Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 01, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
: — : r
Založen 1871 TV Omolm Neb ve hIíimIh dne I Hrimu 1000 Itoóník XXXVI-Cf
Omalin Neb vc nI hulil dne 1 Hrpnii 1000
Jtotoiík XXXVI-OínIo 1
jl Z AMERIKY
Nový vynález
Vposlodní době mnoho se mlu
ví o novém vynálezu jehož pů
vodcem jest prostý dělník J li
Fowler v Portland Oro Týž do
kázal že telefonem nejen možno
vyřizovali různá sdělení ulo lze
zároveň osobu n ní mluvíme vi
děli což joatř před krátkým' fu
něni pOVílŽOVUÍO HO ZU lirlIlOŽlIOHl
Již hned V'l"ly llyž prof Ale
xumlcr (iridium Holí vynulezl t
ilefon byly pronášeny různé tiA
hledy o tomto telefonu Lež
všechny ty řeči ukázaly ne boz
podstatnými a uskutečnění my
Slinky nemožné Před pěti roky
ohlásil Fruncouz dr Sylvester
že vvntiwcl telefon jimž možno
hovořícím oHobám vzájemní ne vi
tlili Francouzská Vládu koupila
tento vynález za f milionů dol
larň a slíbila je ihned vyplatili
ukážo-li nu vynález dokonadým
Hcě fruncouzská vládu přewvřd
čila He že tento "vidíeí" telefon
nemá žádné ceny ježto neukážu
je Ve světě vědeckém pokuNy
tv vzbudílv nouze úsměv Rám
professor Hell vyjádřil m o tom
to telefonu fa není nice věcí ne
možnou ulu že to bude trvati je
Sté celá veky než se myšlénku
tato uskuteční A přece než m
kdo nadál vynašel prostý dělník
1 11 Fowler telefon jímž možno
ho zároveň viděli Fowler je
sWlenářem u již jako hoch 17-lotý
vynaSel nový způsob dělání nupi
hů na skle Později pracovní - a
Belluire O kdež často uloženo
mu bylo superintendentem uby
přijímal telefonická zprávy
ehúzeiii h te elonem učinilo na
Fowleru veliký dojem u po čus
vznikla v něm myšlénku že by
dal se telefon zdokonalili Mezi
tím odstěhoval ne do Portlandu
v Oreiíoně kdež pracoval jako
Htrojník v železniční dílněníťká
ry Při tom ncpřcNtul přemýSleti
o telefone jímž bylo by možno
OHobám mluvícím 8e viděti Před
krátkým řaseni ho mu to povedlo
a dnes jest "televune už sku
tečností Hlavní pomocnicí při
této práci byla mu dceru Hosu
Vynález tento spočívá hlavně v
tom že k telefonickému Htroji
přidáno jest cohí jako řototfrufi-
eký Htroj který prostřednictvím
elektrických proudů ukazuje
obraz hovořících na obou stru
nách telefonu Až doaud Fowler
vynález tento veřejnosti neode
vzdal ježto ehee prý ho ještě zdo
koniditi což je otázkou pouzo uč
kolika měničů
Thawovy vyhlídky
Ihry K Thaw vrah stavitele
Htauforda Whiteho má velmi Spa
tné vyhlídky du budoucnosti a
uskutečnMi snnhu veřejného
žalobce luiU o mimino utáti Je
doMtaiii h na elektrickou židli
Jct jii jUto h předstíráni eho
roiiiynlmwll u Thavvtt nebude hrá
no v úvahu Veřejný ialohoe
Jerome uul prý dUl ordn
níkent iivým Turnbullom a
lirhlád ie lund S by Tbaw
UulUltéltUt tr IHMliťl V
iirdAviiýrh dueeh bjU v úřavbivné
xiřejiubo libW vj slýchán J
kai Autt4 ťrum-ovi J'i byt do
lrtt pnttlkyid iminielky Thaw-
ovy Táž vydala o Thawoví nvě
dectvl ve) mt nepříznivé H man
želkou zacházel prý ncSetrně a
řanto ji týral Hýlu prý toho Hvěd
kem že Thavv hvoii manželku ně
kolikráte i Škrtil Tul o svědectví
bude v proccMU h Tliawcm velice
závažným
Nový naturalizační zákon
Diim 27 září vejde v platnost
nový iiaturalízaění zákon jímž
bmle přioběcní poněkud přítlženo
OlA'aiiHké listy dle nového zákona
budou vydávány pouze ve Wanh
iriKtoně žádost o oběanský list
mfiže bti zadánu pouze u toho
Hondu v jehož okresu má Žadatel
stálé bydliště Občanem Hpoj
Hlátft mňže He stáli jen ten kdo po
dobu pět i rok Ti ho stálo zdržoval
