Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 08, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - Jt
Po
!4R0K ZÁPADU
Založen 1871
(huním NbM vu slíciln dne 8 srpnu 1000
Hot-ník XXXVJ-CínIo 2
[!
Míli
www
WfWfWflIWIflf
Z AMERIKY
'i
Maso budo dražší
} Ulnl ň III V ICltf IMI1M ftífv 1í í Í-TÍ
nakupují masa jatek Vo ví lkám
bylo oznámeno že budou nucení
vepřové iiwiHo platili dráže než už
r f' UOSIIU Mil-ll SC JcUllllll íllo II III-
zení musí býlí maso lépe připni-
j j vováno a to bude zcela přirozeně
také více státi Přirazí li se fez
"'"'Jníkňm lilo zcela přirozeně přirazí
!Á i liilu a tím maso stoupne v ciiií
"l 1'raví kc žc maso bude dražší než
kdykoli v poHlcdiiicli 2') Letech
Dělnická strana politická
Samuel (Jompers začíná již uva
žovat! o tom že bude nutno dělni
cké straně ní ku příštím volbám
opatřili peníze Všechny unie jež
a :
ratioii oř litibor budou nuceny při
spěli na ven tuto ipuu u Kazdy
člen unie složití musí $100 Tímto
způsobem dalo by ho sehnuti )jí2
00001 10 co by bylo více než bude
mílí kterákoliv utratili Alá-li boj
jprý skončili vítězně hiukS býti
dost peněz Zvláště tiskové prá
ce výloliy za schňze a pod budo
h I ji 1 1 mnoho peněz
Ledaři obžalováni
Podobně jako v jiných městech
tak i v St Ijiuíhu započalo vyše
třování H Icdařskou společností Po
lar lee (!o jež jeHt ibviiiěua žě
kontroluje ceny ledu v městě a li
bovolně je vyhání do výše lo
kladník tělo HpoleěnoNti Mucker
jiiatili proliliNÍI že jest v ledař
kéiu obchodě od r 1850 že má po
díl ve třech tamních ledařských
iHpoleěnoHtech al1 nikdy prý nedo
řlo v záležitostí ceny ledu k žád
íiému dohodnutí Rovněž i úřed
níi mluvili v podobném Hinyslu
Zákon o osmihodinové době pra
covní
Provádění zákona o osmihodi-
nové době pracovní naráží jak se
X Washingtonu oznamuje na mno
f hé překážky na které nebylo
% vzpomunuto dříve aby zákon
í vzhledem k nim byl poněkud u-
f' praven Práce při vojenském od
1 dělení nelze taJc Hnadno j)řizpiV
Hobiti k tomuto novému zákonu
právě tak jako prfiue při odděleni
1 nátuořním Jednatelé těchto od-
děleni musí dostati zvláštní vy
' Hvětení od vlády a nařízení jak
' mají hí iHiěínati Kontraktoři
V jKM "J'"' nuceni aby jiiídnah
í mezíeh zákona a nikdy jej nepře
f kroěili Převládá názor že kou
l truktirnl systém vládních pnu
) musí být i změněný a nebo že vláda
bude nucena všechny pruce si řb
' diti sama Kontraktoři protestu-
JÍ žádajíce aby vládu připlatila
jinak že dělníci utrpí na své mzdě
Střelil i vůdce tvé ieny
Obchodník m konuti Maruey
Piersoii v IlítHtiiiik" Neb postře
lit dne m'J éerveuue Mtirtutltd ob
éauu Y lí Mcťtdhi pouěvadí
přezvěděli se o pravdivosti dávné
lio podcfeni Že pohledně Jlitelio-
vuuý chodí ji bo h nou Iii ně
kolikráte měl v uu)hi McCullu
ťtntat bě vdv h uvého před
si vi-U upustit One 1%-rvcnee
iwb m I t domova a t b irařovl své
Mn A' jde Xíi jUtými nutnými
lUiitontmi d Votniniru
