Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
f
"1
:íi
v
f '
1
4' '
l
I
-í
(4:
5 '
i
!
)
i
NEBRASKA f
NOVINKY ZE SCHUYLER
po hrníiin rilMltí mouce velká po
ptávka Proto bychom byli nu
mílčbo panu VíícJii vi mi muAku n
tu no nám konečná včřil i? už
dopomid by] MiNlným tatínkem
(i dcerušek tentokráte vŇak
rcxjiíjrió SIčnIÍ jeho bylo dovrícno
neboc byl obdarován drahou dio
Unvou dravým Ntatným kluči
nou íJratulujcme Nrdcčnčl
Zábava pořádaná p J Dona
Veliké u čunIč deňté Škodí ne Uím hoNpodyiíkám tou nulou uby tem byla Nlabí navStlvcna ježto
málo mláceni a dělaní Neui MS- ty jež cAté tuto vvli ASenoii mou- toho lic ccNty by v nř íli b átivč
' - v i w
Bittnor c& IFloiažek:
bCHUYLEK NICH
obnUnWJÍ ipolcbllvfi t poi tlvfi
iibutarávuji
JJVJJMIVUlj
proilvj pnxumky v Nefonoiro Kauiiuti
Humnl I J I7nl iiHkoto
ímů" Solidní dt-Btoý ícnký podnik "toH 321! 1
prodeje
pozemků
VI _ ! I V f „1J
nnrw nn rc en p n
II M
Oklnliomo
J'hiií Antonio Jclinek zuniýálí
Ne přcNÍdlitl do Jižní Dakoty
kamž minulý týden odjelu nu
prohlídku tamních pozemkň
Sdň dovedný kovář p Pclr Ti-
eliý to nyní žene parou u přece
řtč ti jež mlátí hromádek ne- ku nezkiiNÍly en nejdříve tak učí-
radí vidi toto mokré pocaNÍ "dy J'otoi HNpoň wmijHejí Nvá
1'olitika zaěíná opravdu býtl dět vinu když no jim pečivo ne
Ntalo teplejší iIcjnI Hun jest povede nu kainnu Z brauiard
rcpublikáfiNký liM ule panu Honu nIč mouky jeNt boží dur jakoby y
watera nepodporuje za kandidá- ulabiiNlru
ta Ncnátora Sp Státu Výlet pořádaný naŇími hráči JcnI jetč Ntálc prací zaplaven
V IIowclI e nedávno narodil v míe mm neděli vydařil nh do- Poněvadž tedy mi n novým tra
nový republikiiiNký Unt v nČjž bře vzdor tomu že v Nobolu před Nolínovým motorem jejž ní nedi-
mnozí méli mnoho dňvčry a Nám výletem prSelo u i v nedělí ríno vno pořídil nikam nemůže to-
pmntel Ne těíil žo nový 1 int nc do- I o koukalo jako nu Npadnutí Od- '""II objednat! ní jeílfi Namo
' VI 1 f - _ 1 I - I 14 i 1 t i IV' #11 f 1 (tw
neia uKpecnu u ouoe niiNemu mm poieone Ne omorm vyjaNiiilu a jio- emmi xianivo j'ai( lo niiki ji?
