Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 18, 1906, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    [slavnost odhaicní korouhve I
uipoládá
((((
li Tábor Nebrasská Lípa c 183 WOW f
v immi Ti ccrvwiHíO '() v Sokolovno
uliAjiilil alnviioall
flNVHMuliit Mmnla A K Nnvlk
% Ofiirliim Ofi limtrf
8 UvIliuJ Mnl konaní i Viii fml
4 -Ar Civ Oillof T 1 Mokni
6 Čuak4 lnviinttn( M 1 1 ( Ilnrhi
6 Anglická aliviioatni M
Vrclmf konaní Ti 0 Iťml
1 Vrcliut klitik J T ynMm
dt Vřeli pM yfh inwj i Jímali
V íti í- ((((((((( Muoř iMlilmau
10 Hinlli i On UntU't
11 Odhaloml nMwly
Vlnrt A Knflakn V llolJD
lil lu t ni uilí kirmiliri' pl N HvoMotA
II ťwalov kmoter knrmihva
ti h t prnpurafiifka r Zmrhal
IA OvllUuil imir faly Nud Miy
WOW' (1 Nuváak valili I
II Ovarliira i lat ln-liř
I
Odpolidoe vstup volný — Začátek vo a hodiny
17
Velkolepý PLES!
Začátek v 7 hodin
O hojnou návllČvii fádá
— Vatupné ajc
SLAVNOSTNÍ VÝHON f
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ir
— Vfl Čtvrtek ráno zahájena
byla v Auditorium patnácti! výroč
ní konvence Daptitt Young l'eo
plc'a Union oí America i% přítonv
noati aooo ofob t niclii bylo nu
1500 delfff Konvence kkončena
rdavnoitnfm xpftiobnn v ncdŽIl
večer ti rtíisinutvl ) 6 ono osob
1'říltí konvenca odbývám bude v
roku iyo8 ve Sp-' ano Wíííi
-Krick tJDnder bydlící v č
330} Corby ul a zamčilnatiý jíko
motorák na Drnwon linii pn
předminulou nedčli hry z ritu
pokouán byl na cealfi k domovu
zlými psy tak hrozně tts byla ob
va 2c zAkNtit mrzáktm pro vidy
nalézá se na cit k imlruvenf
Aai 6 neb 7 prii jej napadlo
vrdor zoufalému jeho řrínřní
roírnítod beitio r pftiobily mu 17
hlubokých run oa obou nohou
— Minulou siřťdu odbýván byl
letní iferd Nebraaki State II 01 ti
cultural Society na nimi podíklo
e ai 30 čletin Scbúe odbývána
byla v pavíllonu v Hamcom pír
ku a íeaháiena byla v toboddop
pfedardoiJ li HadkinMOuem
lífnuon Sjezd akončen byl ve
Ntfedn veder a ve Čt vrtrU Jopn
Udne provedeni členové aplku a
jich manželky mlatem v utomo
hilech V odpoledním a viíernlni
iardání vybaveny byly krhné
sbírky' dřOboího ovoce kvítin a
jablek
— l'o dlouhých a nechutných
tahaoicícd docílil mčtiký a okr
pokladník Kink toho i utnu r 1 - c
ká rada osadili pttř boé mNt
uOHti v mé 4tM k radnici tik nly
pfikro£iti mohl konečufi ku iloj
čeul obou lÉch ňřado Kdyi v!
