Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 18, 1906, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í OMAHA # 8
8
Prestčboráni ňo č 1902 Fdmam St
Tho Woiniiii'8 (Juild
1903 Faroam St Omaha Neb
potřebuje několik slušných děv
čat pro všeobecnou domácí
práci Mida od I4 do 16 týdoě
í) bliŽSI podrobnosti hlaste se aocb
pište: The Woman'a Guild 190a
Faroam St Omaha Neb 13 —
— Krajioé brněnští kupujte
grocerii maso železářské a střížní
zboží střevíce krmivo 4 jiaé drob
uostiza velmi uíílié ceny bc sráž
kou % centů na každém dolaru u
Josefa Kiuicla
130a 4 Giftld ul Omaha
Některé z našich ceo:
33 liber cukru za %% 00
y koutka mýdla za 35c
NejlepŠÍ Pateot mouku IU
NejlepŠÍ rýt Ib O
3 krabice korty 15'
3 " nejlepšího hrachu ty
i " rajských jablíček
10 a I3c
NejlepŠÍ íizole Ib 4#t
Kráiaé modnllátky aa íraiké šaty
Ceay velmi nízké 49x4
Zdarma! Zdnriniit
li do 3t května buďto původní
vévodových barvách nebo 8xn
umělecky provedený zvětšen)'
obraz ZDARMA každým tucterr
nových fotografií
HEYK tbe photognpheř
313-15-17 So z 51b bt
38x3 východní strana
— Kufry bedny a různá zava
zadla rychle levné a bezpečně do
váŽI český náš exprrs'ák
Josef líoliiUek
čil 1916 již 8 ul Omaha
Vzorné obiluhy dostane se nejer
krajanům zdejším alo zvláště kra
jaoé z venkova nezapomtfile
každém případě obrátili ae na Ui
háčka kterého vždy nalerncte ns
moitě 10 ulice blíže obou nádra
' 11 V pádu že by tam nebyl
jednoduše zavolejte ho telefonem
čís Taylor 4346 49x4
— V odvodní stanici omažikf
odvedeno bylo v měsíci černu 31
nováčka k spolkovému námořni
ctvu a mezi nimi jest též Michael
fleory Kuchera z Kushvílle Neb
V Lincoln a Grand Island odve
deno bylo v témž měsíci dalších
15 nováčků
— Chas Leascbner bydlící n
33 a Pierce ul a zamétuaoý n
stavbě budovy Bran J-isovy spad
miaulou středu krítce před polid
oem 1 trámu na nSmŽ 'Ul areu
bil si lebku Zraoěoý muž l"
praven byl do omažské íeubecoé
nemocnice kdž Dr Waařue pro
hlásil zranění jeho 1 ve'mí těžké
— Minulou střídu obdržela
Updike Graio C prtou HiťJ-nič
ní káru nové pšeo ce tž v čtvr
tek ráno vystavcua byla na tzor
kových tabulích v otuž-ké oími
burse JSa pšenici tu iádáoo bylo
73 centy za buši Pšence ta po
lána sem byla z Totu Neb
byla výborné jakosti řiti y 3 tvr
dá vážila 63 libry n t buM jak
se sděluje blíže Toli ypi pše
tice sklízená na 100 akrech prů
měrně 4a bulle po aktj což jest
zajisté úroda velui slušná
— Fuclid Martin zvolen byl
předminulé úterý večtr jdoohUs
ně členům voditsoské komité na
místě zesnulého Jamet K Iluyde
Kaotčoě ledy přece oaieitíi byl
olkJo pro úřad kiefi W A
Paaoa ntchiěl při raoui
— Chvalai ináteý čelý -ěi
Ur Kálal pfeitthtml v
f ch doecb t datJu tu by III
e#éhO Ot 16 Cenr n 'u o I
chtlná bulav V Ž 1111 n 16
Mlltřa Ul fcdfl ÚřaÍJaÓ H
odpolejoe i vtřrr
Tvrdé uhlí za $10 tunu dodá
vám v červenci I LEVÍ t 715
Jižní 13 ulice
— Ve středu ráno rozrušena
byla Omaha zprávou že August
II Ileonings městský otnažský
pokladník od roku 1900-1906
pokladník státního republikánské
ho výboru spáchal sebevraždu
zastřeliv se v koupelně svého oby
dlí v č- 3304 Davenport ul v 7135
hod ršno Jelikož nedal ničím
na jevo ře zamýšlí život svůj oá
silně skončit! byla smrt jeho ho
leslnýtn překvap mm jak pro jrbo
manželku a dceru tak i pro ne
ičttuďjtho pfsttlg V zso chaném
dopisu adresovaném své choti
uvádíže byt dohnán k atbwaŽdě
hlavně týráním malých svých
věřitelů NeŽ lái se h porážku
svou již utrpěl v zápasu o nomi
naci pro úřad mayors netl velmi
těžce a že tato při známé jho
vznětlívoill a citlivosti přispěla
velice k neblahému jeho rozhod
nuť Finanční poměry jeho tyly
doti dobré a též obchod jeho
jejž před nedávnem započal
IJairy G Counsmaoem zdárně
tkélal Též i domácí poměry
jeho byly utěšené Teprve při
iakvestu koronerově vyšlo na jevo
Že Ileonings již po minulých Čtr
náct dní choval se jaksi podivní
Dctra jeho Harriet vyprávěla že
otec její byl často velice nervosní
a zamlklý a že ona i matka Snažily
e jej potěšitl když itížen byl po
dobnými zácftiaty Ve středu
ráno pak nedottkouv ae ani sní
daoě odebral ae do koupelny a
utamknuv ae tam zastřelil se
Na základě tohoto svědectví vy
oc'!a porota korooerova rozsu
dek Že Henniogs spáchat sebe
vraždu v záchvatu okamžitého
Šílenství V pátek odpoledne po
hřben byl nešťastný Ileonings za