Uitd se m itikl MťliUu U 1VÍ
2ťj Ncmrkal II IrtVtdál si pil
1
stora za svědka Na to vytáhl re
volver u oknem střelil po svůdci
své ženy Poranění Mcííully je
smrtelné
Unie farmářských dčlníků
Jak so z Palaš Tex oznamuje
zakládá se tam orKaiiisuco farmář
ských dělníku pod jménem "Uni
ted Itrotherliood ol' Kural Ilorti
ciiltural and A(írícultural Wiikcm
KarnerH of Ameriea" Jak se
praví podnik tento byl h velikým
účastenstvím uvítán na všech stra
nách Uceleni orKanísaco jest
zlepšení mzdy a zkrácení doby
pracovní Poukazuje se na to h
1'armerští dělníci jsou daleko více
vykořisťováni než dělníci které
liokoliv jiného odvětví práce i
příčinou toho bylo že řarmeršlí
dělníci až dosud nrKnisováui ne
jsou Prozatímní stanovy byly
jíž vypracovány a schváleny Ty
to stanovy zůstanou v platnosti už
do konvence v které budou opra
veny Stanovy ty praví že všichni
běloši již jsou mravně bezúhoní a
priicnjí na farmách ovocných sa
dech a vTibcc při hospodářství
mohou se stati členy teto orani
sace
Zákony proti dčtakó práci
V Americe jest veliké procento
nedospělých dětí které těžce pra
eují při ěemž zcela přirozené! za
kriiují i hynou Zákon praví že
podobný zlořád ilili se nesmi ale
jest známo že se neplní to co naři
zuje zákon Jest zajisté nutno
aby prosazeno bylo přiostření zá
koníi o dětské práci tuk aby vy
mizely zlořády jež nyní v úžasné
míře bují V některých státech
přijata byla jistá nařízení která
dětskou Jiráci v jistém směru
omezují PiMlobně stalo se i v
senátu letfislalury státu (leorgia
kdež přijata byla jednohlasně
předloha kteráž již dříve prošla
sněmovnou a jistě zákonem si sta
ne Zákon tento nařizuje aby dě
li do 12 rokň nebyly zaměstnává
ny a děti pod 11 rokň nesmí praco
vali V noci Děti jež vůbec čisti
a psáti neumí do práce přijímá-
ti v bvti nesmí do 18 rokň svého
věku V jižních státech je práce
nedospělých dětí značně rozšíře
na Kapitalisté zcela přirozeně
staví se silně proti tomuto zákonu
ježto mají z dětí nemalý prospěch
Rockefeller opětně v Clovclandu
John D Kockeťeller vrátil se
2!l července ze svého výletu z K
v ropy Výlet tento velice mu pro
spěl a líoeke řcller cítí se o mnoho
svěžejším Je prý nyní velice ho
voruýiu a každému vypravuje o
kušeliostech Ze svých cest po
Kvropě Nejvíce líbilo se mu ve
Francii kdeí se 5nde znamenitě
bavil Vyjádřil xe však ře všud
je dobře domu (de nejlépe Ze na
něj čekal witykaé věděl dobře ale
neobával se lio ježto přestal jií
býti hlavou pctrob'jiéhi trustu a
té příčiny nemá žádné uodpovčd
nosil tu uynčjU práci trushi Ve
středu dne l urphíl přijel d Cle
vebiudu a bjl svými přlnivci
řb uvilán Prohlásit le th
lik iťtt strávi ni svém btuim
tdle Kort Hitl Pravd Je ne
tnnV' se wMiriti Ihbin li)rl h
je jbo iiejvtUiui ttlt nim luiV
Il h % V in pibti(iiiti j
Pro ncóťagtnou lánku
Hroznou smrtí zhynul dne 110
července ve Wellington Hans
!raliam (libbs zaméstnaiiý při