fikeré nalčhauí Jínlovo 114 demo
kratickou 11 éi ikon tajů neniilo
tádnélio úíiokii prohlánil korai-
uý l'ink nevyhoví li oleuvé mčkta
do určité doby oprivnétié hu
2A'0li ta přťátřliuu nř-itský
pokUdniíul odbor do budivy
ukremí Když aul lato vytuíUktf
neměla na páoy radu! inl uiciliu
účinku přikročil l'uk ručekdllu
ta nedlouho řada klerkn Fio
kam v četa oduálela kuihy do
okrem! radnice Suptrinteudrnt
Aiéitiké radrlec Uéve Kuwden
chtčl to ilec překatiti a'e marod
a apokojil co koneční tatčeulm
Fiuka rento k Udonti ié ptd
vdu byt před méiiikoti rada a
kdyl páunni otcOut povčJil o ki
o nich iii)il( doáhl kotu čt i
toho oč tak dlouho mim 4 byl
tfhronil Mttoká Md okiiiiiiii
přijala rakotuJ kictuul pukyi
nuty ťiukovi ivčluk- v nk b 1 at
dau4 nallialy a lUi hivuy palí
ťtjniho a polárního niítlulk a
tak tkoiičou bta ct 14 laMiióil
v preipkH ilmha pkUJuika
— 1'orodní babička pl Joiea
řilogrová pnkobila manželčin
Kilovým bydlícím metl 13 a 16
blíže Wíilíam ul nearniroou ra
doat kdyi jim minulou aobotu
přincala atatného kluč'nu Dík
vzorné péči babičky Slohové jou
jak druliororrný nyo tak i matka
óplnč zdrávi
— OiiihznIj Dcidioví díÍNtnjn'i
oHlavl piiniílkii rOI('IY'lio výročí
(imrlí líHxwmMIin iiiiiřeiifiíka
Knrla lliivlířlui IlfrovHlt'lio v ti"-
ib'lí-2! řiTvciici' JíMMi v Hoholov
n( IVoifriiiii lnulo iiiíhIoiIjíoíi
'-- ODDftiJíNÍ HIhviionIiií
nimi' mi AiU IV-vooký Hhof Hn-
1(oln 2 HlitviKmliií hť pnu ICit
rcl Hndíh'l( : tfiiHfnvi'iili'lo
IíoiihIoví diiollu od Hfliiimiiniii n
prfivodcni pilinu p Iliidolf Kibin
UM p AIoím KoÍ'ÍmIo( 11 jiiiiim p
prof Jloli J'c('l 4 IVunIov zh
Hvobodiiou Obec p Vňť FiiKh
5 ltih](mi k ílifcrliru řoNhýni dokl
pí Km Ibnidliiiiiorovň zu uhoř
i:)mí: Hit I) oř li fl"Joiiil ju
Id) v bliiliZ-in niióiiÍ" přvookí llll
idlo pí Jí TiiiicIipiiovŽi 11 p Jí W
B11M0H a řild KliAkn Pvmynlov
mi 11 ii HA Hlovim 7 "Kulila
hío" torocMii od prof Holi 1'oolu
í111 Hvobodii AI ICořÍMko prof
Hoh — f ODDřJLKNÍ
I KlíivnoNtiií Mior IMvooký Biní
Moný Hhor iyrn 2 Inloniiioio
nAI brt-Koň pim Anlonfn 1'iiIuh vm
m Vdól ItoNodn Knrol Ilnvlí-
óck 11) Hi-ronmbi od 1'ioniodio
b) iMiinioroHkii od dru Ant Dvo
řáku IioiihIo p I'Y AliioJm u pilinu
nI „M Kiriťiilovii ii Hhor JbdoHln
vii i 1'nmlov it hor VIiinIínIh
vii í Miiríc Micluilovií 5 (!i
Iďi n lui od líiillY' noIo na piniMi nI
(I (í Vodiókovú zii nhor llvčdu
'iv' Duhy 0 Zprv k oslavu Hav
líčkovo pí Mil Miirosovú za řúd
Dohroinila 'AVU) 7 Siik'n hud
ba pod řízením 11 AI ICoíínka —
f'íslv' výlisek vónovún lnulo fou-
lu ku pohlavoii! pniiiiiikii Ivnrlu
llavlírku HorovHkóiuu v (!hiou-
UTU lU'iltol( o J!(oilp VHtiIplio
15 ocntň Doufáme žo (Vohovó
iiiiuiíitt húěilislnl hi tóto hIiivhokIÍ
do jfdnolio
VvfOdhor Tři lod Sokol
odbývá mimořádní oviórnl v pá
tt k duo oocvonoo Víit hni ólo
nvó Jmiii záihtni aby určíte no do
stavili l 'óatetodví VÍoeh jont
nutno
-- Volkidoptui Ahuvu ohyxtá mo
iiHtiratiti v Mdidu dne ?Ml ói
Sbor llvčda Noví Doby 0 Ni
dťD Ibido prý t Iióoo ťo do
jcto nohy In
- ťloioivó IVv tdboru 'IV I
dod Sokn žádají ho ahv m - -pokud
imoIiio húii-tuili pohi bii
hl 1'roťlnW kové bývalí ťhnkvnč
otloi hhoru Sojdoino n vo
tvitik duo ' červenou pívd !