hojného účastenství přátel a zná
mých na hřbitov Forest Liwn
Na žádost zarmoucené vdovy od
byt byl pohřeb co nejjednodušeji
—August II Henoings narodil ae
1 r áří 1859 v Km den v Haao
vernku Nabyv akademického
vzděláni v Gera Sasku odebral
se jako iStetý jinoch do Hollaoď
ska kdež dva bratři jeho měli
obchod dřívím a obilím Dodělav
se i on útpěchu v obchodě olt níi
s a v ai roce věku svého od
bral se chotí svou do Sp Státn
Po několikaměsíčním potyiu v
New Yorku odtěho"aI se ái) Frs
mont Neb kdež setrval po dv
roky jsa zaměstnán v grocernlm
velkoobchodě May Uroi Pak
přistěhoval se do Omahy kdtž po
tři roky změtnín b)lvželeář
ikért obchodě Irc or Wlhlmy
oič'Ž pV jal místo v Žeh zářském
velkoobchodě Lee Glass Audree
sen kde setrval 15 let a přičioli
voitl a obchodní znalottí přivedl
to až na auptrintepdtota nad eá
sobsmi a skladišti V roku 1900
zvolen byl republikány za měst
ského pokladníka v kterémžto
úřadě vyznamenal se zejména
ireorgioUovánbti edberu na pod
kladu čistě obchodním 1 účinným
tpQobem kollektováol dluteých
daní oiobulth V roku 19 jj ioo
vuivoien byl do téhoš úřadu a
jemu pitll hlavní siiluba o přijeti
I iv "icavioKt i'' zákoni l po
moci jehol ikoilektováao bylo
niooho dlulsých dani I'oiUd
nfho května 1906 doilouti) čestně
druhou svou lhůtu jako mtitiký
vck'alolk 4 nedlouho 01 to isř
h si obchot a p Countnunem
ni sdtroě protpival Nan)ý
rulitýtti liveii jut le tr) l
Čatopts 'ild llna d ouhl ui
traitaá smtii )Uurloitiuvy k tma
Mtuu útoku na Kdw Hoiatifi
Neodůvodněné a nečestné jtďi4i
listu páně linchco:kova tikly
e ta zapouzeným íxlioiirnin
vtich poctivě kii ýřlejlclch ub'r0
— K těžkém tnulul pliš
předmiuulé úurýMv 0 3 j v t C
69lelá pí W b W"Jg OVl
Uenion Vi'mí lc i t náyiié
v pouliční káři Fariam liiit
chtěla na 13 a F rom ni vy
stoupit! aby plesedla na káru
jedoucí do Menso) octťattuuu
náhodou vlak byla svržena ti
dlažbu a zranila se téžce n blit A
Nebohá Malinka byla doj ravtna
v kočáře do Mého obydlí oŠe
třující lékař projtvil obavu Žo pí
Wedgtová utrpěla též otřepením
mozku
— Ve středu koleni 7 hodit y
večerní kousnuta byla pí Lebrand
UcChMtiao do prttu pravé ruky
tarantulí a stav její jest velien pu
váŽiiý l'l DeChrilia'1 M
muž vlatní ovocnářský ibcl ol
na i( a Uodgo ul chtěla oiloi
Žití jidooho zákazoíba ba aiy
otvi ale sáhla na diomsČ banánů
visící vně obchodní ml-iicn'i
kouil i nebezpečný pavouk co
prstu Hned jí počal ctékiií prs I
a Část ruky 1 následkem toho
se nemohla dovolali ihnd lékaře
leží nyní těžen nemocna svém
obydlí č 304 Douglas block Ta
rantuli usmrtil Alphon DcChri
tian Ivskr pí DeChrístart uřlz
nuv l nožem hiavu Hanany v
nichž tirantulo e ukrývala při
veteny by'y sem z íří Ameriky
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlaituí pan Václav Dulátko v £
1363 jižní 13 ul Na skladě rná
velký výběr pěkných dýwek špi
ček importovaných tabatěrek
jakož i velké zásoby tabáku kuřla
vého ŠRupavého a Žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tf
— Francia Vávra jsou saloníci
'A numberone ' proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Schlitzovu moku li rád pochutná
ten jen dl hospody "11 Sřlupco"
zavítá a kdo rád štof má trochu
tíloéjM ten "11 ŠRupce' vždy na
jde to nejlepŠÍ a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a
Vávra také tam mají a pakli něco
přijde tobě k chuti tu nalezneš
tam lecoi dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam stálo vtip 1
mích Že by to byl pro každého
ifích kdo by v Omazn při návště
vě své nenavftívil kumpány ta
veselé na rohu 13 a William ul
— Nejstarším a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v čeaké
'raze jest bez odporu hostinec
fz£oý po léta krajany ppSloupcm
i Krumlem na rohu 14 a William
ul 1'tijďtH do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a m nálevnou
usmívá vé tváře starých známých
pp Adama a 1'rokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil ae jednou ter
přijde podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostanu lepšího 'ítoíu'ani
ochotnější obsluhy Pii hojném
odbytu nemůže býti jinak nel Že
nt Čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co ae týče likérů 1
Joutníků tu dostanete to nejlepŠÍ
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
tdný (šmejd 1 nekoupí 13x4
Nóoo nového!