dráze Santa i 'V (ínilinin (libbs
bl šíleně ziiuiilován do jisté div
ky jménem Kosa (Janbctzová kte
rá však nechtěla stejným zpfiso
bem spláceli jeho vášnivou lásku
Jednoho dne sdělil (líha se svým
přítelem s nímž pracoval že se
usmrtí nebude-li s ním jeho vy
volená jednali jinak Leé přítel
toto sdělení považoval za žert
Když se jednání ÍJanbetzové ne
změnilo učinil (iihhrt tak jak dři
ve sliboval Koupil si dynamit
naplnil jím sáček a tento uvázal
si kolem krku Na to zápalkou
doutnák zapálil Mnozí z kolem
jdoucích s hrůzou patřili na jeho
počínání leč žádný z nich neod
vážil se k zoufalému kandidátu se-
bevraždy přiblížili a pouie dáli
pozorovali jak oheú se pomalu
blíží k (lyiiuinítii Po chvílí ozval
se výbuch a tělo nešťastníkovo
roztříštěné na kusy rozlétlo se na
všechny strany
Krajanka v těžkém podezřeni
line 1(1 červenci! přinesl cle ve-
landský "Američan" zprávu jak
mladý Ital August Uocco dal zu
tknout i svoji zrazenou milenku
('esku Maru J atouskoiivou ze
záp I0 uli vu v ('levelandé na ob
žalobu že chtěla ho polití na obli
čeji kyselinou karbolouvou dno2!b
července Dne 1 srpna octla se
obžalovaná dívka před soudcem
Wbchiucui ale dopadlo to jinak
nežli si zrádný Ital přál Obžalo
vauá vyprávěla soudci že Jtocco
vytasil se povolením k sňatku a
tvrdil m jest h ním vlastně již od
dána a pak nutil ji aby ubytovala
se v jistém vykřičeném domě
Když se zdráhala řekl že jí zubí
iiteče-li odtud Ona konečně pře
ce jen utekla a našla si zaměstnání
na záp (i ul v krejčovské dílně
Uocco ji vypátral a pak musela mu
odváděli týdenní mzdu Někoh
krůtu snažila se mu uniknout i ale
on ji vždy vypátral "Nepolíbí
jsem ho kyselinou" pravila Ta
touškova "On snažil se vytrhnout
mně z ruky peněženku a rozbil
láh vičku v mé ruce Něco teku
tiny naň vystříklo" Soudce
Vhi'laii povolal si Itala k tribuně
a změřiv ho od hlavy k patě pra
vil "Mladíku ty jsi teti nej
ohavnčjší exemplář člověka jaký
jsem kdy viděl Ukřivdil jsi této
dívce hrozně a ne ona ale ty by
jsi zasloužil potrestání" Na to
propustil Marii Tatouškovou bez
trestně Nyní snad bude mít od
ničemného Taliána pokoj
Dva krajané úkladně zavražděni
t'eská síň v Clarksvile Paj
stala se dějištěm hrozné událo
nt i o niž sděluje p Fr Zábrob
ský z Unity (la následující:
Dne 2 července konal řád Ml
Ilojovilíei ě lóó V Oeské síni V
Ulaiksviile malou zábavu jíl se
súčastniio mimo naše krajany téi
několik mladíku Italů Jak jii
bývá došlu k vůli tanečnici k
hádce jej měla smutnou dohru
JakVM Ital taMl revolver H po
xlřclil Miutclně p lloh DoleJrt'
la Am deset ioiiihI pn té nale
lí krajané ndleko tenké niné
v ttntulúti krve jiného tVeha
jenml bvly iaitcuy dýkou U nad
Hh niny Hyl i % p r r lUalek
olee tlí dílek nilv milv sotva
Ivě minuty d lulcu-id kdyi u
iiHvtn i u kiajui svriuu iraui id
putlU-hl Svdnjo do dne do
slavila tm na místo zločinu ko
mise a sedm policíslň a ačkoli