hod v Sokolov nt
V tito iv o prtl o-oní hodinč
ranní ťviidv!i ti Kť ťroehuko
vit doořu zniinčlm čenkčlio liu-
ih biiílui p Johnu TrocháJiy hy
rllícího na již Id u DorcuM ulici
ZoHiiulá byla dřívo činnou člon-
kyní lčv Odb Tři Jod Sokol 11
pro mvoii mílou poviihu byla vSudo
voliee ohlíhona ("'ítulu kolem 2d
ťokfi iilinoiieeiiýni iodičňiu vy
mIoviijoiiiu upřímnou HoiiHtniHl
ANTON LINřJEMANN
vKatoi vkunA ftfztoý
Hostinec
t tM Híckorv ul ? Omaze
Tel Hed 4H60
Vfria ttnA fiiiffiiii uVflu uvftiX tbu
tuto iiodcli odhyvi mi Zi-nt íffutvai pivem Mctíiovin juko?
1 icwi ncjiciikiiiii vlny a korulkanii
111 chutný xAktiNok Mv 00
hlavuoHl íidlialouí koroiihvo éiló
lo Táboru NobraHHká Jípa jHd Íín Stťíffi'
vvuvv o niz jiz preioHio jhiiio mi 45if A LINNKMANN
zmínili i Vojíni m joht volíoo po
Hirý 11 ziijímiivý 11 kdo chci! pří
jomiu" htlávílí liedčlií odpoledne
iioohyhí kdy kIiiviiohIÍ toto hi
Nllčllhllll Večer liMpořád111 bude
hkvelý pleN zii nčinknviiní znniiie-
mlč hudby p A Kořínkovy 'n
čítek odpolední hIiiviionIÍ bydo o
2 hod Vhtup jent volný K ve
černí zábavo iiNtanoveiio jont
VHtiIplio Uoo Odpnruéiijelie vři
lo HÚéihtiiéní ho hIiiVIiohIÍ i zábli vy
- - V (čelilo dfieeh vpluli do pří
ntiivii iniiiželhtví p I-V Svobodu
ho Hlečnoii Jífiženou Hvohodnvoil
loeroii iiiimoho kloboučníku nu
již J'l nlíeí StViNlným novoiímn-
žolfím liřojeino upříiniid iniiolio
iíIčhIÍ nu nová drázo životu
- Žáhu vii vo přoHpčoh id Jb
J Jofmiiiovč jež iiHpořádánu byla
miiiulč Hoholy vydnřilii mu nud
VMoelmo očekávání IVí mvíiič
II oblíheliá liiulbč p A JCořÍHky
jenž 'ooliolná zdarma valné přÍHpčí
zduru zubavy ' bavil i nu octni
učiihIiiící už do 2 Jiod niiiní
- Driniiiilíeký Ddhor Tčl )m
Sokol odbývá mvoii nelifii v pálek
dno 'JO června 11 H hoil večerní v
Hokolovnč Každý kdo diviuh
nč činným byl imeb účínkovutí
cheo joKl ván a bude vítán
Sollfle Hpolečfičlio výboru 00
Nkýoli Hpolků na inipořádání ohIii-
vy Iluvlíekovy kónu ho vo čtvr
tok dno 1!) července o 8 hod v
rní v Sokolovnč llčusL vhocIi
člcníi výboru žádoucí
' Jan Junák tujeniník
— NÍC Ván tillc M!OMVČjf jllltO
Hklcnku říznřho Molzovii ležáku
ZktiNto to it zuHtuvto ho v JiOHtinel
1 KAItliA HKMKIíADA na rohu
'} 11 DorcuM ul Tum doHtano so
vám vždy vzorná obruby Chut
ný zákiiHolt na požádání Má též
velké zftHoby tich jiojlo[)Sích vín
(ořulck 11 importovaných likcrň
11 výtečných doutníku TcliKod
7530 48tř
Zprávy Hpolkov5
CHUS II STILLER
vlaotní viorn zuřírt ný
Hostinec
nu acvtrozáp rohu 1 v
Uťward ul v Oirazo
Má nu a'ilíÉ vMy nírjlrpfii im
portované i dómitl
vína a llktfry
Storftv i íik vMynnfpu
Chutfcý 7Íkiock vid po ruct?