Liv dojati !le nilry ušitý oblek
od % ao to 4 ýšj kalhoty od $%
výiu ti
Fr YiMlIfky
v č 1 3 a a — na Faroam 414 ul
ctahořa 4 7 to
Tťl Douglas 67 to
vlirtHOSTINKC
1 4 4 n tlila ali Uataka rk
Yrwf Mutt MU t4 tyi4 UKh
itttfllilát U:M třt i I
IH kt fHMt 1 1 t
(UMlMHlUbíi I
Nepropaste láce
Pravé faktum
láei
vi vlioh
odbonch
mim
Htolťlillrý ubťliod
Upil láei
ml kdykoliv
vi vprodijl
tintotjdin
Obrovský výprodej nedovoluje nám abychom stsnovili
ceny v našich týdenních ohláškách ježto druhy jež ohlašu
jeme mohou být! vyprodány dávno před koncem onoho
lýdne Nicméně objemnost našich tásob umožfinje nám
zajistili vám
Noví to každý den
velkém víprodc
škozeního
ji vodou po-
v
n n i ti
MA
líctmála všechno z nejvícn poškozené Čáati našich zásob
bylu již prodáno v zahajovacím výprodeji a jenom nejméně
poŠkoi-né
nejlepší z lácí
zbýá vám na vyl mh — A ti za jediný dollar zboží ntbude
pot)cliifi' iti mn í t ýii prodáno a 10 za ceny jež zajiktí
brzké odstraněni jtlm
Killi &
1)mI
HAYOEN BROS Omaha Neb
Oznámení úmrtí a díkůvzdání !
Ulnhoctt zarmouceni sdělujeme vštni přátilům 1 zná
mýiM truchlivou zvěit že náš milovaný otec tcháu a děde
ček
VYmíIiiv liiifílt
zrntfel dut 37 Čfrvna 1906 v požehnaném věku Ho let a dne
30 Či rvna pohřben byl za nčasienitvf pfáitl a zuAn ých na
N4ro''ní hřbitov v Omato - Drahý zesnulý roeo byl v Čátla
vi v Čechách-
Jett milou povinností nařl vzdáli srdečné díky všem již
oám jakýmkoliv způsobem v trudné době vypomohli a iou
stra't rvou na jevo nám dali Zvláštní vřtlé dďy naše náleží
p A Kořifkovt za dojemná slova útěchy pronesená v domě
imutku i ua hřbitově Dále děkujeme fctdtČté dárcům skvosi
ných věnců a ťyiic jakož i pohroboíku ( jon Krejčímu za
vrorré vyirav( ní pol íbu Na konre nichť přijmou nrdtčné
díky iř řirhoi přáiclé a rnAml ktrří e pol řbu drahého ze
umného n'iinilí 4 lřUné poy otatky jeho k poukdoímu od
počittku driprovodili lh ďrn njišiěni Že přátelských projevů
Vašicii budt mc vždy vdčcě vzpomínat! JtŠtě jednou díky
všttnl
JOSEF TUČEK syn
MARIE TUČEK snacha
Jusitt Alane a JulU vnučk)
Omalirt Neb 14 Červenců lIMHi
ii:£mmuxrTST}fjctms7ižrw ilmsíiiii iii
Pamatujte že cikde nekoupíte levněji tak dobié zboŽI
jako u krajanů
J" MAREŠ TEA CO
11101 So i:U!i St Oniiilia Sí%
Vvlké lUohy těch ifj'rpŠ'ch impoitovaných druhů kávy
čaje cikerie a všbo ktfml Vršktté sboll irM vřdy řiié
a zaručené Na l aldý $tb nunti nákup doMaiutv prmi oý
kupon kiifý vám laruČÍ pěkný přrdniět zdarma 513
O bujnou ptl0 krajanů žádají Alartl a abttd
Id mim e G5 5 a Mihl 1129
NcleiAf y nhH
The Wardrobe
exportní čistírna n bnrvlrnn obloků
CIO Os 13tti Ot( Omaha
IFO SOUKUIS l„ Přijímáme sakáilv
iU f""" 4l a venkov
mmtintŤŤftttritiTHi mm
K i cokswi: