t"l: JmiIii iii ii('Jli'i)lij(i
u n
o I
ii ilioultf 'ni Iruftl nliiliii
Jím M rixi lt
ii iniiPf Vím in imiif mil mi inivriiil
i Hyf
VŮi lllV KaAjiliř I T huijilnl m-in Iim lim ii!lnllly n tdtui
Miku Jll&vek l'!IO
1'iiHleilfiieli lili Miífi ifiin I IIU _ 1'řiiiiii '„l AI!- M ilniliV lhfi WíhiiI lnu Jm fcrtlwlnil Iv liiIiihiIh
1 ' r -i kIiiii Vm U tmUlm ii 1111x1 lln
'I JWIII l"l'l II III NI
liíliri k IkíliiI lnu luk
val u vhc zmínřii) dřevařMkň fír
my Náležel ] podiini-mu hiio)
KU hvomoHt Kalollekú cíhIo Hí Nel IViiik Vňvni M Iťmiinl i-lm
Vilík Mncolii Ni-li IkiiA
voii-ioM! ňieň Iv™! :-ik o5:nvř!i&?'i#ti y
N'I ( II Mim-i í'f ihtoíl N'i'l) I 1 ''"""i '"'"'H J''ii Uiiliiorl Jli
lili')! IhIi iinli ntmli if irimli v imolin Jlclinl
iliirM'nvául inkl''iuy v iniiHt rt-i h'x lr t
a imiíMiii' utrAlik imiitulvl i' li ii li
liHiníl' ulriilit Ivnliil mly iii'iihlilik rlif-
i linuli Hiiniiiimi iii'iiifiinM iiiiiii1 mul v"
mním I iihi iii ni mi m tiiiponl) tni iirmlmi ř
liiuiilli lii i' Jliilirovuký Illiiirii I nnil iikIhi iriiiniiiliiiiií Juku Jíoii ni-i
i mm Klímu 'iiifiiiť rrniik rniiKuiri riniim
mi v
i n i - li niiir i i fi y itoii Ni-j r"''"""i f " í 1 " '"" ii"' i jm iii ii
' ' k lil-ln II kllll I v liulll' nivu liilnilii luil u
I' A VÍK NYtvifiiiii lfnve Ni-li MhIV-J ''"l"'" "'" '"l"'" u nulu n-
' " I ltl w li „ ťlitiiii iliiilui fnliA iL1
íeuiiť no inim iiiiiiiii Miku (MiiiíliiNlty mhiii i iMti iiii-ipin v pluli l v ilultié 14
flKlMed
Melievrizdv kruiíiiiň v (!levi
pruTooii ze in i mnoiio nepuiei u juidfl již pomalil dmlou vSedníní
MíiroMl pi oliflKMli! a e Mi pmie- i(i(W„í j iNOM v (! !„„
klid Ktýnkul V liOHleduí dohé juk l)iJ( '! rerveni- i-iii- nuvilvnAil
lidé praví ím nvn ňplné zdriv ulo L v-lu vlažní ruko hn 1 í Ja J ť í"""' ''""u"'' W1"'r "'i :r!lo'"!:r4t
lo vnu jehlo neliylo zavnznoii iI j- vAeek i7let ote! rodinv v dtln
emoii takovelio einu Ale naft Jíle- UHOap f'J llliee (dříVH lonu ni) A Hyjil Iffiiiiiiinl
Mltt firieiflU KIV IielZe tím V ee lnu ' t(i„' (' Im 1'nvlík JiYnu-n Vinllirn Iiii mi iii i„ uiuii ikiiv um i„
I l 5ii !♦ ' i i i klinula yluíiiiil ii inřiiiii lii in-Kiiii in 4
IIW IV IVi'IU VUIIILI 1 Zilt-i IIHILII tii lil 'ňulM m 11' IdlIIIH n TIK I 1 Vlil IIIV JNll 1 1 „I i lu 1 „li„„ illt I
r i iiiiil: n i iiuiii'1 - — i--"'"# T i":'-"i „i-
Dno 1W (Vrvenee byl ubít želky klrrou mvíiiiI v nrova ov' '" '"'- H-n- ZÍTMX 7 í f ffil'
bienkem i-ietý koří jonef Tei ui koi( krk m vyMioupj v im íoí-hv"" Venii vi j' j r'vrTJSiř!:l::!í:: 'Li:::'!:':
eiy
firmy
ul v CJe
iy
Nel
illVl
-in in
vyli-fllii fmliiícli i)knlii'il n 11