ZrfMaiK k u jnlou 43
nvud
řeznický a uzenářský
VllIMtflf
IP J Semlii
V č 1331 Wíllíam ul
ZiililřlH k nřnii h tiícKVIlít mi 11 7 1 11
llituiíui IttkoHlI 'Aitifi kUtrá ikt mi vtiiiln
vytoCaú jiovfutl Mh vhiy hojnou VAm
hu ecrt V('tio rniiiei vtulio ili iiíiu HiuM
jen luilnoii koiiill u yiloiznik alunu nu
al 1(1 vin oilWiuloloiii
ílij(jliiii?ky tuajfjji) Ul mlMill tclcfu
neiin Jtoil 'iTi
mw íúíú spoi
lttiifUý li sfivml
iiřjlepftí Mho tfruhu
vlktní f čcfiké Čtvrtí
V F IÍUNCL
1241 již ii ul
Vřdy nejčernnřji zásoby masa
a uzenáhké domácí zboM jen tu j
kpříího druhu za rery Itvcíjtí ntž
kdekoliv jinde
41 Tel Douglas 1 199
AHSTHAKTY
—vnioTovuja -
Ml Saíllor
17 tli and Furnam ťatteraon Hlk
Tábor NebraNkaé 4771 MWA
pdlífí tvi prrt1nlnif!liA kulkou uciu
Wdll aUtiilu riiAnlci „„ )iifllii
''í"l''n V0lli!( k'ii)ij Jtn IhUUh
MviiiJCi IT'A(il la Imakl lrkn OlilMliiiriťl
k!rk ÍJIiHa NrHf(iik lilii liornUilim Hrl
urfto(U!l V Jioliill riikfnl irift J
lan vnkolilrí Aiiluu DárU
Tálior McliraNNká Lípa é IHU WOW
(-íllilv m-liAta kaM první třntl fiunak f
mMrtf HokolitvnA a j til Kormul Jun
l'oilo)ial atnlaMkoii OIiiih NlialitU klk
A V Nvk( UMU No ID Ht i„ml„i řTilr
Imnknr V J JttinJ" prttviKlfl Jim Wulř
IMti Jan II um i f Ilflíf fi tlila
mUiffi i ví rUtir áruhf nUvrltitninlt
iiidulcl a hodin vnliiř yaaiMilkovrfilniriiil
r Hikoloo Valliil Kanolář IauU lfurka
K K 4M„ Krad NIAina lUII No Ifilli Hf
Anuin Turimk M of V Jo Novák M
Ol K
lii Jcl Nokol t Omaba
0dliv4 ifipravldolnl hIiAkh kaftdotj druhou
Hadu v uiAmIo! viiínr va tré rnlitiiórlí trt
mnmn ai„ FtaroMLa v Krhnaiuitr talin'l
Kud FUIiitfor WH7Hn 1'ltli at ťJik nit
Julon pokladník K W lUrioK
Hhor llohxdara l tlil )(:u
odl#v4 mthftia každou driilioit rodní v mMti
va y nou oouoiiiuna v wsr ninl VyalouClia
plmUmlka MmHo llian H a Wllllain NI
pIxilHiilka Anna K rojil ]Uto Jí!„ 14 „„
iiAiiiAntkn Kar Hhtunr Oiliin lm nu a
íiipuk IHU Marilia Nl„ DCoinina Maria l'fl
liomkK liiih MuriU Ni pokládali Anna
Hhor místila Korá Jlohr 6 Hti iti)
oiJlivá#váit'hřirkaMoul nadll v niil
ÍU "V1 'ií": N'"'1'!' a'"! rínduadka Marin
rálck flíntnloa Maria Knallhaliř poklan
I'1''8 !'y'!r ""''"''i tajnmnloa Vllfi llar-
"i" "io i upinuiu A V
Táhor Mrta Ih 022 11 A
ifdiif yi rUiAxI první undAII y mflalfil ♦ Ndr
mni na ii a wn ion ul Vva i ni nlmU
Miirli llollkal olnilMilka Kalv Vulr-I 4
I7W H i kih Ml„ inllopniilclka JoofřaHlina
lalnninli a Krniitllku MmiUi tiiin a m m '