loiiziti dít Ne vak že liNt bw-Utč no začnlí Njíždrt HeSla Ne vy- pJb'
zí n koiwo JeNt horním u norSím brani NnoleénoNt u bavila Ne už Minulou nedělí Nlavil Nťiatek
ždým čÍNlem Jeho redaktor n Ido 1 hodiny v pomleli ráno Také" UvfiJ p Jon Moluvee od Uraínanl
"vydavatel" míi zajiNle o jedno jni Nlyňeli že tam mčli boŇi Fj v dome Nvýeli roiliěfi Hnoubeii
kolečko více— ei měn ř Uloví "Nkrčn" n Matéiem Hob-h:í oddíini byli zilejŇím Ninírčím
O M JohriNon Ne poděkoval x kem No jen k'lvŽ to nebvlo horUuleem Karlem Dočekalem
ňí— Mlaeení jukož i Mohovuií obílí
l'aii l(oh Krejčí z Dwinu kte- j'"' Mále zdržováno deŇIí jiehž
A
o
Zařízen 6
PlSto nI o pophy
C
a
X)
c
a
X
Cesl(É!íÉfPo£
JAN JANAlí
riditd
508 Wíit 25lh Street'
Chicago III
úřadu mČNtNkčho právníku Nu
jeho mÍHto mayor iiNtanovíl panu
('hurehillu ale radní jej noNchvu-
lili vzdor tornu jej mayor Kath-
Naek v úřadu podrží
Některé ulice no irrcjdují Zdá
rý JeNt zaiiiČNtnáii v tamnčjAím
mlýič tráví vaaee 11 Nvých ro-
I H
nieu Zi e
UŽ příAlí Nlředil bude Ne odbý
nu riani vnuk ze proniunovuni vat veJka n iiviionI v dejá m ho- v nályek večer yikl (ninú 'ti ' ur i to
ll{w „! 1 1 ' V' ' " J- nMMIWIJ 1VV VNItIS
Nt jíž nadbylek J Houdku
OMAHA
V pátek večer zalkl
odjel do (!oiiueíl HIiiITh kdež NÍ
koupil H ranovou Numočinnoii riflí
u jiný revolver u takto vyzbrojen
vrátil Ne zpet do pnrkii J!rzy byl
Hpozorován parkovními polícinty
kleří Ne ho chopili u Vedli jej
k výebodu z parku Youneer Ne
(lojednoii ziiNtuvil ii vytrhnuv nc
íiolíeÍNtovi obrátil no u pokleknuv
na 1ev koleno namířil na příru
eino Nerna vvooimaiia WKoro v
zenou hlínou
Novč chodníky ve 'J wardé Ne
kažílčmu líbí Nám Ne vSak ne
líbí platili za cizí pohodlí ačko
Jiv uznávám? že majetek náí o
tolik vyNtoupí v cenč
Jon Oruntorád byl min týden
v Hiitler ('ounty nu návStčvS 11
příbuzných
Ve Ntředu Ne u ná zaNtuvíl inlft-
vá až do druhčho dii"
Paní Frantífiku VafioiiNová kte
rá Ne zde mezi námi UNiidilu před
idalila ni rokrok Západu neb N(
jí náramné líbí Hotrab
nodruhč
byla do Omaby z Uiirliniflon la „„ ()„č„č Ktiskrioutí kohoutek
Zprávy z David City Neb
WooImwiii vyNlřelil naň dvakráte
ze nvi ho revolveru Jednu kule
zaNíh'la pažbu rifle druhá pravou
ruku Yoiiiiecrovn blíže ramene a
1'oztřÍMlíla koNť HoučaNiie i dru-
7
(Jtčná redukci? I Miiníim no zaNe
mezi ván podívat neboť každý
dý přítel u bývalý Žák piatele !(o pr-ijl## domlouvá ml že no
Vilím Plaček liyl nu ceNtč do )fíl ((mli hhU} ( lM) m
IVaguc Nu eeNtč z ClarkNon nora toj KMý mfirm Hv{} M)ir0Nti
nc mu prinoaijo nepnjemrio ne
Stéstí ztratil totiž taSku n penčzi
jež obNahóvala ani $15
JarncN Pták z IToweHu byl zde Vídlákoví
Š Š té
t praee lež
'byt
doNt nčkdy až nu-
v pondělí
J)r Sixta ho už vrátil '& své ce
ty do Colorada Slíbil nás na
vití viti u příStč podáme nčco ví
ce o jeho zkuSetiONtech
V nedčlí zde zaHfi hráli base
ball wahooStí proti niiNim a naíi!