li"tu llíku lOifi'liiilnln Mlíynln livll mlrávl
Nil til (l'lllllí Z14 nIllJIlV iVÍ ůljlll VI llillill)
1 II V X II
M'lnin li'ii lii' mnít Oitiln iililim H lii-rlicl
Zaručíme Eiiísf
v iii-jlmrSU Ii tunfch Jinak v4řl a
ieiiíe vrálínifl Tuto není íftJ Iri 1
ní imlfiilnl I4k netrn1ívli H'f '
A 4 _ K I
V Ií híi rillr li lťHU wir
mi: Koko ťitiimtiy UM I'ol
Ht l'hl:u(o III -1'itlc fenky
Dr C Itosowíiti
i
Úřídovna: "Bce toUtoil
Oil ili 12 1iiini
Dřitúril liinlliiy l 11-IM'ií I
I tfl iflll lilií (
V noi1AU'i4 10 Sn Urfopol
Tři f ÚMoTlřf01 -Til f rfb I
llyilli— Ohiu K1I7 Jiini-i ull-r„
vltl iiiiiiriiint -Inďll §♦!( fř
iini'niii rni '
1'
Dr B H Dfiedec!
zamČHliHiý u iolirobníekí- éky nolou uvizul druhý koiee n Hi-lick j'iri ll bi V H-lireler "''ÍJ''1 l TVWiá rVViíúrt-
"Jlratří Slezákovi-" na Tod přimkli žebříku viwloueího ( Kiinvílle Ni b P llrluk Aioih Ven- ii uvantUm miuiu iihuh
' ' ' i i i in i I f-Pl 4tliiu liil"tiiiui:l rnlitřiim n U ml
Ucvelunde na tuk zvané ntenku podkroví l'u hoiijmI 1 a 'irfí'''H y J'ikiUJIIť Nili I-inil ihii#iih)iioim!i wint6 iiumi-i míjmu
' _ vvlmil Alrnni
fr r ii Ifí i ui i iiii i i i-i i vyir'"" a rcupii i
YHiNiivu tjei n itoruzem na no- iii ieiu ne pozvolna zumoiixi '""" - kmhhih """ iiifvtmiv
hřeb který e inél konatí na In- l'uní JIluváékoví pohřeííla mim-HUimi KmJIn J H lnuli Trunk
denpendenec! a heeorru roud Na žeJa hni před hodinou ale marní "" '"'"l Jwn U
ceNto byl překvapen bouří a ne- lámala hí hlavu kam h iihÍ odeiel I 'ÍVoim-íí iiioitlkou n nllmu Km ll O
chtí na kozlílíu na kíiží promok- I'ak uložila dvó dítky do poulelo u h"'11'"1 rmiiimti ('luikmui X h JV
nouti vlezl ni ieplický do krytí- nla do přÍHlénku pro mléko něj- """ A"''"' Jriti( w a Jiirioi k
ho kočáru a tam vyčkali až ho li- mladíímu dítéli ale nemohla ote- v'' í'"'l''i N"l- ' UmiiU J'r
ják přežeii!'! Pojednou do kočáru vřít dvéře Opřela ho o iié! a přo- ""í' ''"''"'íioi íiňrttk Jbrnl Jiévu
udeřil blenk zubil kočího a jedno- kážka pom'kud povolila a tu na- M"r'ivu' l'ini Knllt JV pup
ho z koni Jelecký byl aenat — Nkytla e ubohé žnč hrozná podí- s''' "w"f' k Ht j-uui
Nepřímnou obětí bouřu Mtal ho if:i-1 vauA Na žebříku vynelo télo je s"ih A """"'i Tnlln N-b Idoi
letý na Meado aro bydlící krujun jího muže Učinila pokřik a pří-Hl'Mi 'ť"'t M(h ViivAk Jelnu
Vr Mann emč-Mlnuný v cihelné I volala Mouneda Vúeluva ííoeha ""'" Xiwonl Neb
bratří uulliijQ (htčjo na WiIhoií který nebevruha uřízl ale na r""k ''''("i M"niw urove nci
ave vybočití z kolejí a znHtavití vzkřÍHení jeho bylo jíž pozdó Na r"1"1 i in ' V 'ii-oil Ni b lum-f Ku-
