Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ě
y V
A 1
Vó
! i'
ROZMANITOSTI
i
r
-o
♦ v
o Evropu očekává — Koku
hjla v Penálkách vydána
ilka jíž Ni] mul toskánský klik
uiino liiiiiiuifrilo jnicniijo K)
JT iiImt de PrucdictioiuhuN po
1 Iku kniliii proroctví Její před-
JuJéIi nuhiijl iiž do roku 11)12 Ze
I „! ! 14' „1
[ ji li v li i li M ni in i i nimi nv unie
VVDIihIíI 1)11(11(7 HlilIClIII
: "V i I H55 litulou bojovali
flirt I # I II
v" 'o nutil v cibicii citu u nutní
i áJu velké slávy" A opravdu s
V r á 1 1 I 11 M 1 1 I I j I !
ioiii min iiiiii 1 1 li inu j i li yijii-
proti ruským do války zvané
1'íiiiskc Tešte správnější je to
[ S proroci ví "U 1!)0(5 postihne
Vil Itálii StNlŠIivé ZCIlIclicSCIlí"
Utostíhlo Dám: "Jí 1 !)00 bude
[f(hubciia kvetoucí knijinii vrchem
cn chrlícím Tuto katislrnlu
hudc j roce opakovali" Mo
ll i ledy očekávat sousede Vešil-
af nové pékné nadělení Nu
"V Y7 věšti knihu vdíkou rcvoh
"jvyifwlii K v ropy při níž prý je-
( -'dávný muž zmocní se vlidy
J 7 Kvropou Nu r I!)12 před-
ítvídú lltioiiafelde zhoubnou vál-
"která zniéí celou Mvropu
že Imdi' všady liliid bídu li
tr Dolítejme ze je prorokem
-ilnýin
Manželský román na mnichov-
y'rim IrfA I Atulřrrt rltftrA 1 t i
VitJ ntUflUf DIW 111 w t vi v i ~ ™~ 1 I IM'
fl'udvíl Bavorský starší brutr
'''l' [rineo Karlu Theodoru u brutr rit-
I (nilské 1'Ninilé cÍHiií-ovnv míní do
yi i "
i ni trnlnf uvi tmiiťiilul tf 'imimÍI! II
lovu hc ož(!iiiti N jednou dúmou
i ' I i I I l 1!
Vl iniiKíiiovsKfiio (ivonono in-
Í pudlu fleníeliu tomu ji'Ht právt
Vis let u vzdu'1 ho ií'A řiiHcrn vficcli
r ' i i í
f iiiroKll J(!Z lil li z prvonizeiiNivi
íf ílyly vu lroNpecli hvcIio iiilatl
Lílii drn tru Ilvl nonrvú moriu
JI [" l - ' - - c-
"r í( !! 1 ilďiii u liriilřiúlííiii Mim
lovou ktuťA hýlu iiovWeiiu do
i ni ii iilcelitícUélio h nri i kutém
i
jiI ei'Hec Zemřo u roku Jím v
íf h Ivwm Nvého života Zu rok už
yfi'iH' oženil km znovu N hhlutkou
ftivvorní oiiury Autlionií líurtliovoii
v u
kterou tiovvhiI nu řilocliucnu z
i _
9Jiirtolfu Je 'W lot Htura u princi
Vž no nelíbí 1'rnto ožení ho jufitč
iiiIikIhí Judinym dítóluni pnn
s t ě I ě f
ovym líwrc poenazi z jirvniuo
nunžolKtví joNt bývulu lirubunku
(huriHcliova nyní choť mnichov
keJio dvorního pčvco Otty
'fuckse
KZ talů harému — HiiNtó záclo-
iv zahalují jeřitfi stálo oknu ture
lich huremii přod zvíduvými
cruky a jejich vlající krajky chvě-
í n tmo jako neproniknutelný za
'oi Nkrvtího svutoNtunku A!