vyhráli Iliiráááál
Alois ChraHtil byl ve Wahoo
min týden
Zase zde budeme mítí "Carni-
val"
Několik čeNkých iumařft zde
hrálo po hoHtineíoh min týden u
jednoho večeru hráli rnenfií spo
lečnosti v JaneSkovč NÍní
Stavbu nu Odd Fellowu budovč
rychle pokračuje a buV Nnad do
končena mi za 3 týdny
tom chautauqua který trval po
ÍÍ At II 1 i!í
"m " 'T" 'n' 1 "V™ " ' aby no vrátil ku NVČmu otci
1 v iiMicinM jimiii ineii veiH'ii iiii
před 4 týdny a polední lýden
oddala no ncKniíriičmu pití petro
leje V pátek veeer no roznemo
hla a počatu ziiřiti Pylu dopra
veni na policejní Nlaníeí u Nvěře-
1111 pcr-i policejní malrony [ v]h-m vyNtř-lili a některý
m
íleoree W ÍJIiirk proti nč- '"eli trefil Youiiecru do prHOii
muž vziicnI íiletý Hynek jeho Kr- "l mMÍ! J''J "ninrlil J'řivolaný
neNt těžkou obžalobu žo ho nu- l("r'""'r ' '''Vior dal dojraviti
vádčl k loupeži u iilouneiič není- mrtvolu nef uMučlio muze do po
ze že ní přÍNVojoval propuStčn byl '"''ďníckčho závodu Cutlerovu v
Noudcem EstcHem na Nvobodu Do- ('"""'" whim rřevloia mltiení
hIu totiž zpráva z Frcmont kde l"' M Youneer v poNledních dnech
dizen nal)ZeiiNkou třeNtivkou
v rtmyKlii Nprovoditi e nvč
by4 velíce zadlužen Proto koikI- 11 W'Jrvo eelou nvoii rodinu a na
mi tčž dovolil malčmti JCrneMtu I kuuei? Nede
OKO W WKHTZ
JKCIIKHI
ťukj rliil
WERTZ & CuM
VJÍ SCHUYLEK NlilJ
I
'{: M dříve (!lark bydlel že Clnrk byl
A nulý týden býli zde mariželč ku( ulAmt 'miwet j(norn že měl
idlákoví n nvou doeriHkou nu j V(1(j „„„J Jr(J)(o H(ml Ul n(j(
Novinky 1 Llnwood
HO iniCN mě Jllini VHllalíOVU ZVU- " in:uu fntiyy uiircsiiuio
'a abych prý jí Ňlu pomoci vařit hiiulníkft Muku vyHVítA že hi
lří mlácení Pruvilu jnein jí že & "jí finančně mnohem
bych ňla ale nu nčco jinčho nle 'i'" 1'Hjcm zu minu-
vaření že mám dost doma A paJt Ř'Nt ""'''fi i i zbytkem na
mám návŇtčvu dceru paní flrub- rno ze dne 4 ledna !!)()(} obníiNcl
rovoii ze St Paul Neb Míinžel je- l0G8lHIH(Jl kdežto vydání ob-
jí jeNťzMjÍHtč mnohým znám jako "aneio pouze WjM'£ím tak že
rozSafný a venelý muž jenž již Wvn v pokludní í-l(X)21S78 no
po dlouhá Ičta jeNt v obchodu Mo- víemi vvarranty zaplacenými Lo-
jo dcera n zdo zdrží iiní mČHÍc " v tézo dobo olmaNcl zbytek
Duch odvezl pan Pouho do ne-£wWhAí
moeiiice v liinooin panu jíounkii — iwiehaei AntokaJ majitel noc-
o jehož váŽnč nemoci již přede- lehárriy v č 101 již 12 ul oženil
le jsem ho zmínila Pan IlouSka no před několiku dny h mulatkou