oktadnlca ťřaiitUka l'nk kanul lká Maria
1'Nlyl marlálka AminZttlika vnitlril HriK
AI NlOira vankov airft Jowiřn ftliia vihot
riiaMku Mario Moll KranlUaa ímim
Maria l'6ohota Hpol Ukut ůr L Nvolad
Tábor llobcmln ř 2lHft It á
odlyá ví liA kn'iU tHnl podll v
Nokolovní Vm Ui) li NW Vyloiill4 iiřd
aiMlkyijí Juiio Volava phulaaJka Anna
ZiknvkklinlNloptnd(iitdkyn llarliora Hlídek
Iaiiinii0'o Anna ClilnlioiAl ii(il7 Nouih l
Ntr poklad tilmi Maria I)rli4fmk mm Humli
1H Hlr„ kariclifka Maria Vafko vfmt inajnl'
loíAniiafíapak OhmUm KraJUiak Anna ft
mtk inarMlkjr Kioiny AdAinuk Annu Hulili
v ii lit ii airáC JohIu NUiJikal vnnkovnl tdh
4 ul utilit Knínii
l'odp Nokol Tyri i 1
odl iv4 icliAna dvakrát inlíailtnA MaAatiU
Oi-lořiiířijcrifiisodMvá a i nndli
lnndAilaa poiidfl I v tiiíaicl v alnl tAHniyt
tfviaa 1 rindell f HJnu
Iflll v dutinu a iUvrfclatdl
i iHdnu a arnnu PrndKr Nvotiok H'iiNo tv
mUtoitrťdmnla Ani Vnfnk IVIM No lil Nl„
"i laj Jutirt Clilflliořád laiW No 10 NIrtAnliilk
lo "iar imANo li Nl„ pokladn k Joauf
J-plnkf J Wllllain Nt vltor ttiaJalku
NnJmiliiakf Nim HokuMik a Kanil Kidíl
au rcCnlb Juk Iloiiilar vťi ir 1 Jimin
nf-alnlk Ant Va4k ravlaoriii lor Aut
Ni
J
yrap rinlk Jak lloudar vp pr J Jindra
a Vr Bvoltoda kl„ donorijn Wm Vll4a
1'odp Nokolky Tyri Č 1
odlt4 §v4 achAia Uidnou tntmfnli a lina
kadou clvrtou nndMl r alnl MmIhov FM
nidkvn Anna Clťna 1I0 Noulli Hlh Ht„
nililopfMdMcdka Kmllla Moravou ťJnninl:a
A""? ua No jiab NI Wiilnliia
Kinllla (Jlilotiorád rm WilUam Ul poklad
olea Anna Urodil JWI WllUam Nt„ doior-
kyilfi Anna Vnik vtf)m tratILn Vuml
Ika Kunci Mary Dolnil AIoIhd Jindra rtíol
nrvior Maria Va4k a Anna NniMna
IláJMartliH t U W ť
V lllANlul r NokolovnA 1'řmlniilUii Annu
odbíva a v pravldalní aeliAta vdy i nmlAII
1ICI T Koaoiovno
NUiHt i
o HUi Ht
Iftlli Nt p
voilkynA M Ilr4iia vnitřní alráí K Kulit
vnnkovfit atrií A VoUmtini vlor iriajntku
Tun Cfdlkán Maria Ohurvál I
I liAJovf 14) ař Or llolovtcliliiiir
íf T4 mi H"' 8th M míalopfwla Hařliora
„iiiiBrnK iwin nu Hiti hi iuiiinnia irMni
Poítik 1107 Ho lftih Nt poklndnii Joanfa Ja
nNk lK) H H Nt vtHkynSM firámiik prí-
Ttliaiífl
Vzorný a tMb ciiřízoný
Tábor KoliiinbiiH ř (Ml WOW
Bratřil ShromáidčtB o v nedali
doe 33 července v i hodiau od
poledne ve spolkové mfrtnosti ZoptJo u tohotollatu
v hotelu Praha odku lž vyjdfme
poltčnS do Sokolovny tu (dav-
no t odhalování korouhve kterou?