bylo v celém okolí co nejpečlivěji
pátráno nebylo posavad možno
zločiny ty náležitě objasnili Za
tčen byl pouze Kicardo de Paolí
jenž svými výpověďmi dal na jevo
že jest obeznámen s bližšími pod
robnostmi obou zločinu Fr Dla
žek 'I7 letý silný a slalný muž o
desel z domova v sobotu večer dnu
28 července o pfil fieslé hodině
chtě býti přítomen taneční zábavě
v Ularksvíllc O pul dvanácté opu
slil síni zumýšleje se ubírali domu
V úzké uličce blíže místnosti v níž
se taneční zábava konala byl na
páděn několika muži patrně Italy
a v nastalé pňlon s nimi byl ze za
dn bodnut pod páté žebro o rána
ta zasáhnuvši srdce byla smrtel
nou Dňkladnější zprávy však
nemožno se doposud dopátrali um
o tomto ani o dříve zmíněném zločinu
Populární čcHký iládok zemřel
Po dlouhé u trapné nemoci z
sniil v neděli dne 2!) července
oblíbený český sládek cleveland
ský p Jos Liška Ve věku '15 let
oznamuje "Detinico Novověku"
Před několika měsíci postižen byl
záchvatem mrtvice Od té doby
bojoval tuhý zápas se smrtí u aě
koliv ho jednou nebo dvakrát stav
Jeho tak dalece zlepšil ze mohl
vstáli u chodili ano i pivovar na
vňlěvovatí kdo byl zaměstnán vě
děli lékaři že stav jeho jest bez
nadějný Jos Diska narodil ho v
lllatné z vážených a starouscdlých
rodičň Otčinu hvoii navštívil asi
před dvěma lety netuše tehdy že
to bude jeho poslední návštěva
domova a vlasti již tak vroucně
miloval Na té cestň provázela
jej výtečná jeho choř jako stráž
ný nnděl Uesta po moři a pobyt
ve vlasti měly znamenitý oiieinck
na jeho rozrušené čivstvo Vrátil
se zdánlivě jako nový člověk tak
žo bylo radostné pohleděni na utnt
nou jeho postavu a kvetoucí intel
igentní tvář Ale ctvní neduti
jeho nebyl ani touto cestou pro
zotavení překonán Když ho ujal
nové povinnosti v proslulém pi
vovaře Schlatherovo s horlivostí a
svědomitostí jemu vlastní proklu
bával so Htuxý neduh znova a uta
tečný muŽ počal vňčihledě cbřad
nouti Nejvíce jej soužilo ztrá
cení zraku Dyli dnové kdy zrak
mu úplné službu vypovídal K to
mu přišel pak ten záchvat mrtvi
ce Trpěl dlouho oSutřovááu jsa
s dojemnou láskou svou pečlivou
chotí A přátelé jeho mnozí na
vštěvujíce jej dodávali mu mysle
a snad i doufali žo silná tělesná
soustava zákeřný neduh -přemůže
— ale boj byl ztracen trpitel dotr
pěl v neděli odpoledne dne 21 čer
venec v náruči své choti
Pravda a lež o zemětřesení v
Socorru
Před třemi týdny vyskytly se v
časopisech zprávy o zemětřesení v
Novém Mexiku x nichž některé
byty přehnané Pan Max Kirch
man ředitel American llohemian
Associalion sděluje s námi v tě
lo věei luUledujieh Kdvi se ro
létly drc H července správy t
Fl Piiso a Albupieoue Ň M o
ířeutčtřeseul v Koeorru byly pře
línané a vy lhané lej jet že se
město Soeorio probořilo je ukrew
ni budova hornická ikobi aionoho
JlUJeli ninlov f sesuto 5 #0 lul
io%U uV kt i íe dráh t Hrtnti I V
judu pivrušdit: Je trpIoLv vely
"ldiušiuyvh Varech" stouli