pred domem kdo by ho byl ukryl to uvčiJomen by) o případu tom ňl'' h"r"' vňeiuvek Mcimyii-r (%eb
před prudkým dentem byl phjkoroner
-I Ibu l)2J( Mnilll
a
nim
(ÍH 01 Jižní 10 ullK V
AÍi 1 v
OMAÍIA NKH
NeiúrodiifiiSl černice n M taji y TfiMsffj
LACINÍ) PRODÁVÁ NA n MiT SPLÁTKY ''il
ROSNBERG íMMIGRATION CO
ItOHKNUKINJ TJ'AS fH
SelííleMleiu ÍIlaVÁčelí
Škubnutí vozu sražen h kozlíku a praeovul jako nádenník při plum-
jiohřben pod převrátí vfiím ho vo- baři lo Irpol boleNlí v zádeeh a
zem h cihlami NeífiiHtník byl prý í jilíení chorobou nánledkem
vytužen a dopraren do clcv gen čelmž jíž několik mČMÍefí pepnioo-
nemocníce kdo za několik minut val Manželka jeho vnalc zuujulu
dokonal jeho mÍNto jako živitelé rodinv a
Janu Martínkovi v íleveland prádlem vydělávala na nutné ro-
() doxtalo no hrozného překvape- dinno potřeby Před dvčma týdny
ní Pra v před jeho bytem pří- Hlaváček namohl ni nohu v kotní-
béhl jistý chlapce 8 balíkem fiat-1 ku luk žo nemohl chodit To pa-
wtva a křičel "VáS Joo ho topí třmí utvrdilo ho v nebevnižedném
v kanále! tfde pchii jeho fiaty" úmyslu a již před několika dny
Paní Martínková zuHlcchnonc vo-l prohodil k manželce žo dlouho ta-
lání chlapcovo klcHla v bezvedo-ldy nebiple Dne 'Jíl červenko od-
mí mi podlahu Mezitím Hfičchal poledne rozprávěl o Hoiwedem ni a
Martínek na imínIo iieňtČHtí alp fí- nrdal ani v iiejrnenSím na jevo
dčJ již jen mrtvolu nvého Hyna že odhodlán je k hrozričinu činu
('hlafec řekl doma rodičňm žo jde 2 1 -letý kru íum Václav JViň
do jiráce ale zatím chodil jeítč h I jehož rodiče bvdlí v číhIo Mí) rfw
iieKoiiua kamarády po meNto a dl- 22 ulice v CIiíouku zumčstriaiiý
poledne ho usneHli fm ho půjdou již po devět roku v závodu firmy
vykoupat Na břehu kanálu u Spauldink Meriek na rohu Míchí-
Ciímibell rd J V ho nylékli a ve-hrnu a HiinIi ni přine) it)o 20 č-r-ňli
do vody aniž bv z nich kdolvenee h fiitl Clu 'inuiilinm i víiil
uměl idavatí Martínek první KelFriš jel h třetího pohcIioiIÍ do 1
odvážil příliš daleko a npadl kc kde mě] naložili nějakou bednu
dnu DoKtiil ho na povrch a vo-1 ICdvž bednu nonndl láni ii wi w
lul zoufale o pomoc Chlapci muldlazo a po pátku kráčel k eleva-
VMiik nemohli jmuhocí Náhodou toru Zatím kleo ioooiela o ied
Ii okolo dělníci T II Jouch a F no poHehodí výňo a Prifi nevéila o
nrejoi a vrnii e inneu oo voiy lom ho Hřítil tlo nrAzdnu a Ji ko-
hylo JIŽ poile 1'lilílleo SO po- ik no liber lěžlíA limlna tm II v !"" ny peniM MioM
71 V 1 "I t I - M-IUUIIHII III I-IJ
Oo o nemá jíuti v letním Čuio
v horkém letním období velmi
mnoho na tom záleží aby každý
kdo ty chce uvarovali trapných
bolehlí cholery kolíky ňplnvico