v zemí této u nejméně dvu roky
před zadáním žádosti vyzvedl si
první oRcanský list Kdo ho obča
nem Kpnj Ntátft Htáti chce musí
tento Hvňj ňmysl o !)0 dní dříve
oznámit podat žádost vlastnoru
ěriě ])0((')hiiiioii u dvěma svědky
potvrzenou Anarchisté nemohou
iwj Htáti občany Cizozemští Šle
chtici jako knížata baroni utd
chtějí-lí se Htáti občany musí í
nejjirvé odříci Hvého titulu Zna
lost anířliěíny bude se vyžadovali
bez výjimky a každý žadatel jest
povinnou složití zkoušku v řeci
anglické 7 prvý občanský list
bude ho platili (jdOO za druhý
$20 u mimo to dlužno zapruvití
všechna drobná vydání s tím spo
jená St Louis postižen vichřicí
Hrozný vichr spojený s lijá
kem a bouří navštívil dno 20 čer
vence město St Ijouís a zpfisobil
mnoho škody hulen člověk byl
Hiiyten vichrem s vozu pod že
lezniční lokomotivu u zabit Množ
ství lidí bylo poraněno řítícími se
tabulemi a nápisy jednotlivých
obchod ft jež vichr smetal do] a ja
ko nějaké nepatrné třísky V ně
kterých částech města byly i bu
dovy značně poškozeny Místy
blesk zapálil i domy a během oné
bouře vypuklo 7 požárů Dráty
elektrických drah byly protrhá
ny h způsobily v ulicích veliký
postrach a zmatek Výletní par
ník Liberty postižen byl tímto
vichrem při Alton Ill„ a hnán
byl po řece Mississippi ohromnou
rychlostí Ustrašení výletníci
očekávali již smrt když tu pojed
nou lof zahnána byla na mělčími
odkudž po utišení bouře vytažena
byla jiným parníkem Taktéž ji
ná místa v Missouri i IIIíiioíh byla
postižena touto viehřiel a vSude
způsobeno mnoho Sk od
Mnohonásobný milionář icmid
New Yorku zemřel duo 22 Vr
v"iiee řtiáiuý milionář liusxel1
Haire v stáři !U ruku Kussell
HrtK'e jehel jmění odhaduje se na
70 milionů byl jedním a nejpo
řivějšloh lidí na uvité Pracoval
neúnavné po cely svůj život a do
konce prý nni v tmel i nedopřál
pokoje Svou karrieru Hitčat jko
pojllček V jUtém tíroeeřidiu ob
cluMlé Jnko mlalik 22btý lurl
jtl mřííený pčkný vilkoobchod h
V rtee měl unhujtpobřiio
fiiKilMiii Uůf nvud kpikubtet mi
% lieŇi'thl ťlt)trou íInkii jitu ni
ohroiiuié H l li iutt piliubé Aíj
l oliv n!měl žádné příčiny ku
skrlilietví jřece spořil tak ze už
tím sléval se směšným Obleky
kupoval si vždy iišílé u neplatil
za ně nikdy více než $800 nŽ
♦1000 Hporků nikdy íimiomíI
— Manželku zemřelého milionáře
napraví prý nyní skoupost manže
lovu tím Že z jrnční jí zanecha
ného jistou řásl věnuje dobro
činným účelům Hiitfe odkázal
veškeré vé jmění Ženě a v po
Hy"ilnf vůlí nařizuje pouze nby
všem vnukům u vnučkám vyplati
la po $25000
Krajan budo souzen pro vraždu
Veliký rozruch zpfmodilu v ne
dávných dnech v 1'uoblo (Jolo
vražila jíž dopustil so krajan To
máš Hládek nu svém Hpolurodáku
Pavlu Korbeloví Hne 10 červen
ce večer přišlí do slováckého ho
stince Marku Kalaše na Kantu Fé
avenue někteří tWnUú z blízké tu
vírny mezi nimi Pavel Korbel ii
TomÍS Kládek Mezi tím co ho
spodský byl obrácen k výčepu
nápojů a uprostřed hýřívébo zpě
vu zutřeskla rána z revolveru
Pavel Korbel chytil se za prsu s
víýkřikcmi "Ty limo Hlřelíll"
Hned nastal v hospodo velký zrnu-
lek u většina hostů so rozutekla
ryib ho schovala jelikož nedávno
v témžo hostinci byla strašná po
týčka h lupičem což asi zůstalo li
dem v živé pamětí a výstřel no po
važoval za obnovení útoku V tom
nonlachu Hládek uprchl Ačkoli
policisté po něm pátrali nebyl do
puden až třetí den kdy se dobro
volně vzdal jsu zmořen hladem a
žízní (!e1ý čas skrýval ho v houští
pří řece Korbel měl prostřelená
prsa: kulo pronikla plícemi i ju
trumí u by lu vzadu vyříznutu