pořádá Tnhiir Ncbrafikká Lípa
č 183 WOW
Iuo J Nánriftott-k klrrk
Clicoiiio rodinný Rud 3 Kirohiioi
obchod !
pekařský obchodí
Vlt lil I
1'rodáváme jen nejlopSí a nej
čiatAl vlna kořalky a pálenky Ví-
uk lf rkulie-lj u nái zajistíme- u
váS obchod- Abynte xk ušili na&e
ťboll nabíxíme vám
8-lolou WlilHku nfl
pilou OuiUU
1'li kildéiv uákupu (irtru Trd
diun Siauip v plné kupní bodnuté
holi k dovdil do vieth čáttl
llléxt 4 Hcdlo á pU40ltQH( ne vf
uujc objtduátkini tcliljucai
'Mvin Douur His
Cackloy Itios
v Čís 1504 William ul
Krttlioió uMní dubřo kilvž iiočlvo oli
Jmtnajl míliů u Ktrclinura ZboM leat
a y fumtvfl u otiuluo Zit 11 V clili1b
roliflkv kotilih v a rfuná kobífo rn ne
Vfo ukoHtl 110 1 mi mi k "tiltovaut ' O
ttetíS kraianb Mílii
Wtf UUU J KlItCUNKU
i
mm
mm
Houchotlny
HRtlniia KaAol
a voakttró ijlto
id í tiorcby
Jaou vyWíItel
II ¥
ÁlmainmUho
lřl'iillor
kĎ Tli(i
a f rek
Tlalci) allla
nvih litktml
liniiiuruiiit tiylt
l'S iil tímto
ťvlinuViii KU
knu ktujl pru
')! Utli'kiiian'liiou litlVoat lyi ui
1'atlil VUtnl
VtlktMliťkwlai i llbtMlnaml
t Jl X UMU St Omaha
Naptvíti puíií
rlíu ih-Jy j tilml vvtnaiiipiilntiul v lUmí
trtt il líoiilvnú a
llltlyt lol NkUd pot Omaloi mi oiM
ittvainé i'uoř ik4rk A H-nmk
roh pl a Wllllain ul Omaba
IVkařkfm teliUQltt Uvio4ita ub-
I ivIIUhI oattiuott
I! 0 V
ul II
Dr James W Novák
_h"ský mimi UM
Má úřadovnu tvou v pokoji Ms 13 1 7 i
Kuibio h Itloi ku
na 15 ul iiioul lUniKlaa a Faunou
TKIKKOM l)MiKltt5un
la opci ukUnluO obrníte o Jni n
W Malého s
kOalOMOklÚ10hlOklOklOklOai010kiOa
ťhoťtt! II ahy v5ntiyilll yti(ÍB V
o
o
o
Ji
o
o
801 Hlckory ul Onahi
Ju t f ubom („ivínl a batvi ut
liol vi Uoii latilťtoiat ťolnlruvaiij
Ootih 'Un a iliabi tio nb)tku
v'uu) lílUtul pioraot l't in
Ji tnt tpvi lalitm - %a vki riiii
if4i t nia řiuM Mna a lu
] hvalíii otiiru0nt itllvílovu
X
o
a
o
ti
aj
o
vaivioAUfuaoaictoa}aiveivioakM