i i
tarý romantický lesk harému zmi
zel h kdo ny cnici v jeno mouer
Mi zuřícných jirostorfich hledat
vlívy fantasticky zabarvených
nruv a roiuaiiň minulých dob byl
iy zlo zklamán Tak jako bizurnS
koňaku minula
Svý-
urNkycii vil tak tuno orieniautt
llřeiy('h perských koberců jenz
'dříve ménil harém v pohádkový
Vuěnrovaný kraj nahrazen liyl mo-
jV-rním nabyt keni a evro]mkou
leKuncí ZvláStní dňni jenž
UNtnfi uitcii jořt ille příkuň Mo
jiiimedova k pobytu vhciii ženám
dopřúti ní mohou dnen jenom man
iTUelky několika mgvySSÍfh úřiidní-
Íkň jinak Jext ]řÍHiiu odloueenoiit
Vt které dříve turecká Žena žila
L imiinoře odstraněnu u mui 1 jU
řmin rcKervujo příeml k vitiud
vých ]řiitel Ilť tureckých uá
I !! u 1 1 iúl Uťlifu
irn ji'k i"Tj' " -fcunnn v '
Jk tik hul in v r'kokovřm slohu
v _ A I
iiiuncra Niarycn
fiistoupiti svádlivému Hlohu
RAjbvtik je pntlíell libcrtýnový
kíhdal'iiii a cela ihMiioh ysi vy
Lipluéna iicjrrtíiicjiimi drobnůstka
[nu od Nťvrrkýťli poreulánu l k
fuiklcdtitm liuviltkáiu piiřiJskťho
rhu tate ortciit-Uid výd
loťbi tt el ll kolik p r
Au-U kobrci ukřiiok híouovi
tu v% ktúl uý U- I k to i-tW
At li híiicm vUrvnt tutiev a u
i ]'řád iiiím icitíi ťxolicky ne
vadí tu nikterak h zdo převládá
moderní nábytek a žo no tu po
anglicku pijo řídký íiaj a pojídají
ncikI vííío Avfiak nejen okolí
turecké dámy nc změnilo také v
celém jejím životé iiiiHtnl v po
Nluduí dolití ťiplný převrat Mo
derní turecká žena má ve Hvém
mládí evropHké vychovatelky néí
ne řeéem dějinám a p diiHvní
její úroveň jn nu nljné výší juko
ii žen niiHÍ intclIiKenee Rozdíl jo
ten že přÍNiié mravy zabraňují tu
reckým ženám požnuti věci o
nichž Ne učí a čtou vliiNtríího ná
zoru Žije o Niimotě mimo vír
nI u tečného životu nečinně oddá
vá nc Niiční: neboť návňtěvy jánn
jsou řídké Ten v létě na ven
kově požívá více Nvobody Od
kládá těžká roucha hedvábná a
prochází nc v květnatých za hni
dách na březích JJoNporu veVr
vyjíždí v loďce a kochá ho pohle
dem na zářivý západ hIihicc Zde
přece jen Hit mih ne častěji tvář ci
zince u odehraji! ho tu Hpíňo něju
ké dobrodruŽNtví než v přÍNiiů Ntře
žiiiém harému MiioliožeriHlvl
oNtutně mizl znenáhlu v olomun
Mké říi5i a jen boháči mají jnwtě
ony NkvoNtné harémy nu ktoré
uiyHlíme čítajíce pohádky z "Ti
níi! u jedné noci" Jcdnuk po
znali Turci že výhody harému ho
jnou v poměru k nutným výda
jfiin jednak jiuhoW tu vlivy cvrop
Nké které ztučnily v mnohém ná
zory mohamedánu Zákon dovolu
je více Žen jen tomu muži který
muže každé vykázali zvláňtní
obydlí Mohamed nakázal aby že
ny harému bydlily tak daleko od
Nebe aby jednu druhou nemohla
NlyŇct Mohamed byl jak patr
no velice dohrým znalcem zen
Také ji povíuoNtí pánu harému
Ntejiioměrně nakládali nc všemi
dámumi harému ř ty nejnéžiiějňí
pozornoati iiiuhí n rozdílet rov
nou mírou V jednom ohledu
Jmou turecké ženy dobře na tom
Neznají totiž NtaropanciiHt ví Islám
zakazuje každému věřícímu zííMta
tí Nvobodiiým a tak chtě nechtě
— vem kdo vern Muži opět to
mají híiř než iiiihi ženichové Ne
vidí totiž nevěstě která jo ulklfl
zuhuleiia hiiNtýni závojem do tvá
ře tcrvo v harému Ntáhno muž