Korbel měl zdravou soustavu u
bojoval proti smrti do nedělo ve
čer 15 červenec kdy skonal Jak
ho lékaři vyjádřili rána bylu pří
liš vážná Při inkvostu nenudil
býtí nalezou jediný svědek jenž
by se přiznal že viděl Sládku U-
činití nějaký útočný pohyb Před
pokládá se že Sládek se bude há
jit výpovědí že chtěl pouze uká
zat! revolver u že ránu vyšlu ná
hodou Avšak illo hovoru jiných
svědků vyjádřil se Korbel před
smrtí Že měl krátct před tím ně
jaký spor se Sladkém a Že prý
Sládek hrozil pomstu Tato vý
pověď bude Sládkovi ku škodě
při výslechu Korbel miihI vyčí
tal že Sládek dopustil se v sta
rém kraji nějakých krádeží Obu
poeházeli Z Polníeh Ulldějovie II
Hodonína nu Moravě Sládek by
dlel v Americe teprve od ledna
Korbel zanechává manželku v Mo
ravě Výslech bude lisi v září ne
bo v říjnu
Pro péťik
Ve West Newton 'u„ zastřelil
12 letý líalph" Itaiies svého kama
rádu W i 1 1 ta mu Murulunta pro pě
tieent IloSi hláli si v přátelské
shodě na dvoře když k nim píi
staral liiatr IturtMiarlův a ho
st
dil jim pěiák aby si yuů něco kou
pili Hoši tahali se ofi delší chvílí
ale konečné se ho Willtmu přece
imoeuiL To pohněvalo Ha i lete
tou měrou ie chopil se brokovni
ce jež b ída na dvoře a utřdil po
svém malém kamarádil Kule pro
i"U tomuto hlavou n okamlitě
jej MHlirtlU-
Hromé ieltinUiii nritéatl
Norfolk Va s c4itíOimJei
llloné í l nti' ní lit fttčktí ke odl
lo duo 22 é t teo Uockun
hnu a lmM N i lha liky
jedouc! roli sobě s ohromnou
prudkostí se srazily Oba pnro
stroj" a téměř všechny káry jsou
rozbily Strojvedoucí ewís a
topič TIioiiiii Jlíll bylí prvními
již mrtví vytažení byli z trosek
Vlaku Zprávu jež došlu do úřa
dovny v Norfolk oznamuje žo 118
lidí bylo zabilo a většinu ostat
ních cestujících poraněnu V obou
vlacích nalézali se většinou černo
Si Nu místo neštěstí byl ihned
vyslán zvláštní vlak jenž raně
né i mrtvé odvezl do Hoekínt?
hutnil Neštěstí bylo zaviněno po
pletením signálů
VítčzBtví organizovaného dél
nlctva liž před I I roky přijal kongres
předlohu jíž se nařizuje uby děl
níci pracující u spolkové vlády
pracovali pouze H hodin denně
Ieč zákon ten byl pouze nu pa
píře a ve skutečnosti se neprová
děl Nu naléhání Naimida (lom
perse předsedy American Fo
derut ion oř Iubor slíbílu koně
čně spolková vláda že se zákon
tento bude prováděli ee nejpřís
něji (Jompors podal Roosevelt
ovi íiplný výkaz případů v nichž
podnikatelé vládních prucí ignoru
ji dělnický zákon u nechají své
dělníky pracovali í) až 10 hodin
denně (lompcrs dokázal že pře
mtupovánl zákona tohoto jest na
denním pořádku ži státní úřed
nícl o přestupcích těchto dobře
vědí aie nezakročí nrotí vinní-
kfim ba zíořády tý ještě zaml-
čují Vládu niiřídilu komisaři
Neíllimii ly vyšetřil co jest prav
dy v tvrzení (jompersově Vyše
třováním Ho zjíslřlo že všechna
tvrzení zakládají ho úplně na
pravdě a vláda ještě tohoto týdne
zakročí proti konlraktorům již
přestupují zákon o H hodinové
době pracovní V samotném
Wasliiniftoně pří ntavbě nového
mostu přes Ooiinocticut Ave kle
rý staví vládu nákladem jednoho
milionu dollarů pracují dělníci
id 10 hodin denně Podobně má
se to i při stavbě nové loděnic'
v ('harlestoti H (! President
Roosevelt nařídil aby každé pře
kročení zákonu o Hhodinové době
pracovní oznámeno bylo ministru
spravedlnosti který proti vinní-
kňm ikamžitě zakročí loto pro
sidontovo nařízení má veliký vý
znaní liiide-li se dodržovali zá
kon o H hoilinové době priieovnl
budou potřebovali podnikatelé
vládních prací o 20 -25 procent