jeNt již dlouho upoután na Iftžko Nettie Tuennerovou jež ho vydá-
'ončvadž ' ak nemoc jeho no- vala za židovku Podvod objeven
brala žádnčho konce a členovč byl v aobotu odpoledne uvSak Au
uaSelio Npolku byli nuceTii trávit tukol jeNt no ženiihkou nvou úpl-
Minulý týden zavítal do nae u něho Ntřidave celo noci což jun nu Njiokojen 11 doufá prý že tomu
ho okolí p Anton Franci n man- dělalo velkč obtíže ani vžichni btide tak I nu láletřcba že okres
Želkou z Omahy a prodlel nčko- uiuhI pracovat a ježto Kiiad zdo ní úředníci prohlašuji že Nňatek
lik dní uúvžtčvou u Nvčho Svukra nebyla [nižádná vyhlídka nu je jest nezákonný Antokal jet ro-
p TomáSt! Dudy a Svukru p Ji- ho uzdraveni tu bylo rozhodnuto dern lítm
fíku Spatze blíže Abie duti bratra lloniku do nemocni — Jíokušm' výletní místu u je-
V pátek min týdnu vyrazila! co kdo n mu tbmtaiie náležitého zm Manawu Málo no v neděli ku-
ni ruku v rameni doeruíkit p Ant "M-tíeni bkařřtkehu i dobró ob- h„ 5 („idinv odp jevištěm vzru-
Hajka Vylezla na Ntromek ne-Uluhy t Uujíel udoMi Vpíítomnosti
íťantnou náhodou alo NpadU ne-1 - TeiT mitiuo teploučko už mílo Uvá mnni-lky n dvou dítek zaMřo
htČMti bylo hotovo Dr !rnký i prto tnkfi vio knW vyhlídl h„ tlV i Youneer ktervž do
i-li brnmbor a korný jak j vi- minulo Mředv zaměMnáu bvl jako
lét budo dt u iloM Já mámutrojvidomi nu iřeuuovaeim 101-
oékterč Kteb ntWibUky jií id 10 li- rMruji u (ireat WVMeru dráhy
U r UiU brambory jm t"i I IímIíhh Youue ruva bvdleU v do
ohroiímč elikV A tk to teplo Im v Mt-ftf imlniH Iíhí-
í s:i t ii !_„ I j
1m111111 j( in-j iit si 1 Miru Uj v ruuucii lilUll kanu M'
v mih (tiuáfťim a čteiialkAml
Frantiikk Utoupulík
porančiHMi ruku oSi třil
Minulý tvd'ti nnvitlvil nás p
Václav Havlík 11 Duvi1 City
Jak e mim iIA 01 1 {i tlonv eo
Jhiiim Ihi neviděli nčjnk vousatí
To jint ii tím 2i ho nianlflk
obdařila tentokrát yUkctn
(Srtulujem
Minulý týibn íavital do mh
ho městu nu vA okruiid rrti p
S (tál inámý n oblíbený ml v nAř
4 triii4řd Minule kd„vi #d p
Svpsi Houkal 14 obchtlriti pr
dl T K TirlUěki VAru mouky
n tiidtikrit muť pn TiťhÁťfk
objedmUkii "ntapbvat"mb ji
NOVINKY Z ADIE NEB
Pan VátUv lUvlik i David
Cit V dlfl it mill tMU $% brni
jilm teiuívmi tvář jnní
rtrtMuU h mi nčjikou 110
přiMťho1i před II tltty Jolu t
lil V neděli příd pob-dtuiu uěi
[ ml mí Youneer nhoi rodinou vý
b t k jeTU M mu w íi kiť vitk
poťinal ni tuk výOřťduA í tutň
upoťunuDi luli pi4ikouii MUei
í tt é i 1 li 1
ie iiio mou ne od lir i mu