průjmu a cholery morhuH zdržel
ho požívaní Htruvy nezáživné ja
ko Malálu pečivu nezralého ovo
ce nevařené zeleniny ranných
brambor zkiženeho mléka ledo
vé vody atd Heveríív íiék iiroti
choleře a průjmu jent lék který
pňHobí rychlou úlevu ve vfiech
případech životu ho týkajících
bolestí u ntriip n jako jemt pří
jemiým k užívání a vhodným a
bezicčným v pádu potřeby lak
také ho stal Kpolchlívým na hIovo
vzatým lékem v každá Hpořádaná
doiiiuenoslí (!ena 2ÓC a f0s u
vseeli lékárník Ti aneb u W F Se
vera (! ('edar líafiidc Iovra
LEVNÉ CENY
PO
Foral & Kunci
jediní Cenká
kcmíssíQDáf&ká nnon v Oninze
r rÍNlft m)h llowartl ul
obchodujo
ihMiDÍl rřjel iiiHnli!in Itílutv kftJorrsl
? tthvc víeml řiniiurkf ml vrolky Z
i'ju iiujiwtiru n iiiiiiiii uuiiii ji iiefio ienoZíiC ZUhMH ]#! I lili
jen jeho mrtvolu ]lyl odvezen dně Šachty v bezvědomí u když
do JUusovy márnice Martinko jej Npoludělníei zvedli krvácel' z
vi bydlí na vych 1!) ul v cihIc několika mu Okamžitě bvln po
''715 Uláno pro ambulanci a ta dopraví
K v ůli tomu žo nebylo mu I la raněného mladíku do nemocnice
vráceno jmění dauá jedinému sy- bratři Alexiáufi kdo b-kiiři prohlá
poví Janu ktery pml časem že lali p-hi stav za iieziuidčjný Mě
mřel sprovodil ho zvlátnim zpii nhuiu-umi pravou nohu ruku ně-
sobem ho světa (IG roků starý o- kolík žeber a vnitřní zranění
vduvělý krajafi Václav Min ní hVilpuvéď lékařů se splnila ne-
jenž bydlel n provdaná sestry paní buf zh několik hodin Prii skonal
Marie Korbelové v čísle C2 Ii
min ulice v ChicutfU 4 l-lrtI se
dn 1 urpna v noci do dřevtmklu
du firmy Uathluuy llair Uitlk'e
vvay Co na 2 ft tufliu ul kde
máal proviu tm vyčitlvajbi
'prkno 8 vysok' hromady narovná
něho dříví Na knm i provanu u
dělal miiyíkn do lili vntrčil hlavu
a apiutil ho ď-fů Zlomil si vu a
kdyl mrtvolu j h n)ii bll nu
renl přivuluti mévtk hmoče m
íťbříky nby ji sťutli VíiIh iut
kollťl raiUU tťiněř X ulup d
ifeliu IVvid ji Wífvl lilldič V ilře
KoruiM-r o (iřipiolu zpraven a od
býval dne 27 července odpoledne
ínkvcit ale diilíl vyíetřivátil bylo
odloženo nu týden Pohřeb prise
odbýván byl v neděli dne 2'K eer
věnce tut národní hřbitov FrU
by! ro' !! v AiMi-rien a (ifitřil k loži
VyJehrad Hen Iluf a NAr Til
khlbil Kdvl lljiočid iltkveot
nédťlln několik dťlnikft e V Se
utélii poni hodl klálo lot i hoilu iě
kolik díi k a pojdiíely dt iaehty
ICdVŽ Viděly h V elfVlitoin tiikdo
není proMrčd v ruku n!fre mřii
i pr'táldy kbe nahoru Pděhilv
(Viinlky ř-Hkýli ns
poMildiif xilitriiiH h to kiiMý tý il n
Uioriif enii umdiilriii t iiiiimIik iSst I
llnk Unlleil Hoili-ii Nuť] lUnk ltf
[porii(iiil ct liralaiillii)!
Jli liřJÍÍ Iťkiinia v iuhť
' Joul lékárnu
Dra W f1 Millena
ruli lít n Ja fciii ul t Ohihíi'
kdul p-kl I niMk
Iťkárnu I piiiiu ffill kfnnii riiiiiva
nf niíiniriivmiy It'k4rnlk okur
i)n)iiiili!llií)M iMit¥ii vtťi U
l'kiUkíili i'tiMl'l"ň Ukl I UkiMt
Ii% l iCrUiil
veský líkař a ranbojli
ÚNdovni v Katbith bločku tlilo
pokoje joj — Ttl 1 76 r
třu lul liHny Ol II 1I1 1 m4 3tll
Olvl JiUií li rb 0 t Vittr Ml
1 1 Ul kKlU 1 OIli lm vrí f
UNION PACIFICA1
y OMA11V u
ditn ai ílo Colorado n nuiičt
T IMIV Lfitky tm pi-inluj III u iíii ráll vAotnil
ik f 7 rkíl í'loriulo u iiiiiM
Til tOr knřiiiiiřifl 1I1 h rnl
tk'iít Kí du Hidt lukc i'H) a (M'a n iiiizM
'I'""'"" první u 1011 6ivrii)ii kriiniiilii lutupurtii vHn
útíí Kii do Oirdou ncli Knll fiikii ( II 1 n iiimiM
pHfIV kaíij linu du im wřl
Uit '( do Helena 11 llullnn nu if l
T#IV prvul h tOiU liliu iiJ krjjiiiuli lUlojaidu vfuiiif-
$50 00 ' a r'lrM''H'° 'V1'' '0H wi' " i""íi''t
Uírř na do Vcllowsloiui rurkiiH iiuzičt
P vtmlřm iu ilr4ti I iliwluvnikii ili n 8 ilu 17 4(l
úiíUi do 1'orllund Titcitiiiii Scnllle iivlnlo Sun
ťmuflNbii loUnifle Nou PIi-ií u nauH
Uuuud (lu A M
%YlM) ''ííní nfl " nm'M Vh 1'orllaiMl
iU Vellowkloiio Pin ku ii niiziiřt
Mlírmijlo il i AI ii ilimuviiik n lioti-lv v imrkii tutd
VnlliiWkluim vli l mi a lnu iJniinA iii 17 ((
Téi velmi levné okružní ji1n? kaXdý den do 15 stáří do ninohy'ch
tnUt v OrejfiHi WftuhliiKtoiiu Moiiluii? Malm t Ilritleké Columliil
ThIu no v
ny iHKci uiiiec Funiiuii Kt 1
1'lionc DohkIío 114 Ij
'l
I
1
Íji735
l UÚ] Il0 í!í[!3I!]lS
II Wlíl
po
lilii!! Geatral úráze
"kráiké rii do Miniifpoli" n Hčinnu Mbídrnl Ci A IC
Idstky n pro jej li ia Mj Platný n dlnnhon dnt„
O-Ijfid Cmíhy v H:oa rlno ptj do Miotrípolg v f „
vrfrr (Kj'id 01 v v H:3o vrřir jid do MinMpnlH
v 7!is rína
IUlfcy útbté pro Sundiid i ititiiicM pc voťy
Cíly TickM Oítce 140a l raim Sl Oo ih
nutriet
r
1
SAMUIOL NOHTII ]
1'iisM'iist'r AkciiI Oiimlia V
''""""'"" "t ' -''1 H-Tliim „nu