dělníků více n přirozeně výdeje
zvětší se rovněž o 20—25 procent
Kontraktoři prohlásili že stojí li
vláda na svém stanovisku u chce
li 8 hodinovou duím pracovní
musí o 20 25 procent na vládní
práci přidat i
Krajan bude deportován
Asi před měsícem zatčen byl mi
hranicích Heavcr nkrou Pa
krajan 1 HiVm-k který prý spá
chul vraždu na jixtém lašubovi
II) dubna v llrabošee na Moravě
Hned po spáchaném zločinu ujel
do Ameriky de d tl si jiné jiné
no a našel si práci v LectMlalle
Pa Niktlu neměl ui tuitní K'
je vrahem a uprchlíkem před tu
kmi Mpiavcdlnoti Rikoiisko
uherský konsulal v Pdtiburtín
HÍ Viak uvědomělí této éei tt
maěid utopovati Vltdut s moiomí
nmviukďh ibtckthů Konečně
podiňlo se il tktiHm lreltkt
V Vntopovutl b ihned íatčeli
UčílčlK Jakmile do jdou potí eltné
lUtiny bude Hicin k dutolÍn
Binclaír přeco kandidátem
líplou Sinclair známý autor
proslulé knihy "The Junle" byl
—jak se z Trenlou N J ozuamii
Je— jmenován socialistickým ku tl
il ídá tem do koiiKrcsii zu okresy
Mereer Hutilerdon a Somerset
Sinclair prý slíbil že tuto nomi
naci nu stále naléhání přijme
Afilace ve prospěch Sinelaíru bii
d'i prý záhy zahájenu AŽ dosud
volilo se v onom distriktu repu
blik i nuky
Ccský farmář usmrcen
("'eský farmář Frank Milý usa
zený 7 míl východně od Pawnee
íííty VVís byl dnu 20 července
usmrcen když jel po voze neda
leko od své farmy Jel h ním jeho
synovec a ob'a muži nu vozí stáli j
starší Milý držel brokovnicí zu ústi
její V tom náhle kola vozu na
razila prudce na kámen u nějak
při tom vyšlu rána z pušky Oclý
náboj vnikl panu Milému do boku
a okamžitě jej usmrtil Frank Mi
lý byl Htrýcftn hocha Milého jenž
byl usmrcen nešťastnou náhodou
v nedělí týden Po Franku Milém
zůstala vdovu m pěti dětmi
Oprava sochy Svobody
Hochu Svobody v přístavu new
yorském bude v brzku dokonale
opravena a znovu důkladně na
Iřcna 7a řadu let bylu jíž dů
kladně ošlehánu větrem u během
času nu povrchu jejím utvořila
se silná vrstvu mědénky Pano
vala obava že mohla tím Hochu
tato utrpěli a proto rozhodla se
vláda předejiti tomu důkladným
natřením Rovněž světlo vo věži
bude prý o mnoho silnější Nu
opravu sochy určeno bylo $GU
800 u opravu bude provedum v
době nejbližSÍ
Nová strana politická
American Federatíou of Mubor
rozhodla se že od nynější doby
lnulo činná jako samostatná politi
cká strana V 'prává minulých
dnech vydala svůj program u zá
roveň vyzývá členy unií í své pří
znivce aby podporovali její sna
hy při příštích volbách do kon
gresu Hvoji vystoupení jako
samostatná strunu odůvodňuje
Americká Federace Práce tím že
sbory zákonodárné braly vždy
ohled na všechny jiné třídy oby
vatelstva jen na děluictvo nikoliv
Dňníeí prý nechtějí o nic více
práv než tolik kolik jich mají
ostatní třídy obyvatelstva této
země
DROBNĚ ZPRÁVY
- Měhem prvních tří měsíců v
tomto roce usmrtily železnice 1
12ti cent lijících a poraněno bylo
I717 Ztráty tyto jsou větší
než v kterékoliv bitvě práva ta
to dokazuje ře hepeěnostid opa
tření při amerických železnicích
jsou nedokonalá
-~ Ostvu červencová vyžádala
hi a dosud 115 obeti tudíž o
mnoho více než léta minulá S"
t 'hicttu ti nulo Mi oKoh
Art hui Spuuijh jenž před
čiiy-ui zavraždil šerifa okremu
Iron h! v Cent rville Mu duo
2 červěme oďoucu na pět
pulrvtt loká ibi kiWIiice
Srpnové cUio Apph-toit Ma
Víuíuu přináší několik vjohrue
iti od Y lu Alfoiue Muchy a isá
řV ň Velice pťkllé1lW-HÍ ' t t A V
tVchách" péra ( It lUviiiltivti
V tčmíe éUle hidcA ne (lokib
úiuď t o Aioi iice a auiiťké tipu
Y
leť
lUeitl