že nastal zmatek a nouze o potra
vu ntd Pravdou jest že Socorro
doznalo několik otřasň náslcd
kem čehož vrálké komíny buď po
pukaly anebo se sesuly staré omí
tky spadly a neobydlená 'ndobes'
chatrče z vepřovie perníkového
rázu se potrhaly Tyto nechá nyní
zdejší mayor zbourali Pravdou
jest dále Že hornická školit a vše
diny ostatní obchodní budovy Mo
jí žc lid asi ve 10 stanech tábořil
což mnohý zde činí pravidelné v
letě že několik zámožných rodin
před i po otřasu odejelo na každo
ročně své prázdniny že dráha San
ta Kc neměla příčinu mil na mi
nutu dopravu přerušili ani spad
lými balvany na trní! nebo porou
chanými mosty nebyla zdržova
ná Dále jest pravdou že voda v
Inbušiných Varech podržela ú
stejnou teplotu že lid bezstarostně
a v pokoji zde žije a nežádá pod
por odnikud ježto mají dostatek
zásob Pravdou jest že lidem je
počínání novin směšným a Že i po
zdravy žertovné pozměnili t "Sly
šel jsi to!" (Did you hear il?)
ntd žo celá Škoda lze li to škodou
vftbce zváli když neobydle
né a ohyzdné barabizny popuka
jí nebude přesahovali ani {tlň00
kteroužto částku uvolil ho nahra
dili jxidon zdejší obchodník když
všichni "ímmkové" město opu
stí Pravdou jest Že celá ta děs
ná zpráva byla velkou novinář
skou kachnou v této době kyHc
lých okňrek Socorru dostalo se
těmito zprávami oznámky jež po
čátkem zdánlivě škodlivá městu
v budoucnosti valné prospěje
Obyvatelstvo našeho města koneč
ně doznalo nutnost vzhled města
zlepšili opravením chodník ň utrh
nutím starých chalup atd Pro
líni ni naší plzeňské osudy se ne
změní nui nezdrží Cihelnu bude
v činnost uvedena za čímž násle
dovali bude postavení moderního
hotelu o 00 pokojích a sanitární o
10 pokojích jakož i druhé podni
ky dle potřeby v činnost uvedeny
budou Socorro j'st 11 riht"
což dosvědčí česlí výletníci sem
v září zavítavší
Drobné zprávy
V Pitlsburjíu Pii dva černí
vrazi již 'bylí odsouzeni k wnrti
provazem metali kostky aby se
rozhodlokdo z nich bude prvý po
věšen Oba totiž hádali se o tuto
přednost
# V Sun Fraueisku nuiyor
Kehiiíitz Neznal v těchto dnech při
přehlížení účlň že město bylo oši
zeno o mnoho peněz tím že někte
ré výplatní listiny byly zhotoveny
dvakráte Nyní prý bude stihat i
radu veřejných prací
V Ohiu lze znamenali veliký
úbytek hostincň což děje se ná
sledkem provádění Aikiuova zá
kona jimž zvýšna jest lieeuse mt
MM) Doni mělo Ohiu WXW ho
stinců letošního roku však poue
!!: Ubylo tudiž 2ÍI7S ho
xtineň
Od M červnu do 12 července
Kcmívlo v TSpS Jednotil P bra
tří H nich obdrJebi pojistku
celou Kdežto poňstulí p ÍVrd
Ultlldoioelovi j(nil řhyiíul Kehe
vraídou uhdrJt potl4" f-' ježto
týl bvl poue li lýdnň členem
Z Itiltimorc Md se ofiiamu
je Je duo Ihy července tiloind Uil
vv b té ti Mdtert Wh it ř ťiUltolt če
ký inbtilik Josef J(nň Neví se
dl ti padl do vody UUohIou juu bn
V b v iWyIu'ui úmvsbt ÍSlívl
: bl
t
i :
t
'0'
1 i
i
I 'l
v
t
X