závoj a není tudíž pochyby že mo
ženich čihIo dožije ve Hvatebíií
noci malého překvapení
Detektivové a lupiči skvostů—
V "ChiimbcrH Journulii" pojed
nává vtijuiý jeden odborník o ně
kterých zajímavých otázkách po
licie u dokazuje což ovňcm každý
mu uvěří že zatktioiiti Nchytralé
ho zločince není žádnou maličko
stí ba určité typy zloěincň vyža
dují dokonce zvláštního studia
Tak ku př obratní zloději NkvoKtfi
jsou zcela zvláštní odrůdou Jhoii
to Často jemně vzdělaní a Ntateěnl
lidé vládnoucí zároveň velkými
prostředky Vystupují pod růz
nými jmény 1'roto ws přikáží že
jest nejen těžko ulo i nebezpečno
je vyhledal a zatknouti V An
glií jcNt jevištěm jejich činnosti
obyčejně západ liondýna neb i
různé velké domy u hotely v celé
zemi Velmi ěiiNto provádějí no
krádeže ukvoHtft na purnících a nu
nádražích je-li oběť na cestách
Dámy jež jsou tak řfuNtny žo
vládnou velmi cennými šperky
zacházejí n nimi často velmi bez
starostně Toho zlodějové kteří
chtějí iičiniti dobrý lov dovedou
velmi obratně použit Často dá
my ponechávají brašny v nichž
jsou uloženy šperky do tisícň le
želi ve vagonech železničních nebo
v kajutách jako zcela obyčejná
zavazadla Pozorní zloději šper
ku vždy vyčkávají takovouto pří
ležitost přátelský hovor no slu
žebnictvem jim velmi často razí
cesiu pro jích zlé úmysly Když
[tak krádež po několika hodinách
se objeví a policie o tom se uvě
domí jest nutno vypravili velmi
zkušené detektivy kteří mají
trpkou práci jež věcí neznalým
většinou zdála by ho beznadějnou
Ale těmto detektivům jsou k rueo
velmi zajímavé pomůcky I sebe
menší podrobnost uvádí je na hIo-
pu že pojmou podezření proti ur
čité osobě Oni znají všechny
známé zloděje skvost fi a niiiiží nc
vypátrali kde tito nc nucháyij! v
době kdy krádež bylu Npáchánu
V tom podporováni jsou detek
tivy ostal nich zemí A tu v první
řadě se naskytne otázka zda ur
čitě tlupy zlodějské byly "domu"
a co v určitou dobu konaly Vý
zkumy v tomto Niněru přesvědčují
policii často že ten či onen spe
cialistu na lupu hj 1 NÚčastněn K
zutčení však v této době ještě ne
dochází neboť takto Nebrané dů
kazy by soudil ještě nestačily Za
to však bedlivé pozorování pode
zřelého může v tomto studiu často
věsti ku odhalení okolnosti které
mni veškeru pochybnost vinníka
prozrazují Rychlá a přesná vý
měna takových policejních zpráv
mezi hlavními městy Kvropy za
mezuje také čnsto provedrní zlo
činu aniž dojde ku zatčení 1'iikli
nc ku pk známí zlodějové pojed
nou vydají z Paříže do Londýna
hned tuší pařížská policie něco ne
kalého a uvědomí o tom policii
londýnskou Nu stanici CharhiK
OroHN nebo Vietoriu dostaví ho pak
již vhodné převlečení detektivo
vé aby nebezpečné ptáčky přijali
jo sledovali a vypátrali za jakým
účelem přijeli do Londýna Jiná
bezpečnostní opatření činí policie
při velkých společnostech nebo
[deších na venkově Tlupy lupičů
jsou pak pravidelně střeženy o
pustMí některá svou skrýš jest
ihned provázenu detektivem Sou
časně se uvědomí i místní policie
A [trávě tyto vielké společnosti na
venkově ři kterých se užívá vel
ké množství skvost fi prokazují
policii dobré služby neboť oni lá
kají často lidi z jich skrýše po