vrlký rvMhrr u přvin!uvi'l
aby oiu4ntl tťUtiii UiUto Yoiiu
hoiAiiHUi rdt V#aU }tw i j""r litauv rodit u vou v pifku
Operní důra
i loty v mČNtč v čoHkč oNadč uhí
100 mil od Omahy nu prodej (Je
na ijj!uu Majetek tento prodíi
no zu velmi mírných podmínek
anebo no vymění zu majetek jiný
UliŽMi každému ochotně adčlí
Jjouíh Merku
!Ml N Y Jife nidK
Omaha Neb
Spolehlivý pekařský dčlník ob
drží atálé mÍNto při sluSnčm platu
11 AJoín Trutnovský Scotland
So Dok Přijetý z Cech má před
nost 1'ÍHte hned 2—3
PftUMK SE 'ihned starňí muž
kterýž ho dobře vyzná vo vSoeh
pracích farmerských Stálá prá
ce dobrý plat Hlaste na u Vác
Nováka South Omaha K V D
No 1 52z3
PKOIlA RK farmu o 1G0 akrech
výstavností hojností dobré vody
a oví enou zahradou Sto akru
jest vzděláno Farma nulčzá no v
hancaster Co od llallam Neb 1
míli Nevernč 11 západně kde
jsou větMuou čehtl íisadníci Za
i dollaru akr Jtliži Nděli John
Novotný llallam Neb U F D
No 1 521
PÍÍ1JME SE řcnický pOIUIIl!
nik který m vyjtuá úplné v hekáni
manu H dělání lueiiářNkélu) řlni
Mui téi Piláti dokonalo Mušličkou
ř ě Hlušte fi ihned U Jo Nejo
piiiikrlus č 1 101 So IMtb St
Ontahi 2tí
MÁM NA PRODEJ
hojný V)'L'r 1'oUiol Cbiiiii kan
l íktl K l rý lil jt Ml ('ieV(l po
dlolihA l tl liejxťUi poínriet '%
uspokojeni 1 10 i mi
tf John Horký
Karwill Nb
Probátnl právní záležitosti
cíalita) li
Critir lir L tt
Pfljiky
Abtrkiy vytuftny proxboii
míoy K
ťojiSiéoi proti ubni 11 nijlcpfcblk
epoltduoMtl Xi
Dotazy ne zodpovídají 4x
_ _t-
Dr F H Kucori)
čcslíf tut ajapliDjiil
ve Verdigrci Ntb
s
JfHt hotov poblouiíti ktaiaofti
zavolání 39I
v% 1 — ÍV
ur joshr Lauwem
WAIIOO NEU
Český lař a r
Úřadovna v Šíránkové
nad hoiírnou
TcUíou číslo (J7
Pořdou! v každé dobé
anbojič v
Blocíf
J
Dr A E WatiGil?
český lékař
V ASUTON N K li
Úřadovna v Ashtoo lékárnó
Na požádáni poslouží svédunutV)
vsem kríjanům z blUka 1 r (U
ZvláStě krajané v okolí Farwi
mohou se oa nfcbo 1 úplnou diW
rou obrátit! 1 nui
Ví
1'íiIJMI- SK dobrý krejěí Stál'
práce dobrý plut Ubude nu ihm
u J Cerny Clutdron Neb frJ
llllllll Ulil
až 2tK) akroch blíže Prainard Dtfiži
tU r(?o Neb Česká osada Novii
dfim Ntáj tttd dobré tutHtvlAlK
Nájtmuiik niui Ne vykázali d{ v
brým odporučením míti tři poA
i iiojhom hirojn u pomoci pLf v
itA iiultlL-i I
DržibuoHt pro podíinud orbu ttuěk
:i 1 vi n m
fcU "lUrok 'Mm
Wh
1
ni
KíMmJ ntr "Miti Jltt Jtu t
m t lv ?mt u 4l ttai v Ku
onu urnu zuiu 1
b to mi ndnVl
dttM Oiuítbihi
r2k'J IV
I"