nichž policie velmi dlouho marné
uspořádá policie častou hromad
nou prohlídku v určitých částech
města fiasto užívá se těch nej
rňznějších lstí aby zatčení prove
deno bylo co možno nejrychleji
Tak převléklo se před několika
měsíci několik detektivfi za mlé
kaře aby v časných hodinách ran
ních zatkli některé lupiče skvo
stu v halenách u konvicemi v
rukou podařil se jim jejich áskok
velmi dobře V elegantních oble
cích a ozdobeni Šperky procházeli
nc také detektivové často oživený
mi ulicemi hlavních měst aby zlo
děje chytli [ři činu Taktéž (IonIii
vují hc detektivové také nu závo
diště V posledních letech noii
Ntavné 1'oloKralfováiií zloěincň
opatření si otisků prstů jejich při
spělo velice ku dopadení dlouho
prsťákft Zvláště melhodu otisků
prstů se výborně osvědčila jak by
o tom i naše policie mohla podali
přečetné důkazy Moderní zlo
děj ovšem oproti tomu snaží se
chránili tlustými rukavicemi Čímž
policie se svádí na nepravou ce
stu nicméně vo většině případů
osvědčuje se metlioda tato zna
menitě $735 do Minncapolis a nazpět
z Omahy po Chicago Oreat West
ern dráze
za příčinou Grand Anny National
Eneamprrient v MinnciipoliN 13 aŽ
18 srpna Lístky nu prodej 11
12 a 13 srpna Platné do 31
srpnu n výsadou prodloužení Dal
ší podrobnosti Hdélí vám
2x1 1UI Churehill Clon Agt
1512 Kurnam Ht Omaha Neb
$800 do Milwaukee a nazpět
po Chicago Orcat Western dr&zo
za příčinou konvence "Orlů" dnu
12 srpna Lístky na prodej 11
a 12 srpna Platný do 22 srpna
DalSí informace podá vám tí II
Churchill (J A 1512 Fiirnam St
Omaha Neb 1— 2
Zvyšte své příjmy
Příležitost k obchodu všeho dru
hu v nových a Živých městech v
Iow5 Illinoisu Missouri a Min
nesotě podél linie Chicago Oreat
Western dráhy Pisto Industrial
Department C 0 W Ity St Paul
Minn o "Town Talk" a County
Map 51m3
-jLisumitvuorvt
rw I&CJ2JHEISIWN' Fl1
mm
IR
UM"!
61 n £1
mm
tymtmmmmn — — i mmm — mm — — mm — — tm mm mmm mm aa— — _____________a_aa
WE are plcased to inform our friends our customers and the public
in generál especially those who were good enough to help us a
íew weeks ago m fmding a name for our new 13ottled JJeer tnat
$mMb Botllei Beeip
Wlll bc on Salc at all Lcadlng Dealers on Aug 14 1906
In Pint and Quart Dottlcs Only
Thls to Hic Ilf cr YOU Wnnt h has a finřr (lavor than any other as a rcsult oí its hc ing nmde oí only
the best materiál! that tho world afíorJa in just the iiht proiuationa
UCCailSC: and h brewtd by a mastar brower and rt-presenH tho concnitiatrd
etort of our
Halí a Ccntury o! Practical Expcrlcncc
lt h a pale liRhU nutritioua brer títat you will enjoy with your weali a well as for roíieshnu J %
WíitV tor our booklet "LUXUS llCCr- which te!U why Kru "LuuM Hwr is more dchnou nuu
vUtlckomf utot nutritious and quncbs th thirt Uiitt than anythiug elsa brewed
Thcrc ls Complcte Satlsfactlon ln Evcry llottlc
IKNT rOBCIT TUB DATC
If your dUr casvnot tupply you send your
ordr dlret to ut V wilitupply you promptly
TU Utt wlll rott you oo bw tUa otW UaJa ffifo" tHav Jiaapinl lt UlaUayaU uattum
Fred Krug' Brewing Company Omaha NebrasKa
i
t
4
h '
t
r '
r
'i
t
A
1
ř-4
í